Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИКОНАННІ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно та не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження.

2. Завдання дослідження не відповідають поставленій меті роботи; кількість завдань занадто велика.

3. Зміст роботи не відповідає плану або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат.

5. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання державного стандарту.

6. Не розкрито організацію, умови та методи експериментального дослідження.

7. Неправильно оформлені таблиці, рисунки, діаграми.

8. Кінцевий результат роботи не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

9. Обсяг основного тесту роботи не відповідає вимогам.

10. Робота має орфографічні та стилістичні помилки.

11. Стиль роботи ненауковий, має місце пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел, що не припустимо.

12. Фрагменти матеріалу роботи невдало перекладені з іншомовних (російськомовних) літературних джерел.

13. Робота зброшурована без узгодження з науковим керівником.

14. Порушено графік виконання роботи, що спричинило її низьку якість.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота, яка рекомендована до захисту разом із рецензією, захищається згідно з затвердженим графіком виконання курсових робіт.

До захисту студент готує доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць і рисунків, які демонструють результати досліджень, проведених під час виконання дослідження. Ілюстративний матеріал подається у вигляді електронної презентації. Кількість і зміст ілюстрованих матеріалів студент визначає з науковим керівником.Захист роботи починається з доповіді її автора. Рекомендована тривалість доповіді − 7-10 хвилин. У доповіді слід відмітити: актуальність теми, об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, структуру роботи, стисло охарактеризувати постановку проблеми, зміст самостійних розробок і рекомендацій, а також обґрунтувати їхню ефективність.

Члени комісії, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки. Після обговорення підсумків захисту оголошується оцінка.

Після захисту курсова робота передається на зберігання до архіву.

 

 


Зразок оформлення титульного аркушу

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки_________________________

спеціальності______________________________

_______________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _____________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії _______________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. _________ - 20 __рік

 


Зразок оформлення „Змісту” (реферативна робота)

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………...…………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ................................................................................
1.1. Мета та завдання фізичного виховання студентів, які віднесені до спеціальної медичної групи…………………......................................…
1.2. Загальні вимоги до проведення оздоровчо-тренувальних занять у спеціальних медичних групах……………………………………………..
Висновки до першого розділу………………………...….……………...
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………..
2.1. Теоретичні методи…………………………………………………..
2.2. Організація дослідження..…………………………………………...
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ………………..
3.1. Форми організації занять у спеціальних медичних групах ….…..
3.2. Нормування обсягу фізичних навантажень під час проведення оздоровчо-тренувальних занять зі студентами спеціальної медичної групи…………………………………………………………..…………… 3.3. Методи та методичні прийоми……………………………………….    
Висновки до третього розділу………………………………….….….…..
ВИСНОВКИ……………………………………………….…………….….…...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………….…………….…...

Зразок оформлення „Змісту” (експериментальна робота)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………………………….
ВСТУП...............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧІВ.......................................................
  1.1. Особливості опорно-рухового апарату дітей із наслідками дитячих церебральних паралічів…………………………..……
  1.2. Методи фізичної реабілітації дітей із наслідками церебральних паралічів
  Висновки до першого розділу…………………………….….......
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ……………….
  2.1. Теоретичні методи……………………………………………
  2.2. Методи педагогічного спостереження ………………….…
  2.3. Методи інструментального дослідження ………………….
  2.4. Методи математичної статистики…………………………..
  2.2. Організація дослідження ……………………………………
РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧІВ .........................
  3.1. Методика корекції порушень постави у дітей із наслідками церебральних паралічів…………………………………………
  3.2. Критерії визначення ефективності методики корекції порушень постави у дітей із наслідками церебральних паралічів…........................................................................................
  3.3. Дослідження ефективності методики корекції порушень постави у дітей із наслідками церебральних паралічів..............
  Висновки до третього розділу………………….........................
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….………....
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………......
ДОДАТОК А……….…………………………….……………………….…….....
ДОДАТОК Б…………….…………………………….………………..………....

 


Зразок оформлення „Вступу” (реферативна робота)

ВСТУП

Актуальність теми. Існуюча система вищої освіти ставить високі вимоги до здоров’я, фізичної та розумової працездатності студентської молоді. Значні навчальні навантаження і низька рухова активність, нераціональне харчування та шкідливі звички, стресові ситуації та незадовільна організація процесу фізичного виховання негативно позначаються на стані здоров’я студентів (Боднар І. Р. та ін.).

У теперішній час до 70-80% студентської молоді мають ті чи інші відхилення у стані здоров’я, а 30-50% – незадовільну фізичну підготовленість (Вржеснєвський І.). Інтегральним показником, що характеризує стан організму і його функціональні можливості, є фізичний стан. Як відомо, фізичний стан, в основному, залежить від фізичної активності і підготовленості людини. Однією з причин низької фізичної підготовленості студентів, які віднесені до спеціального медичного відділення, є їх недостатня рухова активність. Такі підлітки більш тривало засвоюють нові рухові навички, швидко втомлюються, не виконують контрольні нормативи (Апанасенко Г. Л., Бобрицька В. І., Боднар І. Р., Волков В. В., Дубогай О. Д. та ін.). Організація процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах вимагає удосконалення, спрямованого на покращення здоров’я студентів (Апанасенко Г. Л., Бекас О. О., Войтенко В.П., Гундаров І. А., Зайцев В. П., Канішевський С. М., Крамськой С. І., Муравов І. В., Полеський В. А., Фурман Ю. М., та ін.).

Так, останнім часом з’явилися роботи, присвячені корекції фізичної підготовленості студентської молоді (Котов Є. О., Кузнєцова О. Т., Кутек Т. Б.,Фалькова Н. І., Фанигіна О. Ю.), вивчалися проблеми впливу рухової активності на фізичний стан студенток (Романенко В. В.), підвищення показників фізичного здоров’я у процесі фізичного виховання студентів, які проживають на територіях радіаційного забруднення (Кривицький С. Й. Курочкіна М. В.), корекції фізичного стану студентів засобами фізичного виховання (Дрозд О. В., Савчук С. А.), оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я (Пильненький В. В.), диференційованого підходу до фізичного виховання студентів різних біогеохімічних зон Закарпаття (Бондарчук Н. Я.).

Аналіз наукових джерел засвідчує розбіжність поглядів учених стосовно питань співвідношення засобів і змісту занять із фізичного виховання у спеціальних медичних групах. Зокрема, Епіфанов В. А. стверджує, що програма занять фізичного виховання студентів, віднесених до спеціальної медичної групи, повинна вбирати в себе засоби лікувальної фізичної культури, що є однією з форм фізичного виховання та має лікувально-профілактичну спрямованість, Антощук Р., Ільницький В. у своїй роботі пропонують застосовувати під час занять виключно вправи загальної фізичної підготовки, але зі зниженням вимог щодо рівня фізичного навантаження; Дубогай О. Д., Завацький В. І., Короп Ю. О. дотримуються думки, що співвідношення засобів і методів фізичної культури повинно визначатися програмою з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів.

Отже, залишається відкритим питання про можливість організації занять з фізичного виховання для студентів із принципово різним рівнем фізичної підготовленості та фізичного розвитку. Не з’ясованими залишаються питання про рівень індивідуального фізичного навантаження за обсягом, інтенсивністю і потужністю з урахуванням нозологічних форм захворювання, рівня функціонального стану і фізичної підготовленості. Указане зумовило актуальність обраної теми курсової роботи: «Методика організації та проведення занять у спеціальних медичних групах (на прикладі занять з фізичного виховання у ВНЗ)»

Об’єкт дослідження – фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи.

Предмет дослідження– методи і засоби фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи.

Мета дослідження:теоретично обґрунтувати особливості проведення занять з фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати та узагальнити наукові відомості щодо організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи.

2. За даними наукової літератури систематизувати форми, методи і засоби фізичного виховання студентів, які віднесені до спеціальної медичної групи..

Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження ми використовували наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення наукових даних щодо особливостей проведення занять з фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.


Зразок оформлення „Вступу” (експериментальна робота)

ВСТУП

 

Актуальність теми.Важливим напрямком фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей є покращення їхнього фізичного розвитку і здоров’я, профілактика та корекція порушень у процесі їхнього розвитку (Дубогай А. Д., Шаповалова В. А., 1995; Сермєєв Б. В., 1998; Мурза В. П., 2001; Круцевич Т. Ю., 2003; Завацька Л. А., 2004). Особливо актуальним це питання є для глухих дітей, кількість яких не зменшується. Приблизно одна дитина на тисячу народжується глухою, а вроджений характер порушення слуху зафіксовано у 25% глухих дітей (Чудная Р. В., 2000).

Вплив засобів фізичного виховання на стан організму дітей вивчали багато дослідників: Волков Л. В., Цьось А. В., Вільчковський Е., Шиян Б. М., та ін. Науковцями обґрунтовано застосування різних засобів фізичного виховання для дітей з відхиленнями у розвитку: комплексів вправ для покращення вестибулярної функції – Грибовська І. Б., 1998; засобів гімнастики, лижної підготовки, плавання, баскетболу – Карабанов А. Г., 2000; музично-ритмічних занять – Ляхова І. М., 2002; спортивних єдиноборств – Мут’єв А. В., 2003; українських народних, рухливих та спортивних ігор – Чеханюк Л. О., 1993; Байкіна Н. Г., Крет Я. В. , 2002; Ковінько М.С., Куц О. С., 2002; Лесько О. М., 2004; засобів дефектології – Виготський Л. С., 1990; Засенко Н. Ф.,1990; Т.А. Власова, 1993.

Проте вчені лише фрагментарно згадують про зміни у системах організму глухих дітей, недостатньо висвітлюють зрушення в їхньому фізичному розвитку під впливом засобів фізичного виховання.

Тому доцільно визначити фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку і на цій основі підібрати найоптимальніші засоби для його корекції у процесі фізичного виховання.

Об’єкт дослідження– фізичне виховання глухих дітей.

Предмет дослідження – фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання.

Мета дослідження: вивчити фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку та розробити програму його корекції засобами фізичного виховання.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теорію і методику фізичного виховання глухих дітей молодшого шкільного віку.

2. Дослідити фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку.

3. Розробити, обґрунтувати, впровадити та перевірити ефективність програми корекції фізичного стану глухих дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання.

Методи дослідження:теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження,педагогічні спостереження, констатувальний та формувальний педагогічний експерименти, антропометричні дослідження, медико-біологічні методи досліджень (спірометрія, функціональна проба PWC150, вимірювання артеріального тиску за методикою Н.С. Короткова, визначення частоти серцевих скорочень); методи математичної статистики.

Експериментальна база дослідження:Полтавська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для глухих дітей 1-3 ступенів Полтавської обласної ради.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.