Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯк підготувати й написати текст есе?

Якість будь-якого есе залежить від трьох взаємозалежних складників, таких як:

o вихідний матеріал, що буде використаний (конспекти прочитаної літератури, лекцій, запису результатів дискусій, власні міркування й накопичений досвід з даної проблеми);

o якість обробки наявного вихідного матеріалу (його організація, аргументація та докази);

o аргументація (наскільки точно вона співвідноситься з піднятими в есе проблемами).

Процес написання есе можна розбити на кілька стадій: обмірковування - планування - написання - перевірка - виправлення.

Планування - визначення мети, основних ідей, джерел інформації, термінів закінчення й подання роботи. Мета повинна визначати дії.Ідеї, як і мета, можуть бути конкретними й загальними, більше абстрактними. Думки, почуття, погляди й подання можуть бути виражені у формі аналогій, асоціації, припущень, міркувань, суджень, аргументів, доводів тощо.

Джерела. Тема есе підкаже, де шукати потрібний матеріал. Звичайно користуються бібліотекою, Інтернет-ресурсами, словниками, довідниками. Перегляд означає редагування тексту з орієнтацією на якість і ефективність. Якість тексту складається із чотирьох основних компонентів: ясності думки, виразності, грамотності й коректності. Необхідно чітко і ясно формулювати ідеї, які хочете виразити, інакше вам не вдасться донести ці ідеї й відомості до читачів.

Виразність — це доступність тексту для розуміння. Легше всього її можна досягти, користуючись логічно й послідовно ретельно обраними словами, фразами й взаємозалежними абзацами, що розкривають тему.

Грамотність відбиває дотримання норм граматики й правопису. Якщо в чомусь сумніваєтеся, загляньте в підручник, словник або посібник зі стилістики чи дайте прочитати написане людині, чия манера писати вам подобається.Коректність — це манера письма. Писати треба полемічно, але чемно.

Теми есе

1. Чим мене приваблює навчання у вищому навчальному закладі?

2. Як реалізується право на освіту в Україні?

3. Що варто змінити в системі юридичної освіти?

4. Які технології навчання у вищій школі актуальні сьогодні?

5. Що мотивувало вибір моєї майбутньої професії?

6. Які технології навчання у вищій школі актуальні сьогодні?

Рекомендації та завдання домашньої контрольної роботи

Контрольна робота складається з двох блоків: 1- змістовий модуль 1 «Університетська освіта»; 2 – змістовий модуль «Основи наукових досліджень»

ЗМ 1 «Університетська освіта»

1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ. Охарактеризуйте систему юридичної (економічної) освіти будь-якої країни світу (на вибір). Порівняйте її з системою вищої освіти в Україні (1-5 балів)

2. Дайте відповідь на тестові питання за варіантом, номер якого відповідає парному/ непарному номерові за списком журналу академічної групи (1-9 балів)

 

Тестові питання

Варіант 1 (непарні номери за списком в журналі академічної групи)

1. Навчальна програма – державний документ, який визначає:

а) перелік навчальних предметів;

б) розподіл дисциплін за роками навчання;

в) тривалість семестру;

г) зміст кожного предмета.

2. Існують такі види контролю:

а) поточний;

б) модульний;

в) суміжний;

г) підсумковий.

3. Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади такого рівня акредитація:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) ІV.

4. Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах такі:

а) лекція;

б) семінарське заняття;

в) прогулянка;

г) практичне заняття.

5. Болонську декларацію підписано:

а) у 2001 р.;

б) у 1988 р.;

в) у 2003 р.;

г) у 1999 р.

6. Навчальні дисципліни бувають:

а) нормативними;

б) вибірковими;

в) змішаними;

г) альтернативними.

7. Диплом – це документ, який офіційно підтверджує:

а) акредитацію;

б) кваліфікацію;

в) ліцензування;

г) атестацію.

8. Міжнародним документом про взаємне визнання кваліфікацій є такий:

а) Сорбоннська декларація;

б) Лісабонська конвенція;

в) Велика Хартія Університетів;

г) Празьке комюніке.

9. Інформаційний пакет містить таку інформацію:

а) про студента;

б) про вищий навчальний заклад;

в) про професійне співтовариство;

г) про вакансії.

Варіант 2 (парні номери за списком в журналі академічної групи)

1. Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється в таких формах:

а) самостійна робота;

б) практична підготовка;

в) навчальна робота;

г) теоретична підготовка.

2. Бакалавр – це:

а) освітньо-кваліфікаційний рівень;

б) освітній рівень;

в) професійний рівень;

г) акредитаційний рівень.

3. Під змістом освіти розуміють:

а) світогляд;

б) відомості;

в) систему знань, умінь, навичок;

г) систему потреб суспільства.

4. Контроль навчання означає:

а) перевірку;

б) оцінку;

в) прогнозування;

г) пошук.

г) уявлення.

5. Галузеві стандарти вищої освіти містять:

а) освітньо-кваліфікаційну характеристику;

б) освітньо-професійну програму;

в) засоби діагностики якості вищої освіти;

г) робочі навчальні програми.

6. Європейська кредитно-трансферна система – це:

а) кредитна система, яка базуються на обліку навчальної роботи виконаної студентом;

б) система навчальних дисциплін, які вивчає студент;

в) форма навчання;

г) вид навчальної роботи.

7. Механізмами досягнення інтеграції систем вищої освіти Європи є такі:

а) прийняття двоциклової системи;

б) заснування системи кредитів;

в) сприяння мобільності на ринку праці та освітніх послуг;

г) спрощення процедури визнання кваліфікацій.

8. До форм здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва належить:

а) денна;

б) вечірня;

в) дистанційна;

г) заочна.

9. Для кожної навчальної дисципліни розробляють:

а) навчальну програму;

б) освітньо-кваліфікаційну характеристику;

в) робочу програму;

г) індивідуальну програму.

ЗМ 2 «Основи наукових досліджень»

Номер варіанту студент обирає відповідно до номера за списком групи

Два теоретичні питання (1-5 балів кожне); правильна відповідь на тестове питання (1 бал)

Варіант 1.

Предмет і сутність науки та її функції.

Індукція і дедукція, як методи дослідження, рівні застосування.

3. Дайте визначення предмета науки:

а) матеріальні об'єкти природи;

б) пов'язані між собою форми руху;

в) особливості відображення форм руху матерії у свідомості людей;

г) пізнання постійного розвитку;

д) форми мислення.

 

Варіант 2.

Основні історичні етапи розвитку науки.

Аналіз і синтез, як методи дослідження, рівні застосування

3. Дайте визначення наукового пізнання:

а) це дослідження з певною метою, завданням та методологією;

б) певні цілі і задачі;

в) певні методи отримання і перевірки знань;

г) теоретичні основи для практики;

д) теоретичне осмислення та обґрунтування практики.

 

Варіант 3.

Класифікація наук, зміст і завдання.

Історичні і логічні методи дослідження їх сутність

3. Дайте визначення гіпотези:

а) матеріалізоване визначення наукової ідеї;

б) наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ, які зумовлюють певний наслідок;

в) структурний елемент теорії пізнання;

г) формування нових наукових положень;

д) вихідний момент пошуку, дослідження істини.

 

Варіант 4.

Організація наукової діяльності в Україні.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.