Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПЕРЕЛІК НАКАЗІВ Міністерства освіти і науки України,

якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

 

 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 798/28928.

 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2016 р. за № 532/28662.

 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 червня 2016 р. за № 825/28955.

 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 р. за № 784/28914.

 

Додаток 5 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (пункт 5 розділу VІ)

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

   
1,1   4,1   8,1
1,2   4,2   8,2
1,3   4,3   8,3
1,4   4,4   8,4
1,5   4,5   8,5
1,6   4,6   8,6
1,7   4,7   8,7
1,8   4,8   8,8
1,9   4,9   8,9
   
2,1   5,1   9,1
2,2   5,2   9,2
2,3   5,3   9,3
2,4   5,4   9,4
2,5   5,5   9,5
2,6   5,6   9,6
2,7   5,7   9,7
2,8   5,8   9,8
2,9   5,9   9,9
   
3,1   6,1   10,1
3,2   6,2   10,2
3,3   6,3   10,3
3,4   6,4   10,4
3,5   6,5   10,5
3,6   6,6   10,6
3,7   6,7   10,7
3,8   6,8   10,8
3,9   6,9   10,9
       
      7,1   11,1
      7,2   11,2
      7,3   11,3
      7,4   11,4
      7,5   11,5
      7,6   11,6
      7,7   11,7
      7,8   11,8
      7,9   11,9
           

Додаток 6 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (пункт 5 розділу VІ)

ПЕРЕЛІК спеціальностей

Щодо яких застосовуються пункти 3.2, 3.9, 6.5, 10.3 Умов прийому

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
Освіта Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10)
Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22)
Біологія Біологія
Природничі науки Екологія
Хімія
Науки про Землю*
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика Математика
Статистика
Інформаційні технології Системний аналіз
Механічна інженерія Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Атомна енергетика
Теплоенергетика
Гідроенергетика
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мікро- та наносистемна техніка
Хімічна та біоінженерія Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Електроніка та телекомунікації Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
Виробництво та технології Харчові технології
Технології легкої промисловості
Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво
Нафтогазова інженерія та технології
Видавництво та поліграфія
Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Аграрні науки та продовольство Агрономія
Захист і карантин рослин
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Лісове господарство
Садово-паркове господарство
Водні біоресурси та аквакультура
Агроінженерія
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Державна безпека
Безпека державного кордону
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека Пожежна безпека
Цивільна безпека
Транспорт Річковий та морський транспорт
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (за видами)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10. 2016 № 1236

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України __ ___________ за № ______

 

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

У конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів та її розгляду вищим навчальним закладом.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і конкурсну пропозицію;

 

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

 

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

 

Параметр "Статус електронної заяви" протягом вступної кампанії може перебувати в одному з таких статусів:

 

"Зареєстровано в Єдиній базі" – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу.

 

"Потребує уточнення вступником" – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання.

 

"Зареєстровано у вищому навчальному закладі" – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі.

 

"Допущено до конкурсу" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.

 

"Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до пункту 4 розділу V Умов прийому.

 

"Відмовлено вищим навчальним закладом" – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови.

 

"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:

 

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";

 

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником" без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;

 

електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 

"Рекомендовано до зарахування" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом МОН від __ жовтня 2016 року №____ (далі – Умови прийому);

 

"Виключено зі списку рекомендованих" – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраною спеціальністю (спеціалізацією)у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

 

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:

 

вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ Умов прийому);

 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ Умов прийому);

 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту четвертого розділу V Умов прийому.

 

"Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 3 розділу ІХ Умов прийому;

 

"Включено до наказу" – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

 

3. Вищі навчальні заклади до початку вступної кампанії вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

 

один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на якому (яких) ведеться підготовка;

 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

 

назва та код спеціальності (спеціалізації);

 

форма навчання;

 

курс, на який здійснюється прийом;

 

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

 

ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;

 

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

 

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них;

 

можливість подання заяв в електронній формі.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.