Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПринципи державної політики в галузі охорони приаці(ОП).

Принципи державної політики в галузі охорони приаці(ОП).

- пріорітет життя і здоровя по відношенню до виробничої діяльності;

- соціал. захист працівника

- єдиність нормативів з ОП для всіх субєктів

- здійснення навчання проф. підготовки та підвищує кваліфікацію з питань ОП

Основні поняття, терміни з ОП їх визначення.

ОП – система правових, соц-економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнних засобів і заходів, спрямованих на збереження здоровя та працездатності людини в процесі праці.

Обєкт ОП – виробниче сер-ще працівників в процесі праці, організація праці та організація вир-тва.

Небезпечний виробничий фактор – це в.ф., дія якого за певних умов може привести до травми або погіршення здоровя.

Шкідливий виробничий фактор – в.ф. може привести до погіршення стану здоровя, зниження працездатності, і може перейти в небезпечний.

Умови праці – сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоровя і працездатність людини в процесі її жмтєдіяльності.

Виробнича санітарія – сис-ма організяційних та техн. засобів, які запобігають дії на працівників шкідливих вироб. факторів.

Гігієна праці – комплекс заходів, спарям. на запобігання дфї на працівника шкідливого середовища та збереження здоров'я.

Пожежна безпека – комплекс заходів, спарям. на запобігяння пожеж, їх локалізацію та гасіння.

Складові частини ОП

- правові та організаційні питання ОП;

- основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

- основи техніки безпеки

- основи пожежної безпеки

Законодавство України з ОП.

Законодавство з ОП скл. з: конституція Укр., кодекс законів про працю, закон про ОП, Закон про соц. страхування, закон про пожежну безпеку, з-н про санітарне епідеміологічне благополуччя населення.

Державні нормативні акти з ОП.

ДНАОП – правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надана чиннічть правових норм, обов'язкових до виконання. Законодавством передбачено, що залежно від дії, сфери впливів ДНАОП можуть бути міжгалузеві і галузеві.

Міжгалузеві – ДНА загальнодерж. користування, дії яких пошир. на всі підприємства, установи, організації, незалежно від галузевої належності і форми властності.

Галузеві – ДНА, дія яких пошир. на під-ства, установи і орг-ції незалежної форми властності, що відносяться до певної галузі.

ДНАОП ХХХХ. Х.ХХ – ХХ

скор.наз.НА класиф.галуз вид.НА на пор.№ рік затв.

Гарантії прав громадян на ОП.

При укладанні трудового договору власник під розписку інформує про умови праці, небезпечні і шкідливі фактори та про права на пільги і компенсації. Всі умови праці, машин, механізмів, процесів, првинні відповідати нормативним актам з ОП.

Працівник має право відмовитись від роботи, якщо створилась ситуація небезпечна для здоров'я. Працівник має право розірвати трудовий договір і якщо власник не виконує закону про ОП. Всі працівники підлягають соц. страхуванню.

7. Компенсацї за роботу на виробництвах з важкими та шкідливими умовами праці.

- підвищена з/пл;

- безкоштовне санаторне лікування;

- спец. молоко та інші харчові продукти;

- дадаткові перерви;

- скорочена тривалість робочого часу;

- додоткова оплачувана відпустка;

Охорона праці жінок.

- забороняється залучати жінок до важких робіт;

- обмежена маса вантажу, що переносится не має перевищувати 15 кг; при підніманні вантажу больш ніж 1,5м – 10кг. при постійному перенесенні вантажу на протязі зміни також 10 кг.

- вагітних і жінок з дітьми до 3р. забор. до надурочних робіт, у вихідні дні і у нічний час, відряджати у відрядження.

- жінок, що мають дітей від 3 до 14р. у відрядження не посилають.

- відпустка по вагітності 120 днів (70 до і 50 після).

ОП підлітків

- допустимий вік прийняття на роботу підлітків, 16р.

- прийняття на роботу здійснюється після ретельного прохрдження мед. комісії і подалі підлягають щорічному мед. огляду

- забороняється залучати підлітків до важких робіт і до робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також до робіт під землею.

- скорочений робочий день

- забороняється залучати до нічних та надурочних робіт.

- Збільшена відпустка (30 днів).

- обмежена маса вантажу що переноситься.

10. Відповідальність за порушення вимог ОП.

Відповідальність за порушення умов праці може бути чотирох видів:

Дисциплінарна – зобов'язання працівників відповідати перед адміністрацією за невиконання ними вимог ОП.

Адміністративна – відповідальність виражається у формі різноманітних адміністративних стягнень – попередження, догани, штрафу.

Матеріальна - відповідальність підприємства за нанесену шкоду робітникам та службовцям(травми итд.) звя'заних з виконанням своїх службових обов'язків. Частина суми і відшкодування може бути стягнена з працівника підприємства якщо нещасний випадок стався по його вині.

Кримінальна – відповідальність виражена в покаранні осіб, які порушили правила ОП які могли призвести або призвели до нещасних випадків або інші важкі наслідки.

Організація ОП на промисловому підприємстві.

- Вибір та формування структури управління ОП на підприємстві.

- практично всі інженерні служби та посадові особи мають бути залучені в керування ОП.

- чітке регламентування обов'язків і прав посадових осіб з ОП

- розроблення полежень на підприємстві по ОП, часто оформленого у вигляді стандарту підприємства

- Створення служби ОП яка виконує організаційно-методичну роботу по управлюнню ОП і контролює їх реалізацію.

- Облік та аналіз дозволяють встановити рівень ОП і ефективність функціювання.

- Контроль

- Регулювання

Види інструктажів і навчання безпечним методам праці.

Коли на підприємстві є роботи небезпечні, передбачені щорічні курсові навчання з перевіркою знань. Всі працівники проходять навчання у вигляді інструктажів, якщо на підприємстві нема підвищеної безпеки щорічно. Допуск до роботи тих, хто не пройшов – забороняється.

Види інструктажів:

- Вступний – проводиться при прийомі на роботу.

- Превинний – проводиться на початку робіт перед робочим місцем.

- Повторний – пров. повторно перед роб. місцем. Небезпечна – раз в 3 місяці, всі інші – раз в 6 міс.

- Позаплановий – пров. при зміні технологій на виробництві, при введені нового обладняння, коли стається якийсь нещасний випадок.

- Цільовий – пров. при виконанні одноразових робіт.

Навчання для посадових осіб:

всі працівники – посадовці до поч. виконання своїх обов'язків прох. раз на 3 роки навчання з ОП. Створ. комісія для перевірки знань, яку очолює керівник або керівник по ОП. Ті хто не пройшли навчання і перевірку знань, або при поточній перевірці не справились, повинні бути звільнені. Позачергові перевірки відбув. при введенні у дію нових процесів.

Нормування метеологічних умов.

Нормування метеоумов ДСН 3.36.042-99 – сан норми мікроклімату виробничих приміщень.

Нормуються такі показники:

- температура

- вологість

- швидкість повітря

- теплове випромінювання

Нормується залежно від періоду року:

- холодний +10 і нижче (не менше 3 діб)

- теплий більше +10

Нормується від категорії робіт:

1) легка

- Іа

- Іб

Легка категорія робіт – затрати до 150 Ккал/год.

2) Сер. важкості

- ІІа

- Ііб

Затрати більше 250Ккал/год; переніс вант більше 10кг

Метеоумови поділяються на оптимальні і допустимі.

Поняття про процес горіння

Горіння – реакція окиснення, супроводжується великою к-стю тепла, диму, світла.

Для горяння необхідне: горюча речовина, окислювач(кисень, бром, хлор,...), джерело запалення.

Види горіння: повне і неповне.

Повне – при достатній або надлишковій к-сті кисню, утворюються нетоксичні речовини, які в подальшому не здатні горіти.

Неповне – при недостатній к-сті кисню яке супроводжується утворенням токсичних і горючих сполук.

В залежності від швидкості поширення полум'я, горіння можна поділити:

- нормальна швидкість горіння – наз. швидкість поширення полум'я по нерухомій суміші за нормалю до її поверхні.

- взрив – це швидке перетворення речовини, яке супроводжується виділянням енергії і утворенню стиснутих газів.

- Детонація – це горіння, яка поширюється зі швидкістю більшою за швидкість звуку.

- Пожежа – наз. неконтрольоване горіння яке наносить матеріальні збитки.

Протипожежна сигналізація

призначена для швидкого виявлення і своєчасного виклику пожежників.

У зв'язок сигналізацї включено міський і місцевий лелефонний зв'язок. Різноманітні системи електричної пожежної сигналізації(ЕПС) призначені для виявлення початкової стадії пожежі і сповіщення про його місце знаходження.

ЕПС поділються на пожежні і охоронно-пожежні, основними елементами яких являються: пожежні оповіщувачі, приймальні станції, лінії зв'язку, джерела жівлення, звукові або світлові сигнальні пристрої.

Пожежні оповіщувачі бувають ручної і автоматичної дії.

Автоматичні поділяються на: теплові, димові, світлові і комбіновані.

ручні: нопочні, кодові,

Принципи державної політики в галузі охорони приаці(ОП).

- пріорітет життя і здоровя по відношенню до виробничої діяльності;

- соціал. захист працівника

- єдиність нормативів з ОП для всіх субєктів

- здійснення навчання проф. підготовки та підвищує кваліфікацію з питань ОПЖивите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.