Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАвтоматизована та журнальна форми для реєстрації ділових паперів та порядок їх заповнення

Для реєстрації усіх категорій вхідних і створюваних документів у державних установах застосовується реєстраційно-контрольна картка, придатна для обробки засобами обчислювальної техніки. У невеликих установах з обсягом документообігу до 500 – 600 документів на рік допускається застосовувати журнальну форму реєстрації. Для зручності реєстраційні картки групуються в обліково-довідкові картотеки, які заводяться окремо на кожний календарний рік. Такі картотеки, як правило, складаються з двох частин : виконаних і невиконаних документів. Перша частина використовується для пошуку виконаних документів з певного питання, друга — для пошуку документів у процесі їх виконання за виконавцями, кореспондентами або сторонами виконання.

За журнальної форми реєстрації документів рекомендується вести такі журнали реєстрації:

– урядових документів;

– наказів керівника установи з основного складу;

– наказів щодо особового складу;

– відряджень;

– рішень колегії установи;

– актів ревізій фінансово-господарської діяльності тощо.

Автоматизована реєстрація документів проводиться централізовано в місцях реєстрації документів, обладнаних засобами обчислювальної техніки. Запис здійснюється з реєстраційно-контрольної картки, укладеної на базі обов`язкових реквізитів реєстрації, що забезпечують сумісність програмних і технічних засобів, шляхом прямого вводу з документа реквізитів реєстрації.

Обов’язкові реквізити реєстрації:

· назва виду документа;

· автор (кореспондент);

· дата документа;

· індекс документа;

· заголовок до тексту документа або його короткий зміст;

· резолюція (виконавець, зміст доручення, автор, дата);

· відповідальний виконавець;

· термін виконання;

· позначка про виконання (короткий запис вирішення питання, дата виконання, індекс документа-відповіді).

Склад обов`язкових реквізитів у разі необхідності може буде доповнений: зазначенням виконавця, його розпискою в одержанні документа, ходу виконання, додатками тощо.

У разі автоматизованої реєстрації документів формується банк реєстраційних даних, а за наявності мережі – центральний банк реєстраційних даних.

Завдяки автоматизованим банкам реєстраційних даних працівники служби діловодства мають змогу одержати інформацію про всі документи й місце їх зберігання.

питання для самоконтролю

1. Що таке служба зайнятості?

2. За якої умови громадянину надається статус безробітного?

3. Які документи треба додатково представити для призначення допомоги по безробіттю?

4. Які документи треба підготувати для того, щоб стати суб’єктом підприємницької діяльності зі створенням юридичної особи?

5. Які документи слід подавати громадянам, що мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи?

6. Назвіть реквізити договору оренди обладнання.

7. Перерахуйте реквізити договору про матеріальну відповідальність.

8. Назвіть реквізити договору про спільну діяльність.

9. Розкрийте особливості роботи канцелярії із документами та конвертами, що надходять до установи.

10. Охарактеризуйте процес реєстрації документів в установі.

 

Тестові завдання

1. Установа, що має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або в третейському суді, називається:

а) фізичною особою;

б) юридичною особою.

 

2. Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома сторонами про встановлення яких-небудь відносин і регулює ці відносини, має відповідати закону за змістом і за формою, називається:

а) заявою;

б) наказом;

в) договором.

 

3. Реєстрація громадян, які шукають роботу, проводиться при обов’язковому пред’явленні ними:

а) заяви, паспорта, автобіографії;

б) паспорта, трудової книжки, документа про освіту;

в) свідоцтва про народження, трудової книжки, характеристики.

 

4. Договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати в певні терміни організації-замовнику у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-замовник зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами, називається:

а) договором поставки;

б) договором підряду;

в) договором про спільну діяльність.

 

5. Для реєстрації усіх категорій вхідних і створюваних документів у державних установах застосовується:

а) особова картка;

б) реєстраційно-контрольна картка.

 

6. Договір, за яким одна сторона (особа) бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватись встановлених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона (установа) зобов’язується створити нормальні умови праці, називається:

а) договором про спільну діяльність;

б) договором про матеріальну відповідальність;

в) договором підряду.

 

7. Договір, за яким організація-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт організації-замовнику, називається:

а) договором поставки;

б) договором підряду;

в) договором про спільну діяльність.

 

8. Документ, у якому повинно бути детально описано обладнання, що передається в оренду, називається:

а) договором про матеріальну відповідальність;

б) договором про спільну діяльність;

в) договором оренди обладнання.

 

9. Договір, який укладається між двома й більше організаціями на проведення різних робіт для досягнення спільної господарської або наукової мети, називається:

а) договором поставки;

б) договором підряду;

в) договором про матеріальну відповідальність;

г) договором про спільну діяльність.

 

10. В установах з обсягом документообігу до 500 – 600 ділових паперів на рік допускається застосовувати:

а) журнальну реєстрацію документів;

б) автоматизовану реєстрацію документів.

 


ТЕМА 8. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

МЕТА: розкрити особливості обліково-фінансової документації, її високий рівень стандартизації; подати відомості про відмову від акцепту, гарантійний лист, заяву-зобов’язання; виховувати в студентів уміння документального оформлення своєї професійної діяльності.

ПЛАН

 

1. Специфіка обліково-фінансової документації. Гарантійний лист.

2. Відмова від акцепту, його форми, реквізити.

3. Структура тексту та реквізити заяви-зобов’язання.

4. Особливості оформлення заявки.

5. Квитанція і накладна як обліково-фінансові документи.

6. Оформлення відкриття рахунка в банку.

7. Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок і їх

використання.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: А.С.К., 2005.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів та коледжів. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000.

4. Ділова українська мова: Навч. посіб. / За ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стер. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 2006.

5. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006.

6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2004.

7. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.

8. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

9. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2000.

10. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

11. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

12. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. – 5-те вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002.

13. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра: УНВЦ „Рідне слово”, 1999.

14. Хоменко М.Ф., Грабарь О.В. Посібник з діловодства. – Вид-ня друге, випр. і доп. – К.: Ґенеза, 2003.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.