Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК .

- Обов’язки споживачів; Вимоги до працівників і їх підготовка; Технічна документація;

- Приймання електроустановок в експлуатацію та допуск на їх підключення до електричної мережі;Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок;

- Керування електрогосподарством;Оперативно-диспетчерське керування; Автоматизовані системи керування;

-Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи.Силові кабельні лінії.Розподільні установки та підстанції.Силові трансформатори та масляні реактори. Електричні двигуни. Заземлювальні пристрої.Установки конденсаторні.Установки акумуляторні.Електричне освітлення.Засоби вимірювальної техніки електричних величин.Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів

ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Установки електрозварювальні.Установки електротермічні. Автономні електростанції. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах.Вимоги до обладнання і персоналу. Приймання обладнання в експлуатацію. Експлуатація і ремонт. Профілактичні випробування.Порядок і обсяг огляду та перевірки.

Основні положення ПБЕ.

 

Державний нормативний акт Про охорону праці.ЗатвердженоНаказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533. Дата введення 20.02.98 ДН АОП 0.00-1.21-98 ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ.

Галузь застосування:

1.1. Вимоги цих Правил поширюються на праців­ників, що обслуговують діючі електроустановки спожи­вачів напругою до 220 кВ включно і є обов'язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, неза­лежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час ви­конання в них монтажних, налагоджувальних, випро­бувальних, ремонтних і будівельних робіт.

1.3. В цих Правилах викладені основні вимоги, щодо убезпечення працівників під час експлуатації елек­троустановок.

Заходи додаткового підвищення безпеки, які перед­бачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.

1.4. Засоби захисту, що застосовуються відпові­дно до цих Правил, повинні бути справні, випробу­вані і задовольняти вимоги "Правил применения й испытания средств защиты, используемых в злектроустановках / Москва, Знергоатомиздат, 1987", затверд­жених Міненерго СРСР 12.02.81.

1.5. Первинні засоби пожежогасіння, які застосо­вуються в електроустановках, мають відповідати Пра­вилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Уп­равлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 та зареєстрованим в Мін'юсті України 14.07.95 за № 219/755.

1.6. Машини, механізми, пристосування і інстру­мент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних норма­тивних документів і строків.

1.7. Електрообладнання, конструкції, комплекту­вальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного вироб­ництва повинні відповідати вимогам чинних норматив­них документів в Україні.

Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов'яз­ковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифі­катом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертиф­ікації УкрСЕПРО.

У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація - замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладеная контракту на його поставку. Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна докумен­тація, що поставляється а обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською (або також і рос­ійською) мовою. Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Дер­жстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертиф­ікати долучаються до паспорта обладнання або виробу.

1.8. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов'язкове дотримання також ви­мог СНиП-Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве",

1.9. Під час експлуатації електроустановок необх­ідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановле­них Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпе­ки під час експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим Пра­вилам та послаблювати їхню дію.

 

3. Структура та основні положення Правил ПБЕ установок споживачів.

Структура Правил безпечної експлуатації електроустановок.

1.Загальні положення:

1.1. Галузь застосування;

1.2. Скорочення, терміни, визначення;

1.3. Організація безпечної експлуатації електро­установок;

2. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок

Вимоги до працівників. Оперативне обслуговування. Виконання робіт

3. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи: Перелік основних заходів. Працівники, відповідальні за безпеку робіт. Порядок видачі та оформлення наряду. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до вико­нання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Оформлення перерв у роботі.Переведення бригади на нове робоче місце. Закінчення робіт. Закриття наряду.Оформлення робіт, що виконуються за розпо­рядженням і в порядку поточної експлуатації. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередачі. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ. Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій. Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках за розпорядженням. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку поточної експлуатації.Вмикання електроустановок після повного закінчення робіт.

4. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт

Порядок підготовки робочого місця.Вимикання (зняття напруги).Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця.Перевірка відсутності напруги.Встановлення заземлень. Загальні вимоги.Встановлення заземлень в електроустановках підстанцій і в розподільчих устаткуваннях.Заземлення повітряних ліній електропередачі.Зберігання та облік заземлень.

5. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків. Короткочасні роботи.

6. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт електроустановках загального призначення.

Повітряні лінії електропередачі. Роботи на кабельних лініях електропередачі.Роботи на комутаційних апаратах і ком­плектному розподільчому устаткуванні.Роботи під час обслуговування електродвигунів.Роботи з вимірювальними приладами, пристро­ями релейного захисту, автоматики, теле­механіки і зв'язку, з електролічильниками.Акумуляторні батареї та зарядні пристрої. Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами, переносними світильниками, переносними електричними машинами та електрозварюваль­ним устаткуванням. Роботи в електроустановках, пов'язані з пі­дійманням на висоту. Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин.Робота відряджених працівників.

7. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення.

Електродні котли. Електрофільтри.Чищення і обмивання ізоляторів. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах.Електроустановки в пожежонебезпечних зонах. Електроустановки випробувальних станцій і лабо­раторій. Проведення випробувань обладнання. Вимі­рювання Основні вимоги електробезпеки під час експлуатації мобільних (інвентарних) будівель та споруд.

1. Опосвідчення стану безпеки в електроустановках.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.