Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА

ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА

ПІДПРИЄМСТВІ

 

Управління грошовими потоками підприємства

 

Оцінка руху грошових коштів підприємства за звітний період, а також планування грошових потоків на перспективу є найважливішим доповненням аналізу фінансового стану підприємства й виконує наступні завдання:

- визначення обсягу й джерел формування коштів підприємства;

- визначення основних напрямків використання коштів;

- оцінка достатності власних коштів підприємства для здійснення інвестиційної діяльності;

- ідентифікація причин розбіжності між величиною отриманого прибутку й фактичною наявністю коштів.

Для того, щоб розкрити реальний рух грошових коштів на підприємстві, необхідно оцінити синхронність надходжень і платежів, а також передбачити величину отриманого фінансового результату, а також визначити та проаналізувати всі напрямки надходження, а також їх вибуття.

Дефіцит готівки на підприємстві, викликаний об'єктивними та суб'єктивними причинами, призводить до ряду негативних наслідків (рис.3.6).

Рис. 3.6. Причини дефіциту грошових коштів

Тому виникає необхідність використання поточних заходів, спрямованих на оптимізацію грошових потоків через вплив на фінансовий цикл підприємства.

Основним завданням діяльності фінансових служб підприємства є оптимізація фінансового циклу.

Відомий економіст Кірейцев Г.Г. пропонує формулу для визначення тривалості фінансового циклу :

ФЦ = ЧОЗЗ+ЧОД-ЧОК (3.1)

де: ФЦ – тривалість фінансового циклу;

ЧОЗЗ – тривалість обороту запасів і затрат;

ЧОД – тривалість обороту дебіторської заборгованості;

ЧОК - тривалість обороту кредиторської заборгованості.Визначаємо тривалість обороту запасів і затрат:

(3.2)

Визначаємо тривалість обороту дебіторської заборгованості

(3.3)

Визначаємо тривалість обороту кредиторської заборгованості

(3.4)

Визначаємо середні матеріальні оборотні активи:

(3.5)

Визначаємо дебіторську заборгованість:

(3.6)

Визначаємо кредиторську заборгованість:

(3.7)

Управління грошовими потокамипредставляє собою вплив на надходження грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл з метою збалансування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Процес управління грошовими потоками – постійний моніторинг відхилень реального руху коштів від планових показників та впровадження відповідних заходів по усуненню цих відхилень.

Принципи управління грошовими потоками – це основні правила діяльності, якими керуються органи управління (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Принципи управління грошовими потоками

Основні принципи управління грошовими потоками можна звести до наступних положень:

1. Продавати якомога більше й за розумними цінами. Ціна продажу містить відшкодування не лише реальних грошових витрат, але й амортизацію (некасову статтю), які здатні збільшувати обсяги позитивного грошового потоку.

2. Прискорювати оборотність усіх видів запасів, уникаючи їх дефіциту, який може призвести до скорочення обсягу продажів.

3. Прискорювати, по можливості, інкасацію дебіторської заборгованості, не забуваючи, що надмірний тиск на усіх без винятку споживачів може призвести до зниження обсягу майбутніх продажів.

4. Намагатися досягти розумних термінів виплати кредиторської заборгованості без заподіяння шкоди для подальшої діяльності компанії.

Управління грошовими потоками включає такі методи: (рис.3.8.)

Рис. 3.8. Методи управління грошовими потоками

Між розглянутими вище методами існує тісний взаємозв'язок, так як кожен з них є вихідним для іншого, що відображено на рис.3.9.

Рис. 3.9. Взаємозв'язок методів управління грошовими потоками

Поряд з цим, у міжнародній практиці основними методами розрахунків величини грошового потоку є прямий, непрямий і матричний методи.

Планування та прогнозування грошових потоків

Концентрація усіх видів планованих грошових потоків підприємства одержує своє відображення у спеціальному плановому документі ­– плані надходжень і витрат коштів. Даний план розробляється на майбутній рік у помісячному розрізі для того, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства.

Основною метою розробки плану надходжень та витрати коштів є прогнозування у визначеному часовому інтервалі валового та чистого грошових потоків підприємства у розрізі окремих видів його господарської діяльності та забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду.

Прогнозування надходжень та витрат коштів по операційній діяльності підприємства здійснюється двома основними способами: 1) виходячи із планованого обсягу реалізації продукції; 2) виходячи із планованої цільової суми чистого прибутку.

Під час прогнозування надходжень та витрат коштів по операційній діяльності, виходячи із планованого обсягу реалізації продукції, розрахунки здійснюються у наступній послідовності.

Визначення планового обсягу реалізації продукції, який базується на розробленій виробничій програмі, що враховує потенціал відповідного товарного ринку.

Модель розрахунків у цьому випадку буде мати такий вигляд:

,

де Орп – плановий обсяг реалізації продукції у досліджуваному періоді;

Згпн – сума запасів готової продукції на початок планового періоду;

ПТП – сумарний обсяг виробництва готової товарної продукції у досліджуваному плановому періоді;

Згпк – сума запасів готової продукції на кінець планового періоду.

Розраховується плановий коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості. Розрахунки здійснюються виходячи з фактичного його рівня у звітному періоді з урахуванням передбачуваних заходів по зміні політики надання товарного кредиту.

Розраховується планова сума надходження коштів від реалізації продукції. Розрахунки здійснюються за наступною формулою:

,

де Пдсп – планова сума надходження коштів від реалізації продукції у досліджуваному періоді (місяці);

ОГрп – плановий обсяг реалізації продукції за готівку у досліджуваному періоді;

ОКрп – обсяг реалізації продукції в кредит у поточному періоді;

КІ – коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості, виражений десятковим дробом;

Ндз – сума раніше неінкасованого залишку дебіторської заборгованості, що підлягає інкасації у плановому періоді.

Розрахований показник характеризує планований обсяг позитивного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

Визначається планова сума операційних витрат для виробництва і реалізації продукції. Це один з найбільш трудомістких етапів прогнозування грошових потоків підприємства. У загальному вигляді планова сума сукупних операційних витрат підприємства може бути представлена наступним розрахунковим алгоритмом:

,

де ПВрп – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;

ППВв – планова сума прямих витрат на виробництво одиниці продукції;

ПЗВ – планова сума загальновиробничих витрат на виробництво одиниці продукції;

ОВ – запланований обсяг виробництва конкретних видів продукції у натуральному виразі;

ПВр ­– планова сума витрат на реалізацію одиниці продукції;

ОР ­– запланований обсяг реалізації конкретних видів продукції у натуральному виразі;

ПЗГв – планова сума загальногосподарських витрат підприємства (адміністративно-управлінських видатків по підприємству в цілому).

Розраховується планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу. Дана сума розраховується на основі запланованого обсягу реалізації окремих видів продукції та відповідних ставок податку на додану вартість, акцизного збору й інших аналогічних зборів.

Розраховується планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності. Дані розрахунки проводяться за наступною формулою:

,

де Впп – планова сума валового прибутку підприємства від операційної діяльності у досліджуваному періоді;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції у досліджуваному періоді;

ПОв – планова сума операційних витрат по виробництву й реалізації продукції;

Ппп – планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу.

Розраховується планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку, за формулою:

,

де Нпп – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

Впп – планова сума валового прибутку підприємства від операційної діяльності;

СП – ставка податку на прибуток, у %;

Нпп – сума інших податків і зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.

Розраховується планова сума чистого прибутку підприємства від операційної діяльності за формулою:

,

де ЧГП – планова сума чистого прибутку підприємства від операційної діяльності в досліджуваному періоді;

Впп – планова сума валового прибутку підприємства від операційної діяльності в досліджуваному періоді;

Нпп – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку.

Розраховується планова сума витрати коштів по операційній діяльності підприємства за формулою:

,

де ПВоп – планова сума витрат коштів по операційній діяльності в досліджуваному періоді;

Пов – планова сума операційних витрат по виробництву й реалізації продукції;;

Пп – планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу;

Аоп – планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів виробництва і нематеріальних активів.

Розрахований показник планової суми витрат коштів характеризує планований обсяг негативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

Розраховується планова сума чистого грошового потоку. Такі розрахунки можуть проводитися двома способами:

або ,

де ЧГП – планова сума чистого грошового потоку підприємства у досліджуваному періоді;

ЧГПоп – планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності;

Аоп – планова сума амортизаційних відрахувань від основних коштів і нематеріальних активів;

ПНрп – планова сума надходження коштів від реалізації продукції;

ПВоп – планова сума витрат коштів по операційній діяльності.

Під час прогнозування надходжень та витрат коштів по операційній діяльності, виходячи із планованої цільової суми чистого прибутку, розрахунки окремих показників плану здійснюються у наступній послідовності [32].

Спочатку визначається планова цільова сума чистого прибутку підприємства, яка являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, які формуються за рахунок операційної діяльності. Розрахунки цільової суми чистого прибутку підприємства ведуться у розрізі окремих елементів майбутньої потреби:

1 елемент ­– частина чистого прибутку, що планується спрямувати на капіталізацію: приріст виробничих основних засобів; приріст нематеріальних активів; приріст власних обігових коштів; приріст портфеля довгострокових фінансових інвестицій; відрахування до резервного фонду.

2 елемент ­– сума чистого прибутку підприємства, що направляється на споживання: виплата доходів власникам підприємства; бюджет внутрішньої соціальної програми; бюджет екологічної програми.

Планова цільова сума валового прибутку підприємства розраховується за наступною формулою:

,

де Ппц – цільова сума валового прибутку підприємства у розглянутому періоді;

Чпц ­– цільова сума чистого прибутку підприємства у розглянутому періоді;

СППз – зведена ставка податку на прибуток та інших податків, що сплачуються за рахунок прибутку.

Проводиться розрахунок планової суми податків, що сплачуються за рахунок прибутку. Для даних розрахунків приводиться наступна формула:

,

де Нпп – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

Впц – цільова сума валового прибутку підприємства у досліджуваному періоді;

Чпц – цільова сума чистого прибутку підприємства у досліджуваному періоді.

Визначається планова сума операційних витрат, пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції. Спрощений алгоритм здійснення таких розрахунків має наступний вигляд:

де ОВп – планова сума операційних витрат по виробництву й реалізації продукції у досліджуваному періоді;

Озпост – фактична сума постійних операційних витрат у попередньому періоді;

Озпер – фактична сума змінних операційних витрат у попередньому періоді;

Впц – планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства у досліджуваному періоді;

Впф – фактична сума валового операційного прибутку підприємства у попередньому періоді.

У складі планових операційних витрат окремою позицією відображається сума амортизаційних відрахувань.

Розраховується планова сума надходження коштів від реалізації продукції за наступною формулою:

,

де ПСн – планова сума надходження коштів від реалізації продукції в досліджуваному періоді;

ВПо – планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства;

Во – планова сума операційних витрат по проведенню й реалізації продукції у досліджуваному періоді;

СПДз – зведена ставка податку на додану вартість та інші податки і збори, що сплачуються за рахунок доходів.

Розраховується планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу за такою формулою:

,

де Нпд – планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу;

Пдсп – планова сума надходження коштів від реалізації продукції у досліджуваному періоді;

Озп – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції у розглянутому періоді;

Впц – планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства.

Наступним етапом прогнозування є розрахунки планової суми витрат коштів по операційній діяльності. Даний розрахунок ґрунтується на планових операційних витратах підприємства (без суми амортизаційних відрахувань) і плановій сумі податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходів і прибутку.

Завершальним етапом у зазначеній методиці є розрахунок планової суми чистого грошового потоку. Цей показник може бути визначеним шляхом сумування цільової суми чистого прибутку й амортизаційних відрахувань або як різниця між сумою надходження і витрат коштів у планованому періоді.

Прогнозування надходжень та витрат коштів по інвестиційній діяльності здійснюється методом прямого розрахунку. Основою здійснення цих розрахунків є:

· програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення коштів у розрізі окремих інвестиційних проектів;

· передбачуваний до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. Якщо на підприємстві такий портфель уже сформовано, то визначається необхідна сума коштів для забезпечення його приросту;

· передбачувана сума надходження коштів від реалізації основних коштів і нематеріальних активів. В основу цих розрахунків повинен бути покладений план їх відновлення;

· прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Зазначимо, що прибуток від реальних інвестиційних проектів, які вступили у стадію експлуатації, показується у складі операційного прибутку підприємства, у цьому розділі прогнозується розмір прибутку лише по довгострокових фінансових інвестиціях – дивідендам і відсоткам до одержання.

Прогнозування надходжень і витрат коштів по фінансовій діяльності здійснюється методом прямого розрахунку на основі потреби підприємства у зовнішньому фінансуванні, визначеної за її окремими напрямами. Основою цих розрахунків є:

· передбачуваний обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового пайового капіталу. До плану надходження коштів включається лише та частина додаткової емісії акцій, яка може бути реалізована у майбутньому періоді;

· передбачуваний обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх його формах. При цьому залучення й обслуговування товарного кредиту, а також короткострокової внутрішньої кредиторської заборгованості характеризується грошовими потоками по операційній діяльності.

Сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування. Ці величини включаються до плану на основі затверджених державного бюджету та відповідних бюджетів недержавних органів (асоціацій, фондів).

Сума передбачуваного до виплати у плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансових кредитах і позиках. Розрахунки цих показників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з банками або іншими фінансовими інститутами.

Передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал). В основі цих розрахунків лежить планована сума чистого прибутку підприємства й здійснювана ним дивідендна політика [44].

На завершення зазначимо, що розрахунки узагальнюються у розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух грошових коштів підприємства по фінансовій діяльності.

План надходження та витрат коштів, розроблений на майбутній рік із розбивкою по місяцях, дає лише загальну основу управління грошовими потоками підприємства.

Для щоденного ж управління коштами доцільним є складання фінансового документу, який одержав назву «платіжний календар».

Платіжний календар відображає очікувані грошові доходи та витрати у плановому періоді та призначений для планування змін обсягу грошових коштів. Його розробка базується на інформації, яка включає такі аспекти фінансової діяльності підприємства: плани продажу продукції, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, графіки виплат заробітної плати, кредитні угоди, кошториси витрат на виробництво, плани капітальних вкладень, угоди.

Основною метою розробки платіжного календаря є встановлення конкретних строків надходження коштів і платежів підприємства та їх доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань.

Найпоширенішою формою платіжного календаря є його побудова в розрізі двох розділів:

1) графіку майбутніх платежів;

2) графіку майбутніх надходжень коштів.

Часовий графік платежів диференціюється у платіжному календарі зазвичай у щоденному розрізі, але документ може мати й щотижневу, і щоквартальну періодичність.

Основними видами платіжного календаря, що використовуються в оперативному управлінні грошовими потоками є наступні: (рис. 3.10).

1. По операційній діяльності підприємства:

- податковий платіжний календар. У складі платіжного календаря відображаються суми всіх видів податків, зборів та інших податкових платежів, що перелічуються підприємством у бюджети різних рівнів і в позабюджетні фонди;

- календар інкасації дебіторської заборгованості. У даному документі по поточній дебіторській заборгованості платежі включаються у сумах і у строках, передбачених відповідними договорами (контрактами) із контрагентами. По простроченій дебіторській заборгованості ці платежі включають у календар на основі попереднього узгодження сторін;

- календар обслуговування фінансових кредитів. Зазначений календар розробляється в цілому по підприємству й містить лише один розділ «графік виплат, пов'язаних із обслуговуванням фінансового кредиту». Суми й дати виплат включаються до платіжного календаря відповідно до умов кредитних договорів;

- календар виплат заробітної плати. Такий платіжний календар зазвичай розробляється на підприємствах, що застосовують багатоступінчатий графік виплати заробітної плати працівникам різних структурних одиниць (цехів, філій, служб і т.п.);

- календар (бюджет) формування виробничих запасів. Такий документ звичайно розробляється для структурних підрозділів, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення. До складу платежів цього календаря входять: вартість сировини, матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів, що закуповуються, а також видатки по транспортуванню, страхуванню й зберіганню вантажів. Зазвичай до складу платежів також включають суми погашення кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками із урахуванням терміну погашення;

- календар (бюджет) управлінських видатків. До складу цього бюджету включаються платежі по закупівлі канцелярських товарів; комп'ютерних програм і засобів оргтехніки; видатки на відрядження; поштово-телеграфні послуги та інші витрати, пов'язані з управлінською діяльністю. Сума платежів визначається відповідним кошторисом, а терміни — за узгодженням зі службами управління;

- календар (бюджет) реалізації продукції. Зазначений платіжний календар включає два розділи:

- «графік надходжень платежів за реалізовану продукцію» — у ньому відображаються надходження коштів за розрахунками готівкою за реалізовану продукцію;

- «графік видатків, що забезпечують реалізацію продукції» — відображаються видатки на рекламу, маркетинг, функціонування збутової мережі тощо.

2. По інвестиційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні:

- календар (бюджет) формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій. Цей вид документа складається із двох розділів:

- «графік витрат на придбання різних довгострокових фінансових інструментів інвестування»;

- «графік надходження дивідендів і відсотків по довгострокових фінансових інструментах інвестиційного портфеля».

- календар (капітальний бюджет) реалізації реальних інвестицій у якому відображені показники двох розділів:

- «графік капітальних витрат»;

- «графік надходження інвестиційних ресурсів» у розрізі окремих джерел.

- календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів у розрізі центрів відповідальності. Структура цього документу аналогічна структурі наведеного вище бюджету.

3. По фінансовій діяльності підприємства можуть розроблятися наступні види платіжного календаря:

- календар (бюджет) емісії акцій. Якщо він розробляється до початку продажу акцій на первинному фондовому ринку, то включає тільки один розділ – «графік платежів, що забезпечують підготовку емісії акцій». Якщо він розробляється під час періоду продажу акцій, то у його складі виділяють показники двох розділів – «графік надходження коштів від емісії акцій» і «графік платежів, що забезпечують продаж акцій»;

- календар (бюджет) емісії облігацій, що носить періодичний характер. Принципи його розробки аналогічні бюджету емісії акцій;

- календар виплат основного боргу по банкіських кредитах. Цей вид платіжного календаря містить лише один розділ — «графік погашення основного боргу». Показники цього бюджету диференціюються у розрізі кожного кредиту, що підлягає погашенню. Суми платежів та їх строки встановлюються відповідно до умов кредитних договорів.

Перераховані види платіжного календаря можуть бути доповнені з урахуванням обсягу та специфіки діяльності підприємства. Слід зазначити, що розробка платіжного календаря в різних його варіантах значно полегшується при використанні сучасних комп'ютерних технологій.

В табл.3.4. представлено можливий зміст платіжного календаря та методику обрахунку деяких рядків [25].

Таблиця 3.4.

Платіжний календар на період_________

№з/п Показник Місяць
Декади
І II III
  Надходження коштів      
Виручка від реалізації продукції      
Виручка від реалізації активів      
Надходження коштів від позареалізаційних операцій      
Погашення дебіторської заборгованості      
Отримання авансів від покупців      
Орендні платежі      
Отримання короткострокових позик      
Цільові надходження      
Інші надходження      
Всього надходжень      
  Видатки      
Невідкладні потреби      
Заробітна плата та платежі      
Відрахування до бюджету:      
  - пдв      
  - акцизний збір      
  - податок на прибуток      
  - інші податки і збори      
Відрахування в позабюджетні фонди      
Оплата рахунків постачальників      
Погашення кредиторської заборгованості      
Сплата рахунків підрядчиків      
Погашення позик      
Сплата відсотків за позики      
Орендна плата      
Виплати дивідендів      
Інші платежі      
Всього виплат      
Перевищення надходжень над видатками (10-23) > 0      
Перевищення виплат над надходженнями (10-23) < 0      
Залишок коштів на початок періоду      
Залишок коштів на кінець періоду      

Основні завдання складання платіжного календаря:

1. Збалансування прогнозних варіантів плану надходжень і використання грошових коштів (оптимістичний, реалістичний та песимістичний) до одного реального завдання з формування грошових потоків підприємства в рамках одного місяця.

2. Забезпечення пріоритетності платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності;

3. Забезпечення необхідної абсолютної ліквідності грошового потоку, платоспроможності підприємства в межах короткострокового періоду;

4. Включити управління грошовими потоками в систему оперативного контролінгу фінансової діяльності підприємства.


Таблиця 3.5

Питання для самоконтролю

1. Обгрунтуйте класифікацію грошових потоків.

2. У чому полягають принципові відмінності у прогнозуванні грошових потоків у довгостроковому і короткостроковому аспектах?

3. У чому специфіка грошових потоків у контексті зміни економічного потенціалу підприємства?

4. Охарактеризуйте роль грошових потоків у контексті системі її поточних розрахунків із контрагентами?

5. Яку роль відіграють грошові потоки у контексті зміни економічного потенціалу підприємства?

6. У чому принципові відмінності між проектами інвестування і фінансування у контексті грошових потоків?

7. Дайте загальну характеристику звітних форм, у яких представлено інформацію про прибутки та грошові потоки. У чому Ви вбачаєте переваги та недоліки цих форм?

8. Охарактеризуйте методи оцінки грошових потоків.

9. Охарактеризуйте зарубіжний та вітчизняний досвід розрахунку грошового потоку.

10. Охарактеризуйте підходи до оптимізації використання грошових коштів підприємством.

 

Завдання 1

Обсяги збуту по підприємству помісячно склали: січень – 920 тис. грн, лютий – 915 тис. грн, березень – 950 тис. грн, квітень – 890 тис. грн, травень – 895 тис. грн, червень – 900 тис. грн.

В середньому 50% продукції підприємство реалізовує в кредит (30-денний термін), а 50% за готівку. Як правило, 65% надходжень від контрагентів здійснюється вчасно, 25% в наступний місяць, 10% – в третьому місяці.

Скласти помісячний план грошових надходжень і дебіторської заборгованості.

 

Завдання 2

Підприємство реалізовує продукцію на основі оформлення товарного кредиту. При цьому помісячно надходження від реалізації продукції за перше півріччя склали:

січень – 450 тис. грн;

лютий – 495 тис. грн;

березень – 485 тис. грн;

квітень – 480 тис. грн;

травень – 495 тис. грн;

червень – 490 тис. грн;

Відомо, що в червні підприємство реалізувало зношене обладнання за ліквідаційною вартістю 15 тис. грн.

На початку року підприємство взяло кредит у сумі 200 тис. грн під ставку 15 % річних для закупівлі сировини, який планується погашати рівними строковими виплатами щомісяця. Кожний наступний місяць підприємство поповнює запаси, направляючи на закупівлю 50% вартості виробленої продукції та 30% – на податкові та інші платежі.

Скласти бюджет грошових коштів.

 

Завдання 3

Визначити обсяг необхідного короткострокового фінансування для підприємства (або надлишок грошових коштів), якщо необхідний мінімум грошових коштів на рахунку (умова банку – партнера) складає 7 тис. грн.

 

Місяць Надходження грошових коштів Витрачання грошових коштів
Січень 25,0
Лютий 23,0 24,5
Березень 22,0 23,5
Квітень 21,0 22,0
Травень 23,5 21,5
Червень 24,0 23,0

Завдання 4

Компанія «Зоря» на 1 липня мала залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку у розмірі 2000 грн. Підприємство виробляє продукцію з наступними характеристиками (на одиницю продукції): затрати сировини 20 грн, затрати на оплату праці 10 грн, прямі накладні витрати 10 грн.

Вихідні дані (в натуральних одиницях):

Показники Місяці
Виробництво
Продаж

 

Завдання 5

Скласти прогноз руху грошових коштів на 6 місяців, враховуючи наступну додаткову інформацію:

1) ціна реалізації продукції планується на рівні 80 грн;

2) всі прямі витрати сплачуються в поточному місяці;

3) продаж продукції здійснюється в кредит з терміном 1 місяць;

4) в другому місяці підприємство планує придбати нове обладнання вартістю 10000 грн, вартість якого буде сплачена в п’ятому місяці;

5) постійні накладні витрати будуть сплачуватись щомісяця у розмірі 1900 грн.

 

Завдання 6

Скласти прогноз руху грошових коштів підприємства на кінець планового періоду.

Вихідні дані:

Виручка від реалізації продукції 850,0
Розрахунки з постачальниками 690,0
Аванси отримані 130,0
Реалізація необоротних активів 70,0
Капітальні вкладення 100,0
Залишок грошових коштів на початок планового періоду 20,0
Розрахунки з бюджетом 40,0
Розрахунки по заробітній платі 120,0
Сплата процентів за кредитами банку 90,0
Короткострокові кредити банку 90,0
Повернення короткострокового кредиту 150,0

 

Завдання 7

Підприємство сподівається одержати такі суми грошей за наступні чотири роки (тис. грн) – 1000; 1200; 1500; 900. Якщо дисконтна ставка дорівнює 21%, то чому дорівнюватиме теперішня вартість грошового потоку?

 

Завдання 8

На основі наведених нижче даних скласти звіт про рух грошових коштів із застосуванням: прямого методу; непрямого методу.

На підприємстві залишок коштів на рахунку підприємства на 1 січня 2009 р. становив 4499 тис. грн., а прибуток до оподаткування за 2009 р. - 1128 тис. грн.

Протягом поточного року були здійснені такі господарські операції:

  Зміст господарської операції Сума, тис.грн.
1. Придбані товари
2. Реалізовано товарів у кредит (собівартість реалізованих товарів 1850 тис. грн.)
3. Надходження коштів від покупців
4. Перераховано постачальникам за придбані матеріальні цінності
5. Виплачено заробітну плату працівникам
6. Сплачені нараховані відсотки
7. Нараховано амортизацію основних засобів
8. Сплачено витрати обігу( орендна плата, електроенергія, опалення)
9. Нарахований податок на прибуток
10. Оприбутковано та оплачено устаткування
11. Одержано позику
12. Сплачений податок на прибуток
13. Виплачені дивіденди
14. Списані товари

Завдання 8

На основі наведених даних визначити обсяги грошових потоків на підприємстві у межах операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (окремо).

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.