Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКласифікація об'єктів інвестиційної власності

Належать до інвестиційної власності Не належать до інвестиційної власності
Земля, призначена для отримання доходу від підвищення вартості капіталу Відновлювані природні ресурси, лісові угіддя тощо
Земля, призначення якої не визначено Надра, корисні копалини, інші невідновлювані природні ресурси (крім землі)
Будівлі та споруди (власні або отримані у фінансову оренду), надані в операційну оренду Будівлі і споруди, призначені для продажу, або незавершені будівництвом об'єкти того ж призначення
Незайняті будівлі і споруди, призначені для оперативної оренди або отримання доходу від підвищення вартості капіталу Незавершене будівництво будівель і споруд або їх реконструкція за дорученням третіх осіб, або призначених для майбутнього використання як інвестиційної вартості
Будівлі і споруди, що використовувались як інвестиційна власність, яка перебуває в реконструкції для подальшого використання в тих же цілях Будівлі (споруди), що використовуються у виробництві, комерційної або управлінської діяльності; реконструйовані в тих же цілях, призначені для вибуття, а також займані працівниками компанії, незалежно від розмірів орендної плати для користування

Перекласифікація об'єктів інвестиційної вартості, тобто їх включення в дану категорію або виключення з неї, проводиться за фактичним призначенням того чи іншого об'єкта майна організації.

Переведення об'єкта інвестиційної власності в об'єкт для продажу проводиться з початком його реконструкції для підготовки до продажу. Але якщо прийнято рішення про продаж об'єкта інвестиційної власності без реконструкції, його продовжують рахувати у складі інвестиційної власності аж до вибуття в результаті продажу.

Об'єкт включається в інвестиційну власність:

· після завершення будівництва або реконструкції;

· після закінчення його застосування у виробництві, управлінні, комерційних операціях;

· після передачі в операційну оренду третій стороні.

Об'єкт виключається з інвестиційної власності:

· з початком застосування його у виробництві, управлінні або комерційних операціях;

· з початком реконструкції як підготовчої передпродажної операції.

Визнання та первісна оцінка. У складі активів організації визнається інвестиційна власність як самостійний об'єкт обліку, коли є достатня ймовірність надходження орендних платежів або приросту вартості капіталу відповідно з вимогами до інвестиційної власності, а вартість останньої може бути достовірно визначена (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Визнання та оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості

  Включається у вартість об'єкта інвестиційної нерухомості Не включається у вартість об'єкта інвестиційної нерухомості
1. Первісна оцінка інвестиційної власності здійснюється по собівартості її придбання або будівництва, не виключаючи і будівництва господарським способом
1.1.Собівартість придбання Ціна об'єкта і прямі витрати з угоди (юридичні, консультаційні послуги, реєстрація тощо). Відсотки за відстрочку платежу (вони включаються в періодичні витрати протягом строку даного кредиту)
1.2.Будівництво:    
1.2.1. Об'єкти, побудовані підрядниками Оцінюються відповідно з ціною підрядного договору
1.2.2. Об'єкти, побудовані господарським способом Сума всіх витрат на дату завершення будівництва об'єкта. Витрати на незавершених об'єктах враховуються, як і будь-які інші витрати на капітальне будівництво. Окремий облік інвестиційної власності починається з дати завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію Вартість наднормативних витрат матеріалів та інших ресурсів, спожитих при будівництві або реконструкції об'єктів. Витрати, пов'язані з введенням в експлуатацію об'єкта інвестиційної власності (за винятком тих, які необхідні для приведення об'єкта в робочий стан). Початкові збитки, пов'язані з тимчасовими труднощами з залучення орендарів, інші аналогічні втрати списуються у витрати тих звітних періодів, у яких вони виникли.
2. Наступні додаткові витрати відносяться на збільшення балансової вартості інвестиційної власності, якщо вони підвищують прибутковість інвестиційної власності.
  У всіх випадках, коли в початковій ціні об'єкта відображені втрати прибутковості, їх відновлення шляхом модернізації або інших наступних витрат повинно відображатися як збільшення балансової вартості об'єкта. Інші подальші витрати не капіталізуються. Вони повинні списуватися на витрати того періоду, в якому вони виникли.

Моделі подальшої оцінки вартості об'єктів інвестиційної власності.

МСФЗ 40 дозволяє застосовувати для обліку об'єктів інвестиційної власності:

· справедливу вартість, а її зміни відображати у складі прибутків і збитків;

· первісну вартість придбання, при якій інвестиційна власність відображається в балансі за залишковою вартістю, тобто за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Застосування для обліку первісної вартості придбання не виключає необхідність розкривати у примітках до фінансової звітності справедливу вартість інвестиційної власності. Дана модель відрізняється від обліку за переоціненою вартістю, яка повсюдно застосовується для обліку матеріальних активів, тим, що перевищення переоціненої вартості над первісною балансовою вартістю признається на рахунках капіталу як приріст вартості майна. Застосування моделі обліку по справедливій вартості передбачає, що всі зміни вартості відображаються лише на рахунках прибутків і збитків.

Очевидні труднощі визначення справедливої вартості для багатьох об'єктів інвестиційної вартості. Справедлива вартість інвестиційної власності має відображати кон'юнктуру і фактичні ринкові та інші умови саме на звітну дату, а не на будь-яку іншу. Мінливі ринкові умови ведуть до змін і неточностей в оцінці справедливої вартості. По багатьох об'єктах інвестиційної власності не можна спиратися на ціни активного ринку. Часто з об'єктивних причин неможливо забезпечити оцінку за справедливою вартістю всіх наявних об'єктів.

Кожна організація зобов'язується застосовувати обраний порядок оцінки для всіх об'єктів інвестиційної власності.

Оцінка об’єктів при перекласифікації наведена в таблиці 2.6.


Таблиця 2.6

Оцінка при перекласифікації

За первісною вартістю За справедливою вартістю
При оцінці за первісною вартістю будь-яка перекласифікація об'єктів інвестиційної власності не викликає яких-небудь змін в її балансової вартості і не вимагає тому якогось обліку відхилень. При оцінці об'єктів інвестиційної власності за справедливою вартістю виникають відхилення, що вимагають обліку та відображення у фінансовій звітності. Перекласифікація інвестиційної власності в основні засоби, запаси або в інші категорії «власності, займаної власником», здійснюється за справедливою вартістю, яка визнається в якості балансової вартості об'єктів на момент зміни їх призначення в даній організації

Вибуття об'єктів інвестиційної власності відбувається шляхом їх продажу чи здачі у фінансову оренду за договором лізингу. Продажна ціна об'єкта визначається за його справедливої вартості на дату відчуження. При наданні комерційного кредиту або розстрочки платежу різниця між фактичним відшкодуванням і справедливою вартістю (ціною) відображається в обліку окремо, як отриманий процентний дохід.

Прибутки (збитки), що виникають під час операції відображаються на рахунку прибутків і збитків (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Виникають прибутки (збитки) відображаються на рахунку прибутків і збитків

 

1. Основні засоби та земля перекласифікуються в інвестиційну власність 1.1. Амортизаційні відрахування тривають аж до дати перекласифікації
1.2. Зменшення балансової вартості при оцінці об'єкта за справедливою вартістю в частині раніше накопиченого приросту від переоцінки відноситься на його зменшення, в іншій частині – на рахунок прибутків і збитків
1.3. Збільшення балансової вартості об'єкта в частині раніше врахованого збитку від знецінення відноситься на рахунок прибутків і збитків, в іншій частині – на рахунок капіталу за статтею «Приріст від переоцінки майна»
2. Введення в дію об'єкта інвестиційної власності після реконструкції або будівництва господарським способом 2. Відхилення між справедливою та балансовою вартістю об'єкта, що відносяться на рахунок прибутків і збитків даного звітного періоду

 

При остаточному знятті з експлуатації (списанні) об'єкта інвестиційної вартості можлива сума втрат відображається як збиток в тому звітному періоді, в якому оформлено списання об'єкта.

5. Оренда: поняття, види та особливості обліку. Оперативна і фінансова оренда.

 

Облік і відображення у фінансовій звітності операцій з оренди майна регулюються МСБО 17 «Оренда». Головне питання полягає в класифікації орендних відносин на фінансову та операційну оренду, незалежно від правової форми контракту та інших правовідносин. Класифікація оренди на фінансову та операційну визначається характером операції і залежить від того, якою мірою ризики і економічні вигоди, пов'язані з володінням орендованим майном, переходять від орендодавця до орендаря.

В якості фінансової класифікується оренда, якщо вона переносе всі ризики та економічні вигоди на орендаря.

Операційна оренда, навпаки, практично не переносе всі ризики і економічні вигоди, пов'язані з володінням орендованим майном.

Форма фінансової оренди виникає, якщо орендні відносини відповідають одній з наступних вимог:

· період оренди збігається або дуже близький до терміну корисної служби орендованого майна;

· сума орендної плати за весь орендний період перевищує або близька до вартості орендованого майна;

· право власності переходить до орендаря в кінці орендного періоду;

· договором оренди передбачено право орендаря викупити орендоване майно за ціною, набагато нижчою від справедливої, в кінці строку оренди або в будь-який інший момент протягом орендного строку;

· орендоване майно настільки специфічне, що може бути використане тільки орендарем. Для його передачі іншому орендарю потрібні істотні додаткові витрати, найчастіше економічно абсолютно невиправдані.

Додатково до перелічених вимог на фінансову форму оренди вказують такі обставини: при розірванні орендатором договору оренди він зобов'язався прийняти на себе усі збитки орендодавця, викликані цим кроком; орендар має право відновити орендний договір на наступний період з орендною платою нижче існуючого ринкового рівня; прибутки і збитки від коливань справедливої вартості залишку наприкінці орендного договору переходять до орендатора.

Оренда землі і нерухомості також може класифікуватися як фінансова. Але слід мати на увазі, що земля не має економічно обґрунтованого терміну служби. Якщо договір не передбачає її передання у власність орендаря, то не можна вважати, що всі ризики і всі вигоди, пов'язані з володінням землею, переходять до орендаря. Оренда землі найчастіше класифікується як операційна. Орендна плата, сплачена за весь строк оренди або за частину такого терміну, повинна розглядатися як авансові платежі.

Визначення МСБО 17 «Оренда», важливі для встановлення умов оренди.

Термін корисної служби – це строк, протягом якого від використання активу одним або декількома користувачами очікується економічна вигода або кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, отримання яких очікується від використання активу одним або декількома користувачами.

Термін корисного використання – це розрахунковий строк, що залишився від початку строку оренди (не обмежений його закінченням), протягом якого організація, яка використовує актив, очікує отримання економічних вигід, що в ньому містяться.

Термін оренди – це період, протягом якого договір оренди не може бути розірваний (на який орендар домовився орендувати актив), а також будь-які додаткові терміни продовження оренди активу з оплатою або без оплати.

Мінімальні орендні платежі – платежі протягом усього терміну оренди, які потрібні або можуть бути витребувані від орендаря, за винятком умовної орендної плати, оплати послуг та податків, що виплачуються орендодавцем і відшкодовуються йому разом з будь-якими сумами, гарантованими орендарем або стороною, з ним пов'язаної.

Умовна орендна плата – та частина орендних платежів, яка не фіксується в сумі, а ґрунтується на інших факторах, ніж строк оренди, наприклад, обсяг продажів, індекс цін, ринкова ставка відсотка і т. п.

Гарантована залишкова вартість – та частина залишкової вартості орендованого активу, погашення якої гарантується орендатором або третьою стороною; негарантована залишкова вартість – це та частина залишкової вартості орендного активу, отримання якої орендарем не гарантується.

Валові інвестиції в оренду – це загальна сума мінімальних орендних платежів за договором фінансового лізингу, одержуваних орендодавцем, і будь-яка негарантована залишкова вартість, що йому належить.

Чисті інвестиції в оренду – валові інвестиції в оренду, дисконтовані за розрахунковою ставкою відсотка, що розуміється в договорі оренди.

Незароблений фінансовий дохід визначається як різниця між сумою валових і чистих інвестицій в оренду.

Потрібно також мати на увазі, що згідно з МСБО 17 початкові прямі витрати орендаря збільшують вартість матеріального активу, отриманого за договором фінансової оренди і що визнається в балансі орендаря як актив, що амортизується. Орендодавців дане правило не стосується.

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.