Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУправлінський аналіз ефективності використання виробничих та фінансових ресурсів підприємства за звітний період

 

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів. Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об'єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріаломісткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів обігових засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але він обмежується фінансовими можливостями підприємства.

Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є використання виробничого потенціалу та інтенсифікація виробничо-збутової діяльності.

Кінцеві результати діяльності підприємства формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці, тощо.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:

а) визначення динаміки показників інтенсифікації;

б) визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1 % приросту обсягу виробництва;

в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;г) розрахунок відносної економії (перерозходу) виробничих ресурсів;

д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

 

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну табл.3.1.

В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала 76 %, зарплатовіддача – 70 %, матеріаловіддача – 76 %, фондовіддача основних виробничих фондів – 75 %, оборотність засобів – 50 %, амортизацієвіддача – 54 %. За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат.

 

Таблиця 3.1

Характеристика показників інтенсифікації виробництва

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилен-ня, %
1. Валова продукція в співставних цінах
2. Промислово-виробничий персонал (ПВП)
3. Фонд оплати праці з нарахуваннями (ФОП)
4. а) Основні виробничі фонди (ОВФ) б) Амортизація
5. Оборотні засоби (ОЗ)
6. Матеріальні затрати (МЗ)
7. Продуктивність праці (с.1 : с.2) 6,3 4,8
8. Продукція на 1 грн. оплати праці (с.1:с.3) 6,3
9. Матеріаловіддача (с. 1 : с. 6) 1,7 1,3
10. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а) б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б) 0,08 8,1 0,06 4,4
11. Оборотність обігових коштів (кількість оборотів) (с.1 : с.5) 1,2 0,6
12. Сукупні витрати (с.3+с.4а+с.5+с.6) 101,3

 

У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33 %. Необхідно розрахувати темпи зниження рівня використання всіх ресурсів. Для цього необхідно визначити темп відхилення та приріст (-) / спад (+) ресурсів на 1 % спаду продукції (див. табл.3.2).

Темп відхилення розраховується по формулі:

ТПВП= - 10/33= - 0,3;

Таблиця 3.2

Темп відхилення ресурсів (+/-) на 1 % спаду продукції

  Показники Минулий рік Звітний рік Відхилен-ня (+/-), % Приріст(-) спад(+) ресурсів на 1% спаду продукції, %
  Валова продукція 100% -33  
1. ПВП -10 -0,3
2. ФОП -4 -0,12
3. ОВФ -1 -0,03
4. Амортизація +25 +0,76
5. Матеріальні затрати -8 -0,24
6. Оборотні засоби +29 +0,87

 

ТФОП= - 4/33 = - 0,12;

ТОВФ= - 1/33 = - 0,03;

ТАМ= + 25/33= + 0,76;

ТМЗ= - 8/33 = - 0,24;

ТОЗ= + 29/33 = + 0,87.

Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1 % спаду продукції привело до зниження промислово-виробничого персоналу на 30 %, оплати праці на 12 %, матеріальних витрат на 24 %, основних виробничих фондів на 3 %. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1 % спаду виробництва: амортизація зросла на 76 %, оборотні засоби на 87 %. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перевитрат.

Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об'ємів виробництва.

В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100 %.

Необхідно провести зведений аналіз показників інтенсифікації.

З проведених розрахунків (табл. 3.3) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори. Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне.

Таблиця 3.3

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.