Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩо собою являє структура персоналу організації?

Що собою являє структура персоналу організації?

Персонал або кадровий склад (кадри) – це загальна сукупність людей, що перебувають у трудо­вих відносинах з конкретною ор­ганізацією, тобто утворюють дану організацію незалежно від виду трудового договору і строку, на який договір укладено. У великих організаціях структура персоналу може бути дуже складною за кі­лькістю різних професій, посад, рівнів кваліфікації тощо. А це дуже ускладнює систему і про­цеси управління такими колекти­вами. В організаціях промисло­вого виробництва виділяють пер­сонал основної діяльності (про­мислово-виробничий) і неоснов­ної (непромисловий). В Україні назви категорій персоналу стан­дартизовані, отже всі організації повинні дотримуватись стандар­тизованих назв.Структурою пер­соналу називають співвідношення чисельності різних категорій пра­цівників, наприклад, керівників і рядових виконавців, робітників, зайнятих ручною і механізованою працею тощо.

Структуру персоналу немож­ливо стандартизувати, адже вона складається під впливом багатьох чинників. Адміністрація кожної організації повинна постійно ана­лізувати структуру персоналу та оптимізувати її з урахуванням динамічних зовнішніх і внутріш­ніх змін.

Структура персоналу фірми може бути: 1) статистична (відо­бражаї розподіл персоналу в роз­різі категорій і груп посади); 2) аналітична структура (на основі спец. досліджень і розрахунків і поділяється на загальну (за ста­жем), часткову (робота ручна за доп. машини).

Безумовно, структура служби управління персоналом багато в чому визначається характером і розмірами організації, особливос­тями продукції та послуг. У ма­лих та середніх організаціях ба­гато функцій управління персона­лом реалізується переважно лі­нійними керівниками, а у великих - формуються самостійні структу­рні підрозділи для реалізації ок­ремих функцій. У ряді організацій формуються структури управ­ління персоналом, які об'єднують під єдиним керівництвом заступ­ника директора з персоналу всі підрозділи, що причетні до ро­боти з кадрами.

 

6. Назвати і пояснити основні якісні характеристики персо­налу організації.

Оснонвні якісні характеристики персоналу орг-ції вкл. в себе: 1) ПІП працівника; 2) посада (про­фесія); 3) стать (чол.-жін); 4) вік, років; 5) загальний трудовий стаж, років; 6) стаж роботи в орг-ції, років; 7) категорія (для спеці­алістів); 8) тарифний розряд, клас (для робітників); 9) освіта; 10) спеціальність (за дипломом).

Пояснення самостійно J.

7. Назвати і пояснити основні типи організацій у сфері еко­номіки. Які вам відомі орга­нізації в інших сферах життє­діяльності людини?

Організації у сфері економіки створюються для спільної еконо­мічної діяльності. Спільна праця групи людей звичайно продукти­вніша у порівнянні з працею такої ж кількості виконавців – одина­ків.

Суспільство складається з сі­мей, а державу утворюють різно­манітні організації. Кожна сім’я через своїх працездатних членів пов’язана з державою не прямо, а посередництвом організацій, у яких люди народжуються, вихо­вуються, навчаються, працюють, з допомогою яких лікуються, від­почивають, розвиваються духо­вно.

Таким чином, можна стверджу­вати, що сучасна цивілізація три­мається “на трьох китах”: сім’ї, організації та державі. До речі, сім’ю теж можна розглядати як маленьку організацію, а державу як сапер організацію.

У сфері економіки можна наве­сти такі форми орг-ції – приватні, колективні, державні.

Пояснення самостійно J.

 

8. Що таке «спільна праця», у чому полягають її переваги та недоліки у порівнянні з ін­дивідуальною працею?

Організації у сфері економіки створюються для спільної еконо­мічної діяльності. Спільна праця групи людей звичайно продукти­вніша у порівнянні з працею такої ж кількості виконавців – одина­ків.

Переваги: наявність спільної мети та координація спільних зу­силь щодо її досягнення; спільна праця є більш продуктивнішою та реультативнішою; сприяє взаємо­дії людей,

Недоліки: наявність різних ін­тересів при спільній роботі може привести до конфліктів, резуль­тати спільнї праці необхідно роз­поділяти між її учасниками, в той час коли при індивідуальній праці її результати привласнює одна людина.

 

Що собою являє структура персоналу організації?

Персонал або кадровий склад (кадри) – це загальна сукупність людей, що перебувають у трудо­вих відносинах з конкретною ор­ганізацією, тобто утворюють дану організацію незалежно від виду трудового договору і строку, на який договір укладено. У великих організаціях структура персоналу може бути дуже складною за кі­лькістю різних професій, посад, рівнів кваліфікації тощо. А це дуже ускладнює систему і про­цеси управління такими колекти­вами. В організаціях промисло­вого виробництва виділяють пер­сонал основної діяльності (про­мислово-виробничий) і неоснов­ної (непромисловий). В Україні назви категорій персоналу стан­дартизовані, отже всі організації повинні дотримуватись стандар­тизованих назв.Структурою пер­соналу називають співвідношення чисельності різних категорій пра­цівників, наприклад, керівників і рядових виконавців, робітників, зайнятих ручною і механізованою працею тощо.

Структуру персоналу немож­ливо стандартизувати, адже вона складається під впливом багатьох чинників. Адміністрація кожної організації повинна постійно ана­лізувати структуру персоналу та оптимізувати її з урахуванням динамічних зовнішніх і внутріш­ніх змін.

Структура персоналу фірми може бути: 1) статистична (відо­бражаї розподіл персоналу в роз­різі категорій і груп посади); 2) аналітична структура (на основі спец. досліджень і розрахунків і поділяється на загальну (за ста­жем), часткову (робота ручна за доп. машини).

Безумовно, структура служби управління персоналом багато в чому визначається характером і розмірами організації, особливос­тями продукції та послуг. У ма­лих та середніх організаціях ба­гато функцій управління персона­лом реалізується переважно лі­нійними керівниками, а у великих - формуються самостійні структу­рні підрозділи для реалізації ок­ремих функцій. У ряді організацій формуються структури управ­ління персоналом, які об'єднують під єдиним керівництвом заступ­ника директора з персоналу всі підрозділи, що причетні до ро­боти з кадрами.

 

6. Назвати і пояснити основні якісні характеристики персо­налу організації.

Оснонвні якісні характеристики персоналу орг-ції вкл. в себе: 1) ПІП працівника; 2) посада (про­фесія); 3) стать (чол.-жін); 4) вік, років; 5) загальний трудовий стаж, років; 6) стаж роботи в орг-ції, років; 7) категорія (для спеці­алістів); 8) тарифний розряд, клас (для робітників); 9) освіта; 10) спеціальність (за дипломом).

Пояснення самостійно J.

7. Назвати і пояснити основні типи організацій у сфері еко­номіки. Які вам відомі орга­нізації в інших сферах життє­діяльності людини?

Організації у сфері економіки створюються для спільної еконо­мічної діяльності. Спільна праця групи людей звичайно продукти­вніша у порівнянні з працею такої ж кількості виконавців – одина­ків.

Суспільство складається з сі­мей, а державу утворюють різно­манітні організації. Кожна сім’я через своїх працездатних членів пов’язана з державою не прямо, а посередництвом організацій, у яких люди народжуються, вихо­вуються, навчаються, працюють, з допомогою яких лікуються, від­почивають, розвиваються духо­вно.

Таким чином, можна стверджу­вати, що сучасна цивілізація три­мається “на трьох китах”: сім’ї, організації та державі. До речі, сім’ю теж можна розглядати як маленьку організацію, а державу як сапер організацію.

У сфері економіки можна наве­сти такі форми орг-ції – приватні, колективні, державні.

Пояснення самостійно J.

 

8. Що таке «спільна праця», у чому полягають її переваги та недоліки у порівнянні з ін­дивідуальною працею?

Організації у сфері економіки створюються для спільної еконо­мічної діяльності. Спільна праця групи людей звичайно продукти­вніша у порівнянні з працею такої ж кількості виконавців – одина­ків.

Переваги: наявність спільної мети та координація спільних зу­силь щодо її досягнення; спільна праця є більш продуктивнішою та реультативнішою; сприяє взаємо­дії людей,

Недоліки: наявність різних ін­тересів при спільній роботі може привести до конфліктів, резуль­тати спільнї праці необхідно роз­поділяти між її учасниками, в той час коли при індивідуальній праці її результати привласнює одна людина.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.