Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГоризонтальний (зовнішній) і вертикальний (внутрішній) трансфер

Горизонтальний трансфер (зовнішній) – це фактичний продаж технологій як кінцевого продукту.

Вертикальний трансфер (внутрішній) – освоєння технологій власними силами і продаж готової продукції.

Форми передачі технологій по внутрішніх каналах:

· спільні підприємства, що контролюються місцевою стороною,

· ліцензування,

· міжнародні субпідрядні договори та інші.

Цю діяльність можна охарактеризувати як передачу технологій, не пов'язану з інвестиційними потоками. Спільні підприємства у світовій практиці були і є інституційною формою, за допомогою якої оминаються певні юридичні обмеження імпорту капіталу. Цією формою міжнародного співробітництва, наприклад, користується Японія.

Різниця між передачами технологій по внутрішніх і зовнішніх каналах полягає в тому, що в першому випадку фірма, яка передає технологію, проявляє суттєву фінансову зацікавленість в успішній діяльності дочірньої компанії, якій передається технологія. Вона дозволяє їй використовувати свої товарні знаки, відкриває доступ до своїх міжнародних мереж технології і маркетингу, здійснює контроль за рішеннями дочірньої компанії в галузі інвестицій, технології і збуту та розглядає діяльність дочірньої компанії як невід'ємний елемент своєї глобальної стратегії.

При передачі технологій по зовнішніх каналах відсутні одна або всі ці особливості. Що стосується провідних технологій, то іноді їх передача по внутрішніх каналах може бути єдиним доступним засобом їх трансфера.

**************************************************************************

8. За формами технології, що підлягають міжнародному трансферу, поділяють на три групи:

1) уречевлені підприємства «під ключ», технологічні лінії, агрегати, обладнання, інструменти та ін.;

2) неуречевлені: патенти, ліцензії, «ноу-хау», знання, досвід, технологічна документація тощо;

3) послуги: науково-технічні, інжинірингові, консультативні, навчання персоналу і т.ін.

 

Основним економічним механізмом міжнародного трансфера технологій по зовнішніх каналах є патентно-ліцензійна торгівля, коли відбувається передача патентних і безпатентних ліцензій на використання винаходів, технологічного досвіду, товарних знаків тощо.

Основна частка світової торгівлі технологіями припадає на продаж безпатентних ліцензій, оскільки вони не потребують проведення додаткових НДДКР і передбачають мінімальний комерційний ризик.

Патентно-ліцензійна торгівля супроводжується укладанням патентної або ліцензійної угоди.

За патентною угодою власник патенту за певну винагороду поступається покупцеві своїми правами на використання винаходу.

За ліцензійною угодою володар винаходу надає дозвіл на використання своєї технології за певних умов.

У світовій практиці трансфера технологій найбільше розповсюдження одержали ліцензійні угоди, які передбачають комплексний технологічний обмін з наданням ноу-хау та інжинірингових послуг. Переважна частина ліцензійних угод укладається великими промисловими компаніями.

 

Таблиця 5.1

Основні ринкові та неринкові канали міжнародного трансферу технологій

Канал Ринкова складова каналу Неринкова складова каналу
Передання некодифікованого знання людини-розробника Міжнародний ринок робочої сили: легальне транскордонне переміщення персоналу Переманювання і вербування зарубіжного персоналу
Часткове передання некодифікованого знання організації-розробника Міжнародний ринок капіталу: створення спільних підприємств і організація спільних науково-дослідних проектів / альянсів, прямі закордонні інвестиції, M&A – транзакції Технологічна та інноваційна розвідка (складова конкурентної розвідки, що вивчає патенти, технології, а також винахідників та експертів, які беруть безпосередню участь у їх створенні)
Передання частково кодифікованого знання організації-розробника Міжнародний ринок високотехнологічних товарів/послуг:торгівля Технологічна імітація (копіювання)
Передання кодифікованого знання організації-розробника Міжнародний ринок об’єктів інтелектуальної власності: ліцензування технологій і торгівля ними Використання відкритих даних патентних заявок і аналіз іншої технічної інформації

 

Загалом, усі форми трансферу технологій передбачають отримання прибутку від господарських операцій, що дає змогу стверджувати, що фактично, вони є методами комерціалізації інновацій. На рис. 5.1 наведено основні організаційні форми передачі технологій промисловими підприємствами

 

Рис. 5.1. Організаційні форми передачі технологій промисловими підприємствами

 

Інжиніринг - набір прийомів та методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проектування своєї діяльності

Франчайзинг (фр. franchise — пільга, привілей) — це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах.

Процес трансфера технологій передбачає спочатку трансформацію науково-технічних розробок (звітів, макетів, зразків і так далі), потім просування на ринок технологій. На завершення після визначення конкретних потенційних покупців технології і виявлення їх специфічних вимог проводиться, як правило, доопрацювання початкового технологічного пакету відповідно до вимог конкретного покупця і отримання, нарешті, товару для реалізації - технологічного пакету, призначеного цьому покупцеві. І тільки тоді відбувається власне сам процес “купівлі-продажу”.

 

Центри трансферу технологій

 

Центр трансферу технологій (ЦТТ) - це організація, діяльність якої спрямована на впровадження результатів науково-технічної діяльності у реальний сектор економіки та орієнтована на отримання прибутку від використання результатів наукових досліджень, які виконуються в державних наукових організаціях та приватних компаніях.

 

Засновниками ЦТТ може виступати будь-яка організація та фізичні особи, однак, як правило, засновниками центрів є:

- наукові установи (ВНЗ, НДІ) - в цьому випадку основною метою центрів є трансфер результатів науково-технічної діяльності відповідних установ або групи установ;

- органи виконавчої влади – метою центрів є сприяння державній інноваційній політиці та розвитку трансферу технологій у певному регіоні або у певній галузі економіки;

- приватні компанії.

Клієнтами ЦТТ можуть бути:

· юридичні особи (великі підприємства, підприємства малого і середнього бізнесу);

· органи державної влади;

· органи місцевого самоврядування,

· фізичні особи;

· науково-дослідні організації.

Їх метою є активне залучення інновацій в місцеву індустрію, що згодом веде до підвищення конкурентоспроможності. Основні результати функціонування виражаються на двох рівнях: на рівні підприємства - стимулювання розвитку інновацій на підприємствах за рахунок активної конкуренції виробництв; на рівні регіону - у стимулюванні досягнення планованих структурних змін економіки, зростання обсягу ВРП і збільшення податкових надходжень зовсім рівні бюджету.

Виділяються кілька рівнів ринкового фокусу центрів трансферу технологій:

- міжнародний (припускає довгостроковий розвиток дослідницьких та інноваційних проектів на базі співпраці міжнародних партнерів з метою прискорення темпів комерціалізації - Larta Institute (США), Центр наукових досліджень та інновацій в Единбурзі (Англія), Isis Enterprise (Англія));

- регіональний(концентрація на науково-технічному, адміністративному, промисловому потенціалі окремого регіону, області - PVA-MV (Німеччина), Imperial Innovations (Великобританія), ITEK (Австралія), Isis Innovation Ltd (Англія));

- тематичний(робить акцент на певних широких технологічних тематиках, за даним принципом функціонує офіс трансферу технологій лабораторії прикладної фізики університету Джона Хопкінса (США), Karolinska Innovation (Швеція)).

 

Виділяють два головні напрямки діяльності ЦТТ:

1) надання консалтингових послуг (технологічний аудит, патентна підтримка, маркетингова підтримка, бізнес-планування, управління проектом тощо);

2) створення і ведення високотехнологічного бізнесу (ґрунтується на пошуку нових технологій з подальшим створенням і веденням бізнесу на цій основі, або ж знаходження та удосконалення технологій на існуючому бізнесі).

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.