Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття та класифікація грошових потоків

 

Грошовий обіг має свої специфічні важелі впливу на хід та результати виробничо-господарської діяльності підприємства, він відображає відносини між учасниками процесу виробництва, розподілу та споживання.

Грошові потоки— це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств. До грошових коштів відносять кошти у касі та кошти на банківських рахунках підприємств. Їх використовують для фінансування поточних операцій.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у грошові кошти і мають незначний ризик зміни вартості. До них належать цінні папери зі строком погашення до трьох місяців (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо). З позиції менеджменту підприємства з метою управління ліквідністю грошові потоки поділяють на два види: вхідні – надходження; вихідні – видатки.

Чистий грошовий потік - різниця між вхідним та вихідним грошовими потоками по кожному окремому виду діяльності або по господарській діяльності підприємства в цілому. Цей показник є одним із найважливіших показників фінансового стану підприємства. Від'ємне значення чистого грошового потоку означає, що підприємство балансує на межі банкрутства, додатнє - дає можливість підприємству сформувати фонди грошових коштів для свого подальшого розвитку. У процесі виробничо-господарської діяльності підприємство разом із грошовими здійснює негрошові операції (бартерні операції, надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу, перетворення зобов'язань на власний капітал ), тобто ті, які не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів. Вони не включаються до звіту про рух грошовий коштів.

Роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров'я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства у процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стабільність підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою за обсягами і в часі;

- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини й матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції тощо;

- ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Управляючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, зменшити залежність підприємства від кредиторів і позичальників;

- управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. За рахунок ефективного управління грошовими потоками можна прискорити оборот капіталу, забезпечивши зростання темпів нарощення прибутку;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Синхронізація надходжень й виплат коштів, що досягається у процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути причину виникнення його неплатоспроможності;

- ефективні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству одержувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами. Мова йде, у першу чергу, про ефективне використання тимчасово вільних залишків коштів у складі оборотних активів, та накопичення інвестиційних ресурсів для здійснення ефективного фінансового інвестування [34]. Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, оскільки об’єднує різноманітні види цих потоків, спрямовані на обслуговування господарської діяльності. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Найбільш повна класифікація розроблена І.А. Бланком (рис. 3.1).

За масштабами обслуговування господарського процесу виділяють наступні види грошових потоків:

- грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;

- грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарської структури підприємства;

- грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку слід розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.

За видами господарської діяльності виділяють наступні види грошових потоків:

- грошовий потік по операційній діяльності. Він характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини й матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність: заробітної плати персоналу, зайнятому в операційному процесі, а також здійснюючому управління цим процесом; податкових платежів підприємства до бюджетів усіх рівнів і до позабюджетних фондів; іншими виплатами, пов'язаними зі здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає надходження коштів від покупців продукції; від податкових органів у порядку здійснення перерахунку надлишково сплачених сум та ряд інших платежів;

- грошовий потік по інвестиційній діяльності. Він характеризує платежі й надходження коштів, пов'язані зі здійсненням реального та фінансового інвестування, реалізацією основних та нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю та інші аналогічні потоки коштів, що обслуговують інвестиційну діяльність підприємства;

- грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження та виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного або пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою у грошовій формі дивідендів і відсотків по вкладах власників та деякі інші грошові потоки, пов'язані із здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

За спрямованістю руху грошових коштів виділяють два основні види грошових потоків:

- позитивний грошовий потік, який характеризує сукупність надходжень коштів на підприємство від усіх видів господарської діяльності (в якості аналога цього терміна використовується термін «приплив коштів»);

- негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат коштів підприємством у процесі здійснення усіх видів його господарської діяльності (у якості аналога цього терміна використовується термін «відтік коштів»).

За методом визначення обсягу виділяють такі види грошових потоків підприємства:

- валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень або витрат коштів у визначеному періоді часу у розрізі окремих його інтервалів;

- чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками ( між надходженням і витрачанням коштів) у визначеному періоді часу у розрізі окремих його інтервалів.

Розрахунки чистого грошового потоку по підприємству в цілому, окремим структурним його підрозділам (центрам відповідальності), різним видам господарської діяльності або окремим господарським операціям здійснюється за наступною формулою:

,

де ЧГП – сума чистого грошового потоку у визначеному періоді часу;

ПГП – сума позитивного грошового потоку (надходження коштів) у розглянутому періоді часу;

НГП – сума негативного грошового потоку (витрати коштів) у розглянутому періоді часу.

За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

- надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів суттєво перевищують реальну потребу підприємства;

- дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів значно нижче реальних потреб підприємства.

За методом оцінки у часі виділяють наступні види грошового потоку:

- теперішній (сучасний) грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства, що розрахований за теперішньою вартістю, і дозволяє порівнювати його величину;

- майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства, виражений за вартістю у конкретний майбутній момент часу. .

За безперервністю формування у визначеному періоді розрізняють наступні види грошових потоків підприємства:

- регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або витрачання коштів у розрізі окремих господарських операцій (грошовим потоком одного виду), який певний момент часу здійснюється постійно за окремими інтервалами цього періоду;

- дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання коштів, пов'язаних із здійсненням окремих господарських операцій підприємства у визначений період часу [20].

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування різних видів грошових потоків на підприємстві.

Згідно П(С)БО 4 виділяють основні поняття, що характеризують грошові потоки і використовуються у вітчизняній практиці. Інформацію про рух грошових коштів на підприємстві відображає форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за видами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Для складання звіту використовують показники Балансу підприємства(форма 1), Звіту про фінансові результати (форма 2) та дані аналітичного обліку руху грошових коштів.

Операційна діяльність— це основна діяльність підприємства, пов'язана з виробництвом та реалізацією продукції (послуг, робіт). Вона є головною метою створення підприємства, що забезпечує основну частку доходу.

Основна діяльність включає надходження і використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій. При цьому у якості «надходження» коштів буде виручка від реалізації продукції у поточному періоді, погашення дебіторської заборгованості, надходження від бартерних операцій, аванси, отримані від покупця. «Відтік» коштів відбувається у зв'язку з платежами за рахунками із постачальниками і підрядниками, з виплатою заробітної плати, відрахуваннями до бюджету і позабюджетних фондів, сплатою відсотків за кредит, відрахуваннями на соціальну сферу. Схематично рух грошових коштів у результаті операційної діяльності відображено на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності

Інвестиційна діяльність— це сукупність операцій, пов'язаних із придбанням та продажем довгострокових (необоротних) активів, короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не входять до складу еквівалентів грошових коштів. Вона включає надходження і використання коштів, пов'язаних із придбанням, продажем довгострокових активів і доходами від інвестицій. Як зазначалося вище, у цьому випадку «надходження» коштів буде зумовлюватися продажем основних фондів, нематеріальних активів, одержанням дивідендів, відсотків від довгострокових фінансових вкладень.

Витрачання грошових коштів буде зумовлене придбанням основних фондів, нематеріальних активів, здійсненням капітальних вкладень та довгострокових фінансових інвестицій.

Оскільки за умов успішного господарювання підприємство прагне до розширення й модернізації виробничих потужностей, то це в цілому призводить до тимчасового відтоку коштів. Схему руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності представлено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Фінансова діяльність— це сукупність господарських операцій, які призводять до зміни величини та складу власного і позикового капіталу підприємства.

Фінансова діяльність передбачає надходження коштів у результаті одержання кредитів або емісії акцій, а також їх витрачання, пов'язане з погашенням заборгованості за раніше одержаними кредитами, виплатою дивідендів власникам підприємства.

Отже, у даному випадку надходження коштів може бути забезпечене за рахунок одержання короткострокових кредитів і позик, довгострокових кредитів і позик, надходжень від емісії акцій, цільового фінансування. Витрачання коштів проявляється через повернення короткострокових кредитів і позик, повернення довгострокових кредитів і позик, виплату дивідендів, погашення векселів.

Схему руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності представлено на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Для ефективного управління фінансовими потоками значну роль відіграє визначення оптимального розміру оборотних засобів, оскільки кошти є складовою частиною саме оборотного капіталу. З одного боку, нестача наявних коштів може призвести фірму до банкрутства, і у міру погіршення фінансового стану, зростає ризик залишитися без грошей. Із іншого боку, надмірне нагромадження коштів не є показником добробуту, оскільки підприємство втрачає прибуток, який могло б одержати у результаті інвестування цих грошей. Це призводить до так званого «заморожування» капіталу та знижує ефективність його використання.

Застосовуючи розглянуту класифікацію, слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить у першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але є основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.

Окрім того, якщо одна операція включає суми коштів від декількох видів діяльності, то ці суми необхідно розподіляти між відповідними видами діяльності.

Так, наприклад, суму, сплачену банку, яка включає погашення позики та відсотки, буде відображено двома позиціями: відсотки - у складі операційної діяльності, а погашення позики – у складі фінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів відображує рух грошових коштів на підприємстві протягом звітного періоду .

Метою його складання є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбуваються з грошовими коштами підприємства та їх еквівалентами за звітний період. Він складається з трьох розділів, у яких розкривається рух коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, що відбулися протягом звітного періоду, дозволяє визначити збільшення або зменшення обсягу грошових коштів на підприємстві.

Розробки звіту про рух грошових коштів базується на основі непрямого методу, який дає можливість визначити чисті надходження чи видатки від операційної діяльності через коригування прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Інформаційною базою для складання цього звіту є показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п'ять основних етапів (рис. 3.5.).

 
 

 


Рис. 3.5. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів

Методика складання звіту представлено у додатку Б.

Узагальнюючи вище зазначене, можна запропонувати наступне визначення грошового потоку - це багатопланова економічна категорія, яка використовується для визначення економічної цінності підприємства та є сукупністю розподілених у часі надходжень і витрат грошових коштів, є ресурсом і результатом діяльності та виступає показником оцінки фінансового стану підприємства.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.