Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФінансового обліку основних засобів

 

Традиційне рішення задач бухгалтерського обліку з використанням файлової системи для обробки даних вимагає створення великої сукупності файлів. Все це ускладнює процеси ведення та розвитку інформаційної бази, викликає багаторазове дублювання даних на машинних носіях і жорстко їх прив'язує до конкретних функціональним завданням.

В даний час бухгалтерський облік відіграє одну з основних функцій управління в умовах функціонування автоматизованих систем.

Успіх у здійсненні управлінської функції у такому випадку багато в чому залежить від правильної побудови взаємозв'язків задач.

Розробка облікової інформації є не кінцевою метою, а лише частиною облікової функції системи. Важливим завданням стає такий спосіб передачі інформації конкретним споживачам, який дозволяє їм правильно сприйняти інформацію і зрозуміти її потенційну корисність. Це несуча завдання, так як при поганому поданні даних навіть найцінніша інформація може виявитися марною. У такому випадку успіх у здійсненні облікової функції багато в чому залежить від правильної побудови комунікаційних процесів.

Завдання являє собою сукупність вихідних даних, їх обробка з цілю перетворення і вихідні показники.

Кожна задача характеризується функцією управління, в рамках якій вона вирішується, ресурсом, який вона відображає, його станом, підрозділом, до якого відноситься ресурс, періодом часу, за який відражає рух ресурсу.

Сукупність вихідних показників однозначно визначає зміст завдання.

Метою рішення задачі з обліку основних засобів, у цілому, укладається в виконанні системних обліково-контрольних операцій:

- Автоматизація документування первинної інформації;- Оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних засобів;

- Видачі по запиту необхідної інформації на друк чи екран дисплея.

Основними завданнями обліку основних засобів є:

1. Облік надходження основних засобів, введення в експлуатацію та їх внутрішнього переміщення, а також їх ефективного використання.

2. Облік амортизації і зносу основних засобів.

3. Облік витрат на ремонт основних засобів.

4. Облік вибуття основних засобів.

5. Облік орендованих основних засобів.

6. Облік інвентаризації основних засобів.

Автоматизоване рішення задач бухгалтерського фінансового обліку основних засобів базується на створенні та ведення інформаційної бази про наявність основних засобів, формованої на підставу інвентарної картотеки.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких перевищує один рік.

Основними завданнями бухгалтерського фінансового обліку зносу основних засобів є:

- Контроль за зберігання основних засобів;

- Своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку амортизація основних засобів;

- Визначення залишкової вартості основних засобів.

Для обробки інформації з обліку основних засобів доцільно використовувати трьохрівневу систему АРМБ. Управління роботою кожним АРМБ і вибір функцій здійснюються автономно в діалоговому режимі через головний модуль. Інформаційна взаємозв'язок різних АРМБ залежить від способу організації обліку основних засобів, територіального розташування АРМБ, потужності технічних засобів і інформаційних по-струмів. Причому, на одному персональному комп'ютері може функціонувати кілька АРМ.

Людино-машинне взаємодія організується в декількох етапів.

На першому етапі здійснюється введення дати (поточної або розрахункової) і паролю бухгалтера.

На другому етапі на екран монітора виводиться головне меню, відпрацьовано-лишнього список функцій, виконуваних на АРМБ.

На третьому етапі здійснюється конкретизація виду робіт обраної функції зі списку головного меню.

На четвертому етапі здійснюється заповнення первинної інформації, розрахунок, вибір вихідної інформації або виконуються відповідні програмні модулі.

Для формування вхідної інформації використовуються як операції роботи зі стандартними уніфікованими формами, так і автоматизоване документування шляхом формування первинного документа особистої форми.

Важливе значення при введенні інформації має забезпечення високої достовірності вихідних даних, тому в АРМ бухгалтера повинний бути реалізований процес автоматизації виявлення помилок даних, що вводяться і видачі відповідних повідомлень.

Програмне забезпечення для введення й обробки даних первинного обліку включає набір формалізованих процедур, що забезпечують:

- Введення даних у відповідності зі структурою первинного документа;

- Контроль заповнених реквізитів на основі заведених методів;

- Коректування даних первинного обліку;

- Алгоритмічну обробку показників первинного обліку;

- Організацію бази даних.

Значне місце в інформаційній системі займає нормативно-довідкова інформація (НДІ). Вона складається з наступних довідниках:

1. Довідник підприємства

2. Довідник структурних підрозділів

3. Довідник матеріально-відповідальних осіб

4. Довідник господарських операцій

5. Довідник календар

6. Довідник бухгалтерських проводок

7. Довідник кореспонденції рахунків

8. Довідник причин списання основних засобів

Специфіка інформації об'єктів обліку диктує необхідність групування НДІ по цих об'єктах (НДІ для обліку основних засобів, обліку інших запасів і т.д.). Кожна з характеристик об'єкта також має свої відмінні риси і повинна по можливості мати однакові уявлення.

Зміст вихідних документів повинно забезпечувати можливість перевірки правильності результативної інформації і її відповідність інформації первинних документів.

Вихідний документ повинен містити інформацію, що дозволяє однозначно ідентифікувати:

- Підприємство, на якому створений документ;

- Документ (назва, номер і т.д.);

- Дата звітного періоду, на яку сформована відображена в документі результатна інформація;

- Дату створення документа;

- Особа, що склала документ і відповідальне за правильність його виготовлення.

 

Інформаційна технологія розв’язання задач бухгалтерського

Фінансового обліку запасів

Передумовою автоматизованого збирання інформації надходження запасів на склад є попередня підготовка форм прибуткових документів - прибуткових ордерів і актів про приймання матеріалів (масив бібліотеки форм документів), а також масивів назв міст (населених пунктів), постачальників, та перелік договірних поставок. Треба указати, що у договорі коди матеріальних цінностей, а також ціни (крім цін постачальників) зазначаються ті, що діють на підприємстві. Ці коди і ціни потім використовуються при обробці фактичних показників. Крім того, на складі матеріальних цінностей установлюється ПЕОМ для використання її як АРМ завідуючого складом.

Перший етап. На основі супровідного документу (накладної, товарно-транспортної накладної тощо) постачальника матеріальних цінностей, а також використовуючи багаторівневе меню, користувач (завідуючий складом) здійснює послідовний пошук повного найменування постачальника (назви міста та імені) у масивах назв міст та постачальників. Знайдене ім'я постачальника використовується для автоматизованого пошуку відповідного документа-договору з переліком матеріальних цінностей, що постачаються цим постачальником, що є у масиві договірних поставок. Потім з масиву бібліотеки форм документів викликається на екран ПЕОМ форма потрібного документа. В цю форму автоматично записується (з масиву договірних поставок) повне найменування постачальника, а також перелік (коди і найменування) матеріальних цінностей, їх одиниці виміру і ціни. Крім того, за допомогою клавіатури в цю форму вводяться інші ознаки (номер документа, дату тощо). Отже, таким чином підготовлена на екрані ПЕОМ заготовка первинного документа.

На другому етапі користувач за допомогою клавіатури вписує у форму, що є на екрані, до відповідних рядків (найменувань) фактичну кількість прийнятих на склад матеріальних цінностей. Не заповнені рядки зазначеним показником з форми стираються методом редагування. Крім того, користувач, після контролю вірності заповненого документа на екрані, проставляє свій персональний код у зазначеному місці.

На третьому етапі автоматично (програмно) визначаються суми: по кожному рядку (найменуванню матеріалів) шляхом множення фактичної кількості на ціну (підприємства); по документу в цілому (шляхом підсумування зазначених вище сум).

На четвертому етапі принтером друкується первинний документ, або щоденна нагромаджувальна відомість аналогічного (що і документ) змісту. Створений таким чином документ відповідно оформлюється і передається за призначенням до бухгалтерії.

Зафіксована таким чином фактична інформація, яка достовірна і документально оформлена у ритмі виробництва, формується у оперативний масив прибуткових документів (невідфактуровані поставки), а потім використовується для оперативного управління, обліку, аналізу тощо. Крім того, ці дані також фіксуються у електронній картці обліку матеріальних цінностей на складі, що є в ПЕОМ.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.