Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПозиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для обліку коштів за операціями, які здійснюються у двох різних валютах. Проведення виконуються за датою валютування.

За дебетом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію.

За кредитом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію.

 

3801 АП (контррахунок) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, яка обліковується за рахунком «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів». Проведення виконуються за датою валютування.

 

За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, які збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію.

За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, які збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію.

 

Ці рахунки дозволяють визначити валютну позицію банку без сумування активних і пасивних рахунків в іноземній валюті.

Аналітичний облік за рахунком № 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» ведеться за кодами валют в іноземній валюті та в гривнях, а за рахунком № 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»— лише в гривнях за видами валют.Обидва рахунки є активно-пасивними і забезпечують взаємозв'язок між валютами. Залишки за цими рахунками взаємозакриваються і на загальну суму (валюту) балансу не впливають. Операції в іноземній валюті, які не впливають на валютну позицію, обліковуються в гривневому еквіваленті за офіційним курсом.

Переоцінка валютних статей балансу здійснюється

■ монетарні активи та зобов язання в інвалюті повинні переоцінюватися при зміні валютного курсу

■ переоцінка проводиться на суму різниці у валютних курсах;

■ дохід або збиток від переоцінки повинен показуватися у Звіті про прибутки і збитки і, таким чином, впливати на капітал.

 

При зміні курсу валюти в бік зменшення гривневого еквівалента проведення складаються навпаки. При закритій валютній позиції підсумок переоцінки дорівнює нулю. При відкритій валютній позиції банк перебуває в зоні ризику.

Валютні операції

Петрашко Л.П. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 204 с.

Банківська справа

Підручник

Фінансовий облік у банках г.табачук, о.сарахман, т.бречко

Список використаних джерел:

1. Левицька С. О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “ Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ” / С. О. Левицька. – Тернопіль, 2000. – 20с. Таврійський державний агротехнологічний університет 214 2. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : [Електронний ресурс] / Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93. – Режим доступу до журн. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 4205-17 3. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система / А. С. Гальчинський. – К. : LIBRA, 1993. – 96 с. 4. Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій : [Електронний ресурс] / Постанова Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281 – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81643 5. Про банки і банківську діяльність : [Електронний ресурс] / Закон України від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 6. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України : [Електронний ресурс] / Постанова Правління Національного банку України від 9 вересня 2009 року № 538 – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17061.

 

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 

9.1 Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу.

 

9.2. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах.

 

9.3. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

 

9.4. Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій банків.

 

9.5. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку.

 

Вивчивши цю тему, ви зможете:

 

1. Пояснити сутність поняття "іноземна валюта" згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

2. Охарактеризувати особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

 

3. Визначити правила оцінки валютних статей балансу.

 

4. Визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

 

5. Охарактеризувати порядок ведення бухгалтерського обліку валютно-обмінних операцій банків.

 

6. Визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів та для власних потреб.

 

7. Виконати процедури переоцінки статей, виражених в іноземній валюті.

 

Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу

 

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті, що здійснюють банки України, ґрунтуються на основних вимогах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

У бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті та банківських металах відображаються відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання та контролю.

 

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті банки здійснюють у подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти та гривневому еквіваленті за офіційним курсом.

 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

 

На кожну наступну після визнання дату балансу:

 

• усі монетарні статті в іноземній валюті та банківських металах відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют і банківських металів на дату балансу;

 

• немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за собівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют і банківських металів на дату визнання (дату здійснення операції);

 

• немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за справедливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют і банківських металів на дату визначення їх справедливої вартості.

 

Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками 6-го і 7-го класів у національній валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют на дату їх визнання з використанням технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

 

Активи і зобов'язання в іноземній валюті та банківських металах відображаються у фінансовій звітності в гривневому еквіваленті за офіційним курсом на дату складання звітності або на дату їх визнання. Залишки за технічними рахунками 3800 та 3801 не включають до фінансової звітності.

 

Іноземна валюта та банківські метали, прийняті банком на зберігання, обліковуються за позабалансовим рахунком 9703 "Інші активи на зберіганні" у гривнях за офіційним курсом на дату прийняття їх на зберігання.

Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах

 

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:

 

10 Готівкові кошти

 

11 Банківські метали

 

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

 

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках"

 

1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків"

 

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання"

 

2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання"

 

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб"

 

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ"

 

2800 А "Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку"

 

2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку"

 

2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку" 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку"

 

Відповідні рахунки груп:

 

354 А "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами"

 

364 П "Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами"

 

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

 

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

 

3810 АП "Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за позабалансовими рахунками"

 

5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж"

 

5104 П "Результати переоцінки за операціями хеджування"

 

Відповідні рахунки розд. 61 "Комісійні доходи" (залежно від суті комісійної операції):

 

6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"

 

6209 АП "Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами"

 

Позабалансові рахунки груп:

 

920 А "Валюта та банківські метали, що куплені, але не отримані"

 

935 А "Активи до отримання"

 

936 П "Активи до відправлення"

 

Рахунки:

 

9703 А "Інші активи на зберіганні" 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо" 9831А "Документи і цінності, відправлені на інкасо" 90 "Контррахунки для рахунків розділів 90–95" 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96–98"

 

9920 АП "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами"

 

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах за балансовими рахунками банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

 

Наприкінці кожного операційного дня суми залишків у гривневому еквіваленті за технічними рахунками 3800 та 3801 мають бути тотожними.

 

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду іноземної валюти відображається залежно від характеру операцій на балансовому рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

 

Різниці між сумами залишків у гривневому еквіваленті відповідної іноземної валюти та банківських металів за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) у розрізі кодів іноземної валюти та банківських металів, що виникають у зв'язку з математичним округленням, відображаються за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

 

Для відображення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за позабалансовими рахунками банки можуть використовувати технічний рахунок 9920.

 

Рахунок 2603 банки використовують з метою здійснення валютного контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання.

 

Аналітичний облік активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах, реалізованих та нереалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, відкритих валютних позицій та їх гривневих еквівалентів здійснюється в розрізі кодів валют і банківських металів.

 

Порядок аналітичного обліку за технічними рахунками, використання транзитних рахунків з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з подальшим відображенням операцій за відповідними рахунками за їх призначенням банк визначає самостійно в обліковій політиці.

 

Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті

 

Переоцінка, або перерахунок, залишків за рахунками в іноземній валюті в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

 

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті в бухгалтерському обліку відображається за балансовим рахунком 6204 як нереалізований результат.

 

У разі зниження офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

 

а) переоцінка активів:

 

Д-т Рахунки з обліку активів

 

К-т 3800

 

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

 

Д-т 3801

 

К-т 6204

 

б) переоцінка зобов'язань:

 

Д-т 3800

 

К-т Рахунки з обліку зобов'язань

 

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

 

Д-т6204

 

К-т3801

 

У разі зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

 

а) переоцінка зобов'язань:

 

Д-т Рахунки з обліку зобов'язань

 

К-т 3800

 

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

 

Д-т3801

 

К-т 6204

 

б) переоцінка активів:

 

Д-т 3800

 

К-т Рахунки з обліку активів

 

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

 

Д-т 6204

 

Кт3801

 

Дебіторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та кредиторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту відображається у бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

 

Кредиторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та дебіторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

 

Переоцінка залишків в іноземній валюті за балансовими рахунками з обліку нарахованих доходів та витрат здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

 

Переоцінка доходів і витрат майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

 

Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями не переоцінюються в разі зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

 

Внески до статутного капіталу банку в іноземній валюті переоцінюються за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют до часу визнання збільшення статутного капіталу з відображенням курсової різниці за балансовим рахунком 6204.

 

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюються під час зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. Результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі, відображаються за балансовим рахунком 6204. Результати переоцінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що обліковуються в портфелі на продаж, відображаються за балансовим рахунком 5102.

 

Боргові цінні папери в іноземній валюті відносять до монетарних статей балансу незалежно від того, в якому портфелі обліковуються, переоцінюються під час зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. Результати переоцінки боргових цінних паперів відображаються за балансовим рахунком 6204.

 

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, що обліковуються за собівартістю, інвестиції до асоційованих та дочірніх компаній в іноземній валюті не переоцінюються.

 

Переоцінка позабалансових вимог і зобов'язань в іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

 

У разі зниження офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

 

а) переоцінка позабалансових активних рахунків:

 

Д-т Позабалансові активні рахунки

 

К-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

 

б) переоцінка позабалансових пасивних рахунків:

 

Д-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

 

К-т Позабалансові пасивні рахунки

 

У разі зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

 

а) переоцінка позабалансових активних рахунків:

 

Д-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

 

К-т Позабалансові активні рахунки

 

б) переоцінка позабалансових пасивних рахунків:

 

Д-т Позабалансові пасивні рахунки

 

К-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

 

Результати переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті за форвардними, ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за позабалансовими рахунками, відображаються за балансовим рахунком 6209, крім контрактів, укладених з метою хеджування.

 

Результати переоцінки контрактів, укладених з метою хеджування, відображаються за рахунком 5104 у кореспонденції з балансовим рахунком 3810.

 

У разі позитивного результату переоцінки в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

 

Д-т 3810

 

К-т 6209,5104

 

У разі від'ємного результату переоцінки в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

 

Д-т 6209,5104

 

К-т 3810

Бухгалтерський облік валютообмінних операцій банків

 

Операції з готівковою іноземною валютою здійснюються операційними касами банків та обмінними пунктами. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності зі сховища під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей. Приймання та видача валютних цінностей здійснюються на підставі приходних та видаткових касових ордерів, приходних та видаткових валютних ордерів. Ці операції регламентуються Інструкцією про касові операції в банках України. Облік операцій з іноземною валютою, що мають обмінний характер, регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України.

 

Переміщення і передавання готівки та цінностей під відповідальність працівників банку в разі ведення обліку операцій в операційній касі за окремими аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети в касі банку" відображаються такими бухгалтерськими проводками.

 

Бухгалтерські проводки

 

1. Видача коштів відповідальним працівникам для забезпечення роботи обмінного пункту:

 

Д-т 1003

 

К-т 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки в операційній касі)

 

2. Повернення залишку коштів відповідальними особами:

 

Д-т 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки в операційній касі)

 

К-т 1003 (аналітичний рахунок для обліку готівки, виданої у підзвіт)

 

Бланки суворого обліку для здійснення валютно-обмінних операцій обліковуються за позабалансовим рахунком 9821 "Бланки суворого обліку".

 

3. Видача бланків у підзвіт:

 

Д-т 9892

 

К-т 9821

 

4. Списання бланків з підзвіту на підставі відповідних звітів про використання:

 

Д-т 991

 

К-т 9892

 

Операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

 

• на суму купленої банком іноземної валюти:

 

Д-т 1001, 1002,1003

 

К-т 3800

 

• одночасно на суму проданої національної валюти:

 

Д-т 3801

 

К-т 1001,1002,1003

 

• на суму проданої банком іноземної валюти:

 

Д-т 3800

 

К-т 1001, 1002,1003

 

• одночасно на суму отриманої національної валюти:

 

Д-т 1001,1002,1003

 

К-т 3801

 

Результат від купівлі-продажу іноземної валюти відображається в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

 

• у разі виникнення додатної різниці між гривневим еквівалентом придбаної (проданої) іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та вартістю придбання:

 

Д-т 3801

 

К-т 6204

 

• у разі виникнення від'ємної різниці між гривневим еквівалентом придбаної (проданої) валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та вартістю придбання:

 

Д-т 6204

 

К-т 3801

 

Операції з конвертування готівкової іноземної валюти відображаються у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

 

• на суму купленої іноземної валюти:

 

Д-т 1001,1002,1003

 

К-т 3800

 

• на суму проданої іноземної валюти:

 

Д-т 3800

 

К-т 1001,1002,1003

 

• на суму вартості купленої іноземної валюти за офіційним курсом:

 

Д-т 3801 (аналітичний рахунок з обліку гривневого еквівалента купленої іноземної валюти)

 

К-т 3801 (аналітичний рахунок з обліку гривневого еквівалента проданої іноземної валюти)

 

Якщо за операцією з конвертування готівкової іноземної валюти для видачі клієнту залишається сума в іноземній валюті менша, ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, то цей залишок банк купує у клієнта.

 

Сплата комісійної винагороди за здійснення операції з конвертування відображається в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

 

• у разі сплати в гривнях:

 

Д-т 1001,1002,1003

 

К-т 6114

 

• у разі сплати в іноземній валюті:

 

Д-т 1001

 

К-т 3800

 

• одночасно:

 

Д-т 3801

 

К-т 6114

Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку

 

Уповноважені банки як суб'єкти міжбанківського валютного ринку мають право здійснювати операції з купівлі та продажу іноземної валюти для власних потреб на міжнародному ринку та на валютному ринку України. Операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні банки мають право здійснювати на умовах "тод" (сьогодні на сьогодні), "том" (сьогодні на завтра), "спот" (поставка відбувається на другий робочий день з дня укладання угоди), а також на умовах "форвард" лише для хеджування ризиків зміни курсів іноземних валют щодо інших валют.

 

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

 

Бухгалтерські проводки

 

На дату розрахунку:

 

а) перерахування гривні на купівлю іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 2800, 2900, 3540

 

К-т 1200, 1500, 1600

 

б) зарахування придбаної іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 1500, 1600

 

К-т 2900, 3640

 

в) у разі повернення клієнту коштів у національній валюті, якщо іноземна валюта куплена за курсом, нижчим, ніж заявлено клієнтом:

 

Д-т2900

 

К-т 2600, 2620,2650

 

г) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості та визнання результату від купівлі іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 2900,3640

 

К-т 3800

 

Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

 

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківського металу, що купуються

 

К-т 2800, 3540, 6204 – у разі додатної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та її вартістю за курсом купівлі

 

Або:

 

Д-т 6204 – у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та її вартістю за курсом купівлі;

 

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківського металу, що купуються

 

К-т 2800, 3540

 

Операції з продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні на міжбанківському валютному ринку України відображаються в бухгалтерському обліку на дату розрахунку такими проводками:

 

а) перерахування суми проданої іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 2900,3540

 

К-т 1500, 1600

 

б) отримання суми в гривнях від продажу іноземної валюти:

 

Д-т 1200,1500,1600

 

К-т 2900,3640

 

в) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості та визнання результату від продажу іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 3800

 

К-т 3540 – на суму проданої іноземної валюти Одночасно:

 

Д-т 2900, 3640 – на суму отриманої гривні

 

К-т 3801, 6204 – у разі додатної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних валют та її вартістю за курсом продажу Або:

 

Д-т 2900, 3640, 6204 – у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та її вартістю за курсом продажу К-т 3801

 

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за іншу іноземну валюту на валютному ринку України та на міжнародному ринку відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

 

а) перерахування іноземної валюти та банківських металів на купівлю іншої іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 2800, 2900, 3540

 

К-т 1500, 1600

 

б) зарахування придбаної іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 1500,1600

 

К-т 2900, 3640

 

в) закриття дебіторської, кредиторської заборгованостей та визнання результату від купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів:

 

Д-т 2900, 3640

 

К-т 3800 – на суму купленої іноземної валюти та банківських металів Д-т 3800

 

К-т 2800, 3540 – на суму проданої іноземної валюти та банківських металів.

 

Одночасно:

 

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що купуються

 

К-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що продаються

 

К-т 6204 – у разі додатної різниці між гривневим еквівалентом проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют

 

Або:

 

Д-т 6204 – у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют

 

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що купуються

 

К-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що продаються.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

 

1. Якою є валюта звітності в Україні?

 

2. Що таке курсова різниця? Як вона визначається?

 

3. Охарактеризуйте особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

 

4. Визначте правила оцінки валютних статей балансу.

 

5. Визначте порядок відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

 

6. Охарактеризуйте порядок бухгалтерського обліку валютно-обмінних операцій банків.

 

7. Визначте порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.

 

8. Що спільного та відмінного між контрактами "том" і"moд"?

 

Практичні завдання

 

Вправа 9.1

 

АКБ "Ажіо" здійснив операції:

 

01.09.20x1 р.

 

1. Нарахував процентні доходи за коштами на коррахунку в КБ "Нью-Йорк банк" 250 дол. США.

 

2. 30.09.20x1 р. отримав проценти, нараховані раніше (див. операцію 1) 250 дол. США.

 

01.09.20x1 р.

 

3. Нарахував процентні доходи за коштами, які знаходяться на коррахунку "Ностро" в "Дрезденбанку" – 330 євро.

 

29.09.20x1 p.

 

4. Отримав нараховані процентні доходи (див. операцію 3) – 330 євро.

 

1.09.20x1 р.

 

Офіційні курси:

 

1 евро = 6,67 грн

 

1 дол. США = 5,06 грн

 

Завдання

 

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

 

2. Визначити фінансовий результат операцій та провести його за рахунками бухгалтерського обліку.

 

Вправа 9.2.

 

20.09.20xl р. АКБ "Старт" здійснив операції:

 

1. Купив 200 дол. США готівкою за курсом 5,3 грн за 1 дол.

 

2. Продав 300 дол. США готівкою за курсом 5,44 грн за 1 дол.

 

3. Переоцінив залишки за рахунками 1001 та 2600 у зв'язку зі зміною офіційного курсу долара до гривні:

 

19.09 офіційний курс:

 

1 дол. США = 5,35 грн. 20.09 офіційний курс:

 

1 дол. США = 5,32 грн. Залишки на 20.09.20x1 p.:

 

№ рахунку Сума

 

1001 2500 дол. США – 9750 грн

 

2600 10 000 дол. США – 39 000 грн

 

Завдання

 

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

 

2. Розрахувати результат від операцій з іноземною валютою та провести за відповідними рахунками.

 

3. Скласти особові рахунки за рахунками 1001 та 2600.

 

Вправа 9.3

 

Протягом операційного дня АКБ "Діалог" здійснив операції:

 

1. На коррахунок у КБ "Дойче-банк" та поточний рахунок СГД надійшов платіж від нерезидента 1000 євро.

 

2. На рахунок "лоро" банку "Колорадо" зараховано суму на користь клієнта цього банку:списано з поточного рахунку СГД – 2170 грн.

 

3. Нараховані доходи за ведення та обслуговування рахунків "лоро" – 730 грн.

 

4. Нараховані процентні доходи за коштами, що перебувають на рахунках "ностро" – 175 дол. США, 25 євро.

 

Дата розрахунку – дата, з якої актив передається банку або банком.

 

Іноземна валюта – валюта інша, ніж валюта звітності.

 

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів.

 

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквіваленті.

 

Немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу.

 

Операція в іноземній валюті – господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків у іноземній валюті.

 

3.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.