Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗміст та оформлення звіту про практику

За результатами виконання програми переддипломної практики та індивідуального завдання, студент зобов’язаний підготувати і подати до захисту звіт, оформлення якого починається із титульної сторінки
(Додаток А). Далі подається зміст звіту із зазначенням номерів сторінок, на яких починаються структурні підрозділи звіту. Наступним структурним елементом звіту є вступ, у якому зазначається мета і завдання переддипломної практики, актуальність, значущість та практичне значення теми індивідуального завдання.

Під час проходження практики слухач повинен добре засвоїти, а потім відобразити основну частину звіту, в якій фактично відображається виконання індивідуального завдання. Індивідуальне завдання до проходження переддипломної практики повинно відповідати другому розділу магістерської роботи. Згідно з тематикою індивідуального завдання, на основі аналітичних та статистичних даних, отриманих на Базі практики, слухач повинен зробити, в динаміці за 5 останніх років, аналіз та глибоке дослідження реального стану соціально-економічного процесу (явища, господарської системи), який є предметом дослідження, виявивши при цьому відповідні тенденції змін та їх причини. Якщо об’єктом переддипломного вивчення є розвиток регіону (окремої території), то студент досліджує:

- зведені показники соціально-економічного розвитку (середньорічна чисельність населення, його статево-віковий склад, показники народжуваності, смертності, грошові доходи на душу населення, розмір середньомісячної заробітної плати та пенсії за віком, обсяг продукції промисловості, в тому числі на душу населення, виробництво товарів народного споживання, в тому числі на душу населення, валова продукція сільського господарства, в тому числі на душу населення, загальний обсяг капіталовкладень за рахунок усіх джерел фінансування та інші);

- макроекономічні показники (внутрішній національний продукт, національний дохід, вироблений в галузях матеріального виробництва та його використання на нагромадження і споживання);

- формування та розвиток ринку праці в регіоні, зайнятість в галузях економіки та рівень безробіття населення, кількість працівників органів управління, використання робочого часу персоналом основної діяльності в галузях економіки, міграційні процеси;

- структурні зміни в економіці (приватизація об’єктів державного сектору, питома вага недержавного сектору за обсягами виробництва продукції в галузях економіки, приватизація державного житлового фонду, кількість робітників і товарна продукція підприємств різних форм власності, забезпечення населення послугами підприємств побутового обслуговування, основні показники діяльності малих підприємств);

- ціни і тарифи (середні ціни на окремі види продовольчих і непродовольчих товарів в державній і приватній торгівлі, індекси інфляції, індекси оптових цін в галузях промисловості);

- розвиток промисловості (темпи зростання (зниження) обсягу виробництва за галузями промисловості, кількість підприємств і товарна продукція в галузях промисловості, динаміка виробництва основних видів продовольчих і непродовольчих товарів народного споживання на душу населення, виробництво засобів виробництва і предметів споживання в промисловості, споживання електроенергії галузями промисловості та енергетична потужність, яка обслуговує виробничий процес);

- зовнішньоекономічну діяльність (динаміка обсягу експорту та імпорту товарів в різні країни світу, експорт найважливіших видів продукції, динаміка експорту-імпорту послуг, динаміка обсягу іноземних інвестицій в економіку області, структура іноземних інвестицій в економіку області різних країн, обсяг інвестицій з області в країни світу, наявність та рух коштів в іноземній валюті підприємств і організацій);

- фінанси (показники формування та використання бюджетних коштів, обсяги надходження коштів до бюджетів різних рівнів та централізованих державних фондів, аналіз кошторису бюджетної установи (неприбуткової організації), показники фінансової діяльності підприємств та організацій, витрати на виробництво продукції, робіт, послуг в галузях економіки, структуру витрат, прибуток, розрахунки з бюджетом, рентабельність промислових підприємств);

- споживчий ринок (кількість підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, роздрібний товарооборот області, забезпечення населення предметами культурно-побутового і господарського призначення тривалого попиту, побутові послуги);

- рівень життя і доходи населення (структура грошових доходів населення, структура грошових витрат та заощаджень населення, середньомісячну заробітну плату робітників та службовців в галузях економіки);

- матеріально-технічне постачання (витрати основних видів матеріальних ресурсів, споживання палива в окремих галузях економіки, динаміка використання вторинної сировини).

- розвиток невиробничої сфери (показники розвитку житлово-комунального господарства, розвитку освіти, культури та охорони здоров’я).

- показники Програми соціально-економічного та культурного розвитку області (району, міста) і інших програм на плановий період.

Переддипломна практика передбачає також можливість вивчення систем управління державних, комунальних та приватних підприємств (установ, організацій). У цьому разі слухач здійснює повний аналіз за такими напрямами:

- характеристика підприємства (установи, організації), (визначення цілей і напрямів діяльності, правові основи функціонування тощо);

- управління і структура підприємства (установи, організації) (поняття і функції управління, загальна, організаційна та виробнича структури управління);

- зовнішнє середовище функціонування (вплив зовнішнього оточення діяльності підприємств, макросередовище господарювання і його чинники, ринок і поведінка в ньому суб’єктів господарювання);

- ресурси (персонал, продуктивність праці, виробничі фонди – основні і оборотні, нематеріальні ресурси і активи, фінансові кошти, інвестиції);

- організація діяльності (інноваційні процеси, виробничий процес і його організація, інфраструктура);

- планування і мотивація діяльності (державне економічне регулювання, планування діяльності підприємства, мотивація і оплата праці);

- результати і ефективність виробництва (виробництво, якість, собівартість продукції, фінансові результати, інтегральна ефективність діяльності).

Доцільно також проаналізувати планові та програмні документи, прийняті рішення, конкретні заходи, які стосуються впливу організації, яка є Базою практики, на досліджуваний процес.

Текст викладу основної частини звіту повинен супроводжуватися ілюстративним матеріалом (таблиці, діаграми, графіки тощо) з обов’язковим їх аналізом. Виконане індивідуальне завдання повинно лягти в основу другого (аналітичного) розділу магістерської роботи студента. Індивідуальне завдання, при його виконанні, слід розподілити на окремі логічно підпорядковані частини. Виходячи з цього – текст на підрозділи.

Висновки та пропозиції. В них студент на основі опрацьованої інформації повинен узагальнити результати аналізу, сформувати висновки та пропозиції щодо ліквідації недоліків, використання наявних резервів та закріплення досягнень, а також виявити перспективи розвитку відповідної сфери життєдіяльності чи галузі економіки підприємства (установи, організації) або міста (району, області).

Список використаних джерел повинен включати нормативно-правові акти та спеціальну і загальну літературу.

На останній сторінці звіту ставиться дата та підпис студента.

Обсяг звіту повинен складати близько 45 друкованих сторінок. Розділи, окремі питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт друкується на комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкових інтервали шрифтом 14. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм.

Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці, формули тощо нумеруються арабськими цифрами без знака №. Таблиці та ілюстративний матеріал, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми та ін.) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис.2.1».

Оформлений за всіма зазначеними вимогами і прорецензований звіт з практики приймається викладачем-керівником практики від університету протягом наступних 3-х робочих днів після її закінчення.

 
Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.