Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. Облік праці та її оплати

Тема 7. Облік праці та її оплати

Заробітна плата: поняття, види та форми

Основні положення П(С)БО 26 «Виплати працівникам» (СРС)

Облік використання робочого часу. Облік виробітку (СРС)

Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці

Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку

Нарахування окремих видів виплат

Нарахування та виплата відпускних

Нарахування різних видів доплат

Нарахування та виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності

Утримання із заробітної плати

Порядок відображення розрахунків з оплати праці в регістрах обліку та в звітності

Індексація грошових коштів громадян

Заробітна плата: поняття, види та форми

Заробітна плата - _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Види заробітної плати _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форми заробітної плати _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Системи заробітної плати ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З якою періодичністю в Україні нараховують заробітну плату?

____________________________________________________________________________________

З якою періодичністю в Україні здійснюють виплату заробітної плати?

Терміни виплати заробітної плати встановлюються колективним договором. Відповідно до статті 115 Кодексу Законів про працю заробітна плата в Україні повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць. Проміжок між виплатами не може перевищувати 16 днів, а остаточний розрахунок за місяць має відбутися не пізніше ніж за сім днів після його закінчення.

Якими податками оподатковується заробітна плата?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Мінімальна заробітна плата в 2016 році

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мінімальна заробітна плата в 2017 році

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прожитковий мінімум працездатної особи в 2016 році

__________________________________________________________________________________

Прожитковий мінімум працездатної особи в 2017 році

__________________________________________________________________________________

Виплати працівникам, які здійснюють на підприємстві (прирівнені до заробітної плати) _____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Для обліку розрахунків з оплати праці використовують рахунок ___________________________

______________________________________________________________________________________Цей рахунок має такі субрахунки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Залишок за рахунком ____- кредитовий, в балансі відображається ____розділі ___________балансу «_______________________________________________» в рядку_________

При нарахуванні заробітної плати з однієї сторони збільшуються витрати з іншої сторони зростає кредиторська заборгованість підприємства перед працівником з оплати праці.

Типові бухгалтерські проводки при нарахуванні, оподаткуванні та виплаті заробітної плати:

Зміст господарської операції Д К
Нарахування
Нараховано заробітну плату: - виробичим працівникам - загальновиробничим працівникам - адмінперсоналу - працівникам, зайнятим збутом    
Нараховано єдиний соціальний внесок у вигляді нарахувань на заробітну плату: - виробичих працівників - загальновиробничих працівників - адмінперсонала - працівників, зайнятих збутом    
Утримано із заробітної плати податок на доходи фізичних осіб    
Утримано із заробітної плати військовий збір    
Виплата
Сплачено єдиний соціальний внесок    
Сплачено податок на доходи фізичних осіб    
Сплачено військовий збір    
Виплачено заробітну плату шляхом зарахування коштів на картковий зарплатний рахунок працівника у банку    

Завдання

Заробітна плата адмінпрацівника - 1550,00 грн. Обчислити ЄСВ, ПДФО, військовий збір, суму до видачі. Скласти бухгалтерські проводки.

Зміст господарської операції Д К
       
       
       
       
       
       
       
       

Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати

Праці

Основні первинні документи:

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (Форма №П-1)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. №489, чинний з 01.01.2009 р. – розпорядчий документ

Особова картка працівника (Форма №П-2)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 25.12.2009 р. №495/656, чинний з 01.01.2010 р. – призначений для обліку особового складу

Наказ (розпорядження) про надання відпустки (Форма №П-3)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. №489, чинний з 01.01.2009 р. - розпорядчий документ

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (Форма №П-4)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. №489, чинний з 01.01.2009 р. - розпорядчий документ

Табель обліку використання робочого часу (Форма №П-5)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. №489, чинний з 01.01.2009 р. – призначений для обліку використання робочого часу

Розрахунково-платіжна відомість працівника (Форма №П-6)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. №489, чинний з 01.01.2009 р. - Документ для розрахунку зарплати

Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (Форма №П-7)

Затверджено: Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. №489, чинний з 01.01.2009 р. - Документи для розрахунку зарплати

 

Документи, форму яких не встановлено на рівні чинного законодавства

(форма розробляється кожнім підприємством індивідуально):

1. Наряд - призначений для обліку використання робочого часу

Графік надання відпусток

Повідомлення про дату початку відпустки

Інші документи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача

Працівники Петренко С.М. та Голуб С.Д. відпрацювали в жовтні поточного року всі робочі дні. За цей час Петренко виготовив 252 деталі. Тарифна розцінка за одну деталь становить 11,18 грн. Годинна тарифна ставка Голуба 10,52 грн за 1 годину. Нарахувати заробітну плату працівникам. Визначити розмір внесків до органів соціального страхування та податок з доходів фізичних осіб. Визначити суму до видачі. Заповнити: 1) Табель обліку використання робочого часу (Форма №П-5) 2) Розрахунково-платіжна відомість працівника (Форма №П-6) на кожного працівника 3)Розрахунково -платіжна відомість (зведена) (Форма №П-7)

Скласти бухгалтерські проводки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Журнал реєстрації господарських операцій

Припустимо, що заробітна плата Петренка відноситься до виробничих витрат, а заробітна плата Голуба до адміністративних

Нарахування заробітної плати

Зміст господарської операції Сума Д К

Виплата заробітної плати


7.5.Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках

Бухгалтерського обліку

Облік розрахунків з робітниками та службовцями ведеться за допомогою аналітичних рахунків. Аналітична частина рахунку відповідає, як правил, табельному номеру працівника.

Якщо підприємство використовує журнальну форму обліку, то інформація про нараховану заробітну плату відображається в журналі 5 (розділ ІІІ)

Залишок по рахунку 66 є кредитовим. В балансі відображається в ІІІ розділі пасиву балансу серед поточних зобов’язань.

При нарахуванні заробітної плати з однієї сторони збільшуються витрати, з іншої зростає заборгованість підприємства перед працівником. Заробітна плата оподатковується такими податками: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ці податки нараховуються одночасно з нарахуванням заробітної плати, сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати. Якщо заробітна плата не була своєчасно виплачена працівникам, то

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Єдиний соціальний внесок сплачується роботодавцем. Тому при нарахуванні відноситься до тих самих витрат, що і нарахована заробітна плата.

Задача

Працівнику, який був зайнятий збутом, нараховано з/п в розмірі 1672,00 грн

Визначити розмір внесків до органів соціального страхування та податок з доходів фізичних осіб, військовий збір. Визначити суму до видачі. Скласти бухгалтерські проводки

Журнал реєстрації господарських операцій

Нарахування заробітної плати

Зміст господарської операції Сума Д К

Виплата заробітної плати

 


Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо вона не надавалася працівнику, наприклад, протягом 5 — 6 років. При цьому розрахунковим періодом є середня зарплата за останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.

За бажанням працівника компенсують частину щорічної відпустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей), при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні.

При переведенні працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.

Відпускні – це прирівняні до з/п виплати, тому оподатковуються ЄСВ та ПДФО точно так як і З/П.

Якщо відпустка починається в одному місяці, а закінчується в іншому, то перша частина відпускних додається до з/п за попередній місяць, а друга частина відпускних до з/п за наступний, після чого нарахову.ться податки.

Задача

Працівникв березні поточного року пішов у відпустку на 26 днів. За робочі дні в березні місяці йому була нарахована заробітна плата за тарифом – 10,99 грн за одну годину. (Кількість відпрацованого часу потрібно визначити самостійно). За попередні місяці роботи працівникові було нараховано таку заробітну плату:

Місяць Сума Місяць Сума
Березень 1899,0 Вересень 2150,0
Квітень 2289,0 Жовтень 2165,0
Травень 2200,0 Листопад 2199,0
Червень 2220,0 Грудень 2200,0
Липень 2222,0 Січень 2200,0
Серпень 2235,0 Лютий 2360,0

Нарахувати з/п, відпускні, податки. Визначити суму до видачі. Скласти бухгалтерські проводки. Припустимо, що з/п та відпускні віднесено до адміністративних витрат

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Нарахування

Зміст господарської операції Сума Д К

Виплата

 

Для нарахування відпускних на підприємстві може створюватись відповідний резерв

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Доплата за роботу вночі

Відповідно до статті 54 КЗПП нічним вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку. Статтею 108 Кодексу законів про працю України передбачено, що робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Завдання

Сторож відпрацював 10 робочих днів (з 21 годин вечора до 9 годин ранку). Тарифна годинна ставка 10,20 грн за годину. Доплата за роботу вночі – 36% від деної тарифної ставки

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оплата годин простою

Простої з вини працівника не оплачуються. Згідно зі ст. 113 КЗпП час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Це – мінімальний розмір оплати часу простою.

Оплата бракованої продукції

При виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата праці по її виготовленню провадиться за зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в цих випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника, виявлений після приймання виробу органом технічного контролю, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами. Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з вини працівника оплачується в залежності від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками. Працівник, з вини якого виготовлена бракована продукція (частково або повністю), несе матеріальну відповідальність за завдану своїми протиправними винними діями пряму шкоду підприємству.

 


Нарахування

Зміст господарської операції Сума Д К

Виплата

 

Типові проводки

Зміст господарської операції Д К
   
   
   
   
   
   
       

 

Задача

Заробітна плата працівника 15000,00 грн. Визначити податок на доходи фізичних осіб та суму до видачі

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Задача

Заробітна плата працівника 500,00 грн. Визначити податок на доходи фізичних осіб та суму до видачі

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


7.9.Порядок відображення розрахунків з оплати праці в регістрах обліку та

В звітності

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача.

Працівника прийнято на роботу у вересні 2014 року і встановлено оклад в сумі 2000,00 грн. За цей час розмір окладу змінено не було. Визначити розмір з/п за вересень поточного року, ПДФО, єдиний соціальний внесок та суму до видачі.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Ставки ЄСВ

Категорії працівників Ставки
Базова ставка(в т.ч. насуму винагороди фізособі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором 22%
Наймані працівники інваліди 8,41%
Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема, товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці 5,3%  
Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці 22% - для всіх працівників5,5% для працюючих інвалідів
Лікарняні 22% - всі працівники 8,41% - інваліди

За місцем основної роботи ЄСВн не може бути менше мінімального платежу, який обчислюється із мінімальної заробітної плати. Ця норма не поширюється на працівників інвалідів

Основним місцем роботи є те, де заведено трудову книжку

Максимальний оподаткований доход при нарахуванні Єдиного соціального внеску дорівнює 25-ти кратному розмірупрожиткового мінімуму працездатної особи

Мінімальний розмір внеску для підприємців = Мінімальна заробітна плата Х 0,22

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Відображення розрахунків з органами соціального страхування

Завдання

Складіть розрахункову відомість по нарахуванню заробітної плати та внесків на соціальне страхування за лютийпоточного року:

- Пугач М.Т. (працівник відділу збуту) в лютому місяці пішов у відпустку на 26днів. За робочі дні в лютому місяці йому була нарахована заробітна плата за тарифом – 13,45 грн за одну годину. (Кількість відпрацованого часу потрібно визначити самостійно). За попередні місяці роботи працівникові було нараховано таку заробітну плату:

Місяць Сума Місяць Сума
Лютий 3420,00 Серпень 3400,00
Березень 3236,00 Вересень 3526,00
Квітень 3531,00 Жовтень 3250,00
Травень 3123,00 Листопад 3290,00
Червень 3523,00 Грудень 3481,00
Липень 3136,00 Січень 3210,00

- Борисюк М.Д. (сторож) відпрацював в лютому 9 робочих днів (з 20 годин вечора до 10 годин ранку). Тарифна годинна ставка 9,78 грн за годину. Доплата за роботу вночі – 37% від деної тарифної ставки

- Вознюк М.І. (бухгалтер) в лютому хворів 17 днів. Тарифна година ставка – 13,55 грн. Загальний стаж роботи 7,5 років. За попередні місяці роботи працівникові було нараховано таку заробітну плату:

Місяць Сума Місяць Сума
Лютий 3410,0 Серпень (22 р.д.) 3450,0
Березень 3440,0 Вересень (23 р.д.) 3420,0
Квітень 3422,0 Жовтень (21 р.д.) 3440,0
Травень 3349,0 Листопад (22 р.д.) 3430,0
Червень 3399,0 Грудень (19 р.д.) 3456,0
Липень 3380,0 Січень (20 р.д) 3400,0

- Ґедзь А.В.за місяць виготовив 1234 деталі. Відрядна розцінка – 1,75 грн за одну деталь.

- Денисенко Б.Ю. (загальновиробничий робітник)відпрацював в лютому всі дні. Його годинна тарифна – 12,75 грн. За виконання планового завдання працівникові була нарахована премія в розмірі 12% від заробітної плати

Розв’язок

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Середньоденна заробітна плата    
Відпускні      
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Доплата за 1 годину роботи в ночі    
Доплата за нічні години    
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Середньоденна заробітна плата    
Лікарняні      
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за відрядними розцінками    
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Премія      
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Виплата заробітної плати

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 7. Облік праці та її оплатиЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.