Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 1. Особливості природи Міловщини (3 год)

Унікальність природи Міловщини. Характеристика природи в минулому.

Екологічна ситуація в Міловському районі в останні роки.

Екскурсії

3. Ознайомлення з особливостями природи Міловщини (до краєзнавчого музею с.м.т. Мілове).

Тема 2. Основні екологічні поняття (3 год)

Екологія як наука. Комплексний характер екології.

Поняття: «ландшафт», «біогеоценоз», «екологічний чинник», «екологічні закономірності», «фенологічні спостереження».

Екскурсія

4. Вивчення взаємодії природних компонентів ПТК Міловщини (на місцевості).

Практична робота

1. Проведення спостережень взаємодії природних компонентів у природі.

Тема 3. Рослинний світ району, його стан та екологічні проблеми (6 год)

Характеризувати рослинний світ рідного краю. Лі­карські рослини. Першоцвіти. Роль рослин у природі і житті людини та народному господарстві. Рідкісні та зникаючі види рослин. Червона книга рослин Украї­ни. Охорона першоцвітів.

Екскурсії

5. Пристосування рослин та тварин до життя в еко­системі (екологічною стежиною).

6. Вивчення видового складу рослинності філіалу заповідника Стрілецький степ (с. Криничне).

Практична робота

2. Виготовлення каталогів, паспортів першоцвітів, лі­карських та кімнатних рослин.

Тема 4. Різноманітність тваринного світу рідного краю (6 год)

Характеризувати тваринний світ рідного краю в ми­нулому і тепер. Типові, ендемічні та реліктові твари­ни району. Стан умов існування дикої фауни рідного краю. Охорона й відновлення рідкісних і цінних видів тварин. Червона книга України.

Екскурсії

7. Ознайомлення з різноманітністю хребетних тварин (птахів, ссавців, плазунів) (до зоологічного музею Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка).Практичні роботи

3. Спостереження за птахами, які залишаються на зиму, їх підгодівля.

4. Виготовлення шпаківень, годівничок для птахів.

Тема 5. Земельні ресурси області (2 год)

Характеристика стану ґрунтів Міловщини. Викорис­тання та охорона ґрунтів району.

Тема 6. Водні багатства Міловського району (3 год)

Основні водні артерії Міловщини. Водні багатства Міловського району. Використання та охорона водних ре­сурсів району. Лікувальні властивості води району.

Екскурсія

8. Засоби очищення води (до водоочисної станції с.Великоцьк).

9. Ексукрсія до річок Міловщини (р.Мілова, р. Черепаха, р.Камишна)

Практична робота

5. Вивчення рівня забруднення води в річці Мілова.

Тема 7. Екологічний стан атмосферного повітря району (2 год)

Характеристика стану повітря району, основні джере­ла забруднення повітря на Міловщині. Охорона атмо­сферного повітря.

Практична робота

6. Вивчення промислового забруднення навколиш­нього середовища.

Тема 8. Екологічні проблеми сучасності та здоров’я населення області (3 год)

Вплив забруднення навколишнього природного сере­довища на здоров’я населення. Характеристика основ­них захворювань населення району та шляхи їх попе­редження. Шкідливі звички людини.

Екскурсія

10. Лікарські засоби та їх пристосування для лікування людей (до державної аптеки № 74 с. м.т. Мілове, фітовідділ).

Практична робота

7. Вивчення та оцінка екологічного стану своєї школи.

Тема 9. Природоохоронна діяльність у Міловському районі (3 год)

Роль державних організацій у розв’язанні проблем охорони природи. Громадські організації на захисті природи. Роль школярів району в проведенні прак­тичної природоохоронної роботи. Об’єкти Міловщини, що охороняються, їх стан і перспективи.

Практична робота

8. Висадок дерев.

9. Зачистка джерел.

Тема 10. Підсумок роботи (1 год)

Проведення науково-практичної конференції. Оформ­лення практичних робіт. Виготовлення наочності для шкільного кабінету географії. Організація шкіль­ної виставки зібраних матеріалів.

Практична робота

10. Виготовлення наочності для кабінету географії.

Очікуванні результати

Учні називають:

• основні напрями роботи гуртку;

• видовий склад рослинності свого краю;

• лікарські рослини;

• першоцвіти свого району;

• рідкісні та зникаючі види рослин України;

• видовий склад тваринного світу рідного краю;

• типових, ендемічних та реліктових тварин свого району;

• рідкісні та цінні види тварин України;

• тип ґрунтів своєї місцевості;

• основні річкові системи району;

• види фенологічних спостережень;

• правила підготовки до науково-практичної конфе­ренції.

Учні дають визначення понять:

• «екологія»;

• «ландшафт»;

• «біогеоценоз»;

• «фенологічні спостереження»;

Учні характеризують:

• рослинний світ району;

• тваринний світ свого району;

• основні джерела забруднення повітря в районі;

• заповідні території району.

Учні аналізують:

• екологічну ситуацію на Міловщині в останні роки;

• вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення.

Учні пояснюють:

• причини забруднення повітря в Міловському районі;

• шляхи попередження основних захворювань насе­лення району.

Учні визначають:

• причини зниження родючості ґрунтів;

• причини забруднення у водоймах району.

Учні вміють:

• користуватися джерелами знань про рідний край;

• дотримуватись правил поведінки під час ек­скурсій;

• проводити фенологічні спостереження у природі;

• дотримуватись правил особистої поведінки під час перебування в природі;

• систематизувати зібрані матеріали;

• під керівництвом учителя готуватися до проведен­ня науково-практичної конференції;

• виготовляти наочність (паспорти і каталоги рос­лин).

Література

1. Бескова Н. В. Стан екологічної освіти в Україні на су­часному етапі // Еколого-натуралістична творчість. – 2002.-№3.

2. Бєлінова Н., Ковалевич Е., Стрижок М. Екскурсії в при­роду і практичні роботи на місцевості // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – М. – 45.

3. Борейко В. Є. Охорона природи – справа молодих. – К.: Урожай, 1991.

4. Вакулюк П. Т. Ліс – багатство країни, – К.: Радянська школа, 1984.

5. Вірченко П. Охорона природи. Червона книга Украї­ни. 8 кл. //Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007 – № 17.

6. Географічнаенциклопедія України. – К.: Українська ен­циклопедія, 1989-1993.

7. Гетьман В. Заповідна цінність Святих Гір // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – № 8.

8. Давидов А. І. Знай, люби, бережи. – К.: Веселка, 1985.

9. Денисова Г О. Удивительный мир растений. – М.: Просвещение, 1981.

10. Денисик Г. І. Лісополе України. – Вінниця: Тезис, 2001.

11. Денисик Г. І., Чиж О. П. Лісостепове полісся // Україн­ський географічний журнал. – 2003. – № 3.

12. Довідник по апробаціїсільськогосподарських культур. – К.: Урожай, 1990.

13. Дубін В. Лісовий фонд України // Краєзнавство. Геогра­фія. Туризм. –2006. –№ 2-3.

14. Екологічнаосвіта школярів // Збірник програм. 5 – 11 кла­си – К.: Перун, 1998.

15. Екологічніпроблеми України: питання і відповіді. – К.: Знання, 1989.

16. Энциклопедическийсловарь юного землероба. – М.: Пе­дагогика, 1983.

17. Энциклопедияюного натуралиста. –М.: Педагогика, 1986.

18. Єршов А. В. Збережемо і примножимо. – К.: Урожай, 1984.

19. Закольський А. К., Салюк А. І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2003.

20. Науково-методичніпроблеми природоохоронного вихо­вання молоді у закладах вищої та середньої освіти: Ма­теріали наук-практ. конф. – К.: ТОВ «Міжнародна фі­нансова агенція», 1998.

21. Національна доктрина розвитку освіти //Освіта Украї­ни. –2002. – № 33.

22. Стоголовко 3. Геоекологічна ситуація в Україні // Крає­знавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 13.

23. Стойнова М. Охорона природи. Програма факультативу. 8-9 класи//Краєзнавство. Географія. Туризм.

24. Яковлева Т. Екологічна стежка // Краєзнавство. Геогра­фія. Туризм. – 2007. – №37.


 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.