Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБланк для обробки результатів

 

Педагогічні аспекти самодіагностики Моє педагогічне кредо Педагогічне спілкування К-ть збігів із ключем
Номер твердження  
Тенденція до рівноправного співробітництва А Б А Б А Б Б А Б А  
Тенденція до авторитарної взаємодії Б А Б А Б А А Б А Б  
                         

 

Найбільше збігів з 1В. – Ви, без сумніву, здатні до побудови рівноправних взаємин із дітьми, визнаєте їхнє право на самостійність, поважаєте їхнє почуття власної гідності, схильні до аналізу власної професійної д-ті, прагнете до єдності своїх поглядів і дій. Можете працювати з дітьми у режимі діалогових стосунків.

2В. – будуєте відносини з дітьми переважно з позиції "вчитель завжди має рацію" і не схильні довіряти учням, давати їм можливість виявляти самостійність. Завжди певні своєї правоти і не допускаєте заперечень та ін. думок, не виникає необхідності аналізувати власну діяльність, у разі помилок і невдач схильні перекладати свою провину на дітей та їхніх батьків.

Педагогічне спілкування (ПС) комунікативна взаємодія педагога з учнями, батьками, колегами, спрямована на створення сприятливого пед. клімату, психологічну оптимізацію діяльності і стосунків. На практиці воно не завжди виступає як професійне.

 

Професійне ПС (+) Непрофесійне ПС (–)
+ сприяє засвоєнню знань, оптимізує навчальну Д. – знижує працездатність
+ формує в учня і вчителя впевненість у власному "Я", утверджує гідність – викликає невпевненість, страх
+ засвоєння знань відбувається як формування ціннісних орієнтацій + забезпечує входження дитини в культуру (через учителя, стосунки в класі) – розвиваються стереотипи у поведінці й висловлюваннях (через жорстку регламентацію, копіювання досвіду) – формує негативне ставлення до вчителя, навчання

 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.( 2 год)

ТЕМА:Педагогічний такт. Етика спілкування педагога з дітьми та батьками.

МЕТА: Формування етичної спрямованості аксіологічної структури особистості майбутнього педагога.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: етика, такт, педагогічна етика, педагогічного спілкування, етика педагогічного колективу, етика взаємодії з батьками.

ПИТАНННЯ ДО ОБГОВОРЕНННЯ:

 

1.Поняття педагогічного спілкування.

2.Структура педагогічного спілкування, його функції, структура. 3.Поняття педагогічного такту при спілкуванні з учнями.

4. Поняття стилів педагогічного спілкування.

5.Педагогічна етика у спілкуванні вчителя з батьками учнів.

6.Конфліктологія педагогічної взаємодії, запобігання конфліктам з учнями.

 

ПРАКТИКУМ:

1.Обговорення складних з етичної точки зору ситуацій, що виникають в процесі педагогічної взаємодії (наприклад, спілкування з «важкими батьками»).

2.Створеннння і обговорення педагогічних етюдів з проблематики етичної деформації педагогічного спілкування.

3. Розігрування сценок з життя шкільного колективу

· Педагогічний етюд “Розмова з директором”.

· Рольова гра “Гостра педрада”.

· Рольова гра “Батьківські збори”.

4. Пройдіть тест щодо діагностики конфліктів, зробіть висновки.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Знайдіть інформацію про типи і види конфліктів у педагогічних колективах та засоби їх запобігання та вирішення.

2. Розробіть основні положення педагогічної етики у шкільному колективі, основні вимоги (основні правила, як треба спілкуватися з учнями, батьками у школі).

3. Виконайте творчу роботу: розробіть антипорадник учителю, як НЕ ТРЕБА спілкуватися з учнями.

Груповий проект: розробка картотеки психолого-педагогічних задач з проблеми «Етика спілкування педагога з дітьми та батьками».Найкращі задачі увійдуть до білетів на державний екзамен.

Основна література

1. Загальна декларація прав людини.

2. Декларація прав дитини.

3. Біблія. Новий Заповіт.

4. Амонашвілі Ш.О. Особистісно-гуманістична основа педагогічного процесу. – К., 2001.-С.73-104.

5. Синица И.Е. О такте и мастерстве. – К., 1989.-С.54-71.

6. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М.,1993.-С.27-42.

7. Чернокозов И.И. Этика учителя – К., 1988.- С.52-68.

8. Норов О.О. Практичні завдання на заняттях з основ педагогічної майстерності. Методичний посібник. – Чернігів: ЧПНУ імені Т.Г.Шевченка, 2007. – 64 с.

 

Додаткова література

1. Гусев Д. Риторическое искусство в педагогике // Педагогическая техника. – 2004. - №5. – С.77-90.

2. Десяева Н.Д. и др. Культура речи педагога: Учеб. пособие. – М.: Узд. центр «Академия», 2003. – 192с.

3. Лунева Л.П. «Для повышения кругозора» (О культуре речи педагога) // Русская словесность. – 2004. - №5. – С.57-61.

4. Лунева Л.П. Речевая компетенция учителя как основа эффективной педагогической деятельности // Образование в современной школе. – 2003. - №4. – С.57-61.

5. Мовчун Л. Образне слово вчителя // Початкова школа. – 2001. - №1. – С.65-67.

Мовна майстерність учителя

6. Мурашов А.А. Два способа «быстрого реагирования» в педагогической риторике // Школьные технологии. – 2000. - №6. – С.130-132.

7. Павленко В. Діалогічне мовлення вчителя у стресових педагогічних ситуаціях // Завуч (Шкільний світ). – 2004. - №34. – С.20.

8. Ромашина С.Я. Речь учителя как средство дидактического коммуникативного воздействия // Начальная школа. – 2005. - №2. – С.71-73.

9. Савостьянов А. Голосовое мастерство учителя // Народное образование. – 2000. - №3. – С.151-155.

10. Севастьянов А.И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 144с.

11. Суханкина Е.Н. Требования и замечания как речевые жанры педагогического взаимодействия // Начальная школа: плюс до и после. – 2004. - №2. – С.24-28.

12. Стефанова Л.Н., Стефанова С.Ю. Культура речи учителя // Открытая школа. – 2001. - №3. – С.39-43.

13. Франс Б. Слова, слова, слова… // Педагогическая техника. – 2004. - №4. – С.93-96.

14. Бабенко М. Учитись спілкуванню з учнем // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. - №10-11. – С.22-24.

15. Ботіна С. Міжособистісна взаємодія учителя та учня // Рідна школа. – 2005. - №3. – С.31-33.

16. Букотов В.М. Режиссура школьного общения. – К.: Изд. дом «Шкільний світ»: Изд. Л. Галицына, 2005. – 128с.

17. Васьков Ю.В. Комунікативна компетентність учителя // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. - №1. – С.44-46.

18. Декілька порад учителю про культуру професійного спілкування // Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №10. – С.4.

19. Зарецька І. Комунікативна культура як компонент педагогічної культури // Директор школи. Україна. – 2005. - №6-7. – С.90-101.

20. Киричок В. Етика спілкування вчителя з учнями // Відкритий урок. – 2006. - №1-2. – С.49-50.

21. Колодько Т. Педагогічна культура спілкування вчителя у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи // Рідна школа. – 2005. - №4. – С.12-14.

22. Коммуникативная культура учителя как условие личностно ориентированного образования // Завуч. – 2004. - №3. – С.128-129.

23. Лещинский В.М., Кульневич С.В. Учимся управлять собой и детьми: Педагогический практикум. – М.: Просвещение, 1995. – 240с.

24. Милоголовкіна С. Вплив стилю педагогічного спілкування на учнів // Педагогічна газета. – 2006. - №1. – С.5,8.

25. Мисливець Н.А. Как приобрести опыт диалогичности // Школьные технологии. – 2004. - №3. – С.67-74.

26. Ольховецька Т., Ольховецький С, Комунікативні вміння вчителя в сучасній школі // Рідна школа. – 2000. - №2. – С.50-51.

27. Островерхова Н. Майстерність педагогічного спілкування // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №4. – С.9-11.

28. Симоненко Т. Професійна комунікативна компетенція вчителя-словесника: сутність, структура, критерії поняття // Рідна школа. – 2004. - №9. – С.12-15.

29. Смирнова Г. Коммуникативные умения учителя // Народное образование. – 1999. - №1-2. – С.206-208.

ДОДАТОК

Тест

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СТРАТЕГІЙ

РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

(Д. Джосон і Ф. Джонсон)

Інструкція:Уважно прочитайте вислови и прислів’я. Користуючись наведеною нижче шкалою, визначте, наскільки кожне прислів’я відповідає вашим діям під час конфліктів:

5 – відповідає в усіх випадках;

4 – відповідає у більшості випадків;

3 – деколи відповідає;

2 – відповідає, але дуже рідко;

1 – ніколи не відповідає.

 

1. Від суперечки легше утриматися, аніж потім здихатися її    
2. Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то примусьте її робити так, як ви думаєте    
3. Теплі слова розтоплюють холодне серце    
4. Послуга за послугу    
5. Давай приходь і подумаємо разом    
6. Під час суперечки заслуговує похвали той, хто перший замовкне    
7. Чия сила, того й правда    
8. Солодкі слова роблять солодким рух уперед    
9. Краще синиця у жмені, а ніж журавель у небі    
10. Істина находиться в знаннях    
Той, хто б’ється і тікає, доживає до нової битви    
Той перемагає блискуче, хто при змушує своїх ворогів тікати врозтіч    
Убий ворога своєю надмірною добротою    
Чесний обмін думками не приведе до суперечки    
Ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції, але кожний може зробити свій внесок у неї.    
Тримайся подалі від тих, хто незгідний з тобою    
Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви    
Добре слово мало коштує, та дорого цінується    
Зуб за зуб – це чесна гра    
Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істину в останній інстанції, збагатиться від істин, які знають інші    
Уникайте сварливих людей – вони зроблять ваше життя нещасним    
Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших    
М’які слова забезпечують гармонію    
Хочеш мати хорошого друга – зроби йому щось приємне    
Відкрито говори про свої конфлікти і йди їм на зустріч – тільки це приведе до їх найкращого вирішення    
Найкращій спосіб улагодження конфліктів – уникати їх зовсім    
Займаю тверду рішучу позицію (на тім стою і не можу інакше)    
Лагідність перемагає гнів    
Краще щось, аніж нічого з того, що ти хочеш    
Щирість, чесність і довір’я гори звернуть    
Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі треба боротися    
У світі завжди були і будуть переможці і переможені    
Вони на тебе з каменем, а ти до них з прихильністю    
Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення гарантоване    
Правди можна добитися, лише воюючи та воюючи    
       

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.