Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКафедра адміністративного та фінансового права

"затверджую"

Директор ННІ земельних

Ресурсів та правознавства

_____________В. І. Курило

«____» ____________ 2011 р

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

 

Київ 2011

Методичні рекомендації та робоча програма навчальної практики з навчальної дисципліни “Адміністративне право України” студентів 2-го курсу юридичного факультету по спеціальності 6.060101 “Правознавство”. Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. с.18.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри адміністративного та фінансового права, протокол № ___ від «___» ____________ р.

В.о. завідувача кафедри, к.ю.н. _____________________ С.В. Слюсаренко

 

 

Схваленовченою радою юридичного факультету Протокол № ___ від „___” ____________ року

 

 

Голова вченої ради юридичного факультету,

д.ю.н., професор _____________ О.С. Яра

 

Укладач: Мельник О.М. - доцент кафедри адміністративного та фінансового права, к.н.д.у.

Рецензенти: Стеценко С.Г. - д.ю.н., професор,

Національна академія прокуратури України;

Гіжевський В.К. – к.ю.н., професор, проректор Університету економіки та права “Крок”.

 

Методичні рекомендації визначають місця і термін проходження практики студента. Визначено зміст і завдання практики, подано зразки звітної документації про виконання завдання.

Навчальне видання

Підписано до друку “22” травня 2008 р.

Формат 60х84 1/16. ум. Друк.ар

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ТА ПРАВОЗНАВСТВАКафедра адміністративного та фінансового права

"затверджую"

В.о.декана юридичного факультету

К.ю.н.,

________________О. С. Яра

«____» ____________ 2011 р

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

 

Київ 2011


Зміст

1. Загальні методичні положення

щодо організації навчальної практики-----------------------------------------4

2. Програма і зміст практики--------------------------------------------------------6

3. Керівництво практикою-----------------------------------------------------------9

4. Правила ведення й оформлення щоденника---------------------------------11

5. Оформлення і захист звіту з практикою--------------------------------------12

6. Додатки------------------------------------------------------------------------------14


 

Загальні методичні положення щодо організації навчальної практики

Навчальна практика з курсу “Адміністративне право України” є однією з форм підготовки кваліфікованих фахівців-юристів і проводиться у відповідності з навчальним планом юридичного факультету університету, як невід’ємна складова учбового процесу. За своїм змістом – це ознайомча, навчально-пізнавальна практика.

 

Мета, база практики та її тривалість.

Метою навчальної практики є закріплення теоретичних знань студентів, отриманих в Університеті. Формування у них професійних навичок і умінь для прийняття самостійних управлінських рішень, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на відповідних посадах, що потребують кваліфікації юриста.

Виходячи з такого підходу, місцями практики студента повинні бути: підрозділ апарату державного органу (організації), який призначений для вирішення правових або організаційних питань, а також структурні підрозділи таких органів (організацій), які виконують організаційно-управлінські функції; правоохоронні органи; суди. В окремих випадках місцями проходження практики можуть бути суб’єкти господарювання з розгалуженою структурою, яка дозволяє вивчити управлінський процес чи юридичні фірми різних форм власності, що мають практику ведення адміністративних справ. У такому випадку місце практики в обов’язковому порядку погоджується з кафедрою.

База практики формуються Університетом, погоджується з керівниками відповідних державних адміністрацій, державних органів та організацій, в тому числі і правоохоронних.

Тривалість практики встановлюється у відповідності з навчальним планом юридичного факультету НУБіП України.

Робоче місце практиканта визначається відповідною посадовою особою органу, в якому проходить практику студент.

 

Основні положення практики

Студент до відбуття на практику повинен пройти інструктаж у керівника практики та отримати:

- направлення;

- методичні рекомендації та робочу програму практики;

- розписатися у відомості про одержаний інструктаж.

Студент, прибувши в організацію, повинен подати керівникові організації направлення, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, уточнити план проходження практики, одержати закріплення за керівником практики від організації.

Під час проходження практики студент зобов’язаний чітко виконувати правила внутрішнього розпорядку організації.

Звіт про виконання завдання практики студент складає відповідно до календарного графіку проходження практики, додаткових вказівок керівників практики від НУБіП й організації.

Ознайомча навчальна практика студента оцінюється за чотирибальною системою, та враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану. Оцінки виставляються у залікову книжку.

Студент, що не виконав вимог практики, або дістав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на практику під час канікул.

 

Керівництво практикою

Керівник практики від кафедри здійснює методичне керівництво практикою, надає студентам допомогу у виконанні програми практики та індивідуального завдання, даного ним практиканту, ведення щоденника, складанні звіту про проходження практики і виконання індивідуального завдання, бере участь у роботі комісії при проведенні захисту практики та підводить підсумки.

Безпосередньо проходженням практики студентів керує працівник органу, установи, де проводиться практика, який призначається керівництвом. Керівник практики щодня дає завдання практиканту, контролює його виконання. Всі зауваження щодо дисципліни студента заносяться керівником у щоденник і характеристику, яка видається студенту практиканту після закінчення практики, підписується керівником і завіряється печаткою.

Програма і зміст практики

У процесі проходження навчальної практики студенти знайомляться з роботою державних органів та організацій на двох рівнях – всього органу (організації) та окремого структурного підрозділу.

Так, наприклад, на підставі набутих теоретичних знань студенти вивчають:

- порядок формування, структуру відповідної місцевої державної адміністрації і виконкома місцевої ради. їх відділів, управлінь і служб;

- взаємовідносини відповідної місцевої державної адміністрації з органами місцевого самоврядування та вищими органами виконавчої влади, повноваження відповідної місцевої державної адміністрації, нормативні акти, якими закріплюються ці взаємовідносини;

- бюджетні повноваження місцевих держаний адміністрацій;

- повноваження по контролю за справлянням податків і зборів на відповідній території;

- структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість юридичної служби, фінансової службиі служби реєстрації суб'єктів

підприємництва; кадрові та інші служб.

акти, які видає голова та керівники структурних підрозділів

відповідної місцевої державної адміністрації.

Під час проходження практики студент має виконати індивідуальне завдання з метою набуття умінь та навичок самостійно розв'язувати конкретні виробничі, наукові та організаційні завдання.

Індивідуальні завдання передбачають розробку відомчих нормативних актів, узагальнення практики розгляду окремих категорій справ тощо.

Загальне ознайомлення з державним органом (організацією). Історія створення і розвиток органу (організації); законодавча база його функціонування; трансформування прав та обов’язків органу в умовах розвитку демократичних засад в державному управлінні в процесі здійснення адміністративно - правової реформи; структура органу та його функції, функції його структурних підрозділів; види адміністративного провадження органу;

Компетенція у прийняті нормативних актів; порядок державної служби в державному органові (організації).

Організаційна структура і управління державним органом (організацією).Ознайомитись із структурою основних, допоміжних та обслуговуючих структурних підрозділів, їх юридичним статусом. Зробити схему структури органу. З’ясувати, як трансформувалася організаційно-управлінська структура в умовах адміністративно - правової реформи. Дати оцінку ступеню організаційної автономності підрозділів, з’ясувати доцільність виділення в окремі органи, організації колишніх структурних підрозділів (при наявності таких), стратегію організаційно – правової реформи на найближчу перспективу.

Ознайомитися з організаційною структурою управління органом (організацією), визначити її різновиди. Проаналізувати можливість централізації (децентралізації) основних управлінських функцій. Більш глибоко вивчити юридичну службу державного органу (організації), її функції за умов пріоритетності прав, свобод та законних інтересів людини перед інтересами держави. Виявити, які зміни відбулися у структурі управління за період незалежності України, дати їм правову оцінку.

Організаційно-управлінські та адміністративно-правові функції державного органу (організації). Ознайомитися з правилами та обов’язками посадових осіб органу (організації) у сфері виконавчої влади. Вивчити всі види нормативних та управлінських актів, що належать до компетенції органу. Проаналізувати юридичні факти, при виникненні яких є потреба у виданні таких актів, та зробити висновки про доцільність оперативності прийняття таких актів з метою ефективного управлінського впливу на управлінське середовище.

Різновиди адміністративних проваджень та управлінських послуг, які здійснює і надає державний орган. Ознайомитися з усіма видами адміністративних проваджень, які здійснює державний орган як виконання своїх основних владних функцій. Вивчити адміністративний процес таких проводжень, його особливості. Ознайомитися з формами та методами роботи державного органу та його структурних підрозділів. З’ясувати всі можливі оплатні послуги, що можуть надаватися цим державним органом юридичним та фізичним особам в якості надання управлінських послуг згідно Концепції адміністративної реформи в Україні. Дати аналіз доцільності таких послуг за умов існування аналогічних, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності на ринку послуг у державі. Виявити можливі зміни в адміністративному законодавстві стосовно адміністративного процесу та управлінських послуг.

Навчальна практика проводиться у колективній та індивідуальній формі, які тісно пов’язані між собою і доповнюють одна одну.

Колективна форма передбачає ознайоммо-пізнавальні лекції з тематики розвитку теорії управління, адміністративного права та адміністративного процесу, бесіди з провідними спеціалістами, екскурсії та ін.

Індивідуальна – полягає у безпосередньому вивчені питань програми практики, виконання окремих завдань щодо поглиблення знань з окремого інституту адміністративного права або предмету діяльності конкретного державного органу (організації) чи його структурного підрозділу.

Робоча програма навчальної практики орієнтована на те, що основною її базою є орган державного управління (правоохоронний орган) районного рівня, який безпосередньо забезпечує процес взаємовідносин управлінського характеру між державою (державним органом) та громадянином як суб’єктами управлінських правовідносин. Якщо за базу приймаються державні органи (організації) вищого рівня, програма практики може корегуватися та застосовується з урахуванням їх специфіки. Корегування програм здійснюється адміністрацією Університету та базового органу (організації) спільно.

Базовими підрозділами державного органу (організації) є управління, відділи, служби, де приймаються організаційно-управлінські рішення або здійснюються різні види адміністративних проваджень. Ті розділи програми практики, які не входять в компетенцію цих структурних підрозділів, вивчаються у інших структурних підрозділах органах (організаціях).

Керівництво практикою.

Керівництво і постійний контроль за проходженням навчальної практики студентами здійснює керівник практики з числа викладачів юридичного факультету Національного аграрного університету.

До керівництва практикою від установи, підприємства, організацій призначаються спеціалісти з відповідною кваліфікацією та фаховою підготовкою Вони є відповідальними за організацію роботи, навчання, трудову дисципліну студентів та виконання ними завдання на практику.

 

Обов’язки студента-практиканта.

Перед початком практики студенти проходять інструктаж в навчальному закладі, одержують направлення, програму та іншу необхідну документацію.

Для проходження практики студент зобов’язаний у встановлений у направлені термін з’явитися в установу, підприємство чи організацію до керівника. У період проходження практики студент зобов’язаний повністю виконати завдання, передбачені програмою, дотримуватись встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку, вивчати і дотримуватися правил охорони правці, техніки безпеки, брати участь в суспільному житті колективу, відповідати за виконану роботу, її результати та наслідки.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.