Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПівденноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К.Д. Ушинського

О.В. Полуяктова

ОСНОВИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

 

Одеса 2011


ББК 65.01

УДК: 330

П 53

 

 

Рецензенти:

Горняк Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Матвєєв Станіслав Олександрович, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою політології Одеського державного економічного університету.

 

 

Полуяктова О.В.Навчальний посібник «Основи економічної теорії» (для неекономічних спеціальностей педагогічного університету). – Одеса.: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 2010. – 268 с.

 

В навчальному посібнику подано системні положення мікро- та макроекономіки. Проаналізовано закономірності розвитку світового господарства в умовах зростаючої глобалізації. Розглянуто основні положення кожної теми згідно з навчальною програмою.

Виклад матеріалу супроводжується фактами зі світової та вітчизняної економіки. Особливу увагу приділено аналізу сучасних економічних концепцій. Наводяться також плани семінарських занять, рекомендована література до кожної теми. Подано словник економічних термінів.

Розраховано на студентів неекономічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих хто самостійно вивчає економічну теорію.

Друкується за рішенням Вченої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (протокол №10 від 24. 06. 2010 р.).

 

ã

 
 

Полуяктова О.В.

Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д.Ушинського, 2011.
 

ПЕРЕДМОВА

Загальновідомо, що роль економічної науки в сучасних умовах суттєво зростає. Практика реформування економіки, забезпечення інтеграції економіки в систему світового господарства ставлять високі вимоги до економічних знань учасників цього процесу. Значною мірою вивчення економічної теорії формує ці знання, допомагає зрозуміти, як функціонує економічна система, в якій щоденно перебуває людина, сприяє вибору правильного економічного рішення.

Опанування дисципліни сприятиме розумінню студентами сучасної ринкової економіки, яка вимагає прискорених суспільно-політичних і технологічних змін на основі наукових досліджень. Жорстка світова конкуренція потребує постійних інновацій, нових ідей, високоякісної продукції. Світова економіка вступає в нову фазу, засновану на інформаційних технологіях, акцент переноситься на зв’язок та комунікації.

Щоб вийти на траєкторію сталого економічного розвитку, побудувати відкрите демократичне суспільство з європейським рівнем життя, вже сьогодні треба акумулювати творчі, інтелектуальні сили, виявляти обдаровану молодь, здатну швидко та конструктивно відповідати на вимоги часу і допомагати їй опановувати сучасні знання. Назріла потреба створити якісно новий суспільно-психологічний клімат, який сприяв би соціально-економічним новаціям і більшій самореалізації людини в нашій країні.

 

Мета курсу “Основи економічної теорії”:

- комплексне вивчення економічних законів та категорій, які виражають суть, становлення та розвиток різних соціально-економічних систем;

- вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва;

- пізнання основ економічного життя суспільства у взаємозв`язку з потребами та інтересами людей;

- вивчення проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів для задоволення людських потреб, що невпинно зростають;

- розкриття загальних основ розвитку економіки, що базується на різноманітних формах власності;

- аналіз практичних досягнень найбільш розвинених країн та особливостей становлення інформаційної економіки в Україні.

 

Основні завдання курсу –забезпечити грунтовну підготовку з дисципліни «Основи економічної теорії»; пізнання основ економічного життя суспільства; допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в економіці України – завершення ринкових реформ і становлення інформаційного способу виробництва.

В навчальному посібнику виділено п’ять основних розділів - загальні засади економічного розвитку суспільства, теоретичні основи ринкової економіки, мікроекономіка (аналіз ринкової поведінки), макроекономіка (аналіз функціонування національної економіки), міжнародна економіка (закономірності розвитку світової економіки). Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, містить перелік питань та короткий виклад змісту цих питань.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

¾ суть економічних законів і категорій, їх соціальний зміст та форми їх прояву;

¾ принципи раціональної поведінки економічних суб’єктів в ринкових умовах;

¾ наукові основи економічного життя суспільства та засади управління господарською практикою;

¾ розкривати закономірності розвитку суспільного виробництва;

¾ економічні інструменти господарювання в умовах ринкової економіки (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, тощо);

¾ основи макроекономічного рівня господарювання у відтворювальному процесі та при економічному зростанні;

¾ напрямки та засоби державного регулювання виробничих відносин у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

Вміти:

¾ знаходити найбільш адекватні форми розв’язання економічних суперечностей;

¾ застосовувати математичний апарат при розв’язуванні економічних задач;

¾ володіти методикою розрахунків окремих економічних показників, правилами застосування економічних важелів, прогнозування макроекономічного розвитку.

Формуванню практичних навичок сприятиме вміння розв`язувати практичні завдання стосовно різноманітних господарсько-економічних ситуацій.

Розроблений курс передбачає активізацію роботи студентів з використанням таких форм навчання як лекції, практичні (семінарські) заняття, проведення наукових конференцій, підготовка доповідей, дискусій, а також розв’язання тестів і задач.

Навчальний посібник написано на основі праць представників різних шкіл сучасної економічної науки. Автор із вдячністю прийме всі критичні зауваження та побажання щодо вдосконалення змісту і структури навчального посібника.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.