Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗміст, мета і завдання практики

Дидактичною ціллю практичної підготовки магістрів є набуття ними практичних професійних навичок та вмінь на базі теоретичних знань, отриманих під час навчання, оволодіння сучасними методами, способами та формами організації праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування у них стійких навичок прийняття обґрунтованих самостійних рішень в процесі адміністративної діяльності в реальних ринкових умовах.

Метою переддипломної практики є також закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання з адміністративного менеджменту, бюджетно-податкової політики, менеджменту організації, управління інформаційними зв’язками та трудовими ресурсами, техніки та правових засад адміністративної діяльності, психології управління, систем макроекономічного рахівництва, управління розвитком інфраструктури регіону тощо.

Переддипломна практика проводиться на посадах, які будуть займати випускники факультету по закінченню навчання. Головне завдання її – зібрати фактичний матеріал для магістерської роботи, продемонструвати рівень своєї кваліфікації та вміння самостійно вести науковий пошук, вирішувати конкретні теоретико-прикладні завдання, вміння інтерпретувати отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких майбутній магістр упорядковує на власний розсуд накопичені факти та доводить практичну значимість тих чи інших матеріалів та аналітичних даних. Організація, де слухач проходить цей вид практики, стає об’єктом проведення дослідження та виконання магістерської роботи.

Основними завданнями переддипломної практики є:

- практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху “Адміністративний менеджмент” в місцевих, регіональних органах управління, відділах, підприємствах, установах, державних страхових та інвестиційних фондах, банківських установах тощо;

- поглиблення і закріплення теоретичних знань з адміністративного менеджменту та адміністративної діяльності;

- підбір нормативно-правових, інформаційних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

- вивчення законодавчих актів і нормативно-інструктивних документів з питань, що розкривають тему магістерської роботи;

- вивчення адміністративних, економічних, фінансових, кадрових та ін. аспектів роботи управлінь, відділів, служб установ, підприємств, організацій, аналіз системи методів управління і їх вплив на суспільний прогрес;

- вивчення діючого в Україні механізму державного, регіонального та муніципального управління, його недоліків і шляхів подальшого удосконалення;

- збір і опрацювання матеріалів для написання звіту про проходження переддипломної практики та виконання магістерської роботи.

Упродовж практики на робочому місці фахівців слухачі магістратури мають також удосконалити такі практичні вміння і навички:

- вироблення обґрунтованих управлінських рішень у відповідній сфері діяльності;

- аналіз положень про структурні підрозділи організації, порядку їх розробки та затвердження, посадових інструкцій працівників підрозділу, складу працівників відділу (управління) та розподіл функцій між ними;

- участь у доборі методів управління підрозділом;

- аналіз стану організації праці в підрозділі, а також розробка пропозиції щодо їх вдосконалення;

- виявлення та оцінка доцільності розподілу функцій між керівником та його заступником;

- розробка можливих варіантів вирішення загальних проблемних ситуацій, за дорученням керівника організації, обґрунтування їх;

- аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень та доручень керівника організації та внесення пропозицій щодо їх удосконалення;

- аналіз діючої організаційної структури управління, оцінка з точки зору раціональності та відповідності до сучасних умов діяльності організації;

- розробка пропозицій подальшого вдосконалення організаційної схеми управління з урахуванням складу виконуваних функцій, трудомісткості їх виконання, ступеня централізації інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень;

- оцінка ефективності процесу управління організацією, розробка шляхів її підвищення;

- аналіз стану інформаційного забезпечення процесу управління і надання пропозицій щодо його удосконалення;

- проведення аналізу діючої системи підготовки, прийняття й організації виконання управлінських рішень, виявлення показників якості управлінських рішень тощо.

Під час проходження переддипломної практики слухачі пишуть звіт. Остаточним результатом проходження переддипломної практики є захист звіту.

 

 

Бази практики

Об’єктами практики виступають державні установи, організації, підприємства усіх форм власності, які застосовують передові форми та методи ведення управління та господарювання. База проходження переддипломної практики визначається відповідно до обраної теми магістерської роботи.

Підбір баз практики здійснюється відділом практики після погодження з відповідними кафедрами університету.

 

 

Організація та керівництво практикою

Обов’язки практиканта

Порядок проходження практики, її зміст визначається програмою і календарним планом практики та індивідуальним завданням, розробленим для кожного слухача магістратури, відповідно до теми магістерської роботи, керівником практики від університету.

До початку практики студенти зобов’язані пройти інструктаж щодо проходження практики та оформлення всіх необхідних документів.

Під час проходження практики слухач зобов’язаний:

- з’явитися на Базу практики в термін, встановлений наказом про проходження переддипломної практики;

- скласти разом з керівником від Бази практики календарний план проходження практики;

- дотримуватися розпорядку робочого дня, встановленого в організації;

- дотримуватися субординації та етичних норм, відповідально ставитися до виконання вказівок і доручень керівників практики;

- повністю виконувати завдання практики, передбачені програмою практики, індивідуальним завданням та вказівками керівників;

- бути відповідальним за виконану роботу;

- дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки;

- вести щоденник встановленої форми, в якому щодня записувати роботу, виконану за день (щоденник по закінченні практики має бути підписаний практикантом і завірений підписом керівника практики від Бази практики та печаткою);

- зібрати добірку документів, яка є основою текстової частини звіту та необхідним матеріалом для написання магістерської роботи, та додати її до звіту;

- протягом трьох днів після закінчення практики подати керівникові практики від університету завірений керівником практики від Бази практики звіт про проходження переддипломної практики, який повинен містити:

ü план, щоденник проходження практики, заповнений керівником бланк індивідуального завдання;

ü описову частину (виклад матеріалів згідно з розділами звіту про практику) (див. стор. 9-13);

ü добірку документів;

- своєчасно, у визначений наказом про проведення захисту переддипломної практики термін, захистити звіт із практики.

Звіт, план, щоденник практики підписуються керівником практики від Бази практики та завіряються печаткою.

У процесі переддипломної практики кожен практикант складає добірку документів нормативно-правового характеру та аналітичних відомостей, яка додається до звіту. Після перевірки і захисту звіту добірка може бути повернена слухачеві для подальшого використання у навчальному процесі та науковій роботі.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.