Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФранцузьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Волбтер).

Просвітництво-культурно-історичний термін, (вперше використали Вольтер і Герде), що відбиває певну епоху розвитку людства, сутність якої полягає в широкому використанні розуму для сус-пільного прогресу. Просвітництво є продовженням гуманістичних тенденцій 14-15ст.,але відрізняється більшим раціоналізмом і критичністю. Головним прагненням просвітників було знайти шляхом діяльності людського розуму природні принципи суспільного життя. З цієї точки зору було піддано гострій критиці всі наявні форми і відношення людей в сфері права, моралі, економіки, політики. Під впливом просвітництва розпочались реформи в деяких країнах східної Європи, які сприяли створенню і розбудові громадянського суспільства.

Французьке просвітництво порушує проблему вдосконалення суспільства шляхом реформ. Велике значення мали твори Монтеск’є(1689-1755),зокрема його “Перські листи” та “Дух законів”, де методом порівняльного аналізу описує типи державного устрою. Загалом Монтеск’є висував ідею величезного географічного фактору (територія, клімат, родючість землі…) в розвитку суспільства. Але він не заперечував ролі способу життя, способу виробництва. Проголосив ідею загального миру.

Вольтер(1694-1778)в своїх творах “Кандід”, ”Філософський словник” та ін. висував ідеї, спрямовані проти феодалізму та кріпацтва, він боровся проти церкви, релігійної нетерпимості, фанатизму, деспотії. Вольтер вважав неминучим поділ людей на багатих і бідних. Певний час мислитель визнавав за можливе поліпшити життя людей за рахунок так званого “освіченого монарха”, тобто вченого, розумного царя чи імператора, але на схилві свого життя схилився до того, що найкращим державним устроєм є республіка. Він залишився переконаним в неминучості суспільного прогресу.Ж-Ж.Руссо (1712-1778) написав праці “Про суспільний договір”, ”Еміль, або про виховання” та інші, де торкається питань розвитку цивілізації, держави, моралі. Критика ним наявних порядків відрізнялась яскравістю стилю і разючою силою слова. Взагалі Руссо помітно схиляється до насолоди і насолоди і намагається уникнути страждань. Цивілізація, твердить він, псує людину, погіршує її природні якості саме завдяки своїй раціоналізованості, поміркованості. Поділ праці, який має величезне значення для прогресу, не тільки благо ,але й зло, оскільки людина втрачає цілісність. Звідси вже крок до визнання проблеми відчуження людини в суспільстві. У вихованні Руссо спирався на чуття людини, звертався до її щирого серця. В цьому він вбачав можливість збереження і розвитку справді людяних відносин у суспільстві. Він рішуче виступає проти соціальної нерівності, вимагає свободи і забезпечення повноти юридичних прав.

 

Німецьке просвітництво.

На відміну від французького німецька Освіта в цілому не зверталася до традиційних антропологічних сюжетів. Немає в представлених нам філософських текстах безпосередніх міркувань про людську чи природу людської субъективності. Мова йде про особливості національного характеру, та про моральний прогрес людства. Власне антропологічна тема здається розмитої, що витягається важко з комплексу філософського знання.

Тим часом саме в німецькому просвітництві філософська антропологія поступово оформлялася в самостійну область філософської рефлексії поряд, скажемо, з теорією пізнання чи етикою. Знамениті кантівські питання: «Що я можу знати?», «Що я повинен робити?», «На що я можу сподіватися?» були підготовлені попередньою філософською рефлексією, складним сходженням до постановки проблеми людини.

Німецькі просвітителі розглядали себе як своєрідних місіонері в розумінні покликаних відкрити людям очі на їхню природу і призначення, направити їх на шлях одухотворюючих істин. Ренесансний ідеал вільної особистості знаходить в епоху просвітництва атрибут загальності: повинен думати не тільки про себе, але і про інших , про своє місце в суспільстві . В епоху Відродження людина, що осмислювалася як абсолютна основа для природи, суспільства й історії, не була, однак, повною мірою співвіднесена із соціальністю, із суспільною ідеєю . Просвітителі ж прагнули усвідомити специфіку цих меж людських зв'язків. У центрі їхньої уваги - проблеми найкращого суспільного пристрою, розробка програм суспільних перетворень, максимально відповідних людській природі.

Що ж є головним, визначальним, на їхню думку, у людській природі? Просвітителі переконані, що все проникаючий розум - державна риса, що визначає якість людини. Особливо раціоналістичне раннє Просвітництво. Це століття розумового мислення. Однак поступово настає розчарування. Виникає питання: «чи існують межі разуму?» Тоді порятунку шукають у «безпосереднім знанні», у відчуттях, в інтуїції, а десь перед видніється і діалектичний розум. Але доти поки будь-яке збільшення знання прийметься за благо, ідеали просвітництва залишаються непорушними.

Ще одна характерна ознака просвітництва - історичний оптимізм. Він ґрунтується на представленні про розумність людини, на переконанні , що в людській природі маса прекрасних, позитивних задатків. Що стосується пороків, дурних вчинків, пристрастей, то вони переборні. Немає такої сторони людської натури, яку неможна облагородити, випливаючи з мірок розуму. Звідси ідея прогресу як можливість нескінченного удосконалювання людини і людства, «виховання людського роду», зміни соціальності на шляху пошуку найкращих форм людського існування.

Ідея прогресу - взагалі завоювання епохи. Попередні часи не задумувалися над самовиправданням. Античність знати нічого не хотіла про своїх попередників. Християнство відносило свою появу на рахунок вищих приречень. Навіть Ренесанс, що виступив посередником у діалозі двох попередніх культур, вважав своєю задачею не прагнення вперед, а повернення до первоначала. Просвітництво вперше усвідомило себе новою епохою. Звідси було вже рукою подати до історизму як типу мислення. І хоча не всі просвітителі піднялися до історичного погляду на речі, його корені лежать у цій епосі.

У німецькій філософії початок просвітництва зв'язаний з ім'ям Християна Вольфа (1679-1754), систематизатора і популяризатора навчання Лейбніца. Вольф вперше в Німеччині створив систему, що охопила основні області філософського знання. Вольфіонці були переконані в тім, що поширення утворення негайно приведе до рішення всіх гострих питань сучасності. Культ розуму сполучався в них з пієтетом перед християнською вірою, якій вони намагалися дати раціональне тлумачення. Сам Вольф не приділив належної уваги антропологічним сюжетам.

Видним представником вольфіанскої просвітительської філософії у свій ранній, «докритичний» період виступає Иммануіл Кант (1724-1804). У його творчості можна прослідити визначену еволюцію від проблем природознавства й загальної «метафізики» до проблеми людини. Перш ніж поставити загальні фундаментальні питання про призначення людини, про його сутність. Кант звертається, здавалося б, до приватних тем - до мрій духовидця Сведенборга, до світу людських почуттів, до оцінки національних особливостей людей.

Еволюція раннього Канта протікала під впливом Руссо. Книгам французького просвітителя він був зобов'язаний звільненням від забобонів кабінетного вченого. Його цікавлять тепер багато питань власне людського існування . Реальна мирська людина усе більше заволодіває його увагою . Кант виявляє, що це дуже цікавий об'єкт філософської рефлексії. Поворот до антропологічного сюжету він розглядає як свого роду революцію в мисленні.

Найбільш характерна робота для цього періоду «Спостереження за почуттям прекрасного і піднесеного» 1764). Цей трактат, що витримав всі імпри життєвих видань, приніс Канту славу сучасного письменника. Філософ виступає в незвичайному для нього жанрі - як есеїст. Його склад придбав вишуканість й афористичність, автор охоче прибігає до іронії. Вибір такого літературного листа невипадковий. Кант звертається до світу людських почуттів. Виразити життя емоцій набагато сутужніше, ніж відтворити рух думки. От чому в трактаті багато образів астрогідефініції відсутні.

Людські почуття в роботі розглядаються через призму двох категорій - Прекрасного і Піднесеного. Трактат по естетиці? Нічого подібного. Це скоріше антропологічна замальовка, що дає можливість наблизитися до більш строгих міркувань про людську природу.

Кант висловлює деякі розуміння про розходження людей про темпераменти, аж ніяк не прагнучи вичерпати тему. Прекрасне і Піднесене служить для нього основою, на яку він нанизує свої дуже цікаві спостереження про людське в людині. У сфері Піднесеного перебуває, згідно Канту, темперамент меланхолійний, котрому німецький просвітитель віддає явну перевагу, хоча бачить і деякі слабкі його сторони . Людина не як жива істота має чітко фіксовану природу. Але разом з тим який різновид характерів, темпераментів! У «Спостереженнях над почуттям прекрасного і піднесеного» Кант міркує про особливості національного характеру. Це один з перших кроків соціальної психології - науки , що у наші дні знайшла більш строгу емпіричну базу. Зрозуміло, у німецького просвітителя немає ще широкого соціологічного підходу. Він задовольняється в основному власними спостереженнями наднаціональними особливостями поводження. Згодом Кант неодноразово повертався до цих спостережень, і де коли читав курс антропології. Висновки його не завжди точні, часом спірні, здебільшого оригінальні. За яскравими, хоча і довільними, пасажами ховається глибокий зміст: вони передбачають зміну в духовній атмосфері країни, прийдешній поворот від розуму до почуттів, поява інтересу до індивідуальних переживань особистості .

Сучасник раннього Канта - Готхольд Эфраім Лессінг (1729-1781) - поет, драматург, літературний критик, філософ. Його теза «Виховання людського городу» (1730) носить програмний характер насамперед для самого мислителя. Оцінним по достоїнству ряд його ідей, що є, на наш погляд, своєрідним провіщенням. Насамперед, це думка про єдність людського роду, про його все охватну цілісність Зрозуміло, Лессінг ґрунтується переважно на европейскій історії. Він міркує в дусі європейського людства. Проте мислитель виходить з ідеї загальної долі людей.

Ще одна плідна ідея Лессінга : людство виникає, олиця спільність усвідомлюється. Без напруженого самопізнання ніяка єдність не виникає. Тільки поступове відчуття однаковості сприяє народженню такого універсального утворення, як людство. І саме собою зрозуміло, що тут не обійтися без визначених стадій, конкретних етапів, через які ця ідентичність осмислюється.

З цього погляду не виглядає архаїчним погляд Лессінга, відповідно до якого людський розум розглядається як державна сила історії. Ми звикли співвідносити народження загальносвітової цивілізації з розгортанням виробничих сил, господарських зв'язків, засобів комунікації. Людському роду слід ще усвідомити свою спільність , до цієї думки ми тільки зараз звикаємо.

Лессінг високо оцінював роль християнства в людській історії, звеличуючи в ньому моральну сторону. Навчання про всезагальну любов, вимога доброчесних вчинків на думку філософа, забезпечувало християнству перемогу над іншими релігіями Він підкреслював, що для того , щоб розум людини досяг повної ясності і створив ту чистоту серця, що вселяє в нас здатність любити, насамперед любити чесно та заради її самої, розум повинний вправлятися в збагненні духовних предметів . Але чи означає висока оцінка християнської святості, що духовна еволюція людського роду завершується саме цією релігією? На думку Лессінга, людство не зупиниться на даній стадії. Прийде нова ступінь зрілості - «епоха нового, вічного Євангелія». Саме в цю пору моральність виявиться універсальним, безумовним принципом поводження. Новий Завіт застаріє тією ж мірою, що і Старий Завіт. Третій світовий стан прийде не відразу. Воно неодмінно вимагає попередніх ступіней.

Ця думка Лессінга про поступове вирощування моралі, про терпляче просування до вищих ступіней духу в наші дні в черговий раз розкриває свій найглибший зміст. Радикальні і скоростиглі програми переробки світу, відірвані від духовних традицій, принесли людству чималий збиток. На цьому тлі вражаючим і одухотвореним здається судження великого німецького мислителя: «Прямуй же своїм непримітним кроком, вічне провидіння!»

Творчість учня раннього Канта і Лессінга Йоганна Готфрида Гердера (1744-1803) пронизане глибокими гуманістичними роздумами. Ще будучи студентом він прийшов до думки про те, що у філософії проблема людини повинна стати центральною. «Як і плідні можливості, - вважав він, - відкриються , коли уся філософія стане антропологією!»

Філософською основою гуманізму Гердера було навчання про розвиток, про прогрес людства. Першою спробою викласти це навчання з'явилася робота «Ще одна філософія історії для виховання людства» (1774). У цій роботі, знаходячись у межах теологічних поглядів на походження людського роду і на рушійні сили історії, Гердер висловлює глибокі думки про закономірний поступальний характер змін, що відбуваються в суспільстві.

Гуманність, по Гердеру, що відповідає природі людини , - це такий стан суспільства, коли кожен, не побоюючись іншого, може вільно розвивати свої здібності. Якщо люди не досягли такого стану, то вони повинні звинувачувати тільки самих себе: ніхто інший не допоможе їм, але ніхто і не зв'язує їм руки. Вони повинні витягти уроки зі свого минулого, що наочно свідчить про те, що людство прагне до гармонії і досконалості. Вся історія народів - це школа змагання в як найшвидшому досягненні гуманності.

Таким чином, можна сказати, що німецьке Просвітництво, одухотворене пафосом історизму, органічного розвитку, що розглядає рух людини до досконалості як неминучий закон соціальної динаміки, позначило ряд важливих дій на шляху до пошуків індивідуальності до створення філософської антропології як самостійної області філософського знання.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.