Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВідомчий і громадський контроль за станом ОП

- Оперативний (1 раз здійсн. огляд майстер, бригадир).

- кожного структурного підрозділу(1 раз на тиждень).

- контроль керівництва(не рідше 1 разу на місяць) – власник, головний інженер, нач. відділу ОП.

Відомчий контроль виражається в систематичній перевірці міністерствами і відомостями дотримання стандпртів, норм, правил і законодавства ОП на підлеглих їм п-ствах

Громадський контроль за станом ОП на п-ствах представляють проф. спілки при яких створюються комісії по ОП.

Ф-ції, права, завдання комісії по ОП.

- де працюють >50 працівників;

- керується зак-вом про працю, положеннями про ОП на п-стві;

- захист законних прав, інтересів працівників з ОП;

- підготовка рекомендацій власнику щодо профілактики виробничого травматизму;

- вироблення щодо пропозицій колективного договору ОП

- звертатись до власника щодо врегулювання відносин у сфері ОП

- ступінь вени потерпілого винуватця НВ встановлює

- розмір одноразової допомоги

- знайомитись з б-я матеріалами ОП

- вільний доступ на всі дільниці п-ства

15.Планування і фінансування заходів із ОП.

Здійснюється власником. Фонди створ. для фінансування ОП

Фонди фінансування:

- галузевий

- державний

- регіональний (області)

- під-ства(прибутки, гроші за штрафи)

Планування робіт з ОП:

- перспективне (на тривалий відрізок часу)

- поточне(протягом року)

- оперативне(квартали, місяць)

16. Методи аналізу виробничого травматизму.

- Статистичний

Коф. частоти

Кч=А*1000/Т

А – к-сть нещасних випадків

Т – к-сть працівників

коф. важкості

Кв=Д/А

Д – к-сть днів непрацездатності

Кзв=Кч*Кв

- Топографічний – баз. на тому, що на плані п-ства відмічаються місця де стаються нещасні випадки.

- Монографічний – баз. на детал. вивченні технологічних умов, умов праці, санітарно-гігієн. умови

- Економічний – аналіз витрат, які викликані виробничим травматизмом.

- Метод експертних оцінок – баз. на експертних висновках умов праці.

Класифікація причин виробничого травматизму.

- організаційні: недоліки в навчанні, застосування небезпечних методів праці, порушення режиму праці та відпочинку, недостатній нагляд керівництва за виконанням робіт, низька дасципліна, незадов. планування робіт і утримання робочих місць, незастосув. засобів захисту.

- технічні: недоліки технологій, обладнання, конструктивні дефекти, несправність засобів автоматизації, відсутність огороджень та блокувань.

- Саніт.-гігієн.: незадов. мікроклімат, незадов. освітлення, підвищення шуму, вібрації...

Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.

- забезп. одноразова допомога при нещасному випадку

- компенсації втраченого заробітку ОД=%мін де % - %втрати працездатності

- якщо загинув працівник:

- одноразова допомога на сімю: ОД=5РЗ

ОД=5РЗ+РЗП на кожного утриманця

- відшкодування моральної шкоди

19.Шкідливі фактори в умовах виробництва.

Шкідливим фактором вважається виробничий фактор який призводить до захворювань або зменшенню працездатності.

Згідно з ГОСТ 12.0003-74

Шкідливі фактори:

- Фізичні: рухомі машини і механізми, а також рухомі частини виробничого обладнання, підвищена запиленість і загазованість повітря, підвищена або низька температура, високій рівень шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку, пидвищений або низький тиск і його раптова зміна, підвищений рівень іонізуючого випромінювання, підвищене значення напруги в електромережах, електомагнітні випромінювання, відсутність або недостасність природнього світла, пагане освітлення роб. місця, підвищена яркість світла та ін...

- Хімічні: хім. речовини, які по характкру впливу на організм людини поділяються на токсичні, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні... За шляхами проникнення в організм вони поділяються на проникаючі через органи дихання, органи травлення, через шкіру та слизову оболочку.

- біологічні (бактерії, віруси) а такод мікроорганізми

- психофізіологічні – фізичні перенавантаження, напруженість аналізаторів, монотонність праці, емоційні перенавантаження.

20. Заходи захисту від пилу, газів і парів.

Технічні – заміна токсичних речовин, нетоксичними або менш токсичними, автоматизація виробництва, дистанційне управління, герметизація обладнання, застосування вентиляцій.

Санітарно-гігієн. – систематичний контроль вмісту на токсичні речовини. Застосування засобів індивідуального захисту. Дотримання режиму та відпочинку.

Лікувально-профілактичні – проведення попередніх та періодичних мед. оглядів, профілакторне та санаторно-курортне лікування.

21.Метеорологічні умови виробничого середовища.

Вологість повітря, температура, швидкість руху повітря, теплове випромінювання, барометричний тиск.

Терморегуляція – підтримання температури тіла в межах 36-37

Нормування метеологічних умов.

Нормування метеоумов ДСН 3.36.042-99 – сан норми мікроклімату виробничих приміщень.

Нормуються такі показники:

- температура

- вологість

- швидкість повітря

- теплове випромінювання

Нормується залежно від періоду року:

- холодний +10 і нижче (не менше 3 діб)

- теплий більше +10

Нормується від категорії робіт:

1) легка

- Іа

- Іб

Легка категорія робіт – затрати до 150 Ккал/год.

2) Сер. важкості

- ІІа

- Ііб

Затрати більше 250Ккал/год; переніс вант більше 10кг

Метеоумови поділяються на оптимальні і допустимі.

Прилади для вимірювання метеорологічних умов.

темп. –термометри

вологість – психрометри: августа і аспіраційний

швидкість руху повітря – анемометри (чашкові, крильчасті), кататермометри

теплове випром. – актемометри

атм.тиск – барометри

Вентиляція виробничих приміщень.

Вентиляція це повіття оббіг для вилучення з робочих приміщень надлишкового тепла і вологи, для видалення різних шкідливих речовиг(газа, випари пил); для підтримання метеоумов в роб. зоні: СНіП 2.04.05-91 “Вентиляція, опалення та кондиціювання повітря”

Класифікація:

а) за способом переміщення повітря(природна, штучна, сіміщена)

б) за напрямком руху повітря(припливна, витяжна, припливно-витяжна)

с) за місцем дії(загально-обмінна, місцева, комбінована)

1)Природна вентиляція здійснюється за рахунок теплового та вітрового напору.

Аерація – організована природна вентиляція.

Інфільтрація – неорганізована природна вентиляція.

Для покращення природної вентиляції викор. дехлектори(насадки на отвори для покращення тяги).

Кратність повітрообміну: К=L/V L – об'єм повітря, що ми видаляємо

V – об'єм всього приміщення

2) Механічна вентиляція:

загальнообмінна

- витяжна

- припливна

- припливно-витяжна

Припливна – задуває повітря в приміщення

Витяжна – видуває повітря з приміщення

Припливно-витяжна – одночасно задуває і видуває

Місцева – концентроване надання припливного повітря заданих параметрів (повітряні души).

Аварійна – викор. для вибухо-пожежних, небезпечних, шкідливих виробництв. К=8

Аерація виробничих приміщень

Аерація – організована природна вентиляція. Здійснюється за рахунок різності гравітаційного тиску завнішнього і внутрішнього повітря і дії вітру. Аерацію передбачають якщо за її допомогою можуть бути забезпечені нормовані умови повітря і якщо вона допустима по технологічним умовам. Особливо ефективно аерація діє в гарячих цехах.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.