Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоказники інфраструктури товарного ринку.

Фахові знання щодо ІТР повинні ґрунтуватися не тільки на інформації щодо сутності та складових елементів ринкової інфраструктури. Для ефективної роботи у ринковому середовищі комерсант повинен уміти оцінити його за допомогою різних економічних показників, серед яких слід виділити показники, що характеризують окремі структурні блоки ІТР, що наводилися на рисунку 3.2.3.

Так, характеризуючи організаційний блок ІТР, варто розраховувати та аналізувати наступні показники:

А) Питома вага основних засобів ринкової інфраструктури у загальному обсязі основних виробничих засобів країни. Для цього можна скористатися формулою:

(4.3.)

де, Пво.фр - питома вага основних засобів ринку, %; ОЗр - основні засоби ринку, грн; ОВЗд - основні виробничі засоби держави, грн.

Б) Питома вага основних фондів окремих складових елементів (оптова, роздрібна торгівля) організаційного блоку ІТР у загальній вартості

основних засобів ринкової інфраструктури. Розрахунок можна робити за формулою:

(4.4.)

де, ПВОЗсе - питома вага основних фондів окремих складових елементів організаційного блоку ІТР, %; ВОЗсе - вартість основних фондів окремих складових елементів, грн; ЗВОЗрі - загальна вартість основних фондів ринкової інфраструктури, грн.

В) Забезпеченість 1 000 осіб працюючих складською та торговельною площею, механічним обладнанням; забезпеченість 1 000 осіб населення торговельною площею роздрібних торговельних підприємств. Після визначення даних показників їх доцільно порівняти з нормативами, що розробляються для кожного складового елементу організаційного блоку.

Г) Рівень типізації та спеціалізації у рамках окремого складового елементу організаційного блоку ІТР. Показники розраховують за відповідними формулами:

(4.5.)

(4.6.)

 

де, РТсе - рівень типізації окремого складового елементу, %; КТФ - кіль­кість різних типів ринкових об'єктів фактично, од.; КТн - кількість різних типів ринкових об'єктів, що можуть функціонувати у рамках даного складового елементу (оптової чи роздрібної торгівлі) по нормативу, од.; РСсе - рівень спеціалізації окремого складового елементу, %: КСО - кількість спеціалізованих об'єктів, од.; ЗКО - загальна кількість об'єктів окремого складового елементу організаційного блоку, од.

Характеристику матеріального блоку доцільно надавати за допомогою системи показників, що характеризують потужність окремих складових елементів блоку (підприємства роздрібної та оптової торгівлі, експедиційне, тарне та транспортне господарство і т. п.). Такими показниками можуть бути: площа та об'єм будівель і споруд, потужність та місткість холодильників і морозильних камер, середня відстань перевезень однієї іони вантажів окремими видами транспорту, обсяг вантажообороту окремих видів транспорту; рівень механізації навантажувально- розвантажувальних і транспортно-складських робіт тощо.

Загальну характеристику інформаційного блоку можна одержати скориставшись наступною формулою:

(4.7.)

де, СЗІП - ступінь задоволення інформаційних потреб у рамках певного складового елементу інформаційного блоку ІТР, %; ЗІП - кількість задово­лених інформаційних потреб (звернень), од.; ЗКІП - загальна кількість інформаційних потреб, од.

Окрім цього характеризувати інформаційний блок можна за допомогою: кількості інформаційних, виставкових центрів, рекламних агенцій; обсягом послуг, що надаються клієнтам; кількістю та якістю наявної у спеціальних центрах інформації про стан кон'юнктури товарного ринку, обсяги пропозиції та споживання товарів, виробників і споживачів, ціни, умови реалізації та постачання тощо.

Як і вся національна економіка для інфраструктури товарного ринку є характерним наявність різноманітних проблем, що негативно впливають на її розвиток. Це низький рівень культури взаємовідносин між ринковими контрагентами; недостатність актуальної та своєчасної інформації щодо функціонування окремих суб'єктів товарного ринку; повільний розвиток, моральне та фізичне старіння об'єктів матеріальної бази та технологічних процесів; недостатньо високі кількісні та якісні показники кадрового потенціалу; малі розміри інвестиційних вкладень та середніх розмірів кредитів і позик тощо.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.