Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозділ ІІІ. Виключення з Реєстру

3.1.Підставами для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру є:

3.1.1. заява аудиторської фірми (аудитора);

3.1.2. невідповідність правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську діяльність»;

3.1.3. закінчення терміну чинності сертифіката аудитора фізичної особи – підприємця;

3.1.4. неналежне виконання своїх професійних обов’язків, а саме: порушення вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудитора та цього Порядку;

3.1.5. неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін звіту про надані послуги за минулий рік (форма № 1 – аудит) або зазначення у звіті недостовірної інформації;

3.1.6. надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми (аудитора), що подані до АПУ, яка стала відома АПУ після внесення заявника до Реєстру;

3.1.7. ненадання необхідних документів для продовження терміну чинності Свідоцтва в термін, визначений пунктом 2.10. цього Порядку;

3.1.8. вчинення аудиторською фірмою (аудитором) перешкод при здійсненні АПУ контролю за дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів або не проходження аудиторською фірмою (аудитором) зазначеного контролю у визначений АПУ термін без поважних причин.

3.2. Виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру з анулюванням Свідоцтва здійснюється на підставі рішення АПУ.

3.3. Рішення АПУ щодо виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру має бути надіслане рекомендованим листом або вручене особисто в 15-денний строк з дати його прийняття та підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті АПУ.3.4. Рішення АПУ щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду.

3.5.Аудитор (аудиторська фірма) має в 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ про виключення з Реєстру повернути до Секретаріату АПУ Свідоцтво про включення до Реєстру.

 


 

Додаток 1 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ   СВІДОЦТВО про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № ____________________ _________________________________________ __________________________________________   __________________________________________   __________________________________________     Адреса____________________________________   __________________________________________   __________________________________________   __________________________________________   __________________________________________     Ідентифікаційний код / номер_____________________________   Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України від «___» ____________ 20____ р. № ________ Свідоцтво чинне до «____»_______ 20____ р. Голова АПУ ( ) Зав. Секретаріату АПУ ( ) М. П. Рішенням Аудиторської палати України від «___» _______ 20____ р. № ________ термін чинності Свідоцтва продовжено до «___» _________ 20____ р. Голова АПУ ( ) Зав. Секретаріату АПУ ( ) М. П. Рішенням Аудиторської палати України від «___» _______ 20____ р. № ________ термін чинності Свідоцтва продовжено до «___» _________ 20____ р. Голова АПУ ( ) Зав. Секретаріату АПУ ( ) М. П.  

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ   СВІДОЦТВО про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № ____________________ _________________________________________ __________________________________________   __________________________________________   __________________________________________   Ідентифікаційний код / номер_________________     Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України від «____» _________ 20____ р. № ____     Рішенням Аудиторської палати України від «___» _______ 20____ р. № ________ термін чинності Свідоцтва продовжено до «___» _________ 20____ р. Голова АПУ ( ) Зав. Секретаріату АПУ ( ) М. П. Рішенням Аудиторської палати України від «___» _______ 20____ р. № ________ термін чинності Свідоцтва продовжено до «___» _________ 20____ р. Голова АПУ ( ) Зав. Секретаріату АПУ ( ) М. П. Рішенням Аудиторської палати України від «___» _______ 20____ р. № ________ термін чинності Свідоцтва продовжено до «___» _________ 20____ р. Голова АПУ ( ) Зав. Секретаріату АПУ ( ) М. П.

 

 


 

Додаток 2 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

 

В Аудиторську палату України ________________________________ (П. І. Б. директора аудиторської фірми) ________________________________ ________________________________ (№ сертифіката)

 

ЗАЯВА

Про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів ______________________________________________________________________________________ (найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код) Адреса _______________________________________________________________________________ (місцезнаходження з поштовим індексом, ______________________________________________________________________________________ телефон/факс, e-mail) До заяви додаються: 1. Реєстраційна картка. 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку. 3. Копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку. 4. Копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми. 5. Копія довідки ЄДРПОУ. 6.Витяг з наказу про призначення керівника аудиторської фірми, засвідчений печаткою аудиторської фірми. 7. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ). 8. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.   Аудиторська фірма зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.   М. П. «___» ____________ 20___ р. __________________________ (особистий підпис керівника)     Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20___ р. № ____________   Від Секретаріату АПУ заяву прийняв __________________ (______________) (підпис)
Додаток 3 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

В Аудиторську палату України _______________________________________ (П. І. Б. аудитора-підприємця) _______________________________________ _______________________________________ (№ сертифіката)

 

 

ЗАЯВА про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів     Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів   ______________________________________________________________________________________ (П. І. Б. аудитора)   Ідентифікаційний код___________________________________________________________________   Паспортні дані ________________________________________________________________________ Місце проживання _____________________________________________________________________ (поштова адреса, телефон, e-mail) ______________________________________________________________________________________ До заяви додаються: 1. Реєстраційна картка. 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку. 3. Копія сертифіката аудитора. 4. Відгук на подані документи Уповноваженого представника АПУ в регіоні (при наявності в регіоні Уповноваженого представника АПУ). 5. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.   Аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.     М. П. «___» ____________ 200___ р. ________________________ (особистий підпис)     Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20____ р. №___________   Від Секретаріату АПУ заяву прийняв ______________ (________________) (підпис)

 


 

Додаток 4 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

 

1. Повне найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора)  
Скорочене найменування
2. Ідентифікаційний код/номер
3. Місце проведення державної реєстрації
Поштова адреса органу державної реєстрації
4. Дата проведення державної реєстрації
5. Номер запису про державну реєстрацію
6. Орган державної податкової служби
Поштова адреса органу державної податкової служби
7. Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва)
8. Кількість відокремлених підрозділів та їхнє місце розташування: відділень ______, філій __________, представництв __________ та кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів (зазначити номера сертифікатів) ____________________________________________________________________________________
8. Юридична адреса: поштовий індекс ______________
Область Район Місто (село) Район міста
Вулиця Будинок Корпус Квартира
9. Фактична адреса
Телефон, факс електронна адреса веб-сайт
10. Посада, П. І. Б. керівника, номер та дата видачі сертифіката  
11. Засновники (учасники):
Найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи Адреса фактичного місцезнаходження Ідентифікаційний код/номер Номер сертифіката і дата видачі Частка в статутному капіталі ( %)
         
         
         
         
         
         
12. Кількість працівників усього ______________, у т. ч.: 12.1. Кількість постійних працівників-аудиторів ______ осіб
П. І. Б. аудитора Посада Номер та дата видачі сертифіката Дата закінчення терміну чинності сертифіката  
       
       
       
       
       
12.2. Середньорічна кількість сумісників (аудиторів) ______ осіб
13. Членство (співпраця) у міжнародних аудиторських фірмах (вказати назви фірм), у вітчизняних об'єднаннях аудиторів (аудиторських фірм) (надати перелік)
 
 
 
 

Аудиторська фірма (аудитор) зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.

М. П.

Картку заповнив ________________ (підпис, ПІБ)

 

Керівник ____________ __________________ ____________________

(підпис) (ПІБ) (телефон)

 


 

 

Додаток 5 до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

В Аудиторську палату України __________________________________ (П. І. Б. директора аудиторської фірми/аудитора - підприємця) __________________________________ __________________________________ (№ сертифіката)

 

ЗАЯВА

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.