Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиправлення дефектів у зварних з'єднаннях

 

10.127. Неприпустимі дефекти, виявлені в процесі виготовлення, монтажу, ремонту, випробування і в експлуатації, слід усунути з наступним контролем виправлених ділянок згідно з вимогами цих Правил і НД.

10.128. Технологія виправлення дефектів і порядок контролю встановлюються згідно з вимогами цих Правил і НД.

Відхилення від прийнятої технології виправлення дефектів повинні погоджуватись з її розробником.

10.129. Видалення дефектів слід проводити механічним способом з забезпеченням плавних переходів в місцях виборок. Максимальні розміри та форма виборок, що підлягають заварюванню, встановлюються НД.

Допускається застосування способів термічного різання (стругання) для видалення внутрішніх дефектів з наступною обробкою поверхні вибірки механічним способом.

Повнота видалення дефектів повинна бути перевірена візуально та методом неруйнівного контролю (капілярної або магнітопорошкової дефектоскопії або травленням) згідно з вимогами НД. Після повного видалення дефекта повинна проводитись товщинометрія трубопроводу в місцях вибірки.

10.130. Виправлення дефектів без заварювання місць їх вибірки припустима у випадку збереження мінімально допустимої товщини стінки деталі в місці максимальної глибини виборки.

10.131. Якщо при контролі виправленої ділянки будуть виявлені дефекти, то дозволяються проведення повторного виправлення в такому ж порядку, що і попереднє.

Виправлення дефектів на одній і тій же ділянці зварного з'єднання допускається проводити не більше трьох разів.

Не вважаються повторно виправленими з'єднання, що розрізаються на зварному шві з вилученням металу шва та зони термічного впливу.

У випадку вирізання дефектного зварного з'єднання труб та наступного вварювання вставки у вигляді відрізка труби два заново виконані зварні з'єднання не вважаються виправленими.

 

11. Реєстрація, технічне опосвідчення і дозвіл на експлуатацію трубопроводів

 

Реєстрація

 

11.1. На всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила, підприємствами-власниками на основі документації, що виготовляється заводами-виготовлювачами (монтажними організаціями), повинні бути складені паспорти за формою відповідно до додатка 1.

Редукційно-охолоджувальне устаткування повинно реєструватись спільно з паропроводом зі сторони високого тиску, при цьому пред'являється нормативна документація на всі елементи, включаючи вхідну та вихідну засувки редукційно-охолоджувального устаткування, з зазначенням характеристик запобіжного пристрою, що встановлюється на стороні низького тиску.

11.2. Трубопроводи I категорії з умовним проходом більше 70 мм, трубопроводи II і III категорії з умовним проходом більше 100 мм, а також трубопроводи IV категорії з умовним проходом більше 100 мм (що знаходяться в межах теплових електростанцій і котелень), до пуску в роботу повині бути зареєстровані в органах Держнаглядохоронпраці. Інші трубопроводи, на які поширюються ці Правила, підлягають реєстрації на підприємстві - власникові трубопроводу. (Пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

 

11.3. Реєстрація трубопроводів в органах Держнаглядохоронпраці проводиться на підставі письмової заяви підприємства-власника. (Абзац перший пункту 11.3 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

При реєстрації підприємством-власником трубопроводу подаються такі документи:

1) паспорт трубопроводу відповідно до додатка 1 цих Правил;

2) виконавча схема трубопроводу з позначенням на ній:

а) марки сталі, діаметрів, товщин труб, довжини трубопроводу;

б) розташування опор, компенсаторів, підвісок (пружин), арматури, вентилів спуску повітря та дренажних пристроїв;

в) зварних з'єднань з зазначенням відстаней між ними та від них до колодязів і абонентських вводів;

г) для трубопроводів, що працюють при температурах, що викликають повзучість металу (пункти 8.8 та 9.43 цих Правил) - розташування покажчиків для контролю теплових переміщень з зазначенням проектних величин переміщень і пристроїв для вимірювання повзучості;

3) свідоцтво про виготовлення елементів трубопроводу відповідно до додатка 6 цих Правил;

4) свідоцтво про монтаж трубопроводу відповідно до додатка 7 цих Правил;

5) акт згідно НД про прийняття трубопроводу власником від монтажної організації;

6) паспорти та інша документація на посудини, що є невід'ємною частиною трубопроводу; форма паспорта і документація, що повинна подаватись при реєстрації, приведені в "Правилах будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

Зазначені документи складаються українською, та, за вимогою замовника, також і іншою мовою, підписуються керівником підприємства - власника трубопроводу та скріплюються печаткою.

11.4. Подана документація розглядається в органах Держнаглядохоронпраці не пізніше п'яти днів з дня її отримання. При відповідності документації вимогам цих Правил, трубопровід реєструється в установленому порядку, подані документи прошнуровуються, в паспорті ставиться штамп, реєстраційний номер і всі документи повертаються власникові трубопроводу. Відмова в реєстрації трубопроводу повідомляється власнику письмово з обгрунтуванням причин відмови та посиланням на відповідні пункти цих Правил. (Пункт 11.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.5. У разі зміни власника до пуску в роботу трубопровід підлягає перереєстрації.

11.6. Для зняття зареєстрованого трубопроводу з обліку власник представляє в органи Держнаглядохоронпраці обгрунтовану заяву та паспорт трубопроводу. (Пункт 11.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.7. При відсутності у власника паспорта трубопроводу підприємством-виготівником (або монтажною організацією) направляється його дублікат. У випадку неможливості цього, спеціалізована організація або ЕТЦ складає в установленому порядку новий паспорт за формою, наведеною у додатку 1 цих Правил.

 

Технічне опосвідчення

 

11.8. Трубопроводи, на які поширюються ці Правила, перед пуском в роботу, в процесі експлуатації, а в потрібних випадках - достроково, підлягають технічному опосвідченню: зовнішньому оглядові та гідравлічному випробуванню.

11.9. Технічне опосвідчення (зовнішній огляд та гідравлічне випробування) зареєстрованих в органах Держнаглядохоронпраці трубопроводів проводиться експертом ЕТЦ у наступних випадках:

а) перед пуском в роботу заново змонтованих трубопроводів;

б) після відпрацювання нормативного строку експлуатації;

в) після аварії трубопроводу або його елементів, якщо це вимагається обсягом відновлювальних робіт;

г) після ремонту з застосуванням зварювання;

ґ) перед пуском трубопроводу після перебування його на консервації більше двох років;

д) на вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці або особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводу.

Зовнішній огляд вказаних трубопроводів проводиться експертом не менше одного разу протягом трьох років.

(Пункт 11.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.10. Після відпрацювання розрахункового строку служби (розрахункового ресурсу) експлуатації перед технічним опосвідченням, а також в інших потрібних випадках, проводиться технічне діагностування трубопроводу спеціалізованою організацією або ЕТЦ, що мають отриманий в установленому порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці, згідно з вимогами НД, погодженої з Держнаглядохоронпраці.

11.11. Трубопровід повинен бути виведений з експлуатації не пізніше терміну технічного опосвідчення, зазначеного в його паспорті.

Підприємство - власник трубопроводу не пізніше як за 5 днів до закінчення встановленого експертом терміну дії останнього опосвідчення, повинне повідомити ЕТЦ про готовність трубопроводу для проведення опосвідчення.

11.12. Технічні опосвідчення трубопроводів, що не реєструються в органах Держнаглядохоронпраці, проводяться особою, відповідальною за їх справний стан та безпечну експлуатацію, в наступних випадках:

1) зовнішньому оглядові - не рідше одного разу на рік в процесі роботи трубопроводів усіх категорій;

2) зовнішньому оглядові та гідравлічному випробуванню - перед пуском трубопроводів в експлуатацію; після монтажу або ремонту трубопроводів з застосуванням зварювання, а також перед пуском після знаходження їх на консервації більше двох років.

(Пункт 11.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.13. Під час проведення технічних опосвідчень трубопроводів необхідно встановити:

при первинних - що трубопровід змонтовано та обладнано згідно з вимогами цих Правил та пред'явленими для реєстрації документів, а також, що трубопровід та його елементи не мають пошкоджень;

при періодичних і дострокових - технічний стан та справність трубопроводу з метою встановлення можливості його подальшої експлуатації.

11.14. Зовнішній огляд трубопроводів, прокладених відкритим способом або в прохідних і напівпрохідних каналах, допускається проводити без зняття ізоляції. Зовнішній огляд трубопроводів, прокладених в непрохідних каналах, а також у випадках безканального прокладання проводиться шляхом розкриття грунту окремих ділянок та зняття ізоляції згідно з НД Міненерго України.

У випадку виявлення небезпечного стану стінок або зварних швів трубопроводу, особа, яка проводить технічне опосвідчення, має право домогтися часткового або повного зняття ізоляції. Цю вимогу слід виконати.

11.15. Заново змонтовані трубопроводи до накладання ізоляції підлягають зовнішньому оглядові та гідравлічному випробуванню.

При використанні преізольованих труб технічне опосвідчення проводиться згідно НД, узгодженої з Держнаглядохоронпраці.

11.16. Гідравлічне випробування трубопроводів проводиться після закінчення всіх зварювальних робіт, термообробки, контролю зварних з'єднань, а також після встановлення і остаточного закріплення опор та підвісок. При цьому слід подати документи, що підтверджують якість виконаних робіт.

11.17. Гідравлічне випробування трубопроводів проводиться згідно з вимогами, викладеними в розділах 10 та 11 цих Правил, а величина пробного тиску приймається згідно з вимогами пунктів 10.108-10.109.

Посудини, що є невід'ємною частиною трубопроводів, випробовуються тим самим тиском, що трубопроводи.

11.18. Для проведення гідравлічного випробування трубопроводів, змонтованих на висоті більше трьох метрів, влаштовуються помости або інші пристрої, що забезпечують можливість безпечного виконання робіт та огляду трубопроводів.

11.19. Під час контролю якості з'єднувального зварного стику трубопроводу з діючою магістраллю (при наявності між ними тільки однієї засувки для відключення, а також під час контролю не більше двох з'єднань, виконаних при ремонті), гідравлічне випробування може бути замінено перевіркою зварного з'єднання двома видами контролю - радіаційним і ультразвуковим.

11.20. Технічне опосвідчення зареєстрованих в органах Держнаглядохоронпраці трубопроводів проводиться в присутності особи, відповідальної за їх справний стан та безпечну експлуатацію. (Пункт 11.20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 131 (z0306-02) від 06.03.2002)

11.21. Результати технічного опосвідчення та висновок про можливість подальшої експлуатації трубопроводу з зазначенням параметрів роботи (тиск і температура) та строків проведення наступного опосвідчення записуються в паспорт трубопроводу особою, яка проводила опосвідчення.

Якщо під час опосвідчення трубопроводу буде встановлено, що він знаходиться в аварійному стані або має дефекти, що викликають сумніви в його надійності або міцності, то подальша експлуатація трубопроводу забороняється у встановленому порядку з відповідним мотивованим записом у паспорті.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.