Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра кримінального права та кримінології

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри ___________________В.В. Топчій

«______»_______________2015 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З курсу «КримінАЛЬНЕ ПРАВО»

Для підготовки фахівців вищого ступеню освіти - бакалавр

Галузі знань 0304 «Право»

Напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,

Правоохоронна діяльність»

Денної та заочної форми навчання

ІРПІНЬ–2015


Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми з курсу «Кримінальне право» затвердженої у 2012 році.

Автори: Топчій В.В., доцент, д.ю.н., професор кафедри

Мисливий В.А., професор, д.ю.н., професор кафедри

Самілик Г.М., доцент, к.ю.н., професор кафедри

Антипов В.І., професор, к.ю.н., професор кафедри

Антипов В.В., доцент, к.ю.н., доцент кафедри

Мудряк Т.О., доцент, к.ю.н., доцент кафедри

Дідківська Г.В., доцент,к.ю.н., доцент кафедри

Шкелебей В.А., к.ю.н., доцент кафедри

Сингаївська І.В., доцент, к.ю.н., доцент кафедри

Супрун Т.М., к.ю.н., доцент кафедри

Жерж Н.А., доцент кафедри

Рецензент: Винниченко Л.О., доцент, к.ю.н., доцент кафедри

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу криміналістики,протокол №____ від „____”_____________2015 р.

Завідувач кафедри

Д.ю.н., професор В.В. Топчій

 

Реєстраційний № ____________

 

Зміст

1. Загальні положення…………………………………………………… 4

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ …………………………..5

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання

та погодження плану……………………………………………………. 5

2.2. Написання тексту курсової роботи. Загальні рекомендації

до змісту та структури курсової роботи………………………………. 5

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….. 10

3.1.Загальні вимоги…………………………………………………….. 10

3.2. Оформлення списку використаних джерел……………………… 12

3.3. Оформлення додатків…………………………………………….. 13

4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ……………………………………….. 14

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ………………………………………… 16

Додатки………………………………………………………………………21

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу при вивченні певних дисциплін є виконання курсової роботи.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати знання теоретичних основ з відповідної дисципліни, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтувати свої висновки.

Мета методичних вказівок – проілюструвати загальну схему і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу студентам щодо раціональної та ефективної організації її написання і захисту.

Тематика курсових робіт затверджується кафедрою до початку семестру і повинна відповідати завданням навчальної дисципліни. Кількість тем курсових робіт з дисципліни повинна бути як мінімум вдвічі більшою від середньої кількості студентів у групі на відповідному курсі.

 


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану.

Теми курсової роботи пропонуються студентам на початку вивчення курсу. Студенти обирають теми курсової роботи самостійно відповідно до тематики курсових робіт та погоджують її з науковим керівником протягом 10 днів з моменту ознайомлення з тематикою робіт. За пропозицією студента тема курсової роботи може бути уточнена науковим керівником з урахуванням тематики попередніх та подальших досліджень студента, його досвіду чи специфіки місця роботи. Підтвердженням обрання студентом конкретної теми курсової роботи є належним чином заповнене та підписане завдання на курсову роботу. Подальша зміна теми курсової роботи можлива лише як виняток за обґрунтованою письмовою заявою студента з дозволу наукового керівника та за погодженням із завідувачем кафедри.

Написання курсової роботи на одну і ту ж тему двома студентами в одній академічній групі заборонено.

Студент разом з науковим керівником у визначені графіком терміни, розробляє план курсової роботи, узгоджує строки її виконання та подання на перевірку.

 

Написання тексту курсової роботи

Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи.

Під час опрацювання (читання) відібраних літературних джерел студентам не варто покладатися виключно на свою пам’ять, рекомендується робити на окремих аркушах паперу анотації (короткий зміст опрацьованого матеріалу). Це дасть змогу пізніше компонувати матеріал відповідно до питань курсової роботи. Рекомендується особливу увагу звернути на ідеї та пропозиції авторів щодо вирішення тих чи інших проблем, які входять у предмет дослідження курсової роботи. Розглядаючи окреме питання не варто обмежуватись точкою зору лише одного автора, нехай навіть і дуже авторитетного, а необхідно ознайомитись із декількома найбільш поширеними позиціями щодо даної проблеми, вивчити чинне законодавство, що регулює це питання, ознайомитись із практичними сторонами проблеми, статистичними матеріалами, судовою практикою тощо. Також, вивчаючи літературу не потрібно намагатись лише запозичити матеріал, а необхідно осмислити отриману інформацію, зробити її критичний аналіз, власні висновки. Важливим при опрацюванні літературних джерел є знання та навички роботи з каталогами бібліотек, персональним комп’ютером, мережею Інтернет, комп’ютерними правовими системами (ЛІГА: Закон та ін.).

По мірі опрацювання літературних джерел студентом проводиться відбір, осмислення, критичний аналіз необхідних матеріалів, та включення їх до тексту певних структурних елементів курсової роботи. До тексту курсової роботи включаються лише старанно підібрані матеріали, які безпосередньо стосуються предмету дослідження і містять достовірні дані та наукові факти. Про достовірність інформації свідчить не тільки характер джерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність до тієї чи іншої наукової школи. За достовірність та об’єктивність усіх даних курсової роботи відповідає студент – автор роботи.

Зміст курсової роботи повинен відображати послідовність та результати дослідження. Усі складові елементи роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.

Текст курсової роботи викладається літературною мовою без перенасичення спеціальною термінологією, викладається від третьої особи, без вживання займенників „я”, „ми”. За необхідністю можна вживати вирази: „автор вважає”, „на наш погляд” тощо (приклади найбільш поширених мовних конструкцій, які використовуються у наукових працях для виконання функції засобів зв’язку між реченнями наведено у додатку Ж). Не допускається скорочення слів і назв.

Подані у курсовій роботі матеріали розміщуються у такому порядку який відповідає внутрішньому логічному зв’язку етапів дослідження. Рекомендується наступна традиційна структура основних елементів курсової роботи: зміст; вступ; розділи основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки (за необхідності).

 

Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, вказуються бази досліджень (літературні джерела) та інші матеріали, за якими виконується курсова робота, ступінь вивчення обраної проблеми в юридичній літературі. Також потрібно чітко вказувати мету, предмет, об’єкт та завдання, які будуть вирішені при написанні курсової роботи, і власні думки по відношенню до обраної проблеми. Обсяг вступу – 3–5 сторінок (3 – друкованого тексту, 5 – рукописного).

Актуальність теми курсової роботи – це сутність проблемної ситуації, яка потребує вирішення. Визначається кількома реченнями.

Ступінь вивчення проблеми – це стан розробки обраної теми. Необхідно навести короткий огляд основної літератури (назвати вчених, які безпосередньо займались дослідженням зазначеної проблеми), з якого видно, що дана тема ще не розкрита, або недостатньо розкрита, а тому потребує подальшого дослідження.

Формування мети дослідження та завдань курсової роботи, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети здійснюється шляхом вживання дієслів (вивчити..., дослідити..., описати..., встановити..., виявити... тощо). Метою курсової роботи є те, заради чого проводиться дослідження, тобто, вирішення проблеми у цілому, а завданнями – шлях досягнення поставленої мети. Завдання мають бути чіткими, оскільки описання їхнього вирішення становитиме зміст розділів основної частини курсової роботи, а також визначатиме їх заголовки.

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і співвідноситься з ним як часткове і загальне. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи, тому саме на нього спрямована основна увага дослідника. В юридичній науці, найчастіше, об’єкт дослідження розглядається як правові відносини, що існують у певній сфері суспільного життя, а предметом дослідження – правові норми, що регулюють суспільні відносини, або ж проблеми правового регулювання.

У вступі курсової роботи також згадується про фактичний матеріал на основі якого виконана робота, характеризуються основні джерела отриманої інформації (офіційні, наукові, літературні тощо).

 

Основна частина

В основній частині курсової роботи розкривається її зміст, тобто описується саме дослідження та узагальнюються його результати.

Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Матеріал, має викладатися стисло, логічно і аргументовано.

Основна частина може складається з розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів обсягом. При цьому, слова „висновки до розділу” окремо не зазначаються.

Між двома суміжними розділами (підрозділами) повинен бути взаємозв’язок.

Кожна курсова робота буде мати свою структуру основної частини, оскільки остання обумовлюється тематикою дослідження, баченням автором глибини проблеми та шляхів її вивчення, а також різницею у характері і значенні її окремих складових частин для досягнення поставленої у роботі мети дослідження. Конкретна структура основної частини формується у процесі написання курсової роботи, зокрема із урахуванням рекомендацій наукового керівника.

 

Висновки

Висновки є результатом виконаної студентом роботи, в них узагальнюються наведені в основній частині теоретичні і практичні матеріали, даються авторські рекомендації та переваги, пов’язані з їх реалізацією. Висновки мають бути чіткими, виразними, співвідноситись із загальною метою і конкретними завдання сформульованими у вступі. Висновки викладаються у тезисному порядку.

Висновки до курсової роботи це не просто об’єднання висновків зроблених у кінці кожного розділу, це має бути остаточний синтез отриманих результатів, тобто чогось нового, запропонованого автором для вивчення та вирішення досліджуваної проблеми.

Обсяг висновків – 3 сторінки друкованого або 5 сторінок рукописного тексту.

 


Загальні вимоги

Текст курсової роботи має бути надрукований за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Тіme New Romen розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Таблиці, формули та рисунки допускається виконувати тільки чорною пастою (чорнилом) або друкованим способом.

Обсяг курсової роботи складає 40-45 сторінок друкованого тексту.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках (починаючи з другої сторінки вступу) номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Завдання, список використаних джерел не нумерують і до загальної нумерації сторінок не включають.

Текст повинен мати поля з чотирьох боків аркуша таких розмірів:

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних елементів курсової роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами і розташовують посередині сторінки. Після слова „РОЗДІЛ” ставлять його номер без крапки, а з нового рядка через два інтервали теж по центру друкують великими літерами заголовок (назву) розділу. Через два інтервали друкують заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка (розділу чи підрозділу) не ставлять, але якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, а в кінці такого заголовка ставиться крапка.

Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий підрозділ допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься не менше трьох рядків тексту. Приклад виконання заголовків наведено у додатку Г.

Текст курсової роботи повинен поділятися на абзаци, кожен з яких містить самостійну думку. Абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1,5 см від полів.

Необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. Якщо речення починається з цифри, її потрібно писати словами, приблизні цифри теж пишуться словами (наприклад: близько ста днів тощо). Граничні величини позначаються таким чином: від 20 до 50, або 20–50, або 20...30. Римські цифри вживаються на позначення століть, кварталів, року, місяців, томів, частин, з’їздів чи конференцій. Відмінкове закінчення ставиться після останньої цифри: 5, 7, 15–го числа. Не ставиться відмінкове закінчення в номерах додатків, розділів, таблиць, малюнків тощо, а також якщо цифри стоять після іменників, до яких відносяться (наприклад: на мал. 3). Знак № не ставиться у порядковій нумерації розділів, сторінок, додатків, таблиць, а також при скороченнях. У тексті потрібно дотримуватись загально прийнятих скорочень слів: табл., стор., мал., тощо. Не дозволяється використання довільних складноскорочень: ВРУ, КМУ, ДПАУ тощо.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо у курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Матеріали курсової роботи скріплюються (підшиваються) у наступній послідовності:

- титульна сторінка;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності);

Оформлення додатків

Додатки оформляються після списку використаних джерел як продовження курсової роботи на наступних її сторінках у порядку появи у роботі посилань на них.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо у якості додатків використовуються юридичні документи (рішення суду, протокол тощо) замість підпису вказуються прізвище посадової особи. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом аркушів курсової роботи.

 


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Загальна та Особлива частини кримінального права, їх значення та взаємозв’язок.

2. Злочин та кримінальний проступок.

3. Вчення про склад злочину у вітчизняній та зарубіжній доктрині

4. Кримінально-правові наслідки злочину.

5. Перспективи впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб

6. Змішана, подвійна та складна вина в кримінальному праві.

7. Видовий об’єкт злочину та його значення.

8. Інформація як предмет злочину.

9. Потерпілий від злочину в кримінальному праві.

10. Необережне співзаподіяння в кримінальному праві.

11. Спеціальний суб’єкт злочину.

12. Форми множинності: теоретичні та прикладні аспекти

13. Поняття криміналізації та декриміналізації в кримінальному праві України.

14. Поняття неоподатковуваного мінімуму доходів громадян як кримінально-правової категорії.

15. Норми Загальної частини Кримінального кодексу України про особливості кримінальної відповідальності за корупційні злочини.

16. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

17. Структура Особливої частини кримінального права та її генезис.

18. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (на матеріалах судової практики 2014-2015 рр.).

19. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

20. Жорстокість як кримінально-правова категорія.

21. Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини та за захоплення заручників.

22. Кримінальна відповідальність за зґвалтування та за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

23. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканості особи неповнолітніх.

24. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.

25. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.

26. Кримінальна відповідальність за порушення права на отримання освіти та за порушення права на безоплатну медичну допомогу.

27. Кримінальна відповідальність за крадіжку, грабіж та розбій.

28. Кримінальна відповідальність за вимагання та за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.

29. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності, що не пов’язані із заволодінням чужим майном.

30. Фіктивне підприємництво (стаття 205 Кримінального кодексу України).

31. Кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності.

32. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (стаття 206-2 Кримінального кодексу України).

33. Кримінальна відповідальність за порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (стаття 220-1) Кримінального кодексу України).

34. Кримінальна відповідальність за злочини, повязані з незаконним використанням інсайдерської інформації (стаття 232-1, 232-2 Кримінального кодексу України).

35. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.

36. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання та за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

37. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації та за бандитизм.

38. Причинний зв'язок у злочинах проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

39. Кримінальна відповідальність за терористичний акт.

40. Кримінальна відповідальність за терористичні злочини (статті 258-1, 258-2 і 258-3 Кримінального кодексу України).

41. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

42. Кримінальна відповідальність за групове порушення громадського порядку та за масові заворушення.

43. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та за втрату документів, що містять державну таємницю.

44. Кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

45. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову (статті 335 і 336 Кримінального кодексу України).

46. Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації.

47. Кримінальна відповідальність за злочини проти працівників правоохоронних органів (статті 342, 343, 345 347 і 348 Кримінального кодексу України).

48. Кримінальна відповідальність за злочини проти журналістів (статті 345-1, 347-1, 348-1 і 349-1 Кримінального кодексу України).

49. Кримінальна відповідальність за зловживання владою, службовим становищем чи повноваженнями (статті 364, 364-1 і 365-2 Кримінального кодексу України).

50. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.

51. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

52. Неправомірна вигода як ознака злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

53. Істотна шкода та тяжкі наслідки як ознаки злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

54. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність.

55. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються засудженими особами.

56. Поняття військового злочину: загальна характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.

57. Кримінальна відповідальність за непокору та за невиконання наказу.

58. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, за дезертирство та за ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом.

59. Кримінальна відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

60. Кримінальна відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.


 

КУРСОВА РОБОТА

З курсу

_______________________________________________

на тему_________________________________________

________________________________________________

 

 

Робота виконана студентом (кою)

групи ________________________

_____________________________

Прізвище, ім ‘я, по батькові

Науковий керівник_____________

_____________________________

науковий ступінь, посада

______________________________

Прізвище, ім.’я, по батькові

 

ІРПІНЬ – 2015

Реєстраційний №________ __________ _______________

(дата) (П.І.Б.)

 

Результати перевірки______________ ___________ _______________

(до захисту, (дата) (П.І.Б.)

на доопрацювання)

 

 

Результати захисту_____________ __________ ________________

(оцінка) (підпис) (П.І.П.)

 

 


Додаток Б

ЗАВДАННЯ

На курсову роботу

студенту (курсанту) __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема курсової роботи______________________________________________

__________________________________________________________________

 

2. Строк здачі студентом закінченої роботи_______________________________

 

3. Вихідні дані по роботі_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

6. Дата видачі завдання_______________________________________________

 

Продовження додатку Б

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ п/п Назва етапів курсової роботи Строк виконання етапів (роботи) Примітки
1. Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи    
2. Підготовка 30 % курсової роботи та подання її керівнику    
3. Підготовка 70 % курсової роботи та подання керівнику    
4. Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику    
5. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника    
6. Отримання відгуку керівника роботи    
7. Захист курсової роботи    

 

Студент (курсант) ___________________

(підпис)

Керівник___________________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

„______” _______________ _____ р.

 

 

Додаток В

Приклад

змісту курсової роботи за темою „ Принципи кримінально-правової кваліфікації

ЗМІСТ

Стор.
ВСТУП ………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1

Додаток Д

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.