Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПрислів’я та приказки про воду, зібрані учнями молодших класів

- Без води й борщу не звариш.

- Без води і не туди і не сюди.

- Вода ума не мутить та й голови не

смутить.

- Вивести на чисту воду.

- Від великої води сподівайся шкоди.

- Як вода скрізь просочиться.

- Товче воду в ступі.

- Вода греблю рве.

- Вода в решеті не встоїться.

- В решеті води не наносиш.

- Вода все криє, а береги риє.

- Вода все сполоще, крім лихого слова.

- Вода на мій млин.

- Води хоч топитись, та нема де напитись.

- Вчорашньої води не доженеш.

- Всього не переймеш, що водою пливе.

- В глибокій воді велика риба.

- Глибока вода тихо пливе.

- Де вода, там і верба.

- За водою підеш, то й не вернешся.

- З бурної води ще ніхто чистим не

вийшов.

-І вода як на місці стоїть, то

засмерджується.

-Водою не розлити.

- Куди водиця тече, там травиця росте.

- Не виливай каламутну воду, доки чисту

не знайдеш.

- Не спитавши броду, не сунься у воду.

- Прийшло з води, пішло з водою.

- Пролиту воду назад не збереш.

- Кепсько проти води плисти.

- Стояча вода - калюжа.

- Стоячій воді і риба не рада.

- Тиха вода високі береги підмиває.

- Тиха вода рве береги і нищить луги.

- Тиха вода людей топить, а бурхлива –

тільки лякає.

- Тиха вода найглибша.

- Щоб спрагу вгасити, треба водиці

попити.

- Вода крапля по краплі і камінь довбає.

- Не тим крапля камінець довбає, що сильна, а тим, що часто падає.

- Всі ріки до моря йдуть.

- Глибока річка, як думка, йде спокійно.

- Де ріки текли, там і будуть.

- Добре річці з притоками.

- І великі ріки впадають в море.

- Хоч річка невеличка, а береги ламає.

- Не пхай ріки - вона сама пливе.

- Одна ріка - проста вода, багато рік - море.

- Коло річок колодязів не копають.

 

Ріка Дон, до басейну якого входить річка Мілова
Малюнки дітейЯна Чумак 11 клас

Вероніка Мороз 8 клас

Єлизавета Циндріна 6 клас

Олексій Лазуренко 6 клас

Давид Монетов 6 клас


Асмік Мардоян 7 клас

Владислав Рибалка 6 клас

Єлизавета Базалевська 7 клас

Катерина Кравцова 6 клас

Оксана Потапченко 7 клас


Ігор Сидоренко 8 клас

Альона Кононенко 7 клас

Оксана Потапченко 7 клас


Альона Кононенко 7 клас

Фотороботи учнів з видами річки Мілової

(роботи виконано ученицями Надією Чалою (8 клас) та Іриною Власенко(11 клас) )


Програма краєзнавчо-екологічного гуртка «Глобус»

(О.А. Чумак, Міловська ЗОШ І-ІІІ ст., Міловський район, Луганська обл.)

Пояснювальна записка

Головним завданням школи є виховання морально й фізично здорової людини. Із цією метою особлива увага повинна надаватися краєзнавчо-екологічному вихованню учнівської молоді, оскільки школа має закласти фун­дамент подальшого краєзнавчо-екологічного навчання і форму­вання краєзнавчо-екологічної культури особистості.

Програма гуртку побудована згідно з концепцією еко­логічної освіти в Україні. Головною метою шкільної екологічної освіти є формування екологічної культури молоді для забезпечення свідомого розв’язання еколо­гічних проблем, що постають перед конкретним інди­відуумом, його оточенням і людством у цілому. Спрямування на вивчення екології рідного краю, на вивчення краєзнавчих особливостей регіону, в свою чергу, є необхідною умовою формування любові до рідного краю, своєї маленької Батьківщини, і як результат – формування патріотичної свідомості у підростаючого покоління, становлення сильної розсудливої особистості, що буде корисною для всього суспільства.

Фундаментом цієї програми є системний підхід. Структурування змісту за цим підходом дозволяє роз­крити цілісність природи, взаємозалежність природи, людини і суспільства.

Програма гуртку «Глобус» багатопланова і багато­гранна. Вона розрахована на роботу з учнями 6-8 кла­сів (35 год. на рік, 1 год. на тиждень, 45 хвилин – одне заняття). Програма спрямована на забезпечення ши­рокої популяризації краєзнавчо-екологічних знань серед учнів се­реднього та старшого шкільного віку через відповідну цілеспрямовану діяльність самих членів гуртку. Вона може використовуватись у роботі традиційних форм денного навчання: гурток, школа, клуб тощо.

Основною метою гуртку є формування у школярів ці­лісного бачення нерозривної системи «людина – до­вкілля», формування на цій основі екологічного мис­лення та світоглядних переконань, закладаючи таким чином підвалини високої краєзнавчо-екологічної культури у під­ростаючого покоління.

Основними завданнями клубу є:

• забезпечення усвідомлення учнями універсальної цінності природи;

• виховання потреби у спілкуванні з природою, інте­ресу до пізнання її законів;

• формування системи знань про єдність людини; суспільства і природи;

• вміння бачити екологічні проблеми, створені са­мою ж людиною як у своєму рідному регіоні, так і в світі взагалі;

• вміння самостійно давати оцінку діяльності людей з точки зору екологічної доцільності;

• формування уявлення про залежність людини від навколишнього середовища та про способи раціо­нального природокористування;

• формування переконань у необхідності збережен­ня природи;

• формування практичних умінь і навичок природо­охоронної діяльності;

• забезпечення потреби в пропаганді екологічних знань.

Зміст програми

Вступ (3 год)

Основні напрями роботи гуртку, мета, завдання, фор­ми роботи. Ознайомлення з програмою гуртку, її роз­ділами. Правила поведінки під час роботи на місцевості. Вибір ради гуртку, розподіл обов’язків.

Екскурсії

1. Ознайомлення з екологічними проблемами Міловщини, Лу­ганщини (зустріч зі спеціалістом відділу екологічних питань Міловської районної державної адміністрації; до Луганського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді).

2. Ознайомлення з бібліотечним фондом з екології (до бібліотеки школи, району).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.