Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВедення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

ПОРЯДОК

Ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення аудиторської діяльності, та Статуту Аудиторської палати України.

Порядок ведення Реєстру згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» визначається та забезпечується Аудиторською палатою України (далі – АПУ).

Розділ І. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр) – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці;

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Свідоцтво) – документ встановленого АПУ зразка (додаток № 1), що підтверджує факт включення аудиторської фірми (аудитора) до Реєстру, а також право аудиторської фірми (аудитора) на здійснення аудиторської діяльності;

заявник – аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа – підприємець, який надає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком;

реєстраційна картка для включення до Реєстру (далі – реєстраційна картка) – документ встановленого АПУ зразка, який надається заявником до АПУ для внесення інформації про нього до Реєстру.

Інші поняття вживаються в цьому Порядку згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність», нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.1.2. Рішення щодо включення заявника до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, виключення з Реєстру або про відмову щодо включення до Реєстру приймається АПУ відповідно до цього Порядку.

1.3. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру.

1.4. Про заявника до Реєстру вноситься така інформація:

§ найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи-підприємця);

§ ідентифікаційний код/ номер заявника;

§ дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва);

§ адреса фактичного місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсу, електронної пошти, веб-адреса;

§ інформація про державну реєстрацію;

§ інформація про засновників (для аудиторів – ПІБ, номери сертифікатів та дати їх отримання, ідентифікаційний номер, адреса; для юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);

§ посада та ПІБ керівника аудиторської фірми, номер та дата видачі сертифіката;

§ кількість працівників, у тому числі перелік сертифікованих аудиторів з зазначенням серії та номерів сертифікатів;

§ наявність та місцезнаходження філій, представництв або відділень, кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів з зазначенням номерів їх сертифікатів.

1.5. Технічне ведення, актуалізацію Реєстру здійснює Секретаріат АПУ. Секретаріат АПУ несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру в пресі.

1.6. Реєстр ведеться в електронній формі. Відкритою для користувачів є така інформація: найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи - підприємця); ідентифікаційний код/номер заявника; дата початку аудиторської діяльності; номер Свідоцтва; дата, до якої Свідоцтво чинне; результат зовнішньої перевірки системи контролю якості; номер телефону; веб-адреса (за наявності).

1.7. Реєстр ведеться з деталізацією за адміністративно–територіальними одиницями України (області, АР Крим, міста Київ та Севастополь) по порядку зростання нумерації Свідоцтв.

1.8. Перелік аудиторських фірм та аудиторів, які включені до Реєстру, публікується АПУ у кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті АПУ.

1.9. За достовірність інформації, наданої до АПУ, аудиторська фірма або аудитор несе відповідальність згідно із законодавством України.

ЗАЯВА

Про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів ______________________________________________________________________________________ (найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код) Адреса _______________________________________________________________________________ (місцезнаходження з поштовим індексом, ______________________________________________________________________________________ телефон/факс, e-mail) До заяви додаються: 1. Реєстраційна картка. 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку. 3. Копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку. 4. Копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми. 5. Копія довідки ЄДРПОУ. 6.Витяг з наказу про призначення керівника аудиторської фірми, засвідчений печаткою аудиторської фірми. 7. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ). 8. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.   Аудиторська фірма зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.   М. П. «___» ____________ 20___ р. __________________________ (особистий підпис керівника)     Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20___ р. № ____________   Від Секретаріату АПУ заяву прийняв __________________ (______________) (підпис)
Додаток 3 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

В Аудиторську палату України _______________________________________ (П. І. Б. аудитора-підприємця) _______________________________________ _______________________________________ (№ сертифіката)

 

 

ЗАЯВА про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів     Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів   ______________________________________________________________________________________ (П. І. Б. аудитора)   Ідентифікаційний код___________________________________________________________________   Паспортні дані ________________________________________________________________________ Місце проживання _____________________________________________________________________ (поштова адреса, телефон, e-mail) ______________________________________________________________________________________ До заяви додаються: 1. Реєстраційна картка. 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку. 3. Копія сертифіката аудитора. 4. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ). 5. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.   Аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.     М. П. «___» ____________ 200___ р. ________________________ (особистий підпис)     Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20____ р. №___________   Від Секретаріату АПУ заяву прийняв ______________ (________________) (підпис)

 


 

Додаток 4 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

 

1. Повне найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора)  
Скорочене найменування
2. Ідентифікаційний код/номер
3. Місце проведення державної реєстрації
Поштова адреса органу державної реєстрації
4. Дата проведення державної реєстрації
5. Номер запису про державну реєстрацію
6. Орган державної податкової служби
Поштова адреса органу державної податкової служби
7. Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва)
8. Кількість відокремлених підрозділів та їхнє місце розташування: відділень ______, філій __________, представництв __________ та кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів (зазначити номера сертифікатів) ____________________________________________________________________________________
8. Юридична адреса: поштовий індекс ______________
Область Район Місто (село) Район міста
Вулиця Будинок Корпус Квартира
9. Фактична адреса
Телефон, факс електронна адреса веб-сайт
10. Посада, П. І. Б. керівника, номер та дата видачі сертифіката  
11. Засновники (учасники):
Найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи Адреса фактичного місцезнаходження Ідентифікаційний код/номер Номер сертифіката і дата видачі Частка в статутному капіталі ( %)
         
         
         
         
         
         
12. Кількість працівників усього ______________, у т. ч.: 12.1. Кількість постійних працівників-аудиторів ______ осіб
П. І. Б. аудитора Посада Номер та дата видачі сертифіката Дата закінчення терміну чинності сертифіката  
       
       
       
       
       
12.2. Середньорічна кількість сумісників (аудиторів) ______ осіб
13. Членство (співпраця) у міжнародних аудиторських фірмах (вказати назви фірм), у вітчизняних об'єднаннях аудиторів (аудиторських фірм) (надати перелік)
 
 
 
 

Аудиторська фірма (аудитор) зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.

М. П.

Картку заповнив ________________ (підпис, ПІБ)

 

Керівник ____________ __________________ ____________________

(підпис) (ПІБ) (телефон)

 


 

 

Додаток 5 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

В Аудиторську палату України __________________________________ (П. І. Б. директора аудиторської фірми/аудитора - підприємця) __________________________________ __________________________________ (№ сертифіката)

 

ЗАЯВА

ЗАЯВА

ПОРЯДОК

ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення аудиторської діяльності, та Статуту Аудиторської палати України.

Порядок ведення Реєстру згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» визначається та забезпечується Аудиторською палатою України (далі – АПУ).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.