Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнформація про оренду в фінансовій звітності.

Оскільки практично всі ризики та економічні вигоди з фінансової оренди майна передаються орендарю, у балансі орендодавця відображається дебіторська заборгованість за орендними платежами, рівна чистої інвестиції в оренду. Заборгованість за орендними платежами до отримання складається з основного боргу по вартості інвестиції в оренду та фінансового доходу (відсотків) як винагороди орендодавця за інвестиції та послуги.

Фінансовий дохід визнається у звітності як постійна норма прибутку на непогашену суму основного боргу орендаря, як було показано на розглянутому вище прикладі.

Початкові витрати, пов'язані з орендою (різні комісійні та юридичні витрати), можуть бути віднесені на витрати орендодавця негайно або розподілені протягом усього терміну оренди.

Підприємства – виробники майна, переданого на умовах фінансової оренди, або їх дилери оцінюють орендне майно за справедливою вартістю або за сумою мінімальних орендних платежів і розрахункової залишкової вартості майна, що переходить до орендодавця. У розрахунок прибутку від продажів, який включається в звіт про прибутки та збитки при передачі майна в оренду, приймається менша з двох оцінок орендного майна. Прибуток визначається за мінусом собівартості або балансової вартості орендного майна, якщо вона не дорівнює собівартості.

Операційна оренда майна не вимагає виключення активу з матеріальних активів орендодавця. Він відображається в бухгалтерському балансі орендодавця згідно з його характером і не підлягає амортизації в порядку, передбаченому амортизаційною політикою організації.

Підприємства-виробники (їх дилери) майна, що здається в операційну оренду, відбивають його у своєму балансі за собівартістю і не визнають прибуток від продажу, так як операційна оренда не є продажем, оскільки залишає більшість ризиків і вигід за орендодавцем.

Орендні доходи відображаються як доходи орендодавця на рівномірній основі протягом усього терміну оренди, навіть якщо надходження орендної плати здійснюються інакше. Якщо є доведена система визнання орендного доходу, більш відповідна реальному зменшенню вигід від орендного майна, орендодавець може застосовувати її, але з обов'язковим зазначенням цього у примітках до фінансової звітності. Доходи від надання орендареві додаткових послуг, супутніх оренді, наприклад, обслуговування обладнання, визнаються та обліковуються окремо.

Витрати на операційну оренду, в тому числі і амортизаційні відрахування, визнаються як витрати в міру визнання орендного доходу. Початкові прямі витрати, пов'язані з майном, що здається в операційну оренду, або списуються у періоді їх виникнення, або розподіляються на весь термін оренди і отримання орендного доходу.

Організація систематично перевіряє вартість зданого в оренду майна і його відповідність балансовій вартості, якщо треба, то й переоцінює його, як передбачено для будь-яких інших об'єктів майна, машин та обладнання.

У фінансовій звітності орендодавця необхідно розкривати загальний опис укладених договорів, загальні валові інвестиції в оренду, дисконтовані орендні платежі, очікувані до отримання: не пізніше одного року; понад року, але не пізніше п'яти років; після п'яти років; умовні орендні платежі, визнані у звітному періоді; фінансовий дохід майбутніх періодів та інші необхідні показники. Інформацію з операційної оренди слід показати для кожного класу майна: первинну балансову вартість орендного майна, накопичену амортизацію і збитки від зниження вартості орендованих об'єктів.

Продаж зі зворотною орендою передбачає, що орендодавець купує майно і тут же здає його в оренду продавцю. Сума орендних платежів найчастіше залежить від продажної ціни, оскільки це – результат однієї операції.

Продаж зі зворотною фінансовою орендою може викликати у продавця-орендаря перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю орендованого майна. Сума, що була виявлена, не повинна визнаватися доходом продавця-орендаря.

Вона враховується як дохід майбутніх періодів і переноситься протягом усього строку оренди в звітний прибуток відповідних періодів.

При продажу із зворотною операційною орендою, якщо операція здійснена за справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток повинні відображатися негайно в тому звітному періоді, в якому здійснена операція. Якщо зворотна оренда є операційною, то фактично відбулася операція продажу з усіма витікаючими наслідками. При операційній оренді будь-який збиток визнається у фінансовій звітності орендаря.

При фінансовій оренді, якщо на момент операції продажна вартість нижче балансової, проводиться тільки сума зменшення балансової вартості до відшкодовуваної суми. Решта суми розподіляється на весь термін фінансової оренди.

6. Фінансові інструменти: визнання та оцінка. Класифікація фінансових інструментів та їх облік.

 

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти – подання інформації» і МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти – визнання та оцінка»

Фінансовими інструментами називають договірні відносини двох юридичних (фізичних) осіб, в результаті яких у одного виникає фінансовий актив, а в іншого – фінансові зобов'язання або інструменти капіталу, пов'язані з капіталом.

Договірні відносини можуть бути як двосторонніми, так і багато-сторонніми. Важливо, щоб вони мали чіткі обов'язкові економічні наслідки, ухилитися від яких сторони не можуть в силу діючого законодавства.

Поняття фінансового інструменту визначається через поняття фінансових активів та фінансових зобов'язань. Для чіткого розуміння характеристики фінансових інструментів треба визначити їх сутність.

До фінансових інструментів відносяться дебіторська і кредиторська заборгованість в традиційних формах та у вигляді векселів, облігацій, інших боргових цінних паперів, пайові цінні папери, а також похідні форми, різні фінансові опціони, ф'ючерсні і форвардні контракти, відсоткові та валютні свопи, незалежно від того, чи відображаються вони в балансі чи поза балансом організації.

Вирішальним чинником, що визначає визнання фінансових інструментів, є не юридична форма, а економічний зміст такого інструменту.

Фінансові активи – це грошові кошти або договірні права вимагати виплати грошових коштів, або передачі вигідних фінансових інструментів від іншої компанії, або взаємного обміну фінансовим інструментами на вигідних для себе умовах.

До фінансових активів належать також дольові інструменти інших компаній. У всіх випадках вигода від фінансових активів полягає в обміні їх на гроші чи на інші вигідні фінансові інструменти.

До фінансових активів не належать:

· заборгованість за авансами, виданими постачальникам матеріальних цінностей, а також в оплату робіт і послуг, що будуть виконані в майбутньому. Вони не породжують прав на отримання грошових коштів і не можуть бути обмінені на інші фінансові активи;

· договірні права, наприклад за ф'ючерсними угодами, задоволення за якими передбачається товарами або послугами, але не фінансовим активами;

· активи недоговірного характеру, що виникають в результаті законодавчих норм, наприклад дебітори по податках;

· матеріальні та нематеріальні активи, володіння якими не породжує дійсного права на отримання грошових коштів або інших фінансових активів, хоча виникнення права на їх отримання можливе при продажу активів або в інших аналогічних ситуаціях.

Види фінансових активів:

• грошові кошти;

• договірні права вимагати гроші та інші фінансові активи;

• договірні права на вигідний обмін фінансових інструментів;

• інструменти капіталу інших підприємств.

Фінансові активи називають грошовими, якщо за умовами договору передбачається отримання по ним зафіксованих або легко визначених грошових сум.

Фінансові зобов'язання виникають в результаті договірних відносин і вимагають сплати грошових коштів або передачі інших фінансових активів іншим компаніям і організаціям.

До фінансових зобов'язань відноситься кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам, за договорами позики і кредитування, включаючи заборгованість за виданими і акцептованим векселями, розміщеними облігаціями, виданими гарантіями, авалями та іншим умовним зобов'язанням, заборгованість орендаря за фінансовою орендою на відміну від оперативної оренди, яка передбачає повернення орендованого майна в натурі.

Фінансові зобов'язання не слід плутати з дольовими фінансовими інструментами, які не передбачають їх погашення грошовими або іншими фінансовими активами. Наприклад, опціони на акції задовольняються шляхом передачі певної кількості акцій їх власникам. Такі опціони є дольовими інструментами, а не фінансовими зобов'язаннями.

Дольовий інструмент – це договір, що надає право на певну частку капіталу організації, яка виражається вартістю її активів, не обтяжених зобов'язаннями.

Величина капіталу організації завжди дорівнює вартості її активів за вирахуванням суми всіх зобов'язань цієї організації. Фінансові зобов'язання відрізняються від дольових інструментів тим, що відсотки, дивіденди, збитки і прибутки за фінансовими зобов'язаннями відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку прибутків і збитків, а доходи за дольовими інструментами, що розподілені на користь їх власників, списуються на зменшення рахунків капіталу. До дольових інструментів відносять звичайні акції та опціони емітента на випуск звичайних акцій. Вони не породжують зобов'язання емітента виплачувати гроші або передавати їх власникам інші фінансові активи.

Виплата дивідендів являє собою розподіл частини активів, що складають капітал організації; цей розподіл і виплати не є обов'язковими для емітента. Фінансові зобов'язання емітента виникають тільки після рішення про виплату дивідендів і тільки на суму, належну до виплати грошовими або іншими фінансовими активами. Сума дивідендів, що не підлягає виплаті, наприклад, яка рефінансується у знову емітовані акції, не може класифікуватися в якості фінансових зобов'язань.

Власні акції, придбані у акціонерів, зменшують власний капітал компанії. Сума вирахування відображається у звітному балансі або в спеціальній примітці до нього. Будь-які операції з дольовими інструментами та їх результати – емісія, викуп, новий продаж, погашення – не можуть відображатися на рахунках прибутків і збитків.

Виплати дольовими інструментами засновані на угодах, за якими організація отримує товари і послуги в якості зустрічного надання за свої дольові інструменти, або розрахунки за які кошти виплачуються на основі дольових інструментів.

Порядок їх обліку викладено в МСФЗ 2 «Виплати пайовими інструментами», який розглядає даний частковий випадок з урахуванням МСБО 32 та МСБО 39.

Організація зобов'язана визнавати товари та послуги за їх справедливою вартістю на момент їх отримання з одночасним визнанням збільшення капіталу. Якщо угода передбачає грошові виплати в обмін дольових інструментів, то на їх основі організація зобов'язана визнавати відповідні зобов'язання.

Якщо отримані товари і послуги не можуть бути визнані активами, їх вартість визнається в якості витрат. Отримані по таких операціях товари і послуги оцінюються опосередковано за справедливою вартістю наданих інструментів капіталу.

Виплати пайовими інструментами частіше здійснюються за послуги найманих працівників або у зв'язку з умовами їх найму.

Привілейовані акції належать до пайових інструментів лише в тих випадках, коли емітент не бере на себе зобов'язання їх викупу (погашення) у визначений термін або за бажанням власника протягом певного періоду. В іншому випадку, коли емітент зобов'язаний у зазначений строк передати власнику привілейованої акції будь-які фінансові активи, включаючи грошові кошти, і при цьому припинити договірні відносини за даними привілейованими акціями, вони класифікуються як фінансові зобов'язання організації-емітента.

Частка меншості в капіталі організації, що виникає в її консолідованому балансі, не є ні фінансовим зобов'язанням, ні дольовим інструментом. Дочірні компанії, баланси яких включаються в консолідований баланс організації, відбивають у них дольові інструменти, які погашаються при консолідації, якщо належать материнській компанії, або залишаються в консолідованому балансі, якщо належать іншим компаніям. Частка меншості характеризує суму дольових інструментів дочірніх компаній, що не належить материнській компанії.

Складні фінансові інструменти складаються з двох елементів: фінансового зобов'язання та дольової інструменту. Наприклад, облігації, конвертовані у звичайні акції емітента, по суті складаються з фінансового зобов'язання погасити облігацію і опціону (пайової інструменту), що дає право його власникові одержати в зазначений термін звичайні акції, які емітент зобов'язаний випустити. В одному документі співіснують дві договірні угоди. Ці відносини і можна було оформити двома договорами, але вони містяться в одному. Тому стандарт вимагає роздільного відображення в звітному балансі сум, що характеризують фінансове зобов'язання, і окремо дольовий інструмент, незважаючи на те, що вони виникли та існують у вигляді єдиного фінансового інструменту. Первинна класифікація елементів складного фінансового інструменту зберігається незалежно від можливої зміни майбутніх обставин і намірів його власників і емітентів.

Складні фінансові інструменти можуть виникнути і по нефінансовим зобов'язаннями. Так, наприклад, можуть випускатися облігації, що погашаються нефінансовими активами (нафтові, хлібні, автомобільні), одночасно дають право конвертувати їх у звичайні акції емітента. У балансах емітентів такі складні інструменти також повинні класифікуватися за елементами зобов'язань і капіталу.

Похідні інструменти визначаються трьома основними ознаками. Це фінансові інструменти:

• вартість яких змінюється під впливом процентних ставок, курсів цінних паперів, валютних курсів і товарних цін, а також в результаті коливання індексів цін або кредитних індексів, кредитного рейтингу або інших базисних змінних;

• придбані на умовах невеликих фінансових інвестицій порівняно з іншими фінансовими інструментами, також реагують на зміни ринкової кон'юнктури;

• розрахунки за якими передбачається проводити в майбутньому.

У похідного фінансового інструмента є умовна сума, яка характеризує кількісний вміст даного інструменту, наприклад, сума валюти, кількість акцій, вага, об'єм або інша товарна характеристика і т. п. Але інвестор, а також особа, що випустила цей інструмент, не зобов'язані інвестувати (або отримати) позначену суму в момент укладення договору. Похідний фінансовий інструмент може містити умовну суму, яка виплачується при настанні в майбутньому певної події, причому сума, що виплачується, не залежить від вказаної у фінансовому інструменті. Умовна сума може взагалі не вказуватися.

Типовими прикладами похідних фінансових інструментів є ф'ючерсні, форвардні, опціонні контракти, свопи, «типові» форвардні договори і т. п.

Вбудований похідний фінансовий інструмент є елементом складного фінансового інструменту, що складається з похідного фінансового компонента і основного договору; грошові потоки, що виникають з-за кожного з них, змінюються подібним чином, у відповідності з вказаною ставкою відсотка, валютним курсом або іншими показниками, зумовленими ринковою кон'юнктурою.

Вбудований похідний фінансовий інструмент необхідно враховувати окремо від основного фінансового інструменту (основного договору) за умови, що:

· економічні характеристики та ризики вбудованого фінансового інструмента не пов'язані з такими ж характеристиками та ризиками основного фінансового інструменту;

· окремий інструмент і вбудований в нього похідний фінансовий інструмент з тими ж самими умовами відповідають визначенню похідних фінансових інструментів;

· такий складний фінансовий інструмент не підлягає оцінці за справедливою вартістю, зміни вартості не повинні відноситися на чистий прибуток (збиток).

Серед вбудованих похідних фінансових інструментів можна назвати: опціони на продаж і купівлю пайових фінансових інструментів, які не мають тісного зв'язку з цим пайовим інструментом; опціони на продаж або купівлю боргових інструментів зі значним дисконтом або премією, що не мають тісного зв'язку з самим борговим інструментом; договори на право пролонгації строку звернення або погашення боргового інструменту, що не мають тісного зв'язку з основним договором; договірне право, вбудоване в борговий інструмент, на конвертацію його в пайові цінні папери і т. п.

При первісному визнанні в балансі сума балансової вартості окремих елементів повинна дорівнювати балансовій вартості всього складного фінансового інструменту, так як роздільне відображення елементів складних фінансових інструментів не повинно вести до виникнення будь-яких фінансових результатів – прибутку або збитку.

Стандарт передбачає два підходи до роздільній оцінці елементів зобов'язання та капіталу: залишковий метод оцінки шляхом вирахування з балансової вартості всього інструменту вартості одного з елементів, яка легше піддається обчисленню; прямий метод оцінки обох елементів і пропорційне коригування їх вартості, з тим щоб привести суму оцінки частин до балансової вартості складного інструменту в цілому.

Перший підхід до оцінки передбачає, що по облігації, яка конвертується в акції, спочатку визначається балансова вартість фінансового зобов'язання шляхом дисконтування майбутніх виплат відсотків та основної суми боргу за переважаючою ринковою процентною ставкою. Балансова вартість опціону на конвертацію облігації в звичайні акції визначається шляхом вирахування із загальної вартості складного інструменту розрахункової дисконтованої вартості зобов'язання.

Другий підхід до оцінки складного фінансового інструменту передбачає окрему оцінку елементів зобов'язання і опціону на акції (пайової інструменту), але так, щоб сума оцінки обох елементів дорівнювала балансовій вартості складного інструменту в цілому.

Стандарт розглядає класифікацію фінансових активів в обліку та звітності на

· фінансові активи, призначені для торгівлі;

· інвестиції, утримувані до погашення;

· видані позики і дебіторську заборгованість;

· фінансові активи, наявні для продажу.

Ця класифікація застосовується замість ділення фінансових активів і зобов'язань на довгострокові і короткострокові.

Фінансові активи, призначені для торгівлі, купуються в основному з метою отримання прибутку в результаті короткострокових цінових коливань під впливом ринкової кон'юнктури або отримання відсотку за посередництво, маржі дилера і т. п. Навіть незалежно від цілей придбання фінансові активи класифікуються як призначенідля торгівлі, якщо вони входять в портфель короткострокових інвестицій, що передбачають прибуткову продаж. Операції з фінансовими інструментами з даного портфеля свідчать, що угоди укладалися переважно з метою отримання прибутку в короткостроковій перспективі. Похідні фінансові активи завжди відносять до категорії призначених для продажу.

Інвестиції, утримувані до погашення, включають фінансові інструменти з фіксованими чи інакше визначеними платежами та з точно визначеним строком погашення, якими дана організація здатна і має намір володіти до встановленого терміну погашення. Надані організацією позики та дебіторська заборгованість включаються в самостійну класифікаційну категорію і до інвестицій, що утримаються до погашення, не відносяться.

Боргові цінні папери з плаваючою процентною ставкою задовольняють критеріям, що дозволяють їх класифікувати як утримувані до погашення. Але більшість пайових цінних паперів не можна віднести до утримуваних до погашення з-за невизначеності строку їх обігу.

Фінансові активи, які можуть бути відкликані достроково, можна віднести до утримуваних до погашення:

· якщо організація має намір і має можливість утримувати їх до відкликання або погашення;

· якщо організація може відшкодувати шляхом амортизації або як-небудь інакше практично всю балансову вартість активів, включаючи виплачену премію та прийняті на баланс витрати по здійсненню угоди.

Фінансові активи з правом вимоги їх дострокового погашення можуть включатися до категорії утримуваних до погашення лише при твердому намірі організації не вдаватися до свого права вимагати дострокове їх погашення.

До даної класифікаційної групі стандарти висувають підвищені вимоги. У всякому разі, продаж інвестицій, що утримаються до погашення, на суми, визнані досить суттєвими, може викликати обмеження для класифікації та обліку таких інвестицій. Компанія змушена призупинити визнання у фінансовій звітності інвестицій, утримуваних до погашення, у поточному звітному році і протягом наступних двох років. На цей період фінансові активи, що утримуються до погашення, повинні бути перекваліфіковані як наявні для продажу. Те ж стосується і інших фінансових активів, визнаних в період дії даного обмеження.

Видані позики та дебіторська заборгованість складають фінансові активи, що виникли в результаті надання грошових коштів, товарів та послуг іншої організації (іншій особі), за винятком тих, які призначені для їх переуступки найближчим часом (в короткостроковій перспективі). Такі активи класифікуються як призначені для торгівлі. Видані позики та дебіторська заборгованість не повинні класифікуватися як утримувані до погашення.

Позика вважається виданою, якщо організація перевела гроші і набула право вимоги по угоді в день її оплати. Якщо позика надана іншим кредитором, вона може включатися в дану класифікаційну групу за умови негайної її оплати в день оформлення даної позички іншим кредитором.

Позики і дебіторські борги, які не надавалися безпосередньо організації, а були перекуплені, обліковуються як фінансові активи, утримувані до погашення, наявні для продажу або призначені для торгівлі.

Фінансові активи, наявні для продажу, – це залишкова класифікаційна категорія, до якої включаються всі ті фінансові активи, які не підходять ні під одну з вищезазначених трьох категорій. Фінансовий актив класифікується як призначений для торгівлі, якщо він є частиною портфеля аналогічних активів, операції з якими підтверджують їх комерційний характер, тобто чітко демонструється прагнення до отримання прибутку від операцій та угод з даними фінансовими інструментами.

Фінансові зобов'язання класифікується в обліку та звітності на:

• торгові фінансові зобов'язання;

• інші фінансові зобов'язання.

Торгові фінансові зобов'язання складаються з наступних фінансових інструментів:

• зобов'язання продавця по поставці цінних паперів або інших фінансових активів;

• похідних зобов'язань, які не використовуються в якості інструментів хеджування;

• зобов'язань, що складають частину портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, що обліковуються і керуються єдиним масивом, якщо є доведені випадки вигідної торгівлі цими зобов'язаннями в попередніх періодах (у недалекому минулому).

Всі інші фінансові зобов'язання повинні класифікуватися як інші. При первісному визнанні фінансових зобов'язань положення переглянутого МСБО 39 дозволяють класифікувати їх як торгові фінансові зобов'язання, причому класифікація буде остаточною і не підлягає перегляду в подальшому.

Торгові фінансові зобов'язання підлягають відображенню в обліку та фінансовій звітності за справедливою вартістю, інші фінансові зобов'язання – за первісною (переоціненою) вартістю, що відкоригована на суму амортизації зобов'язань.

Первісне визнання фінансових інструментів відбувається за фактичними витратами на придбання фінансового активу або по фактичній сумі надходжень, що відшкодовуються, для оцінки фінансового зобов'язання. Витрати, понесені при здійсненні угоди, включаються у вартість фінансового інструмента при первісному визнанні.

Первісна вартість прийнятих до обліку фінансових інструментів ототожнюється з їх справедливою вартістю.

З часом під впливом кон'юнктури ринку, інших факторів первісна вартість відхиляється від справедливої вартості в ту або іншу сторону. Найкращим аналогом справедливої вартості є ринкова ціна фінансового інструмента, скоригована на суму витрат по проведенню операції.

Але стандарт не розглядає ринкову ціну єдиною основою справедливої вартості, підкреслюючи, що справедливу вартість фінансового інструменту (фінансового активу або фінансового зобов'язання) можна визначати одним або кількома загальноприйнятими методами.

Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань є величиною наближеною, до якої в ідеалі прагне ціна фінансового інструменту. Так, балансова вартість дебіторської і кредиторської заборгованості, врахована по сумі її виникнення, розглядається її справедливою вартістю. Надалі може виникнути реальна ціна продажу заборгованості, аналітична величина її дисконтованої вартості і т п.

Після первісного визнання фінансових активів після їх подальша оцінка проводиться або за справедливою вартістю, або за амортизованими витратами.

Фінансові активи, що не мають фіксованого терміну погашення, оцінюються за фактичними витратами з подальшим тестуванням на знецінення.

Всі фінансові зобов'язання після первісного визнання у фінансовому обліку підлягають оцінці за погашені витрат. Виняток становлять фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, та зобов'язання за похідними фінансовими інструментами.

Вони повинні після визнання обліковуватися за справедливою вартістю. Зобов'язання за похідним фінансовим інструментам, що погашаються пов'язаними з ними дольовими фінансовими інструментами, що не котируються, дозволяється і при подальшій оцінці відображати за фактичними витратами. Цей виняток із загального правила подальшої оцінки зобов'язань за похідними інструментами пояснюється неможливістю достатньо достовірної оцінки пайових фінансових інструментів, що не котируються.

 

7. Запаси: оцінка, облік, відображення у фінансовій звітності.

Порядок відображення матеріальних оборотних запасів визначається МСБО 2 «Запаси».

До запасів у відповідності зі стандартом відносяться активи у формі сировини і матеріалів для використання у виробництві товарів і надання послуг або призначені для продажу в ході нормальної діяльності або використання в процесі виробництва для такого продажу.

Якщо земля, нерухомість, верстати і машини придбані для пе-репродажу, то вони включаються в оборотні запаси і обліковуються як товари.

До запасів належать сировина і матеріали, готова продукція, незавершене виробництво. У сфері обслуговування до незавершеного виробництва відносять витрати на надання послуг, за якими ще не визнані відповідні їм доходи, незважаючи на те, що ці витрати в більшій частини складаються з заробітної плати та інших витрат на персонал.

МСБО 2 застосовується до запасів, що підлягають оцінці за історичною (первісною) вартістю, крім незавершених робіт, що виконуються за договорами підряду, та запасів продукції сільського та лісового господарства, корисних копалин, які враховуються за чистою вартістю продажу на певних етапах виробництва. Запаси, що описуються даним стандартом, повинні оцінюватися за найменшою з двох величин: собівартості та можливої чистої ціни продажу.

Можлива чиста ціна продажу – передбачувана продажна ціна в нормальних ринкових умовах за вирахуванням витрат на виконання робіт і можливих комерційних витрат, пов'язаних з реалізацією.

Собівартість запасів включає витрати на придбання, переробку та інші витрати, пов'язані з доставкою в місце знаходження цього запасу та доведенням його до стану, у якому він виявився в даний момент.

Витрати на придбання включають покупну ціну, імпортні мита та інші податки, транспортні, експедиторські, витрати на посередників і консультантів, інші витрати, що безпосередньо відносяться на придбання товарів, матеріалів. З цих витрат вираховуються торгові знижки, повернення платежів та інші аналогічні суми.

Витрати на переробку включають прямі витрати праці та інші аналогічні прямі витрати, а також постійні та змінні виробничі накладні витрати, що розподіляються на систематичній основі. Величина змінних накладних витрат залежить від зміни обсягів виробництва. До них відносяться непрямі матеріальні і трудові витрати, необхідні для нормального ходу виробничого процесу. Постійні накладні витрати залишаються практично незмінними в умовах зміни обсягів виробництва: обслуговування будівель, обладнання, амортизаційні відрахування, адміністративно-управлінські витрати.

Постійні виробничі накладні витрати на кожну одиницю продукції розподіляються на основі виробничих потужностей організації в нормальних умовах роботи. За фактичним рівнем виробництва можна розподіляти постійні накладні витрати, якщо він не набагато відрізняється від виробничої потужності в нормальних умовах. Сума постійних накладних витрат, які включаються до вартості одиниці продукції, залишається незмінною при зниженні обсягу виробництва і навіть при його зупинці. Сума постійних накладних витрат, що залишилася нерозподіленою, враховується як витрати звітного періоду, в якому вони виникли. А ось змінні накладні витрати повністю розподіляються на випущену продукцію в даному звітному періоді.

В комплексних виробництвах, в яких випуск основної продукції та супроводжується випуском побічних продуктів, витрати на переробку не можна визначити окремо для кожного продукту.

Спочатку на основі можливої чистої ціни продажу визначають вартість побічних продуктів, яка вираховується із загальних витрат для визначення собівартості основного продукту.

Інші витрати включаються в собівартість матеріальних оборотних активів лише в тому разі, коли вони пов'язані з переробкою даного активу безпосередньо. Наприклад, витрати на розробку продуктів для конкретних замовників або витрати по позиках, пов'язаних з переробкою даних запасів.

У собівартість запасів НЕ повинні включатися:

• понаднормативні втрати сировини і матеріалів, трудових та інших виробничих витрат;

• витрати на зберігання, крім необхідних у виробничому процесі або при переході до наступного виробничого етапу;

• адміністративні витрати, не пов'язані з доведенням запасів до їх теперішнього місця розташування та стану, а також комерційні (збутові) витрати.

Всі ці витрати відносяться до витрат даного звітного періоду.

Стандарт дозволяє застосовувати для зручності обліку нормативний метод визначення собівартості запасів і метод роздрібних цін, якщо при їх застосуванні відхилення від реальних значень собівартості невеликі можна сказати про наближено правильне значення собівартості. Нормативна собівартість повинна регулярно перевірятися і при необхідності переглядатися.

Метод роздрібних цін використовується в роздрібній торгівлі шляхом надбавки до покупної вартості товару певної маржі, яка називається торговою націнкою.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.