Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистеми «1С: Підприємство 7.7»

Система «1С: Підприємство» є пакетом системних програм і універсальних засобів для автоматизації процесів в різних областях економічної діяльності підприємства.

Типова конфігурація призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку для малих середніх підприємств, що здійснюють торговельну та виробничу діяльність.

Типова конфігурація базується на плані рахунків згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організації. (Міністерство фінансів України, наказ № 291 від 30.11.1999 р. Зареєстровано в Мінюсті 21.12.1999 р. № 892/4185.)

У конфігурації реалізовані:

- План рахунків, що містить типове налаштування аналітичного, валютного та кількісного обліку практично для всіх розділів бухгалтерського обліку;

- Довідник валюти, використовуваний при веденні валютного обліку;

- Набір довідників для формування первинних документів і ведення списків об'єктів аналітичного обліку;

- Набір документів, призначених для введення, зберігання і друку первинних документів і автоматичного формування бухгалтерських операцій;

- Набір констант, використовуваних для налаштування загальних параметрів ведення обліку в конкретній організації;

- Набір стандартних звітів, що дозволяють отримувати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах з будь-яких рахунках, будь-яких об'єктів аналітики;

- Набір регламентованих звітів (податкових, бухгалтерських та ін);

- Спеціальні звіти та режими обробки документів і операцій, що виконують сервісні функції.

Типова конфігурація є готовим рішенням з автоматизації більшості ділянок бухгалтерського обліку:- Банківські та касові операції (банківська виписка, прибутковий і видатковий касові ордери), облік підзвітних сум;

- Облік активів (надходження, нарахування зносу) у відповідності до стандартів № 7, 8 передбачена можливість вибору методу нарахування зносу в цілому і по кожному активу окремо: лінійний, прискорений або кумулятивного;

- Облік запасів (надходження, реалізація, списання) відповідно до стандарту № 9, передбачена можливість методу вибуття запасів в цілому і по кожному запасу окремо: по ідентифікованій собівартості, середньозваженої собівартості, методом ФІФО або ЛІФО;

- Отримання і надання послуг (реалізація);

- Елементи кадрового обліку, нарахування, виплата та депонування заробітної плати, нарахування лікарняних і відпускних, премій і матеріальної допомоги, утримання із ЗП;

- Облік операцій по валютному рахунку, валютній касі, взаєморозрахунків з контрагентам і підзвітними особами у валюті;

- Облік виробничих операцій: передача у виробництво, виробництво продукції, реалізація продукції, списання загальновиробничих витрат і розрахунок фактичної собівартості продукції;

- Податковий облік (податкові накладні, коригування, книга придбань і книга продажів).

У конфігурації вперше повноцінно використана методика формування проводок за допомогою спеціального конструктора проводок. Тепер користувач зможе самостійно регулювати проведення будь-яких документів, що важливо у зв'язку зі змінами і доповненнями у законодавстві.

У податковим обліку, в частині оподаткування прибутку, для формування валових доходів і витрат використовуються позабалансові рахунки з аналітикою по рядках декларації про прибуток. Передбачено можливість, формувати проводки за цими рахунками за першою подією або в кінці місяця. Податковий облік, у частині нарахування ПДВ також реалізований за допомогою позабалансових рахунків. У конфігурації існують кілька варіантів нарахування ПДВ:

- За першою подією за кожним документом (за першою подією);

- За першою подією в кінці місяця;

- По податкових накладних;

- З оплати (касовий метод), зручний для платників єдиного податку.

Конфігурація дозволяє отримувати як стандартну бухгалтерську звітність, так і регламентовані звіти. Регламентовані звіти оновлюються щоквартально і включають в себе форми для здачі звітності в статистичне управління та податкові органи.

 

2.2. Характеристика можливостей сучасної інформаційної системи «Галактика»

 

Корпоративна інформаційна система «ГАЛАКТИКА» на ринок програмних продуктів України надійшла у квітні 1995 р. і поступово нарощує коло підприємств, які здійснюють автоматизацію управлінської діяльності на її основі. Це багатокористувацька комплексна інформаційна система (КІС) управління корпорацією або організацією, яка відповідає таким вимогам:

· адаптивність щодо профілю діяльності підприємства чи організації будь-якої форми власності;

· наявність достатньої кількості параметрів, які дають змогу налаштувати систему під специфіку управління будь-якого користувача;

· чітке розмежування оперативно-управлінських і фінансово-об­лікових задач при повній їх інтеграції на рівні єдиної бази даних;

· автоматизація всього спектра типових виробничо-господарських функцій;

· використання в усіх модулях одноманітного інтерфейсу користувача;

· підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформаційної взаємодії багатоофісних корпорацій та територіально виокремлених філіалів і підрозділів;

· використання рішень, що не потребують тривалої спеціальної підготовки системних адміністраторів, котрі відповідають за експлуатацію системи.

До її інструментальних засобів належать:

· засоби адміністратора бази даних;

· засоби маніпулювання даними;

· засоби користувача-програміста.

Інформаційну систему «ГАЛАКТИКА» побудовано за модульним принципом. Крім того, автори, визначаючи модель системи, керувалися такими концептуальними положеннями:

1. Метою діяльності будь-якого суб’єкта управління є отримання прибутку від підсумків своєї діяльності.

2. Усі взаємодії між юридичними суб’єктами (підприємствами, організаціями) зводяться до укладення та реалізації угоди. При цьому одна із сторін є продавцем, інша — покупцем. Предметом угоди може бути робота, послуга або їх комбінація.

3. При здійсненні будь-якої господарської операції формується документ, який підтверджує її здійснення (операційний документ). Сукупність операційних документів становить документообіг підприємства.

4. Операційні документи належать до одного з двох класів. Перший клас документів — документи-основи, тобто документи, які регламентують операції між юридичними особами. Документи цього класу — угоди, рахунки, контракти, вимоги, гарантійні листи і т. ін. Вони додатково класифікуються за:

· життєвим циклом документа. Документ може перебувати в одному з трьох станів: оформлюваний, виконуваний, закритий (виконаний);

· видом розрахунку (з позиції багатовалютності): гривневий, валютний, валютно-гривневий.

Другий клас документів — супроводжувальні документи, тобто операційні документи, які відбивають суть фактично виконаних операцій. Усі супроводжувальні документи можна поділити на дві групи:

· документи, які підтверджують переміщення цінностей, або операцій виконання робіт, послуг. Це різноманітні накладні, акти тощо;

· фінансові супроводжувальні документи, які підтверджують операції переміщення готівкових і безготівкових фінансових засобів. До них належать касові та банківські документи.

Супроводжувальні документи, як правило, пов’язані з документами-основами.

5. Робота користувачів у системі — це реєстрація вхідних або формування вихідних документів-основ і супроводжувальних документів, які підтверджують факт виконання господарської операції. При цьому кожний користувач, виконуючи певні дії, отримує інформацію в обсягах, необхідних і достатніх для здійснення своїх посадових обов’язків.

Тобто при функціонуванні на підприємстві ІС «ГАЛАКТИКА» його база даних наповнюється інформацією про перебіг виконання фінансово-господарських операцій. Оброблення ж цієї інформації за певними алгоритмами дає змогу, з одного боку, проаналізувати взаємовідносини з контрагентами, а з іншого — оцінити роботу підприємства за різними напрямами господарської діяльності.

Основною складовою ІС є модуль. Модульний принцип дає змогу при виборі конфігурації системи залежно від потреб підприємства впроваджувати як окремі ізольовані програмні модулі, так і їх довільні комбінації.

Увесь комплекс задач, для розв’язування якого створено ІС, розподілено на чотири контури: контур адміністративного управління; контур оперативного управління; контур управління виробництвом; контур бухгалтерського обліку.

 

2.3. Характеристика можливостей сучасної інформаційної системи “БЕСТ”

Інформаційна система “БЕСТ” (комплекс бухгалтерських, складських і торгових програм) являє собою сімейство програм, орієнтованих на торгівлю та промислові підприємства. Базові версії цих програм призначені для автоматизації управлінських робіт на милих підприємствах, а повні версії – на середніх. Розробленням та впровадженням інформаційної системи керує компанія “Інтелект-Сервіс”.

Відомо кілька версій системи, а саме: БЕСТ-2; БЕСТ-3; БЕСТ-4; БЕСТ-ПРО.

За своєю суттю БЕСТ – це багатокористувацька інформаційна система, призначена для автоматизації оперативного та бухгалтерського обліку на різноманітних підприємствах і в установах.

В основу функціонування системи покладено такі методологічні принципи:

- забезпечення суцільного обліку, тобто облік всіх аспектів господарської діяльності підприємства. Для відображення будь-якого факту господарської діяльності в системі існують адекватні засоби описання;

- забезпечення безперервного обліку, тобто будь-яка господарська операція зареєструється в момент її здійснення;

- ведення обліку в натуральних і вартісних вимірниках. Набір натуральних вимірників залежить від певного об’єкта обліку;

- документування. Документ є елементарною інформаційною одиницею системи і засобом збереження даних;

- одноразовість введення даних, багаторазовість їх використання і т. ін.

Інформаційна система “БЕСТ” має модульну архітектуру.

Модуль – це прикладна програма системи, призначена для автоматизації певної ділянки господарського обліку. Він має відносну самостійність і може експлуатуватись як у складі комплексу, так і локально.

Модулі інформаційної системи “БЕСТ” структурно складається з набору прикладних функцій, частини з яких є обов’язковою, а частина - додатковою. Основні (обов’язкові) функції модуля забезпечують експлуатацію даної прикладної програми, а додаткові реалізують нестандартні бізнес-процедури чи забезпечують сервісні можливості.

Так, основними функціями модуля “АРМ головного бухгалтера” ІС “БЕСТ-4” є:

- здійснення обліку господарських операцій;

- ведення книги реєстрації документів;

- ведення системи рахунків;

- ведення валютних рахунків;

- формування довідників;

- робота з архівами даних;

- формування загальносистемної та зовнішньої звітності.

Додаткові функції цього модуля представлено двома режимами:

- настроювання,

- управління доступом.

У режимі Настроювання виконуються підготовчі роботи, такі як заповнення картки підприємства, загальне технічне настроювання системи, заповнення основаних довідників, настроювання плану рахунків та інших параметрів бухгалтерського обліку.

У режимі Управління доступом визначається коло осіб, які мають право доступу до інформаційної бази модуля.

Останньої версією інформаційної системи “БЕСТ”, що надійшла на ринок програмних продуктів України, є версія “БЕСТ-ПРО”.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.