Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика: структура тексту, реквізити

Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей особи (працівника, учня, студента, службовця) як члена колективу.

Характеристику пред’являють при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів тощо.

Відповідно до призначення характеристики поділяють на такі види:

1) виробничі;

2) атестаційні;

3) рекомендаційні;

4) нейтральні.

Характеристика має містити такі відомості:

· назва виду документа (ХАРАКТЕРИСТИКА);

· прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку укладається характеристика (в родовому відмінку);

· статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є);

· місце роботи, навчання;

· рік народження (за потреби – національність, домашня адреса, освіта);

· текст;

· висновки – призначення характеристики;

· посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (за потреби – інших відповідальних осіб);

· дата укладання документа (ліворуч);

· печатка установи, що видала характеристику.

Текст характеристики викладається від третьої особи. У тексті подають дані про трудову діяльність (навчання), з якого часу працює (навчається), просування по службі; ставлення до службових обов'язків; який має рівень професійної майстерності; найвагоміші досягнення, заохочення, стягнення. Зазначаються моральні якості – риси характеру, ставлення до колег чи інших членів колективу.

Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його особової справи. Згідно з типовим запитом характеристика може надсилатися до вищих інстанцій, судових і адміністративно-господарчих органів та інших установ.Зразок:

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гаркавенко Валентини Семенівни, економіста фінансового відділу

ВАТ «Знамено»,

1975 року народження,

освіта вища

Гаркавенко В.С. працює на посаді економіста фінансового відділу з 1998 року. У 1997 році закінчила Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка за спеціальністю « Фінанси і кредит».

Працюючи на посаді економіста фінансового відділу, Гаркавенко В.С. зарекомендувала себе наполегливим, вимогливим і здібним працівником. Сумлінно ставиться до виконання службових обов’язків. Має високий професійний рівень із питань планування грошових витрат та кредитних ресурсів, бухгалтерського обліку.

Валентина Семенівна творчо застосовує в роботі свої знання та навички. Досконало володіє німецькою мовою. Постійно підвищує свій професійний рівень. Вільно володіє комп’ютером, застосовує його у своїй практиці.

Стосунки з колегами доброзичливі. Вимоглива до себе. Має авторитет і повагу в колективі. На громадських засадах виконує обов’язки відповідальної за випуск тижневика «Наш голос».

Гаркавенко В.С. рекомендується більше уваги приділяти розробці заходів щодо поліпшення фінансового становища товариства.

Характеристика видана для подання до конкурсної комісії.

 

18.01.2008

 

Директор ВАТ «Знамена» (підпис)І.Ф. Губенко

Начальник відділу (підпис) К.В. Охременко (печатка)

При укладанні документації з кадрово-контрактових питань уживають такі типові мовні звороти:

визначити умови виконую обов’язки діяти на підставі досвідчений користувач досконало володіє за власним бажанням з випробувальним терміном згідно з поданою заявою здобув навички роботи зі скороченим робочим днем комерційна таємниця кошти, спрямовані на… має високий професійний рівень має шану й повагу серед колег обґрунтування мого прохання позачергова відпустка поновити на посаді посів перше місце призначити на посаду прошу зарахувати мене прошу призначити пенсію робота за сумісництвом розподіл обов’язків сплачувати винагороду сумлінно оволодіває творчо застосовує толерантно ставиться умови контракту форма навчання

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке контракт? Укажіть на особливості укладання контрактів.

2. З’ясуйте, на який термін укладаються контракти.

3. Між ким укладається трудова угода? Назвіть її реквізити.

4. Коли укладають особовий листок з обліку кадрів?

5. Які існують правила оформлення трудової книжки?

6. На підставі чого вноситься запис до трудової книжки?

7. На які групи поділяються заяви за походженням? Схарактеризуйте їх.

8. Що таке автобіографія? Які бувають автобіографії за змістом?

9. Які вимоги ставляться до укладання резюме?

10. Дайте визначення характеристиці. Які бувають характеристики за призначенням?

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Який правовий документ засвідчує певну домовленість між партнерами про засади спільної виробничої і творчої діяльності:

а) договір;

б) трудова угода;

в) контракт;

г) доручення.

 

2. Обов’язковим документом особової справи працівників організацій, установ і підприємств, у якому фіксуються автобіографічні відомості, є:

а) автобіографія;

б) резюме;

в) характеристика;

г) особовий листок з обліку кадрів;

ґ) посвідчення;

д) трудова книжка.

 

3. У трудовій книжці не зазначають:

а) нагородження державними нагородами й відзнаками України;

б) стягнення;

в) заохочення за успіхи в роботі;

г) переведення на іншу постійну роботу.

 

4. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває подане нижче визначення: „Документ, що укладається між організацією і працівником, який не належить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, якщо ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах із відповідними установами і підприємствами”. Це:

а) договір;

б) трудова угода;

в) контракт;

г) доручення.

 

5. Письмове офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання або пропозиція однієї чи кількох осіб, адресоване установі або посадовій особі, називається:

а) наказом;

б) автобіографією;

в) дорученням;

г) заявою.

 

6. У зовнішніх особистих заявах обов’язково зазначається:

а) повна поштова та юридична адреса підприємства;

б) повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, посвідчення, військового білета тощо);

в) термін дії документа;

г) посилання на розпорядчий документ.

 

7. Який документ підтверджує трудову діяльність особи:

а) автобіографія;

б) наказ;

в) особовий листок з обліку кадрів;

г) трудова книжка?

 

8. Автобіографію пишуть:

а) у формі розповіді з елементами опису та характеристики людей і подій;

б) як документ з точною подачею фактів;

в) як поєднання елементів публіцистичного та розмовного стилю;

г) як довільну розповідь.

 

9. Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади укладають:

а) автобіографію;

б) особовий листок з обліку кадрів;

в) заяву;

г) резюме.

 

10. Що зазначають у заключній частині тексту характеристики:

а) термін дії документа;

б) гриф затвердження;

в) призначення;

г) резолюцію?


ТЕМА 6. ОСОБИСТІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

МЕТА:з’ясувати особливості особистих офіційних документів, за допомогою яких громадяни висловлюють свої пропозиції, прохання, скарги, передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів; розкрити основні вимоги до укладання доручення, розписки, заповіту, посвідчення, заяв; виховувати вміння послідовного оформлення документів згідно з сучасними вимогами.

ПЛАН

 

1. Заяви громадян, їх види, особливості оформлення.

2. Вимоги до написання доручення і розписки.

3. Специфіка укладання заповіту.

4. Посвідчення: групи, реквізити.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навч. посібник. – 3-тє вид., доп. та перероб. – К.: „АртЕк”, 2001.

2. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

3. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: А.С.К., 2005.

4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів та коледжів. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000.

6. Ділова українська мова: Навч. посіб. / За ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стер. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 2006.

7. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006.

8. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2004.

9. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.

10. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2005.

11. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

12. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2000.

13. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

14. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

15. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. – 5-те вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002.

16. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра: УНВЦ „Рідне слово”, 1999.

17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003.

 

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.