Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУ якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим?

А) у випадку подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;

Б) у випадку звернення з відповідним клопотанням до керівника зборів трудового колективу;

В) якщо судом не застосовано до нього покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

Г) законом не передбачено обов’язкового притягнення до дисциплінарної відповідальності особи у такому випадку.

3. Метою «Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» є …

А) передбачення кожною стороною у своєму внутрішньому законодавстві ефективних засобів правового захисту осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних дій.

Б) чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем.

В) належне інформаційне, правове, матеріально-технічне, морально-етичне та інше забезпечення діяльності органів публічної влади.

Г) сприяти впровадженню та розвиткові соціально-позитивної поведінки суспільства, протидіяти виникненню потенційних та існуючим криміногенним об’єктам, негативним стереотипам поведінки, деформації особи.

4. На інституційному рівні протидію корупції в органах державної влади Франції очолюють:

А) Відомство іноземних справ боротьби з корупцією

Б) Комісія з фінансової гласності політичного життя, що контролює майнове становище парламентаріїв; Національна комісія з рахунків виборчих кампаній і фінансування політичних партій (наділена контрольними функціями) та правоохоронні органи.

В) Французьке бюро з розслідування махінацій та правоохоронні органи.Г) Центральне антикорупційне управління Франції.

Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції ?

А) прокурор;

Б) прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

В) Генеральний прокурор України або виконувач обов’язків Генерального прокурора України;

Г) детектив Національного антикорупційного бюро України.

Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

А) посадові особи місцевого самоврядування;

Б) державні службовці;

В) особи начальницького складу органів внутрішніх справ;

Г) особи начальницького складу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

А) Президентом України;

Б) Кабінетом Міністрів України;

В) Радою національної безпеки і оборони України;

Г) Верховною Радою України.

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

А) у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

Б) у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, або діяльністю на громадських засадах;

В) у забороні здійснювати благодійну діяльність;

Г) у забороні брати участь в загальних зборах підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?

А) суддівська практика із спорту;

Б) адвокатська діяльність;

В) аудиторська діяльність;

Г) професійна оціночна діяльність.

10. До корупційних злочинів належать:

А) зловживання владою або службовим становищем,

Б) зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

В) пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та зловживання впливом.

Г) всі відповіді правильні.


МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Поточний контроль проводиться з метою перевірки рівня підготовленості слухачів магістратури до виконання конкретної роботи, а також отримання оперативної інформації щодо якості засвоєння навчального матеріалу, керування навчальним процесом й вдосконалення методики проведення занять, а також стимулювання самостійної роботи магістрів. Він здійснюється під час проведення практичних занять.

Бали за поточний контроль з дисципліни дорівнюють середньо-виведеній оцінці поточної успішності магістра (тобто оцінка складається з оцінок, одержаних під час практичних занять, які додаються і діляться на кількісний показник оцінок).

Поточний контроль успішності магістра оцінюється за п’ятибальною шкалою. Якщо студент жодного разу не відповідав на практичних заняттях та за відповідний поточний контроль не має ніякої оцінки, то на цій підставі він не може бути допущеним до складання заліку.

Підсумковий контроль потрібен щодо визначення результатів навчання на певному кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах (ступеня досягнення навчальної мети з дисципліни, групи дисциплін, або її розділам). Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студентів.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту, семестрового диференційованого заліку або семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. Результати семестрового контролю фіксуються в екзаменаційній відомості та заліковій книжці студента.

Заліки є формою перевірки засвоєння магістрами навчального матеріалу. Заліки проводяться усно або письмово.

Заліки приймаються викладачем, який проводить заняття в групі, або тим, хто читає лекції з даної дисципліни. Викладач, як правило, виставляє заліки студентам, ще до початку заліку за результатами поточного контролю.

Результати заліків оцінюються: «зараховано», «не зараховано». При диференційованому заліку знання оцінюються згідно з чотирибальною системою оцінювання: «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». Задовільна оцінка заноситься у екзаменаційну відомість й в залікову книжку магістра, а незадовільна – тільки у відомість).

Магістр, який отримав при складанні заліку оцінку «не зараховано» або «незадовільно», має право повторно скласти залік з дозволу декана факультету (директора інституту) у встановленому порядку.

Якщо магістр повторно не склав залік, він втретє складає залік перед комісією, до складу якої повинні входити не менш, ніж три викладача з кафедри, на якій викладається дисципліна, які призначуються завідувачем кафедрою.

У разі неявки магістра на залік, у заліковій відомості робиться відмітка «не з’явився», яка завіряється підписом викладача.

Магістр, який не з’явився на залік без поважної причини, вважається невстигаючим й підлягає відрахуванню з університету або йому дозволяється

скласти залік у порядку ліквідації академічної заборгованості.

Засоби діагностики знань:

1) доповідь (виступ на задану тему); 2) доповнення доповіді; 3) вирішення задачі; 4) опрацювання рішень Суду; 5) експрес опитування; 6) колоквіум; 7) самостійна робота; 8) домашня робота; 9) есе; 10) тестування; 11) реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками); 12) підсумкова (модульна) контрольна робота (колоквіум).

1) доповідь – виступ на задану тему з визначенням проблеми;

2) доповнення доповіді — надання додаткової інформації по темі доповіді;

3) вирішення задачі — кваліфікація злочину, юридичне обгрунтування;

4) опрацювання рішень Суду — розгорнутий аналіз кваліфікації зазначеної в рішенні Суду;

5) експрес опитування — чітка коротка відповідь без пояснень на поставлені питання ;

6) колоквіум - бесіда викладача зі студентами з метою оцінки та підвищення рівня знань;

7) самостійна робота - найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками;

8) домашня робота - завдання покликане попередити забування нового вивченого на занятті матеріалу, засвоєння якого носить концентрований характер;

9) есе - невелика за обсягом доповідь, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми;

10) тестування;

11) реферат - змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками);

12) підсумкова (модульна) контрольна робота (колоквіум).


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.