Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОбласна державна адміністрація

Вони призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням КМУ на строк повноважень глави держави. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносяться Прем’єр-міністром. При здійсненні своїх повноважень голови державних адміністрацій відповідальні перед главою держави та КМУ. У разі обрання нового Президента України голови державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження в установленому порядку нових голів держадміністрацій.

Голова державної адміністрації формує її структуру та склад. Структура обласної державної адміністрації є такою: керівництво (голова, перший заступник голови, заступники голови); апарат ОДА; головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи ОДА1. Постановою КМУ від 6 травня 2001 року № 461 установлено, що кількість посад заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням посади першого заступника не може перевищувати для регіонів з чисельністю населення до 1500 тис. та м. Севастополя – 5 одиниць, від 1500 до 2000 тис. – 6, від 2000 до 3000 тис. -7, понад 3000 тис. та м. Києва – 10 одиниць.

Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови ОДА, головою облдержадміністрації утворюється апарат облдержадміністрації в межах виділених бюджетних коштів, який підпорядковується голові даної адміністрації. До структури апарату облдержадміністрації входять такі відділи: організаційний; загальний; кадрової роботи та з питань державної служби; юридичний; роботи зі зверненнями громадян; контролю; бух. обліку; господарський; взаємодії з правоохоронними органами; з питань оборонної та мобілізаційної роботи; інформаційно-комп’ютерного забезпечення; з питань режимно-секретної роботи.

Основними структурними підрозділами ОДА є головні управління, управління і відділи. У структурі ОДА функціонують також служби, інспекції та архіви. Перелік структурних підрозділів визначає голова облдержадміністрації на основі примірного переліку, затвердженого КМУ. При формуванні структур ОДА необхідно дотримуватися таких вимог: до складу головного управління повинні входити не менше двох управлінь; в управлінні має працювати не менше 9 осіб, у відділах у складі управлінь – не менше 4, у самостійних відділах – не менше 6.

В обласних держадміністраціях утворюються такі структурні підрозділи:

а) головне управління економіки; с/г і продовольства; головне управління праці та соціального захисту населення; головне фінансове управління;

б) управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку; управління вугільної промисловості; управління капітального будівництва; управління ЖКГ, управління містобудування та архітектури; управління з питань оборонної і мобілізаційної роботи; з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС; управління освіти і науки; управління охорони здоров’я тощо;

в) відділ у справах національностей і міграції; відділ у справах релігій;

г) інспекція державного технічного нагляду; інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;

д) служба у справах неповнолітніх;

е) державний архів області.

Реалізуючи конституційні положення, Закон „Про місцеві державні адміністрації” визначає функції цих органів виконавчої влади, тобто основні напрями діяльності, у яких відображається сутність, соціальне призначення, цілі й завдання зазначених органів у вирішенні загально - суспільних справ. Закон наділяє місцеві державні адміністрації відповідною компетенцією, яка поділяється на загальну і галузеву.

На місцеві держадміністрації покладено здійснення на відповідних територіях функції державного контролю в межах, визначених Конституцією і законами України, за: збереженням і раціональним використанням державного майна; станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом; використання та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря; охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду; додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захоронення промислових, побутових та інших відходів; додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, кримінального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів; додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх; охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці; додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію і т.д.

Обласні держадміністрації у межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх діяльністю. Голови облдержадміністрацій мають право скасовувати розпорядження голів районних адміністрацій, що суперечать КУ та законам, рішенням Конституційного Суду, актам Президента, КМУ, голів облдержадміністрацій, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Обласні державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. Для здійснення спільних програм обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації.

Особливу увагу держадміністрації повинні приділяти відносинам з об’єднаннями громадян та стосунками з громадянами, які проживають на відповідних територіях. Держадміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян. Громадяни звертаються до цих органів у вирішенні питань, що належать до сфери їх повноважень. Посадові особи держадміністрацій зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше, ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

Районна державна адміністрація

Вертикаль виконавчої влади в Україні завершується на рівні районних державних адміністрацій (РДА). Вже на рівні територіальних громад функціонують органи місцевого самоврядування.

Саме тому можна сказати, що району як територіальній одиниці, належить дуже важливе місце в системі адміністративно-територіального поділу держави, а районна державна адміністрація є базовим рівнем у системі виконавчої влади України. Основною функцією райдержадміністрації є виконавча, оскільки діяльність цього органу безпосередньо пов’язана з практичною реалізацією виконавчої влади.

Організація, повноваження та порядок діяльності районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій багато в чому є схожими з обласними державними адміністраціями з урахуванням їх нижчого рівня.

Очолює районну державну адміністрацію, як і облдержадміністрацію, голова, який призначається на посаду Президентом України за поданням КМУ на строк повноважень глави держави. Голови районних державних адміністрацій регулярно інформують про свою діяльність голів обласних державних адміністрацій, щорічно та на вимогу звітують перед ними.

Районна державна адміністрація складається з апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА. Відповідно з Примірним переліком управлінь, відділів та інших структурних підрозділів у районних держадміністраціях утворюються такі структурні підрозділи:

а) управління економіки; управління с/г і продовольства; фінансове управління; управління праці та соціального захисту населення; управління державної ветеринарної медицини;

б) відділ містобудування, архітектури та ЖКГ; відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; відділ освіти; відділ культури; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту; відділ з питань внутрішньої політики; архівний відділ;

в) служба у справах неповнолітніх.

Районні держадміністрації є підзвітними районним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних бюджетів. Районна держадміністрація утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Фонд оплати праці службовців і видатки на утримання районної державної адміністрації встановлюються головами відповідно обласної, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій.

Структуру і штатний розклад апарату райдержадміністрації, а також граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної держадміністрації, у межах виділених асигнувань, визначає голова районної державної адміністрації.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.