Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТехнологічна карта утримання квітників з кущових і кореневищних багаторічників

№ п/п Назва робіт Од. вим. Норма часу на од. Розряд робітн. Кратн. опер. Об¢єм робіт Затрати
Засоби механізації Матеріали
Назва Маш/год назва К-ть
1. Створення квітника (один раз на 5 років)
Перекопування ґрунту на глибину до 20 см з переки-дуванням пласта і розбивкою крупних комів 100 м2 10.2 ІІ - 100 м2 - - - -
Розрівнювання скопаного ґрунту граблями з вибиранням каміння, коренів та інших рослинних залишків 100 м2 4.32 ІІ - 100 м2 - - - -
Навантаження перегною на автомашину т 0.47 І - 3 т ПГ-02 на Т-25 1.41 - -
Підвезення перегною на відстань до 50 км -«- - - - 3 т Авто-машина - - -
Рівномірний розподіл пере-гною по площі квітника пе-рекидуванням з куп -«- 0.4 І 3 т - - Перегній 2 м3
Навантаження і розвантаження мінеральних добрив т 0.70 ІІ - 0.006 т Авто-машина 0.004 - -
Підвезення мінеральних добрив автотранспортом на відстань до 15 км -«- - - - 0.006 т -«- - - -
Внесення мінеральних добрив з піднесенням їх на відстань до 20 м і рівномірним розкидуван-ням по ділянці при нормі вне-сення 6 ц/га (К=1.5) -«- 14.4 ІІІ - 0.006 т - - Мін. добрива 6 кг
Розрівнювання ґрунту гра-блями без вибирання каміння і коренів 100 м2 1.44 ІІ - 100 м2 - - - -
Розмітка необхідних точок, нанесення рисунку, забивання кілків і натягування шнура 100 шт. 0.05 V - 50 шт. - - Кілки Шпагат 20 шт. 0.5 кг
Навантаження і розвантаження квіткової розсади в ящиках з піднесенням їх на відстань до 10 м 100 шт. 2.04 ІІІ - 100 шт. Авто-машина 2.04 - -
Підвезення квіткової розсади автотранспортом на відстань до 15 км т - - - 0.6 т -«- - - -
Посадка квітів з піднесенням рослин на відстань до 30 м, підготовкою лунок 100 шт. 0.51 IV, I - 1000 шт. ПМ-130 0.12 Розсада Вода 1000 шт 3 м3
Полив висаджених рослин і прибирання тари га 11.70 ІІІ - 0.01 га - - - -
Очистка території від сміття і опалого листя 100 м2 1.74 І - 100 м2 - - - -
Навантаження і розвантаження ящиків з-під рослин 100 шт. 1.02 ІІ - 100 шт. Авто-машина 1.02 - -
Підвезення торфу автотранс-портом на відстань до 50 км т 3.07 - - 0.3 т Авто-машина - - -
Навантаження торфу на автомашину -«- 0.47 І - 0.3 т ПГ-02 на Т-25 0.14 - -
Мульчування посадок торфом з піднесенням на відстань до 50 м 100 м2 2.41 ІІІ - 100 м2 - - Торф 2 м3
Підвезення квіткової розсади автотранспортом на відстань до 15 км для поповнення відпаду т - - - 0.06 т Авто-машина - - -
Посадка квітів на місце ви-палих з піднесенням на від-стань до 30 м, розкладанням по точках посадки, посадкою і поливом рослин 100 шт. га 0.51   11.70 IV, I   III -   - 100 шт. 0.001 га ПМ-130   - 0.01   - Розсада Вода - 100 шт 0.3 м3 -
Розгортання багаторічників і видалення утеплюючого шару з віднесенням на відстань до 50 м 100 м2 3.57 ІІ 100 м2 - - - -
2. Догляд за квітниками
Полив рослин з шланга по-ливомийної машини з роз-рахунку 20 л/м2 га 11.70 ІІІ 0.3 га ПМ-130 3.51 Вода 60 м3
Прополювання квітників з розпушуванням ґрунту при середній засміченості 100 м2 5.13 ІІ 500 м2 - - - -
Очистка квітників від ви-падкового сміття з виносом його за межі квітника -«- 0.033 І 1000 м2 - - - -
Навантаження перегною на автотранспорт т 0.58 І 1 т ПГ-02 на Т-25 0.58 - -
Підвезення перегною автотран-спортом на відстань до 50 км -«- - - - -«- Авто-самоскид - - -
Підживлення рослин орга-нічними добривами з роз-рахунку 10 кг/м2 з піднесенням їх на відстань і рівномірним розподілом 100 м2 7.45 ІІІ - 100 м2 - - Перегній 5 м3
Навантаження і розвантаження мінеральних добрив на автотранспорт т 0.70 ІІ - 0.006 т Авто-машина 0.004 - -
Підвезення мінеральних добрив на відстань до 15 км -«- - - - 0.006 т -«- - - -
Змішування мінеральних добрив т 1.08 ІІ - 0.006 т - - - -
Внесення мінеральних добрив з піднесенням на відстань до 50 м і заробкою в грунт мотикою 100 м2 5.47 ІІІ - 100 м2 - - Мін. добрива 6 кг
Приготування розчину от-рутохімікатів для оприску-вання рослин з піднесенням на відстань 30 м 100 л 0.35 ІІІ 30 л - - Цинеб .15 кг
Обробка рослин отруто-хімікатами га 12.6 IV-2 - 0.01 га ОГ-53 ГАЗ-53А 0.13 - -
Зрізування і очищення квітни-ків від сухих стебел і винесення їх за межі 100 м2 1.39 І 200 м2 - - - -
Навантаження сміття і зрізаних стебел на машину т 0.83 ІІ - 0.5 т Авто-машина 0.41 - -
Перевезення сміття на відстань до 30 км -«- - - - 0.5 т -«- - - -
Навантаження торфу на автомашину -«- 0.47 І - 1 т ПГ-02 на Т-25 0.47 - -
Підвезення торфу на відстань до 50 км -«- - - - 1 т Авто-машина - - -
Утеплення квіткових рослин на зиму торфом 100 м2 4.82 ІІІ - 100 м2 - - Торф 1 т

 
Література:

1. Боговая И.О. Ландшафтное искусство : учеб. [для вузов] / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. – М. : Агропромиздат, 1988. – 223 с.

2. Бунін В.О. Квітникарство : довідник // В.О. Бунін. – Львів : Світ, 1994. – 152 с.

3. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підруч. / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

4. Ландшафтна архітектура : довідник термінів / В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 156 с.

5. Лаптев А.А. Справочник работника зеленого строительства / А.А. Лаптев, Б.А. Глазачев, А.С. Маяк. – К. : Будівельник, 1984. – 152 с.

6. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт / З.А. Николаевская. – М. : Стройиздат, 1989. – 344 с.

7. Озеленение населенных мест : справочник / [В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова, Т.И. Вольтруб и др.] ; под ред. В.И. Ерохиной. – М. : Стройиздат, 1987. – 480 с.

8. Рандушка Д. Цветовой атлас растений / Д. Рандушка, Л. Шомшак, И. Габерова. – Братислава, Изд-во «Обзор», 1990. – 412 с.

9. Рубцов Л.И. Справочник по зеленому строительству / Л.И. Рубцов, А.А. Лаптев. – К. : Будівельник, 1968. – 280 с.

10. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство : учеб. [для техникумов] / В.С. Теодоронский, А.И. Белый. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Стройиздат, 1989. – 351 с.

11. Типові технологічні карти по утриманню міських зелених насаджень / Академія комунального господарства ім. К.Д.Памфілова. – М.: Стройиздат, 1986. – 516 с.

12. Хессайон Д.Г. Все о цветах в вашем саду / Д.Г. Хессайон. – М. : Кладезь-Букс, 2002. – 128 с.

 

Лабораторна робота № 10

 

Тема заняття. Розрахунок оптимальної рекреаційної ємності садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення.

Мета заняття. Засвоїти основні поняття оптимального використання рекреаційних територій та методи розрахунку основних показників.

Оптимальна рекреаційна ємність садово-паркового об’єкта – це кількість рекреантів, які, перебуваючи на території парку, скверу тощо не завдають шкоди оточуючому середовищу.

Основні терміни та поняття:

Комплексна зелена зона міста (КЗЗМ) – це науково обґрунтована сукупність територій у межах населених місць і за містом, яка включає зелені насадження, водні простори та інші елементи природного ландшафту, які є своєрідним екологічним каркасом планувальної структури міста і забезпечує рекреаційні, санітарно-гігієнічні, естетичні та соціальні функції з метою створення здорового оточуючого середовища для праці і відпочинку населення.

Рекреаційна ємність одиниці площі – це максимальна з урахуванням видів відпочинку кількість людей, які можуть одночасно використовувати дану одиницю площі для відпочинку, не викликаючи деградації екосистем і не вносячи психологічного дискомфорту (люд./га).

Рекреаційне навантаження – показник числа відвідувачів парку (об’єкта) на одиницю площі території, при якому забезпечується збереження природних компонентів середовища та її культурно-історичних цінностей; при підвищенні навантажень відбувається деградація паркового ландшафту, погіршення психофізіологічного комфорту відвідувачів, часткове руйнування МАФ, скульптури, рослинних угруповань.

Норма рекреаційного навантаження – ступінь безпосереднього впливу відпочиваючих на природні комплекси. Критичним вважається таке навантаження, при підвищенні якого відбувається порушення структури ландшафту і його функцій. Залежить від кількості об’єктів рекреації, їх розмірів та розташування в планувальній структурі міста. Допустиме рекреаційне навантаження: 50-100 осіб/га – для міських парків та садів; 5-10 осіб/га – для лісопарків; 1-5 осіб/га – для рекреаційних лісів. У разі перевищення норми рекреаційного навантаження слід проводити заходи планувального характеру.

Рекреаційна дигресія – погіршення стану природних комплексів під впливом інтенсивного використання їх для масового відпочинку населення. Найбільшою мірою проявляється в зонах відпочинку, приміських лісах, лісопарках. Розвивається при перевищенні гранично допустимого рекреаційного навантаження в результаті витоптування та механічного пошкодження рослинного покриву, опіків ґрунту від вогнищ, засмічення середовища, відлякування тварин. Супроводжується розвитком ерозійних процесів, порушенням здатності біоценозів до самовідновлення і самоочищення. Виділяють п’ять стадій рекреаційної дигресії насаджень.

Для виконання завдання необхідно вирішити запропоновані задачі згідно варіантів табл. 12.

Таблиця 12

Завдання для самостійної роботи студентів

 

№ п/п Н, тис. чол. S, га Лісистість, % № п/п Н тис. чол. S, га Лісистість, %

 

Приклади вирішення задач

 

Визначити загальну кількість населення, що може відвідувати парк культури та відпочинку міста, чисельністю 800 тис. чол.

Загальна кількість відвідувачів парку Пзаг., що входить в систему озеленення міста, розраховується за формулою:

де Н – перспективна чисельність населення міста, тис. чол.;

К – коефіцієнт одночасного відвідування парків; він залежить від типу міста, його величини, наявності підприємств із шкідливими викидами, природних якостей території і складає 0,10-0,15 – для міських парків, 0,10-0,20 – для заміських парків.

 

Визначити одночасне відвідування міського парку, що проектується при загальному відвідуванні 2000 чол.

Одночасне відвідування парку розраховується за формулою:

де К1 – коефіцієнт розподілу відвідувачів між парками системи озеленення міста від долі загального відвідування парків. Наприклад, якщо на долю даного парку припадає 15% відвідувачів міста, то К1 = 0,15.

К2 – коефіцієнт змінності відвідувачів парку.

К2 = 1,5-2,0 для міських парків; К2 = 1,0-1,2 – для заміських парків.

 

Розрахувати рекреаційне навантаження міського парку площею 30 га при одночасному відвідуванні 5000 чол.

Рекреаційне навантаження розраховується:

- для міських парків -

- для заміських парків -

Оптимальним вважається рекреаційне навантаження, яке не перевищує для міських парків 100 чол./га, для заміських – 10 чол./га.

 

Розрахувати площу зеленої зони міста М з кількістю жителів 1 млн. чол., лісистість – 25%.

Площа зеленої зони міста (М) розраховується за формулою:

М = ,

де a – норматив площі на 1000 жителів;

b – населення міста в найближчій перспективі, тис. чол.;

c – коефіцієнт, що залежить від лісистості району.

а: більше 500 тис. чол. = 130 га/тис. чол.; 100-500 тис. чол. – 110 га; 50-100 тис. чол. – 90 га; 10-50 тис. чол. – 70 га; менше 10 тис. чол. – 50 га/тис. чол.

З лісистістю 25% - коефіцієнт 1; 20-25% - 0.9; 15-20% - 0.75; 12-15% - 0.65.

 

Література:

1. Архитектурная композиция садов и парков / [под общ. ред. А.П. Вергунова]. – М. : Стройиздат, 1980. – 254 с.

2. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование : учеб. пособие [для вузов по спец. «Архитектура»] / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. – М. : Высш. школа, 1991. – 240 с.

3. Ландшафтна архітектура : довідник термінів / В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 156 с.

4. Руководство по проектированию парков / [И.Н. Руденко и др.]. – Минск : Полымя, 1980. – 140 с.

5. Строительство и реконструкция лесопарковых зон : на примере Ленинграда / [В.С. Моисеев, Л.Н. Яновский, В.А. Максимов и др.]. – Л. : Стройиздат, 1990. – 288 с.

6. Тюльпанов П.М. Лесопарковое хозяйство / П.М.Тюльпанов. – Л.: Стройиздат, 1978. – 344 с.


ІІ. ДОДАТКИ

Додаток 1

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.