Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджено на засіданні науково –

Методичної ради університету

протокол №___ від _______ 2016р.

Голова НМР _______ Шевчук О.А.

«ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»

Методична розробка

до проведення самостійної роботи

підготовки здобувачів другого (освітньо – наукового рівня)

«магістр»

Заочна форма навчання

галузі знань 08 «Право»

спеціальність 081 «Право»

 

Ірпінь 2016

Програма складена на основі робочої програми навчальної дисципліни «Публічно-правова протидія корупції» складена на основі освітньої програми, затвердженої у 2016 році.

 

 

Автор: Шкелебей В.А., к.ю.н., доцент

кафедри кримінального права та

кримінології

 

 

Рецензент: Муряк Т.О., к.ю.н., доцент, доцент

кафедри кримінального права та

кримінології

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права та кримінології, протокол № 12 від "27" травня 2016 р.

 

Завідувач кафедри Топчій В.В., професор, д.ю.н.

 

Реєстраційний № _______________

 

Завідувач відділу

методичного забезпечення

освітнього процесу О.О. Бойко-Слобожан


ЗМІСТ

1.Вступ………………………………………………………………………..4

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни …………………………...8

3. Методи контролю………………………………………………………...35

4.Розподіл балів……………………………………………………………..38

5.Рекомендована література:……………………………………………….41

5.1.Базова…………………………………………………………………41

5.2.Допоміжна……………………………………………………………44

5.3.Інформаційні ресурси………………………………………………..46


ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Публічно-правова протидія корупції» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів.Напряму (спеціальності) «Правознавство».Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у результаті вчинення корупційних злочинів та застосування відповідного покарання за їх вчинення.

Міждисциплінарні зв’язки: «Конституційне право», «Теорія держави і права», «Логіка», «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право. (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Правова статистика», «Кримінологія»

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1 Модуль. Історичні передумови виникнення корупції. Правова характеристика корупційних злочинів. Загальні положення законодавства щодо запобігання і протидії корупції в Україні. Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та злочинів. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції. Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Порядок проведення службового розслідування.

2 Модуль. Кримінально-правова кваліфікація корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Запобігання та протидія корупції серед службових та посадових осіб органів прокуратури, ОВС, Національної поліції, суду та органів забезпечення фінансової діяльності на законодавчому та професійно-психологічному рівнях. Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування при перевірці заяв та повідомлень щодо порушень антикорупційного законодавства. Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства. Антикорупційний інструмент міжнародного права.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Публічно-правова протидія корупції” є засвоєння студентами законодавчого визначення основних понять у сфері протидії та запобігання набуття навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів корупційних злочинів, відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач; формування у студентів науково обґрунтованих знань про антикорупційні закони, антикорупційну стратегію держави, про відповідальність за вчинення корупційних злочинів, а також про тенденції розвитку антикорупційного законодавства України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень в суспільстві, про заходи правової боротьби із корупцією.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «публічно-правова протидія корупції» є:

- систематизоване освоєння і закріплення у студентів правильного орієнтування в діючому антикорупційному законодавстві держави;

- ознайомлення студентів із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- сприяти вихованню у студентів поважного ставлення закону, як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань;

- розкриття зв’язків антикорупційного законодавства України із антикорупційн м інструментом міжнародного права.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

– основні положення про кримінально-правову характеристику корупційних злочинів та положення законодавства щодо запобігання і протидії корупції в Україні;

– суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів);

– зміст організаційно-правового забезпечення запобігання корупції у сфері публічного права;

– значення взаємодії правоохоронних органів з органами державної влади при запобіганні корупції;

– антикорупційний інструмент міжнародного права та його вплив на протидію та запобігання корупції в Україні.

Уміти:

– визначати сутність, місце та роль антикорупційної політики, а також класифікувати її співвідношення та інтеграційний зв'язок з іншими видами антикримінальної політики держави;

– застосовувати методики кримінологічної експертизи антикорупційних нормативно-правових актів та їх законопроектів;

– формулювати напрями внутрішньої й зовнішньої взаємодії та міжнародного співробітництва сфері реалізації функцій антикорупційної політики держави;

– застосовувати методики розробки прогнозу антикорупційної кримінологічної ситуації на макросоціальному, мікросоціальному та індивідуальному рівнях;

– розробляти та реалізовувати державні програми й плани заходів запобігання та протидії корупційній злочинності відповідно до вимог і напрямів антикорупційної політики держав.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Історичні передумови виникнення корупці. Правова характеристика корупційних злочинів. Загальні положення законодавства щодо запобігання і протидії корупції в Україні. Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та злочинів. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції. Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Порядок проведення службового розслідування.

 


Інформаційний обсяг вибіркової навчальної дисципліни.

Змістовний модуль 1

Тема 1. Загальна характеристика та передумови виникнення корупції

Перелік питань:

  1. Історичний розвиток поняття корупція
  2. Взаємозв’язок правового нігілізму та корупції

 

Тестові завдання:

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до…

А) кримінальної, господарсько-правової та дисциплінарної відповідальності;

Б) кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності;

В) кримінальної, матеріальної, адміністративної відповідальності;

Г) матеріальної, конституційної, адміністративної відповідальності.

2. Законом виключено можливість звільнення осіб, які вчинили корупційні злочини, від кримінальної відповідальності у зв’язку з…

А) дійовим каяттям

Б примиренням винного з потерпілим; з передачею особи на поруки

В) зміною обстановки, а також призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням

Г) всі відповіді правильні.

3. Особами які надають публічні послуги є:

А) аудитор та нотаріуси;

Б) оцінювачі;

В) особи, які не є державними службовцями, посадовими особам місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг.

Г) всі відповіді правильні.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.