Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»

Сума балів за 100 бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компітентності Оцінка за національною шкалою
Екзамен/ Диферен ційований залік Залік
90-100 А Відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий (творчій) відмінно зараховано
80-89 В дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна   Достатній (конструктивно-варіативний)   добре
70-79 С Добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовує її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження своїх думок
60-69 D Задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих   Середній (репродуктивний)   задовільно
50-59 E Достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-49 FX Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу     Низький (рецентивно-продуктивний)     незадовільно Не зараховано
0-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об`єктів

 


 

Критерії національної шкали

 

На оцінку «відмінно» (5 балів) - заслуговує повна, правильна і точна відповідь студента, яка свідчить про те, що він володіє навчальним матеріалом, термінами, може чітко висловлювати свою думку, порівнювати, робити логічні висновки, що крім матеріалу, яким студент оволодів у процесі вивчення навчальної дисципліни, що окрім матеріалів підручнику, він використовував додаткові матеріали: нормативно-правові акти, монографічну та іншу літературу.

На оцінку «добре» (4 бали) - заслуговує повна і правильна відповідь, яка вказує на те, що студент взагалі володіє навчальним матеріалом, термінами, може висловити свою думку, зробити порівняльний аналіз, логічні висновки, але його знання, в основному, базуються на матеріалах підручнику або навчального посібнику.

На оцінку «задовільно» (3 бали) - заслуговує правильна, але неповна відповідь, яка свідчить про те, що студент вивчав матеріал, але не може логічно та повно висловити свою думку, з будь-яких умов не може зробити порівняльного аналізу, що знання його носять обмежений рамками підручнику матеріал.

На оцінку «незадовільно» (2 бали) - заслуговує відповідь, яка є неправильною та неповною, свідчить про те, що студент не розуміє значення термінів, не може ними апелювати.

На оцінку «незадовільно» (1 бал) – заслуговує відсутність відповіді студента на поставлене запитання, або відсутність без поважних причин самого студента під час проведення поточного або підсумкового контролів.

 

Семестровий контроль передбачає диференційований залік з дисципліни «Публічно-правова протидія корупції»здійснюється за навчальним планом, визначеним робочою програмою з навчальної дисципліни за семестр.

Сума балів за 50 бал. шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Рівень компітентності Оцінка за національною шкалою
Диферен ційований залік Залік
40-50 А Відмінно Високий (творчій) Відмінно зараховано
40-44 В дуже добре   Достатній (конструктивно-варіативний)   Добре
35-39 С Добре
30-34 D Задовільно   Середній (репродуктивний)   Задовільно
25-29 E Достатньо
17-24 FX Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю   Низький (рецентивно-продуктивний)   незадовільно Не зараховано
0-16 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту

 


Рекомендована література

5.1. Базова:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом № 742-VII від 21.02.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Кримінальний кодекс України від 12 серпня 2015 р.підстава 629-19 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 16.08.2015, підстава 613-19 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua\

5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом N 317-VIII ( 317-19 ) від 09.04.2015) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

6. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1022-VIII від 15.03.2016) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

7. Романюк Б. В. Ефективна політика держави у сфері протидії організованій злочинності і корупції – політика зміцнення національної безпеки України / Б. В. Романюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журнал. – 2010. – № 23. – С. 3–8.

8. Питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки : Указ Президента України вiд 27 серпня 1994 р. № 484 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=484 %2F94 \

9. Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю : Розпорядження Президента України вiд 10 лютого 1995 р. № 35/95-рп [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main

10. Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади : Указ Президента України від 17 травня 2001 р. № 325 // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 88.

11. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади : Указ Президента України від 01 серпня 2002 р. № 683 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – Ст. 192.

12. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією : Указ Президента України від 06 лютого 2003 р. № 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main.

13. Про затвердження плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення боротьби з приховуванням доходів від оподаткування та корупцією : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 р. № 323-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=323-2003-%F0.

14. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції : Указ Президента України від 09 лютого 2004 р. № 175 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 266 від 03 березня 2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main.

15. Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції : Указ Президента України вiд 18 листопада 2005 р. № 1615 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon1.rada.gov. ua/cgibin/laws/main.

16. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Міжнародний документ від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована із заявами Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 251-V) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 49. – Ст. 2048.

17. Питання запобігання та виявлення корупції : постанова Кабінету Міністрів України 4 грудня 2013 р. № 949 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-п.

18. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

19. Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції : постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 118 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/118-2015-п.

20. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

21. Про утворення Національного антикорупційного бюро України : указ Президента України від 16 квітня 2015 року № 217/2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/217/2015.

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12 лютого 2015 р. № 198-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran164#n164.

23. Про прокуратуру : Закон України 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/pag

24. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-п.

25. Про утворення територіального органу Національної поліції : постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 830 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/830-2015-%D0%BF.

26. Департамент захисту економіки Національної поліції України : офіційний сайт Національної поліції України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1813727.

27. Міжрегіональні територіальні органи : офіційний сайт Національної поліції України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1855846.

Теоретико-правові засади протидії корупції (авторський колектив : Дейнека В. Ф., Кармаліта М. В., Розум О. М., Шавло І. А., Шкуренко Н. Г.) / науково-аналітична доповідь. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2014

5.2. Допоміжна:

1. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 40. - Ст. 404.

2. Монтеск'є Ш. Избранные произведения. - М., 1959.

3. Тацій В.Я. Наукове забезпечення шляхів протидії корупції в Україні // Тацій В. Я., Борисов В. Н. Громадська експертиза. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 44-48.

4. Прокоп'єв А. Коррупция на высшем уровне продолжает оставаться и у развитых экономик // Киевский телеграф. - 2004. - 2 апреля.

5. Мельник М. І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : моногр. - К., 2004.

6. Геращенко В., Котов Н. Почему Россия не Сингапур? // МК в Украине. - 2011. - 13 декабря.

7. Президент ФРТ подал в отставку // Аргументи и Факты. - 2013. - 17 февраля.

8. Лобанов О. Дорогие колеса власти // Итоги недели. - 2012. - 2 мая.

9. Горковская М. Министр бюджета Франции попал под следствие // Известия в Украине. - 2013. - 14 января.

10. Пасхавер О. Я Співчуваю цій владі // Дзеркало тижня. - 2010. - 11 грудня.

11. Герашенко В., Котов А. Мы на горе всем буржуям // МК в Украине. - 2012. - № 12. - С. 11-12.

12. Чиновники зарабатывают копейки, а тратят миллионы // Аргументи и Факты. - 2010. - 23 сентября.

13. Сагань М. Кто из депутатов не ходит на работу // Аргументи и Факты. - 2012. - 7 июля.

14. Гега П. Тіньова економіка // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 2. - С. 88-90.

15. Хмельницкая М. Отбелить зарплаты //Аргументи иФакты. - 2011. - № 3.

16. Морган В. 12 лет спустя // Киевский телеграф. - 2010. - 10 августа.

17. Романюк О. Інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб // Вісник прокуратури. -2003. - № 12. - С. 41-47.

18. Алексеев А. Презумпция против коррупции // Государство и право. - 2008. - № 4.

19. Михальченко А. Коррупция, олигархи, кланы: проблемы определения понятий, влияние на развитие Украины // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. - К., 2000. - Вип. 2. - С. 174-187.

5.2. Інформаційні ресурси:

 

Офіційний cайт Верховної Ради України www. rada.gov.ua
Офіційний сайт Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua
Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua
Офіційний cайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ www.sc.gov.ua
Офіційний сайт Міністерства Юстиції України www.minjust.gov.ua
Офіційний сайт Вищої ради юстиції України www.vru.gov.ua
Газета „Урядовий кур'єр” www.ukurier.gov.ua
Газета „Юридична практика” www.pravo.ua
Газета „Юридичний вісник України” www.yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/
Офіційний портал Державної фіскальної служби України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minrd.gov.ua/ http://minrd.gov.ua/
Національна академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org
Освітній портал www.osvita.org.ua
Вісник Міністерства доходів і сборів України www.visnuk.com.ua
Обговорення правових питань "LIGA ONLINE" www.liga.kiev.ua
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua
Національна Парламентська бібліотека України www.nplu.org
Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua
Бібліотека Верховної Ради України www.lib.rada.gov.ua
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка www.korolenko.kharkov.com
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва www.library.vn.ua

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.