Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПідведення підсумків та оцінювання проходження практики

Після закінчення терміну практики слухачі звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності слухача за практику – це подання письмового звіту, підписаного керівниками від університету та бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими робочою програмою (щоденник та ін.), подається на рецензування керівнику практики від університету, який обов’язково в щоденнику практики вказує диференційовану оцінку та кількість балів (див. табл. 6.1.).

Розподіл балів, які отримують слухачі за результатами проходження практики, оформлення та захисту звітів, здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Хмельницькому університеті управління та права в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, затвердженого наказом університету від 22 червня 2010 року № 485/10 (зі змінами, затвердженими наказами університету від 1 березня 2011 року № 177/11 та від 30 жовтня 2012 року

№ 725/12).

Таблиця 6.1.

Порядок обчислення балів, набраних студентом за результатами проходження та захисту практики

Складові оцінки Оцінка
За національною шкалою Кількість набраних балів
     
Оцінка керівника від бази практики відмінно 19–20
добре 16–18
13–15
задовільно 10-12
7–9
незадовільно 4–6
0–3
Оцінка керівника від університету відмінно 19–20
добре 16–18
13–15
задовільно 10-12
7–9
незадовільно 4–6
0–3
Оцінка комісії за результатами захисту звіту відмінно 54-60
добре 50–53
45–49
задовільно 39–44
36–38
незадовільно   21–35
0–20

 

Критерії оцінювання рівня проходження і захисту звіту з практики подано у табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Критерії оцінювання рівня проходження та захисту звіту з практики

Оцінки Зміст критеріїв оцінки
за національною шкалою за шкалою ЄКТС
         
відмінно   90-100 А Матеріали про проходження практики оформлені відповідно до вимог. Доповідь студента продумана, структурована, містить основні результати проходження практики, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, виклад логічний, доказовий (обґрунтований), висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Керівники від бази практики та університету оцінили роботу на „відмінно”.
добре   82-89 В Мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента продумана, обґрунтована, містить основні результати проведеного дослідження, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на „добре” або один із керівників практики оцінив її проходження на „відмінно”, а інший – на „добре”.
74-81 С Мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента продумана, обґрунтована, містить основні результати проведеного дослідження, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі помилки, які виправляються за допомогою додаткових питань членів комісії. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на „добре”.
задовільно   64-73 D Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження практики. Доповідь студента свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце окремі прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, користуватися фаховою термінологією. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на „задовільно” або один із керівників практики оцінив її проходження на „задовільно”, а інший – на „добре”.
60-63 Е Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження практики. Доповідь студента свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, фаховою термінологією. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на „задовільно”.
незадовільно   35-59 FX Мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента належним чином не підготовлена, відповіді на питання членів комісії необґрунтовані або відсутні, розуміння змісту та завдань практики; студент недостатньо орієнтується в системі чинного законодавства, не в змозі на належному рівні використовувати фахову термінологію. Керівники практики від університету та бази практики оцінили роботу на „незадовільно” або один із керівників практики оцінив її проходження на „задовільно”, а інший – на „незадовільно”.
0-34 F Мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента не підготовлена, відповіді на питання членів комісії необґрунтовані або відсутні, розуміння матеріалу поверхневе; студент не орієнтується в системі чинного законодавства; не вміє використовувати фахову термінологію. Програма практики виконана не в повному обсязі. Керівники практики від університету та бази практики оцінили роботу на „незадовільно”.

 

Оцінка комісії є кінцевою (загальною) за переддипломну практику та вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку слухача за підписом голови комісії. Ця оцінка враховується при визначенні рівня академічної успішності при отриманні диплому магістра разом з іншими оцінками.

Слухач, який не виконав робочу програму практики без поважних причин, відраховується з університету. У окремому випадку, з дозволу декана, йому може бути надане право проходження практики повторно. Слухач, який повторно отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

Інформація про хід практики та її підсумки обговорюються на засіданнях кафедр.

 

Рекомендовані джерела

1. Велещук С.С. Техніка адміністративної діяльності: навч. посіб. /
С.С. Велещук; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.Ф. Мельник; Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т довуз., післядиплом. та магістер. підготов. – Т.: ТНЕУ, 2011. – 317 с.

2. Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятия в условиях рыночной экономики /
Н.М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 6. – С. 54-59.

3. Володькіна М. В. Організація управління промисловим підприємством: навч. посіб. / М. В. Володькіна; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2011. – 318 с.

4. Герасимчук А. Етика й етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки підприємств: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /
А. Герасимчук, О. Тимошенко, Я. Дашкевич; Європ. ун-т. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 285 с.

5. Гуменник В.І. Менеджмент організацій: навч. посіб. / В.І. Гуменник,
Ю.С. Копчак, О.С. Кондур. – К.: Знання, 2012. – 503 с.

6. Конституція України. Київ, 1996 р.

7. Мельник А.Ф. Менеджмент установ і організацій: [навч. посіб.] /
А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Н.М. Кривокульська / за ред. А.Ф. Мельник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 464 c.

8. Нижник В.М. Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств: монографія / В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук, Д.М. Васильківський, А.М. Кравцова, В.В. Пухальський,
О.В. Хмелевський; ред.: В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 347 с.

9. Основи місцевого самоврядування / [авт. кол. за заг. ред. В.М. Олуйка]. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

10. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р.
№ 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. - № 32. - ст. 314.

11. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999
№ 2263 // Офіційний вісник України від 31.12.1999 р., № 50, стор. 77, код акту 13163/1999.

12. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1242 // Урядовий кур'єр офіційне видання від 27.12.2011 р. № 242.

13. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР // Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.
gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0

14. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від
21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2
%F0

15. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.
№ 586-XIV // Режим доступу до документа: http://zakon1.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

16. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 № 2694-XII // Режим доступу до документа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

17. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР // Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0

18. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Сладкевич, А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2007. – 488 c.

 

 

Інформаційні ресурси

1. http:// www.rada.gov.ua

2. http://edus.ru/metodologchnoponyatyn-konspekt_teoriya_organizacii/14/

3. http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm

4. http://pidruchniki.ws/menedzhment/

5. http://www.president.gov.ua/.


Додаток АЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.