Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтадії та зміст проектної документації

Проектна документація повинна розроблятися на конкурсній основі, зокрема через торги (тендери) та проектні роботи. Проектні рішення повинні відповідати державним будівельним нормам, правилам і стандартам.

Незалежно від форм власності, джерел фінансування та належності проекту документація підлягає державній експертизі.

Основною відповідальною особою за якість проектної документації є головний інженер проекту (ГІП) або головний архітектор проекту (ГАП), який здійснює контроль за реалізацію проектних рішень при спорудженні об'єкта.

Проектна підготовка будівництва згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1308 «Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» складається з трьох етапів.

На першому етапі визначається мета інвестування, призначення та потужність об'єкта будівництва, номенклатура продукції або послуг, місце розташування об'єкта; наводиться оцінка можливостей фінансування та досягнення намічених техніко-економічних показників.

На основі результатів розробки першого етапу замовник подає у місцеві органи законодавчої влади прохання (декларацію) про наміри. У проханні про наміри для виробничих об'єктів наводяться технічні та технологічні дані про підприємство, приблизна кількість робітників і службовців і орієнтовна потреба підприємства у сировині та матеріальних ресурсах, припущення про можливий вплив підприємства на навколишнє середовище, забезпечення працівників житлом і соціально-побутовими послугами.

Прохання про наміри повинно містити інформацію про джерела фінансування та використання майбутньої продукції.На етапі обґрунтування інвестицій, якщо прохання про наміри ухвалене відповідними структурами, приймається рішення про господарчу необхідність, технічні можливості, комерційну, економічну та соціальну доцільність інвестицій.

Результати другого етапу є основою для подальшої розробки погодження, експертизи та затвердження проектної докумен­тації, яка є третім етапом проектної підготовки будівництва.

Слід розрізняти дві стадії проектування. Перша стадія - техніко-економічне обґрунтування включає два перших етапи проектної підготовки будівництва. Особливо важливим докумен­том на цій стадії є «Обґрунтування інвестицій будівництва об'єкта», до складу якого входять матеріали маркетингового аналізу ринку, обґрунтування вибраної технології основного та допоміжного виробництва, аналіз забезпечення сировиною та енергетичними ресурсами, об'ємно-планувальні та конструк­тивні рішення, тривалість та черговість будівництва, а також оцінка ефективності інвестицій.

Матеріали розділу «Обґрунтування інвестицій» можуть бути використані не тільки для подальшої розробки проектної документації, але і для створення бізнес-планів, проведення соціологічних досліджень та переговорів про надання субсидій і податкових та інших пільг. Бізнес-план у цьому випадку складається для підтвердження платоспроможності та фінансової стійкості інвестора.

Затвердження розділу «Обґрунтування інвестицій» здійснюється на основі висновків державної експертизи та рішення органів виконавчої влади про погодження місця спорудження об'єкта.

На другій стадії - розроблення робочої документації - здійснюється деталізація архітектурно-конструктивних рішень у кресленнях, розробляється організаційно-технічна частина буді­вельного виробництва зі спорудження об'єкта, складаються уточнені кошториси вартості будівництва.

Вся проектна документація супроводжується поясню­вальною запискою.

Для технічно нескладних об'єктів застосовується одностадійне розроблення робочого проекту проектної документації.

Проект включає такі розділи:

1. Загальна пояснювальна записка.

2. Генеральний план забудови і транспорт.

3. Технологія основного та допоміжних процесів майбутнього виробництва.

4. Організація та умови роботи працівників майбутнього виробництва.

5. Управління майбутнім виробництвом та підприємством, організація умов і охорона праці робітників та службовців.

6. Архітектурно-будівельні рішення.

7. Інженерне обладнання, мережі та системи.

8. Організація проекту організації будівництва та технологія проекту виконання робіт будівництва.

9. Охорона навколишнього середовища.

10. Інженерно-технічні заходи цивільної оборони.

11. Кошторисна документація.

12. Розрахунки ефективності інвестицій.

У загальній пояснювальній записці надається інформація про проектну потужність об'єкта, номенклатуру, якість та конкурентоспроможність продукції, потреби об'єкта у ресурсах, відомості про соціально-економічні та екологічні умови району будівництва, основні показники генерального плану забудови, інженерних мереж і комунікацій та інші характеристики реалізації інвестиційного проекту.

Генеральний план забудови та транспорт включають показники генерального плану, внутрішньовиробничого та зов­нішнього транспорту, основні рішення вертикального планування майданчика, заходи з опорядження та озеленення території, транспортні схеми постачання матеріалів, конструкцій та інші відомості.

Технологія основного та допоміжних процесів майбутнього виробництва розкриває характеристики технології майбутньої про­дукції, трудомісткості її створення, пропозиції щодо організації контролю якості майбутньої продукції, визначає паливно-енерге­тичний та матеріальний баланс технологічних процесів, технічні рішення щодо попередження забруднення навколишнього середовища відходами майбутнього виробництва.

Розділ «Архітектурно-будівельні рішення» містить відомості про інженерно-геологічні, гідрологічні умови майданчика забудови, обґрунтування архітектурно-конструктивних рішень, заходи зі зниження шкідливих умов праці (виробничий шум, вібрації тощо).

Відомості про санітарно-технічне обладнання, мережі електро­постачання, системи водо-, тепло-, газопостачання містять інформацію щодо забезпечення майбутнього підприємства водою, теплом, газом, електроенергією та влаштування каналізації і системи вентиляції.

Розділ «Організація будівництва» передбачає розробку проекту організації будівництва згідно з рекомендаціями і вимогами (нормами) ДБН при спорудженні об'єкта.

У розділі «Охорона навколишнього середовища» наведено заходи щодо зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище як у період будівництва об'єкта, так і в подальшій експлуатації підприємства.

У розділі «Інженерно-технічні заходи цивільної оборони» розкрито питання щодо захисту населення та території у надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру.

Розділ «Кошторисна документація» містить зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва та зведені витрати матеріально-технічних і трудових ресурсів, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки з розподілом на окремі конструктивні види робіт, зокрема на вишукувальні та проектні роботи.

У розділі «Розрахунки ефективності інвестицій» уточнюються показники ефективності капітальних вкладень, які були наведені у розділі «Обґрунтування інвестицій».

На основі затвердженого проекту розробляється робоча документація, яка включає локальні кошториси, відомості про обсяги робіт і потреби у матеріалах, деталях і конструкціях, комплектуючі відомості та замовлені специфікації обладнання, устаткування, а також проект виконання робіт з конкретною календаризацією всіх процесів, пов'язаних з будівництвом об'єкта.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.