Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗ. Базовi знання, вмiння, навички, нео6хiднi для вивчення теми (мiждисциплiнарна iнтеграцiя)

Назви попереднiх дисциплiн Отриманi навики
1. Латинська мова Володiти навичками виписування рецеnтiв.
2. Нормальна фiзiологiя Оцінювати роль хемо- і електрозбудливих мембран у механізмах міжнейронній синаптичній передачі Інтерпретувати функції різних структур ЦНС - кори, ретикулярної формації, довгастого мозку, спинного мозку.Трактувати субординаційні відносини між корою та підкорковими структурами.
З. Бiологiчна хiмiя Трактувати процес окислення етилового спирту

 

Авдання для самостiйної працi пiд час пiдготовки до заняття.

4.1. Перелiк основних тepмiнiв, napaмeтpiв, характеристик, якi повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Тeрмін Визначення
1. Наркоз Стан тимчасового зворотнього функціонального паралічу ЦНС, що характеризується втратою больової та інших видів чутливості, свідомості, більшості рефлексів, зниженням тонусу скелетних м'язів, при збереженні функції життєво важливих центрів на достатньому рівні для підтримки життя.
2. Наркозні засоби Засоби,що визивають наркоз
3. Вступний наркоз Компонент комбінованного наркозу, короткотривалий наркоз неінгаляційним засобом, що усуває стадію збудження та дає можливість провести інтубацію
4. Базисний наркоз Компонент комбінованного наркозу, довготривалий наркоз неінгаляційним засобом, що зменшує необхідну кількість інгаляційного засобу и зменшує його токсичну дію на паренхіматозні органи
5.Потенційованний наркоз Наркоз підсиленний засобами інших фармакологічних груп, що потенціюють ознаки наркозу

 

ПРЕПАРАТИ

Назва препарату Форма випуску Спосіб використання
Інгаляційні наркозні засоби
1. Ефір для наркозу Aether pro narcosi У флаконах по 100 г. Інгаляційно, спочатку до 20-25 об. %, с поступовим зниженням до 2-4 об. %.
2. Ізофлуран Isofluranum У флаконах по 100 мл. Інгаляційно, спочатку 1,5- 3 об. %, с поступовим зниженням до 1-1,5 об. %.
3. Азоту закис Nitrogenium oxydulatum Газ в металевих балонах Для інгаляцій у суміші з киснем (70 –80 % закису азоту і 20-30 % кисню)
Неінгаляційні наркозні засоби
1. Пропанідид Propanididum В ампулах по 10 мл 5 % розчину Внутрішньовенно швидко 5 % розчин (5-10 мг/кг)
2. Кетаміну гідрохлорид Ketamini hydrochloridum Фл. по 20 мл 1 % і по 10 мл 5 % розчину Внутрішньовенно по 2 мг/кг, внутрішньо м'язово до 6-10 мг/кг
3. Тіопентал-натрій Thiopenthalum-natrium У флаконах по 0,5 і 1 г. Внутрішньовенно по 20-30 мл 2 % розчину
4. Пропофол Propofolum Фл. по 20 мл та амп. по 10, 20, 50, 100 мл 1 % р-ну, Амп.10 мл 5 % р-ну Внутрішньовенно по 2 мг/кг протягом 60 с, внутрішньом’язово – до 6–10 мг/кг
Натрію оксибутират Natrii oxybutyras В ампулах по 10 мл 20 % розчину (існують і інші форми) Внутрішньовенно від 50-70 мг/кг до 70-120 мг/кг в залежності від стану
Спирти
1. Спирт етиловий Spiritus aethylicus Суміш спирту з водою (95, 90, 70, 40 %) Зовнішньо 20-40% розчин; В вену 20-33 % розчин (у стерильному ізотонічному розчині натрію хлориду)
Засоби лікування алкоголізму
2. Тетурам Teturamum Таблетки по 0,15 г., 0,25 г. По 0,5 г. щодня, поступово зменшуючі дозу до 0,15-0,1 г. на добу
         

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАРКОЗУ: 

1. Засоби для інгаляційного наркозу :

1. Леткі рідини (ефір, фторотан, ізофлуран, енфлуран)

2. Газоподібна речовина (азоту закис, ксенон).

2. Засоби для неінгаляційного наркозу

1. Препарати ультракороткої дії (до 10 хв) – пропанідид (сомбревін),

2. Препарати короткої дії (до 15-20 хв) – кетамін (кеталар), пропофол (диприван).

3. Препарати середньої тривалості дії (до 20-40 хв) – тіопентал натрію.

4. Препарати тривалої дії (60 і більш хв) – натрію оксибутират.

 

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Загальна характеристика стану наркозу як оборотного стану організму. Iсторiя вiдкритrя засобiв для наркозу (Д. Мортон, Ф.I.Iноземцев, М.I.Пирогов та iн.). Теорiї наркозу.

2. Види наркозу. Клacифiкацiя засобiв для наркозу, їх загальна фізико-хімічна характеристика і механізми дії. Вимоги до засобiв для наркозу.

3. Послідовність дії наркотичних засобів на різні відділи центральної нервової системи.

4. Вплив засобів для інгаляційного наркозу на серцево-судинну систему, дихання, обмін речовин, терморегуляцію.

5. Широта наркотичної дії засобів для наркозу.

6. Можливі ускладнення в інгаляційному наркозі, їхня профілактика і допомога при виникненні

7. Порівняльна характеристика засобів для інгаляційного наркозу (активність, швидкість розвитку, тривалість дії, післядія, побічні ефекти). Ефiр для наркозу, iзофлуран, азоту закис.

8. Особливості дії засобів для неінгаляційного наркозу, класифікація, фізико-хімічні властивості, показання і протипоказання до застосування. Порівняльна характеристика засобів для неінгаляційного наркозу (пропанiдид, кeтaмiн, тiопентал-натрiю, натрiю оксибутират).

9. Комбiноване застосування засобів для наркозу з препаратами iнших фармакологiчних груп.

10. Поняття про премедикацію, вступний, базисний, комбiнований наркоз.

11. Спирт етиловий. Фармакологiя i токсикологiя спирту етилового, використання в клiнiчнiй практицi. Гостре та хронiчне отруєння алкоголем, заходи допомоги.

12. 3асоби лiкування алкоголiзму. Механiзм дії тетураму (дисульфіраму).

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:

4.3.1. Виписати рецепти:

1. Кетамін в ампулах

2. Натрія оксибат (Натрію оксибутират) в ампулах

3. Фторотан для наркозу

4. Пропанидид в ампулах.

5. Пропофол в ампулах.

6. Тиопентал-натрий для внутрішньовенного введення.

7. Спирт етиловий для обробки рук

8. Тетурам у таблетках.

Заповнити таблицю

№ п/п Препарат Фармакологічна група Показання до призначення
1. Кетамін    
2. Натрію оксибутират    
3. Фторотан    
4. Пропанидид    
5. Пропофол    
6. Тиопентал-натрий    
7. Спирт етиловий    
8. Тетурам    

Вирішити тестові завдання

Перевірте свої теоретичні знання:


Вчені, що зробили значний внесок у практичне впровадження наркозу

1. І.П. Павлов

М.І. Пирогов

В. Г. Мортон

М.П. Кравков

5. В.А. Сертюрнер

6. В.К. Анреп

2. Основні вимоги, що висувають до засобів для наркозу:

Достатня широта наркотичної дії

Швидкий вихід з наркозу

3. Обов'язкова наявність всіх стадій наркозу

Добра керованість наркозом

5. Здатність знижувати АТ

Відсутність стадії збудження

3. Засоби для наркозу:

Призводять до втрати свідомості

Пригнічують більшість рефлексів

3. Вибірково пригнічують тільки окремі центри ЦНС

4. Не впливають на тонус скелетної мускулатури

Пригнічують чутливість

6. Застосовуються при отруєнні етиловим спиртом

4. Основними ознаками наркозу є:

Відсутність свідомості

2. Підвищення тонусу гладкої мускулатури

Пригнічення рефлекторних реакцій

Зниження тонусу скелетної мускулатури

5. Стимуляція спинальних рефлексів

Втрата чутливості

Загальним у дії різних наркозних засобів є

Порушення міжнейронної передачі в синапсах головного мозку

2. Збільшення вмісту норадреналіну в корі головного мозку

Порушення проникності клітинних мембран в області синапсів ЦНС

4. Обов'язкова наявність стадії збудження

5. Подразнення верхніх дихальних шляхів

6. Ознаками I стадії наркозу є:

Збережена свідомість

Знижена больова чутливість

3. Знижений м'язовий тонус

4. Відсутність рефлексів

Значне зниження тактильної чутливості

Збереження тонусу скелетних м'язів

Стадія анальгезії дії наркозних засобів характеризується

Пригніченням больової чутливості

2. Втратою свідомості

3. Вираженим збудженням пацієнта

4. Повним пригніченням кори головного мозку

Збереженням свідомості

6. Збереженням рефлекторних реакцій

 

8. В стадії хірургічного наркозу:

1. Збережена рухова активність

2. Збережена свідомість

Відсутня больова чутливість

Відсутня свідомість

5. Зупинено дихання

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.