Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості-оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. Порядок подання податкових декларацій.

До окремих видів оподаткування доходів фіз.. осіб відносяться:

· Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суб­оренду), житловий найм (піднайм).

Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

· Оподаткування інвестиційного прибутку.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різни­ця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремо­го інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

 

· Оподаткування роялті.

Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.

 

· Оподаткування процентів.

Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних до­ходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставка­ми, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

 

· Оподаткування дивідендів.

Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковують­ся під час їх виплати за їх рахунок.

 

· Оподаткування виграшів та призів.

Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє прид­бання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіг­рашах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.

Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

 

· Оподаткування благодійної допомоги.

Не оподатковується та не включається до загального місяч­ного або річного оподатковуваного доходу платника податку благо­дійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомо­га), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоп­латно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, виз­наченим цим пунктом.

 

· Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгостро­кового страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних вкладів та за дого­ворами довірчого управління.

· Оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у вста­новлений строк.

Податковим агентом платника податку під час оподатку­вання суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого підпунктом 170.9.2 цього пункту строку, є особа, що видала таку суму, а саме:

а) на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника по­датку на таке відрядження, розрахованій згідно з розділом ІІІ цього Кодексу;

б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, - у сумі, що перевищує суму фак­тичних витрат платника податку на виконання таких дій.

 

· Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами.

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нарахову­ються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатко­вуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього роз­ділу для нерезидентів).

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні вип­лачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони мають зарахо­вуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунка.

 

· Оподаткування іноземних доходів.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - ре­зидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства Украї­ни.

· Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські вне­ски членів кредитної спілки.

Податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки, є кредитна спілка, що оподатковує такий дохід за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу.

Кредитна спілка, що виплачує плату (відсотки), що розпо­діляється на пайові членські внески членів кредитної спілки, плат­никам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок про нараховану плату (відсотки) та утриманий на неї податок.

 

Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Ко­дексу або інших законів України.

Податкова декларація - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені Законом, і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утри­маного та/або сплаченого податку.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи платників податку на доходи фізичних осіб визначений ст. 170 Податкового кодексу України. Обов'язок щодо подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) покладено на платників, визначених у ст. 162 Податкового кодексу України.

Форма декларації встановлюється центральним органом МДЗУ.

ПКУ встановлені певні категорії платників податку на доходи фізич­них осіб звільняються від обов'язку подання податкової декларації.

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Орган державної податкової служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити виз­начене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і ви­дати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'я­зань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Податкові органи зобов'язані безоплатно надавати консультації платникам податків щодо заповнення річної податкової декларації. Такі консультації надаються на безоплатній основі лише протягом перших 2 місяців року, що настає за звітним податковим періодом.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.