Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок зберігання відомчих нормативних актів

Відомчі нормативні акти зберігаються у приміщенні та в порядку, встановленому у даному органі.

Копії нормативних актів, на підставі яких ведеться їх юридичний облік, слід зберігати у підрозділі, який здійснює такий облік. При цьому рекомендується примірники актів, що надходять у цей підрозділ, групувати залежно від року їх видання (у хронологічному порядку).

Згруповані за календарний рік акти рекомендується брошурувати. У зробленому таким чином комплекті аркуші слід пронумерувати. Комплект повинен містити повні тексти актів з усіма додатками, які мають нормативні приписи.

Доцільно складати описи актів, які містяться у комплекті. У них необхідно зазначати найменування актів, дати їх прийняття та номери, а також номери сторінок, на яких ці акти розміщені. Описи слід розміщати на початку комплекту.

Аналогічно рекомендується оформляти обкладинки комплектів. На них необхідно зазначати найменування підрозділу, відповідального за зберігання комплектів, а також органів, які видали акти, вид актів, рік їх видання. Слід також зазначати, що у комплекті на постійному зберіганні знаходяться копії облікованих нормативних актів.

Для зберігання копій відомчих нормативних актів, на підставі яких провадиться їх юридичний облік (їх комплектів), повинні бути створені необхідні умови (виділені спеціальні приміщення, надані шафи, сейфи, що зачиняються, та інш.).

 

ПИТАННЯ 6.

 

Аналіз і узагальнення правової роботи полягають у вивченні договірної роботи, узагальненні практики розгляду претензій і позовів, виявленні порушень, що повторюються, і недоліків у діяльності підприємства, практики розвитку і вдосконалення господарських зв'язків, що уможливлює виявлення причин недоліків, передбачення наслідків цих порушень і розробку профілактичних заходів усунення виявлених недоліків. Методи і заходи аналітичної роботи юридичних служб мають на меті краще використання правових засобів для зміцнення економіки підприємства, зменшення невиробничих витрат, усунення недоліків в організації виробництва, застосування трудового законодавства тощо.За результатами аналізу складають довідку, де зазначають не тільки порушення, а й умови та наслідки кожного порушення, шляхи і заходи їх усунення.

За наслідками роботи працівників ЮС велике значення надається підбиттю щоквартальних, піврічних та річних підсумків на основі аналізів, узагальнень та інформації про виконану правову роботу.

Практика роботи юридичної служби свідчить, що юрисконсульти про здійснену правову роботу на підприємстві, в організації, установі, гос­подарстві складають щоквартальні аналізи.

Ці аналізи вони розподіляють на такі види: аналіз правової робо­ти по захисту економічних і матеріальних інтересів за відповід­ний період; аналіз виконання договірної роботи; аналіз роботи юридичної служби по наданню юридичної допомоги у виданні локальних актів (наказів, розпоряджень, статутів, інструкцій, положень, інших документів), по забезпеченню їх виконання та організації правової пропаганди, навчання та правової інформатики; аналіз даних про кількість підприємств, організацій, з них охоплених постійним юридичним обслуговуванням.

В аналізі про правову роботу по захисту економічних та майнових інтересів суб'єктів господарювання відображаються такі дані: скільки на користь суб'єкта господарювання стягнуто сум, тому числі в позовному, претензійному та добровільному порядку; кількість заявлених претензій і позовів. Із загальної суми вказується, яка сума спірної (простроченої) заборгованості стягнута, в тому числі по договірних зобов'язаннях; по фактах виявлених обрахунків і недоплат, із них в судовому порядку; сума відшкодованих збитків, стягнутих штрафів на користь суб'єкта господарювання, з суб'єкта господарювання, інші суми (несвоє­часна оплата за користування житлом, за оренду майна, по вида­них позиках тощо). У цьому аналізі також відображаються дані про одержані працівниками юридичної служби матеріали від бухгалтерсько-ревізійних та інших служб суб'єкта господарювання для вжиття відповідних заходів. В аналізі роз'яснено, скільки з усіх претензій і позовів було заявлено до суб'єкта господарюван­ня, який перебуває на юридичному обслуговуванні, та на яку суму було відхилено.

При проведенні аналізу договірної роботи відображаються такі дані: загальна кількість договорів, укладених суб'єктом господа­рювання, у тому числі по видах укладених договорів з організа­ціями та громадянами в загальному по суб'єкту господарювання; скільки таких договорів укладено за участю юристів (попередньо погоджених і завізованих); які конкретні недоліки виявлені при укладанні та виконанні договорів; скільки вирішено переддоговірних спорів; скільки договорів завізовано головним бухгалте­ром підприємства відповідно до вимог чинного законодавства; на яку кількість договорів складено висновки або дано виснов­ки, які укладені з порушенням чинного законодавства; скільки складено протоколів розбіжностей; якої суми економії коштів досягнуто по суб'єкту господарювання у зв'язку з припиненням дії договорів; скільки підготовлено або складено проектів госпо­дарських та інших договорів (по їх видах).

В аналізі роботи юридичних працівників з надання правової допомоги у розробленні та прийнятті локальних актів, наданні юридичної допомоги в забезпеченні дотримання чинного зако­нодавства відображаються дані про кількість здійснених пере­вірок з цих питань, у тому числі з питань дотримання трудового, аграрного, господарського, житлового законодавства та законодавства із збереження власності. Подаються дані про кількість виявлених таких порушень, розглянутих працівниками юридич­ної служби заяв, звернень та скарг громадян з правових питань; кількість складених висновків на проекти рішень органів, у тому числі наказів і розпоряджень керівників, прийнятих з порушен­ням чинного законодавства; дані про кількість підготовлених юрисконсультами проектів рішень, наказів, постанов з питань дотримання законності, організації правової роботи та юридич­ного обслуговування, в тому числі прийнятих таких локальних актів.

Аналіз роботи юрисконсультів по організації правової пропа­ганди, правового навчання, правової інформатики і правового всеобучу та підготовки юридичних кадрів включає такі питання: скільки проведено або прочитано на правову тематику лекцій, доповідей; зроблено узагальнень по дотриманню законодавства; проведено бесід, надано юридичних консультацій; розроблено рекомендаційних, інформаційних листів та роз'яснень по зако­нодавству; з них надіслано до суб'єктів господарювання, які охоп­лені юридичним обслуговуванням; взято участь у проведенні семінарів, проведено виступів у пресі, по радіо та телебаченню з правових питань; скільки і на яку правову тематику юрискон­сультами прочитано лекцій; скільки створено і як діють громадські юридичні консультації; скільки створено куточків права. Систематизуються дані про організацію та діяльність постійно діючих факультетів правових знань. У цьому аналізі бажано передбачи­ти спеціальний підрозділ про навчання юридичних кадрів та на­дання їм методичної правової допомоги. Цей підрозділ готується юридичними працівниками управлінь юстиції, галузевих управлінь райдержадміністрацій, обласних об’єднань, асоціацій тощо. В ньому відображаються дані про кількість юридичних працівників, що пройшли стажування та підвищення кваліфікації, з них в районах, при об'єднаннях, на обласних семінарах та курсах, а також в міністерстві; скільки працівників юридичних служб підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання без відриву від виробництва в юридичних на­вчальних закладах; відображаються дані про вивчення, прове­дення обміну досвідом організації юридичного обслуговування та правової роботи в суб'єктах господарювання в районі, області та інших областях, поширення передового досвіду роботи працівників юридичної служби та інших структурних підрозділів, пов’язаних із забезпеченням дотримання чинного законодавства і виконанням правової роботи; кількість занять, проведених з юрисконсультами підприємств, установ, господарств та органі­зацій з питань вивчення законодавства, що стосується діяльності підприємств системи, здійснення юридичного обслуговування та організації правової роботи; вказується кількість проведених аналізів і перевірок стану організації правової роботи та здійснення правового обслуговування юрисконсультами в суб'єктах господарювання, райорганах та в об'єднаннях і асоціаціях.

В аналізі «Про кількість організацій, установ і господарств в системі та охоплення їх постійним юридичним обслуговуван­ням», наприклад у Міністерстві агропромислової політики Ук­раїни, відображаються дані про кількість таких організацій, ус­танов і господарств з розбивкою по галузях (сільського госпо­дарства державної та недержавної форм власності, переробних, агросервісних тощо). З них охоплених постійним юридичним обслуговуванням, у тому числі штатними юрисконсультами, міжгосподарськими юрисконсультами, міжгосподарськими юрисконсультами, які перебувають у штаті головних (базових) підприємств і господарств, юрисконсультами юридичних відділів (груп, кооперативів, фірм, рад сільськогосподарських підпри­ємств) як з правами юридичних осіб, так і без таких прав. Крім того, відображаються дані: скільки суб'єктів господарювання охоплені юридичним обслуговуванням штатними юрисконсуль­тами інших організацій (на підставі ст. 21 КЗпП України), адвокатами, приватно практикуючими юристами; скільки юрискон­сультів передбачено за штатом, фактично укомплектовано та ін.

На підставі наведених цифрових даних юридична служба з конкретними прикладами письмово проводить аналіз. За резуль­татами узагальнень і аналізів практики юридичного обслуговування та організації правової роботи готуються відповідні локальні акти (накази, розпорядження, постанови) про покращення результативності цієї важливої ділянки правової роботи, вносяться пропозиції щодо заохочення та притягнення до юридичної відповідальності окремих працівників юридичних служб за неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків. Ці аналізи обговорюються на виробничих нарадах-семінарах суб’єктів господарювання, їх вищестоящих органах (напр. райуправлінні сільського господарства, якщо йдеться про ЮС в цій сфері).

Як видно з практики роботи юридичних служб, робота по проведенню аналізів, узагальнень та інформаційна і довідкова діяльність про наслідки проведення правової роботи та здійснення юридичного обслуговування має велике значення для поліпшення ефектив­ної роботи підприємства і має систематичний характер.

Тому така організація роботи заслуговує на обмін досвідом.

Перелік питань, висвітлених юрисконсультом в аналізах, може бути розширений або зменшений залежно від того, в яких су­б'єктах господарювання він здійснює юридичне обслуговування або організовує правову роботу, тобто до якої галузі такі підприє­мства належать, а також залежить від інших обставин.

Цифрові дані про наслідки правової роботи та юридичного обслуговуван­ня повинні бути наведені по кожному підприємству чи госпо­дарству і відповідати основним даним, відображеним у відповід­них журналах реєстрації претензій, позовів, договорів, правової пропаганди тощо. Крім того, до кола обов'язків юрисконсультів входять питання з проведення письмового аналізу з наведенням конкретних прикладів, фактів.

До прикладу, до 1991 р. в системі агропромислового комплексу основні названі питання правової роботи висвітлювались у річному ста­тичному звіті «Про правову роботу в сільськогосподарських підприємствах», затвердженому Центральним статистичним уп­равлінням колишнього СРСР 1 листопада 1979 р.

На сьогодні таких обов'язкових звітів від юридичної служби народного господарства України не вимагається.

 

ПИТАННЯ 7.

 

Працівники юридичної служби підприємств є безпосередніми учасниками реалізації завдань, удосконалення виробництва, активно впливають на зміцнення госпрозрахунку, планової та договірної дисципліни, ведуть боротьбу з безгосподарністю і марнотратством, подають допомогу господарським керівникам і громадським організаціям у правовому вихованні кадрів.

Але ж за якими критеріями оцінювати роботу юридичної служби?

За кількістю претензій і позовів? За кількістю договорів, наказів, інструкцій та інших актів? А можливо, за різницею між сумами, одержаними і сплаченими за претензіями і позовами? Якщо перша перевищує другу, то юридична служба працює добре?

На практиці склалися загальні критерії оцінки роботи юридичних служб незалежно від галузі, де головним є забезпечення порядку укладення договорів, збереження майна підприємств, належної якості продукції, дотримання законодавства про працю, посилення трудової дисципліни, правове виховання і правова пропаганда. Тому роботу юридичних служб має сенс порівнювати за термінами укладення договорів, ураховуючи співвідношення своєчасно укладених договорів до загальної їх кількості, а також з огляду:

• на забезпечення інтересів підприємства в переддоговірних спорах —
співвідношення кількості спорів, вирішених в інтересах підприємства, до загальної кількості спорів;

• на рівень задоволення претензій, тобто забезпечення інтересів підприємства;

• на дотримання термінів пред’явлення та розгляду претензій і позовів, а також на одержані на цих підставах штрафи;

• на рівень відшкодування збитків, заподіяних посадовими та іншими особами;

• на рівень відшкодування шкоди, заподіяної виготовленням неякісної продукції;

• на дотримання законодавства про працю — рівень наказів, що були скасовані, кількість випадків поновлення на роботі;

• на рівень пропагандистської роботи (кількість прочитаних лекцій, проведених бесід, семінарів).

На основі такого аналізу можна зробити не тільки висновки щодо ефективності діяльності юридичної служби, а й встановити, як юридична служба вплинула на кінцеві результати господарської діяльності, визначити рівень виконання договірних зобов'язань і отриманого прибутку.

 

Контрольні завдання:


1. Наведіть кваліфікаційну характеристику співробітників юридичної служби.

2. Планування роботи юридичних служб.

3. Як розподіляються обов'язки в юридичній службі?

4. Діловодство юридичної служби.

5. Наведіть приклади обліково-довідкової роботи.

6. Як аналізується і узагальнюється правова робота?

7. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.