Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Як називається наука, яка вивчає функціонування економіки як єдиного цілого?

а) політекономія; б) мікроекономіка;

в) макроекономіка; г) мегаекономіка.

 

2. Національна економіка - це:

а) взаємодія економічних суб'єктів на визначеній території при участі загального координуючого економічного центра;

б) сукупність економічних суб'єктів, об'єднаних загальною національною належністю;

в) сфера діяльності людей, пов'язана з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням благ і послуг, визначена просторовими межами;

г) сукупність економічних суб'єктів і зв'язків між ними, що характеризуються господарською цілісністю, спільністю у визначених часових і просторових межах.

 

3. До ознак національної економіки не можна віднести:

а) наявність економічних зв’язків між суб’єктами на основі поділу праці;

б) загальне економічне середовище, у якому діють економічні субєкти;

в) існування альтернативних грошових систем;

г) загальна система економічного захисту.

 

4. Суб’єктами національної економіки виступають:

а) домашні господарства; б) підприємства;

в) держава; г) правильно – пп. а, б, в.

 

5. Домашні господарства і приватні підприємства складають сектор:

а) приватний; б) державний;

в) регіональний; г) правильна відповідь відсутня.

 

6. До пропорцій, встановлення яких забезпечує динамічну рівновагу національної економіки, не належить співвідношення між:

а) державними доходами і витратами;

б) сукупним попитом і сукупною пропозицією;

в) попитом та пропозицією грошей;

г) правильна відповідь відсутня.

 

7. Яку роль виконують макроекономічні показники?

а) отримання інформації про стан національної економіки та здійснення міжнародних порівнянь;

б) оцінювання економічного потенціалу країни;

в) здійснення управління національною економікою;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

8. Сукупність пов’язаних між собою узагальнюючих показників розвитку національної економіки – це:

а) платіжний баланс країни;б) система національних рахунків;

в) розрахунковий баланс; г) правильна відповідь відсутня.

 

9. Сукупна вартість товарів, виготовлених у країні протягом року – це:

а) валовий випуск; б) валовий внутрішній продукт;

в) національний дохід; г) чистий продукт.

 

10. Національний дохід – це показник ВВП, із якого вирахувано величину:

а) амортизації;

б) непрямих податків;

в) виплат на соціальне страхування;

г) правильно – пп. а, б.

 

11. Номінальний ВВП визначається за цінами:

а) попереднього року; б) поточного року;

в) наступного року; г) базисного року.

12. Величина номінального ВВП відома. Який ще показник потрібно знати, щоб розрахувати реальний обсяг ВВП?

а) загальний розмір прямих і непрямих податків;

б) розмір національного доходу;

в) індекс цін;

г) розмір трансфертних платежів.

 

13. Найбільш загальний індекс цін, який обчислюється шляхом ділення ціни набору продуктів у даному році на ціну аналогічного набору у базовому періоді називається:

а) індексом цін виробників;

б) індексом - дефлятором ВВП;

в) індексом розвитку національної економіки;

г) правильна відповідь відсутня.

 

14. Показник ВВП може бути розрахованим:

а) за доходами;

б) за витратами;

в) шляхом індексації доходів;

г) правильно – пп. а, б.

 

15. При розрахунку ВВП за доходами не враховується:

а) оплата праці найманих працівників;

б) валові інвестиції;

в) непрямі податки;

г) амортизація.

 

16. Як розраховується показник чистий експорт?

а) шляхом сумування експорту і імпорту;

б) як різниця між експортом і імпортом;

в) як різниця між імпортом і експортом;

г) правильна відповідь відсутня.

 

17. Споживацькі витрати домашніх господарств включаються у показник ВВП, розрахований за:

а) доходами; б) витратами;

в) доходами і витратами; г) правильна відповідь відсутня.

18. Як називається дохід, що залишився після сплати податків і не був використаний на особисте споживання?

а) споживання;

б) інвестиції;

в) заощадження;

г) дохід, що знаходиться у розпорядженні.

 

19. Витрати на придбання засобів виробництва, будівництва і зростання виробничих запасів – це:

а) споживання; б) інвестиції;

в) заощадження; г) державні субсидії.

 

20. Валові інвестиції перевищують чисті на величину:

а) особистих заощаджень; б) трансфертів;

в) амортизації; г) державних інвестицій.

 

21. При обчисленні ВВП за сумою витрат буде враховано:

а) заробітну плату робітника автопарку;

б) відсотки за кредит, отримані банком від автопарку;

в) витрати на будівництво нового складу автопарку;

г) податок на прибуток автопарку за рік.

 

22. Динаміка національного виробництва – це:

а) зміна обсягу національного виробництва за певний період часу;

б) порівняння обсягів реального і номінального національного продукту за певний період часу;

в) грошове вираження обсягу національного виробництва, взяте за певний період часу;

г) ступінь збільшення національного виробництва за певний період часу.

 

23. Економічні коливання – це:

а) різні значення приростів обсягів національного виробництва за певний період часу;

б) зниження ступеня економічної активності, пов’язане зі змінами у макроекономічній ситуації;

в) нерівномірність, періодична різноспрямованість змін макроекономічних показників;

г) зміни у макроекономічній політиці держави, які відбиваються на результатах національної економіки;

 

24. Економічний цикл – це:

а) період часу, протягом якого спостерігаються різноспрямовані зміни в основних макроекономічних показниках;

б) послідовне проходження національною економікою усіх стадій позитивної економічної динаміки;

в) сукупність певних станів економічної активності, які періодично повторюються у національній економіці;

г) правильна відповідь відсутня.

 

25. Циклічність національної економіки:

а) є її закономірністю;

б) характерна для країн із невисоким рівнем економічного розвитку;

в) є наслідком неефективної макроекономічної політики;

г) є фактором економічного прогресу суспільства.

 

26. Яка послідовність проходження стадій економічного циклу найбільш характерна:

а) пожвавлення – депресія – спад - підйом;

б) підйом – депресія – пожвавлення - спад;

в) підйом – спад – депресія - пожвавлення;

г) спад – депресія – підйом – пожвавлення.

 

27. Визначте, що характерно для фази спаду економічного циклу:

а) зростання приватних інвестицій;

б) прискорення темпів інфляції;

в) зростання товарно–матеріальних запасів фірм;

г) зростання зарплати і споживчих видатків.

 

28. У якій фазі економічного циклу спостерігається найвищій рівень зайнятості:

а) спад; б) депресія;

в) пожвавлення; г) піднесення.

29. У період депресії найбільше скорочується:

а) витрата споживачів на купівлю товарів;

б) рівень зарплати;

в) величина підприємницького прибутку;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

30. Тривалість довгострокового циклу складає (років):

а) 15-30; г) 30-40; в) 50-60; г) 70-90.

 

31. Якою зазвичай вважають тривалість середньострокового циклу (років):

а) 1,5 – 3; б) 3 – 5; в) 7 – 11; г) 10 – 20.

 

32. Які серед представлених в економічній науці циклів мають найбільше визнання:

а) короткострокові; б) середньострокові

в) довгострокові; г) правильна відповідь відсутня.

 

33. Теорію «довгих хвиль» в економіці розробив:

а) Й. Шумпетер; б) М. Туган-Барановський;

в) М. Кондратьєв; г) І. Фішер;

 

34. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:

а) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

б) необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку;

в) необхідність оновлення основного капіталу;

г) необхідність оновлення об'єктів інфраструктури.

 

35. Матеріальною основою великих циклів є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

в) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлен­ня об'єктів інфраструктури;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

36. До типів антициклічної політики держави належить:

а) політика експансії;

б) політика стримування;

в) антимонопольна політика;

г) правильно – пп. а, б.

 

37. До фаз середньострокового економічного циклу можна віднести:

а) депресію; б) зрілість;

в) впровадження; г) правильна відповідь відсутня.

 

38. Рівень безробіття – це:

а) зальна кількість безробітних;

б) частина незайнятого населення в загальній чисельності населення;

в) різниця між економічно активним населенням і кількістю безробітних;

г) правильна відповідь відсутня.

39. Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:

а) належить до безробітних;

б) належить до розряду незайнятих у виробництві;

в) розглядається як неповністю зайнята;

г) не враховується у складі робочої сили.

 

40. Фрикційне безробіття – це:

а) безробіття, пов'язане зі змінами попиту на товари та у технології виробництва;

б) безробіття, пов'язане з добровільною зміною працівниками місця роботи і періодами тимчасового звільнення;

в) правильно – пп. а, б;

г) правильна відповідь відсутня.

 

41. Структурне безробіття – це:

а) безробіття, пов'язане зі змінами попиту на товари та у технології виробництва;

б) безробіття, пов'язане з добровільною зміною працівниками місця роботи і періодами тимчасового звільнення;

в) безробіття, викликане загальним економічним спадом;

г) правильно – пп. а, б.

42. Якщо людина втратила роботу у зв’язку зі зменшення попиту на його професію, то виникає безробіття:

а) структурне; б) фрикційне;

в) природне; г) циклічне.

43. Яка форма безробіття вважається неминучою:

а) структурна, фрикційна, циклічна;б) структурна, фрикційна;

в) фрикційна, циклічна; г) циклічна.

44. Будівництво електростанцій, які використовують нафту як джерело енергії, призвело до закриття ряду вугільних шахт і масового звільнення шахтарів. Це зробило внесок у збільшення.

а) як фрикційного, так і циклічного безробіття;

б) циклічного безробіття;

в) фрикційного безробіття;

г) структурного безробіття.

45. Природне безробіття включає такі види безробіття:

а) циклічне + структурне; б) фрикційне + структурне;

в) фрикційне + циклічне; г) циклічне + фактичне.

46. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили відповідно до професійної підготовки;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

47. «Повна зайнятість» припускає:

а) абсолютну відсутність безробіття;

б) наявність незначної кількості безробітних;

в) відсутність циклічного безробіття;

г) повну зайнятість працездатного населення у виробництві.

48. До негативних наслідків безробіття не належить:

а) недовиробництво ВВП; б) зниження рівня кваліфікації;

в) соціальні витрати; г) правильна відповідь відсутня.

49. До суспільних витрат безробіття відносять:

а) втрату доходу і зниження життєвого рівня;

б) соціальну напругу в суспільстві;

в) недовироблення ВВП;

г) правильно – пп. б, в.

50. Закон Оукена виражає залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

 

51. Згідно з законом Оукена двохпроцентне підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального складає:

а) 5%; б) 4%;

в) 2%; г) значно більше за 5%.

 

52. Яке визначення точніше передає сутність інфляції?

а) інфляція – це підвищення цін на окремі товари;

б) інфляція – це зміна загального рівня цін в національній економіці;

в) інфляція – це підвищення загального рівня цін в національній економіці;

г) інфляція – це збільшення грошової маси в національній економіці.

 

53. Шляхом порівняння вартості яких саме товарів в різні проміжки часу визначається індекс цін?

а) різних; б) одних і тих самих;

в) найбільш споживаних; г) життєво необхідних.

 

54. Середній (загальний) рівень цін – це:

а) відношення вартості певного набору товарів та послуг у даному періоді до його вартості у базовому;

б) середньозважена ціна різних товарів та послуг в економіці;

в) середня ціна певного набору товарів та послуг;

г) середній рівень інфляції за останні декілька років.

 

55. Споживчий кошик – це:

а) мінімум калорій, які повинен отримувати організм людини у певний проміжок часу;

б) певний набір товарів та послуг;

в) перелік товарів та послуг, які є життєво необхідними;

г) науково обгрунтована норма споживання для певних груп населення.

 

56. Які зовнішні ознаки інфляції в економіці країни?

а) зростання реальних доходів населення;

б) зниження цін на товари та послуги;

в) зростання ціни робочої сили та скорочення пропозиції товарів;

г) загальне зростання цін.

 

57. Обсяг національного виробництва скорочується, одночасно зростають рівень безробіття та рівень цін на товари та послуги. Для якого типу інфляції характерна така ситуація?

а) гіперінфляція; б) інфляція пропозиції;

в) стагфляція; г) тут взагалі немає інфляції.

 

58. Інфляція, спричинена зменшенням пропозиції може бути пов’язана з наступними причинами:

а) масове підвищення заробітної плати;

б) підвищення цін на енергоносії;

в) збільшення державних витрат;

г) правильно – пп. а, б.

 

59. Що з анведеного нижче не має відношення до інфляції, яка спричинена зростанням витрат виробництва?

а) зростання цін на енергоносії;

б) зростання заробітної плати;

в) зростання обсягів випуску продукції;

г) зростання собівартості продукції.

 

60. Що з наведеного нижче не має відношення до інфляції попиту?

а) індексація доходів населення;

б) зростання трансфертних платежів;

в) збільшення процентної ставки;

г) збільшення мінімальної заробітної плати.

 

61. Річний рівень інфляції складає 10%. Через скільки років рівень цін зросте у два рази:

а) 7; б) 5;

в) 10; г) правильна відповідь відсутня.

 

62. Гіперінфляція – це коли :

а) рівень річної інфляції складає більше 1000%;

б) рівень річної інфляції складає більше 100%;

в) рівень інфляції за місяць складає 50%;

г) правильно – пп. а, в.

 

63. Хто з перелічених суб’єктів найбільше страждає від інфляції?

а) вкладники, кредитори, позичальники, викладачі;

б) вкладники, кредитори, пенсіонери;

в) вкладники, кредитори, позичальники, студенти, пенсіонери;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

64. Інфляція спричиняє в економіці такі наслідки:

а) підвищення інвестиційної активності;

б) збільшення попиту на матеріальні активи;

в) підвищення реальних доходів;

г) правильна відповідь відсутня.

65. Інфляція, за якої ціни зростають на 5% на місяць, називається:

а) помірною; б) галопуючою;

в) гіперінфляцією; г) стагфляцією.

 

66. Крива Філіпса фіксує зв'язок між безробіттям та:

а) рівнем споживчих витрат; б) зайнятістю;

в) рівнем інфляції; г) фазой економічного цикла.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

 

1. Реальний ВВП – це вартість товарів, вироблених за рік, розрахована у цінах, що існували на момент його отримання.

2. Витрати домогосподарств на зведення нового будинку зараховуються до споживчих витрат.

3. Інвестиції – це витрати споживача на придбання товарів тривалого користування

4. Валовий національний продукт перевищує національний дохід на величину амортизації.

5. Вартість сировини та напівфабрикатів включається до складу ВВП.

6. Якщо від експорту даної країни відняти імпорт, то отримаємо величину чистого експорту.

7. При обчислюванні ВВП за витратами враховуються чисті інвестиції.

8. Валові інвестиції перевищують чисті на величину амортизаційних відрахувань.

9. ВВП – це співвідношення ціни визначеного набору продуктів у даному періоду до ціни аналогічного набору в базовому періоду.

10. Домашні господарства не є суб'єктами національної економіки.

11. Інвестиції – це витрати на придбання машин, устаткування й інших засобів виробництва, будівництво і збільшення виробничих запасів.

12. Територіальні і економічні кордони країни завжди співпадають.

13. При визначенні ВВП враховується вартість кінцевих і проміжних товарів та послуг.

14. Реальний ВВП – це скоректований з урахуванням інфляції або дефляції обсяг виробництва товарів і послуг за рік.

15. Система національних рахунків не дозволяє оцінити економічний потенціал країни.

16. Чисті інвестиції визначаються як сума валових інвестицій і амортизації.

17. Економічний цикл (цикл ділової активності, або бізнес-цикл) – це регулярні коливання рівня ділової активності, коли за зростанням активності настає її зниження, яке знову змінюється зростанням.

18. Економіка, будь-якої країни, розвивається нерівномірно, хвилеподібно.

19. Причинами економічних циклів є виключно внутрішні економічні фактори.

20. Циклічність є не тільки злом, а й благом для економічної системи.

21. Антициклічне регулювання у розвинутих країнах світу перетворилося в один з найважливіших факторів послаблення глибини економічних криз.

22. Найбільший внесок у розробку теорії довгих хвиль в економіці зробили М. Кондратьев та Й. Шумпетер.

23. За тривалістю економічні цикли поділяють на короткі, середні та довгі.

24. Класична схема ділового циклу об'єднує чотири фази: криза, депресія, пожвавлення, піднесення.

25. Економічно активне населення – це частина працездатного населення, яка пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг.

26. До складу економічно активного населення слід включати безробітних, які активно шукають роботу.

27. Фрикційна форма безробіття не тільки обов’язкова, але і бажана для суспільства.

28. Усі зміни в рівнях виробництва, зайнятості і цін викликані циклічними коливаннями в економіці.

29. В умовах повної зайнятості рівень структурного безробіття повинен дорівнювати нулю.

30. Важливо ознакою безробіття є його закономірний характер.

31. В Україні згідно із Законом "Про зайнятість" безробітними визначені громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку, зареєстровані у державній службі зайнятості.

32. Циклічне безробіття виникає через невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили внаслідок змін попиту на окремі професії в процесі структурних зрушень в економіці.

33. Збільшення виплат по безробіттю не сприяє зростанню її рівня.

34. Інфляція – це зростання цін на окремі товари та послуги.

35. Інфляція характеризує не тільки рівень, а й напрям зміни цін.

36. Повзуча інфляція – це така інфляція, що розвивається поступово, коли ціни зростають незначною мірою, але неухильно (до 10 % на рік).

37. Помірна інфляція (до 5 % на рік) стимулює розвиток економіки, надає їй необхідного динамізму.

38. За допомогою індексу цін можна обчислити рівень інфляції.

39. Подолання інфляції можливо при стабілізаційній політиці.

40. Уряд країни повинен ставити завдання досягнення нульової інфляції.

41. Інфляція призводить до зниження реальних доходів всіх верств населення.

42. Високі темпи інфляції знижують інвестиційну активність в економіці.

 

Вправа 4. Розв’яжіть задачі

 

1. Розрахуйте розміри ВВП, маючи у розпорядженні наступні дані з національного господарства країни в цілому:

заробітна плата 100;

споживчі витрати 80;

амортизація 15;

чисті інвестиції 10;

державні закупки товарів і послуг 8;

рента 60;

прибуток 80;

непрямі податки 30;

процент 40;

імпорт 8.

 

2. Використовуючи наведені нижче дані, розрахуйте:

а) ВВП; б) ЧНП.

 

- споживчі витрати 245;

- трансферти 12;

- орендна плата 14;

- амортизація 27;

- внески на соціальне страхування 20;

- процент 13;

- дохід від власності 31;

- чистий експорт 3;

- дивіденди 16;

- заробітна плата 221;

- непрямі податки на бізнес 18;

- нерозподілені прибутки підприємств 21

- податок на прибуток підприємств 19;

- прибуток підприємств 50;

- державні закупівлі товарів і послуг 72;

- чисті приватні внутрішні інвестиції 33.

- особисті заощадження 16.

 

3. ВВП становить 480 млрд. дол., обсяг валових інвестицій – 80 млрд. дол., обсяг чистих інвестицій – 30 млрд. дол., споживчі витрати – 300 млрд. дол., державні витрати – 96 млрд. дол., надлишок державного бюджету – 3 млрд. дол. Визначте: а) чистий продукт; б) чистий експорт.

4. Номінальний ВВП збільшився за звітний період у 1,3 рази, а реальний ВВП зменшився на 15%. Розрахуйте індекс зростання цін за цей період.

5. Визначте темпи зростання реального ВВП, якщо номінальний ВВП збільшився у 1,6 рази, а ціни за цей період зменшились на 15%.

6. У звітному періоді ціни збільшились на 120%. Реальний ВВП за цей період зменшився на 20%. Якими були темпи зміни номінального ВВП?

7. Недоотриманий ВВП, розрахований відповідно закону Оукена, складає 80 млрд. дол., а фактично отриманий – 800 млрд. дол. Розрахуйте кількість циклічних безробітних, якщо економічно активне населення – 500 млн. чол.

8. У народному господарстві країни зайнято 12 млн. чол. Рівень безробіття складає 5%. Визначте кількість економічно активного населення.

9. З 80 млн. чол., які мали роботу, було звільнено 0,3 млн. чол. З 9 млн. чол. безробітних 0,5 млн чол. припинили пошук роботи. Визначте:

кількість зайнятих;

кількість безробітних;

рівень безробіття.

10. За даними таблиці розрахуйте кількість безробітних, рівень безробіття у першому та другому роках відповідного періоду.

 

Показник 1-й рік 2-й рік
Економічно активне населення 100 000 120 000
Зайняті громадяни 90 000 100 000

 

11. Споживча корзина складається з:

- продовольчих товарів (40%);

- послуг (20%);

- промислових товарів (30%);

- інших споживчих товарів (10%).

Індекси цін кожної товарної групи складають:

- продовольчі товари – 110%;

- послуги – 1,4 рази;

- промислові товари – 120%;

- інші споживчі товари – 95%.

Визначте індекс споживчих цін.

 

 
Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.