Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнфраструктура товарного ринку - сукупність суб'єктів (елементів) товарного ринку (підприємства, організації, установи), які здійснюють різні види діяльності у сфері товарного обігу.

До таких видів діяльності відносять:

- торговельну діяльність, метою якої є отримання прибутку від операцій купівлі-продажу товарів;

- надання суб'єктам товарного ринку різних послуг (транспортних, експедиційних, складських, виставкових, рекламних, посередницьких, митних), що сприяють просуванню товарів від виробників до споживачів.

Якщо розглядати ІТР як єдине ціле (без поділу її на окремі елементи), то можна виділити основні функції, що є притаманними для неї (рис. 4.2.).

Рис. 4.2. Основні функції, що с характерними для ІТР

 

Усі функції, що притаманні ІТР, виконуються окремими її суб'єктами (елементами).

Характерис­тика елемен­тів ІТР

До характеристики окремих елементів інфра­структури можна підходити по-різному. Загальна (не дета­льна) характеристика окремих елементів ІТР передбачає розгляд їх у вигляді окремих крупних блоків.

Акцентуємо увагу на тому, що при поділі ІТР на окремі блоки можна використовувати принаймні два підходи:

- за ступенем впливу суб'єкта па товар; за ознакою спорідненості завдань і виконуваних функ­ції) суб'єктами ринку.

За ступенем впливу суб'єкта ІТР на товар їх можна поділити па прямих (активних)та непрямих.

Відмінність непрямих суб'єктів інфраструктури товарного ринку від прямих (активних) полягає у тому, що непрямі не мають права власності на товар, щодо якого надають послуги. Непрямі суб'єкти отримують винаго­роду від власника товару у вигляді відсотків від вартості реалізованих товарів, або як оплату за виконану роботу на основі договірних тарифів.

До прямих (активних) суб'єктів на ринку товарів і послуг відносяться підприємства оптової та роздрібної торгівлі, до непрямих - підприємства груп 2-11 (рис. 4.3).

Усі підприємства оптової торгівлі, як правило, мають власну матеріально-технічну базу та здійснюють закупівлю товарів у постачальників за власні (позичені) кошти. їм притаманні наступні основні функції: зберігання товарів на складах, фасування, підсортування, доставка товарів роздрібним чи оптовим покупцям.

Характерною відмінністю підприємств роздрібної торгівлі від оптових підприємств є те, що вони здійснюють продаж товарів населенню для особистого споживання. Для обслуговування населення товарами використовується стаціонарна мережа (магазини, палатки, павільйони) та пересувна торгівля (автомагазини, автосклади), продукцією підприємств ресторанного господарства - ресторани, кафе, закусочні.

Проміжною ланкою між оптовими та роздрібними підприємствами виступають оптово-роздрібні підприємства, що одночасно виконують функції оптової та роздрібної торгівлі.

 

Рис. 4.3. Укрупнені блоки-елементи інфраструктури окремих ринків

 

Суб'єкти ІТР, що не є власниками товарів називаються посередниками, основним завданням яких є зведення у часі і просторі виробників та покупців товарів. До цієї групи входять: комерційні представники, комісіонери, повірені, агенти, дистриб'ютори і т. п.

До групи організаторівобороту товарів, як правило, включають торгових посередників, що створюють умови для здійснення актів купівлі- иродажу товарів між продавцями і покупцями. Вони можуть працювати як на постійній, так і на тимчасовій основі (працюють у межах часу, що відведений на проведення заходу). Такими посередниками, як правило, є: аукціони, оптові ярмарки, виставки, товарні біржі.

Торгово-промислова палата та її регіональні відділення покликані сприяти розвитку міжнародного економічного співробітництва та інвестиційної діяльності, займатися організацією виставок і ярмарків, вести недержавний реєстр підприємств, надавати підприємствам різні довідково- інформаційні послуги, здійснювати експертизу і сертифікацію товарів, надавати натентно-ліцензійні, перекладацькі, митно-брокерські послуги.

Митниці та митні брокери працюють на товарному ринку у напрямках: стягнення митних платежів, контролю переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон, супроводу окремих вантажів. Митні брокери і власники митних ліцензійних складів надають послуги підприємствам щодо декларування товарів, подачі митних документів, представлення вантажів і транспортних засобів для митного оформлення. Власники митних ліцензійних складів зберігають імпортні і транзитні товари на своїх складських площах.

Транспортно-експедиційні підприємства на ринку товарів та послуг можуть функціонувати у вигляді автомобільного, залізничного, повітряного та водного транспорту. Ці елементи ІТР допомагають іншим суб'єктам ринку готувати вантажі до перевезення, транспортувати та супроводжувати їх, здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи, документально оформлювати процеси перевезення, приймання та передачі вантажів.

Суб'єкти, що входять до блоку «Охоронні підприємства» здійснюють охорону підприємств різних форм власності та громадян, які потребують таких послуг. Окрім цього вони можуть надавати послуги з монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів охоронної сіп налі іації, охороняти склади, магазини і території торгових підприємств, офісні приміщення. Діяльністю щодо охорони можуть займатися структурні підрозділи Державної служби охорони при МВС України та будь-які недержавні охоронні підприємства, що мають ліцензії на такі види діяльності.

Послугами щодо виробництва та/або розповсюдження реклами товарів у ІТР займаються рекламні агентства, засоби масової інформації та інші розповсюджувачі реклами. Основною дієвою особою щодо рекламної діяльності на ринку виступає рекламне агентство, що, по суті, є посередником між рекламодавцем та виробником та/або розповсюджувачем реклами. За свою діяльність агентство може отримувати комісійну винаг ороду від кожної сторони.

У ринковому середовищі актуальна інформація чи професійна консультація стають товаром, якого потребують практично усі суб'єкти ринку. Такою роботою на товарному ринку займаються інформаційно- комерціині центри - консультаційні фірми, підприємства та підрозділи (відділи), які надають за певну винагороду комерційно-маркетингову та іншу профільну допомогу усім суб'єктам ринку.

За ознакою спорідненості завдань і виконуваних функцій уІТРможна виділити п'ять основних укрупнених блоків (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Укрупнені блоки-елементи ІТР

 

До організаційного блоку можна включити: оптові та торговсльно- посередиицькі структури, товарні біржі, брокерські, дилерські, лізингові та інші посередницькі організації, фірмові комерційні структури, підприємства дрібнооптової та роздрібної торгівлі.

Матеріальний блок може складатися із: складського і тарного господарства, експедиційних, таропакувальних, навантажувально- розвантажувальних та транспортних приміщень.

Інформаційні та довідкові системи щодо продукції, її виробників та споживачів, умов постачання і цін; маркетингові й консалтингові фірми - це інформаційний блок ІТР.

Основними елементами кредитно-розрахункового блоку можуть бути: фінансово-кредитні установи, страхові, юридичні, аудиторські підприємства, банківські структури, що забезпечують оборотність грошових та товарних ресурсів на ринку товарів та послуг, виступають гарантом процесу створення необхідних товарних запасів і матеріальних резервів, а також інвестують необхідні кошти для розвитку матеріального блоку інфраструктури товарного ринку;

Без наявності у ІТР кадрового блоку, до якого можна включити: спеціалізовані навчальні заклади з підготовки працівників і фахівців для сфери товарного обігу, фахівців та працівників різних рівнів кваліфікації, не були б створені колективи суб'єктів господарювання ринкової інфраструктури, що є «рушійною силою» товарного ринку.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.