Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни “Статистика”

для студентів денної та заочної

форми навчання спеціальності 6.050100 – “Облік і аудит”

 

Івано–Франківськ


 

Методичні вказівки з вивчення курсу “Статистика” для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” / Уклад.: П. Є. Матковський, В. В. Циганець. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2008. – 28 c.

 

Методичні вказівки підготовлено згідно програми дисципліни “Статистика”, яка входить до обов’язкового переліку курсу навчання студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.

 

Укладачі:Матковський Петро Єгорович,

Циганець В’ячеслав Вікторович

 

Рецензенти:к.е.н., доц. Васильченко С. М. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

к.е.н., доц. Баран Р. Я. – Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 1

від 29 серпня 2008 р.

Е45 Статистика: Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять / Уклад. П.Є. Матковський, В.В. Циганець. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2008. – 28 c.

 

© Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008


ЗМІСТ

 

 

1. Вступ
2. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни
3. Зміст дисципліни за темами
4. Тестові завдання для перевірки знань
5. Теми рефератів
6. Основні критерії оцінювання знань студентів
7. Список рекомендованої літератури

 
ВСТУП

У процесі навчання студент повинен одержати чітке уявлення про принципи статистичного вивчення таких проблем: суть та загальні положення соціальної статистики; соціальна система та її складові; рівень і умови життя населення; соціальне обслуговування; вивчення громадської думки.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісної оцінки якості соціальних явищ та процесів.

Під час роботи з методичними рекомендаціями необхідно використовувати літературні джерела, передусім навчально-методичну літературу, підготовлену на кафедрі обліку та аудиту для навчальних дисциплін, безпосередньо пов'язаних із соціальною статистикою, демографічною статистики, правовою статистикою, статистикою охорони здоров'я. Для зручності самостійного вивчення дисципліни рекомендації для практичних занять містять, завдання для самоконтролю, приклади розв'язування типових задач, матеріали для використання при проведенні поточного контролю та самоаналізу роботи. Питання навчальної дисципліни згруповані в одинадцять тем.

У порівнянні з існуючою навчально-методичною літературою з даної тематики в представленій книзі більше уваги приділено таким питанням, як висвітлення соціальної структури в контексті понять організаційних систем, специфіці соціальної стратифікації в Україні; вплив соціально-економічних факторів на здоров'я населення; соціальні аспекти процесів інформатизації суспільства та формування ринку інформаційних продуктів і послуг; особливості застосування статистичних методів при вивченні громадської думки.

Наводяться різні підходи до вирішення певних завдань статистичного дослідження. Автори будуть щиро вдячні за всі зауваження, пропозиції та думки, висловлені з приводу їхньої роботи.


 

II. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

№ п/п Зміст теми дисципліни Обсяг годин
Всього Утому числі
Лекції Практичні СРС
А Б
1. Предмет і метод статистики    
2. Статистичне спостереження  
3. Зведення і групування статистичних даних
4. Статистичні показники.
5. Аналіз рядів розподілу
6. Аналіз рядів розподілу
7. Статистична перевірка гіпотез
8. Аналіз таблиць взаємної спряженості
9. Статистичний метод аналізу кореляційних зв’язків
10. Аналіз інтенсивності динаміки
11. Аналіз тенденцій розвитку
12. Індекси
13. Графічний метод
  Разом

 


III. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Предмет і метод статистики

Основні питання теми:

1. Суть, значення, роль і коротка історична довідка розвитку статистики.

2. Предмет і метод статистики.

3. Організація статистичної роботи.

Рекомендована література: 1, 2, 12, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34.

 

Тема 2. Статистичне спостереження

 

Основні питання теми:

1. Зміст, особливості і завдання статистичного спостереження.

2. Види і способи статистичного спостереження.

3. Характеристика державної статистичної звітності як основної організаційної форми статистичного спостереження.

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Основні питання теми:

1. Зміст і завдання статистичного спостереження.

2. Види статистичних зведень. Послідовність робіт при зведенні статистичних даних.

3. Суть, визначення і завдання статистичного групування.

4. Види статистичних групувань. Дати характеристику кожного з видів групувань.

5. Методика проведення статистичного групування.

6. Характеристика статистичної таблиці.

 

 

Задача1

№ філії фірми Витрати на виробництво, тис. грн. Прибуток тис. грн. № філії фірми Витрати на виробництво, тис. грн. Прибуток тис. грн.
25,0 5,0 23,5 1,8
27,0 5,2 20,0 5,6
16,5 6,1 26,5 3,5
30,0 3,2 22,0 5,0
10,0 6,5 34,0 2,2
24,0 4,0 21,0 5,5
28,5 3,8 18,0 5,8
29,0 3,6 28,0 4,0
15,6 6,5 14,5 6,3
35,0 2,5 12,5 7,2

 

Провести групування за розмірами витрат, утворивши групи з рівними інтервалами. Відстежити наявність зв’язку між прибутком та витратами.

 

Тема 4. Статистичні показники. Середні величини.

Основні питання теми:

1. Суть, роль і значення середніх величин у статистиці.

2. Середні арифметичні проста і зважена.

3. Середня хронологічна моментного ряду.

4. Середня гармонійна величина.

 

Задача 2

Наявність корів по кожному з 5 господарств характеризується наступними даними:

№ господарства Наявне поголів’я корів, голів (fi) Середньодобовий надій молока від однієї корови, кг (Xi)
1. 8,8
2. 8,3
3. 8,7
4. 6,9
5. 7,6

Знайти середній надій молока на одну корову в цілому по 5 господарствах району.

 

Задача 3

Розподіл робітників двох підприємств за рівнем їх кваліфікації характеризується наступними даними:

 

Тарифний розряд (Xi) Підприємство
“А” (fi A) “Б” (fi A)

 

Окремо для кожного підприємства визначити середній тарифний розряд робітників.

 


Задача 4

Залишки металів на складі становили, кг.:

 

Метал Залишок на 1-ше число місяця
липня серпня вересня жовтня
алюміній
мідь
сталь

 

Визначити середньомісячні залишки кожного виду металу за третій квартал звітного року.

 

Задача 5

Розподіл видів продукції за обсягами її реалізації полягає в наступному:

 

Вид продукції Обсяг реалізації продукції тис.грн.(Qi) Ціна за одиницю продукції, грн. (Рі)
А 103,8
В 41,7
С 29,6
Д 17,3

 

Виходячи з характеру наведених в таблиці даних, визначити середню ціну одиниці продукції.

 

Практичне заняття 2.

Характеристика середньої геометричної і середніх структурних величин та їх розрахунок

Основні питання теми:

1. Середня геометрична величина, особливості її застосування та розрахунку.

2. Характеристика середніх структурних величин та їх розрахунок:

2.1 Медіана

2.2 Мода

 

Задача 1

Розподіл обсягів реалізації продукції по роках характеризується наступним

Роки Обсяг реалізації продукції, тис. грн. Темп зміни обсягів реалізації до попереднього року.%
1-й 2560,3  
2-й 1978,6  
3-й 2380,4  
4-й 2876,3  
5-й 3235,1  

 

Визначити середньорічний темп зміни обсягів реалізованої продукції.

Задача 2

 

Процент жирності молока на ринках міста в контрольний день характеризувався наступними даними:

 

групи за процентом жирності молока, %(хі) 2,3-3,0 3,0-3,4 3,4-3,8 3,8-4,2 4,2-4,6 4,6 і вище
число торгових місць(fі)
             

 

Визначити медіанне та модальне значення проценту жирності молока на ринках міста.

Задача 3

Розподіл сільськогосподарських угідь двох регіонів за природною родючістю ґрунтів характеризується наступними даними:

 

природна родючість ґрунту, балів (хі) кількість господарств кожної групи регіону “А”,(fіА) кількість господарств у групах регіону ”Б” (fіБ)
50-60
60-70
70-80
80-90
90 і більше
Разом

 

Окремо по кожному регіону визначити медіанне і модальне значення родючості ґрунту. Порівняти отримані дані і зробити висновок.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.