Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСемінар 2. Філософія Давнього світу

1. Виникнення і основні риси філософії у стародавній Індії.

2. Давньокитайська філософія: даосизм та конфуціанство.

3. Історичні передумови зародження філософії у давньогрецькій культурі.

4. Основні концепції та напрями розвитку ранньої античної філософії.

5. Філософія Сократа: проблема людини та методи філософування.

6. Філософська система Платона: онтологія, гносеологія, соціальна філософія.

7. Філософська система Аристотеля: логіка, онтологія, гносеологія, соціальна філософія.

8. Філософія епохи еллінізму: скептики, стоїки, епікурейці, неоплатонізм.

Основні терміни та поняття: антропоцентризм, атомісти, дао, даосизм, елеати, епікурейці, етичний раціоналізм, золоте правило моралі, ідея, конфуціанство, космоцентризм, логос, матерія, мікрокосм, макрокосм, релятивізм, скептицизм, софістика, стоїцизм, форма.

Семінар 3. Філософія середньовіччя, епохи Відродження та Нового часу

1. Середньовічна філософія: основні ідеї, принципи, методи.

2. Людина і Бог у вченні Августина Блаженного.

3. Філософсько-теологічна система Фоми Аквінського.

4. Проблематика філософії епохи Відродження: антропоцентризм, натурфілософія та соціально-політична думка.

5. Особливості розвитку філософії Нового часу в Європі. Формування нової парадигми наукового світогляду.

6. Емпірична філософія Ф. Бекона.

7. Раціоналізм Р. Декарта та ірраціоналізм Б.Паскаля.

8. Філософія пізнання та соціальна філософія Т. Гоббса.

Основні терміни та поняття: антропоцентризм, громадянське суспільство, гуманізм, дедукція, деїзм, детермінізм, дуалізм, екзегеза, емпіризм, індукція, ірраціоналізм, монізм, пантеїзм, патристика, персоналізм, плюралізм, провіденціалізм, раціоналізм, суспільний договір, схоластика, телеологізм, теодицея, теоцентризм, універсалія, універсалізм, утопія.

Семінар 4. Європейська філософія ХVIII-XIX ст.

1. Французький матеріалізм і Просвітництво (Ш. Монтеск’є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Гольбах та ін.).

2. Трансцендентальна діалектика та етика І. Канта.

3. Філософська система Г. Гегеля.

4. Філософія інтелектуальної інтуїції Й. Фіхте і В. Шеллінга.

5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

6. Загальна характеристика філософських ідей К. Маркса та Ф. Енгельса.

Основні терміни та поняття: абсолютний ідеалізм, абсолютний дух, абсолютна ідея, апріорне та апостеріорне знання, «воля до влади», «воля до життя», діалектика, імморалізм, категоричний імператив, нігілізм, ноогенетичний закон, песимізм, «річ для нас» та «річ у собі», суб’єктивний дух, «трансцендентальний» та «трансцендентний».

Семінар 5. Європейська філософія XIX-ХХ ст.

1. Філософія життя Ф. Ніцше, А. Шопенгауера.

2. Психоаналітична філософія З. Фрейда та К. Юнга.

3. Сучасна антропологічна філософія (М. Шелер, Плеснер, Гелен та ін.).

4. Філософія екзистенціалізму (С. К’єркегор, М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс).

5. Позитивізм та його різновиди. Неопозитивізм і постпозитивізм.

6. Філософія неотомізму. Проблема союзу науки і релігії.

7. Інформаційно-семантичний підхід в сучасній філософії. Критичний раціоналізм, феноменологія, структуралізм, герменевтика.

Основні терміни та поняття: архетип, «буття-в-собі», «буття-для-себе», «буття-для-Іншого», верифікація, відповідальність, герменевтика, деконструкція, дискурс, екзистенція, екзистенціалізм, колективне несвідоме, комунікація, персоналізм, підсвідомість, позитивізм, постмодерн, прагматизм, структуралізм, сублімація.

Семінар 6. Особливості становлення і розвитку української філософії

 

1. Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки.

2. Вчення Григорія Сковороди про світ, людину, пізнання.

3. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст..

4. Філософія української національної ідеї, її витоки та основні напрями її розробки (Т. Шевченко, І. Франко, М. Драгоманов).

5. Філософія самопізнання М. Бердяєва.

6. Сучасна українська філософія (М. Попович, С. Кримський, І. Бичко, В.Табачковський та ін.).

Основні терміни та поняття: «два світи та три натури», інтегральний націоналізм, кордоцентризм, «нерівна рівність», «сродна праця», українська історіософія, філософія серця.

 

Семінар 7. Проблеми онтології. Сутність та структура свідомості.

 

1. Проблема буття: історія та сучасне бачення. Структура буття: рівні, види та форми буття.

2. Матерія як об’єктивна реальність і філософська категорія. Спосіб існування та атрибутивні властивості матерії.

3. Походження і сутність свідомості. Структура свідомості, її основні характеристики. Свідомість і мислення.

4. Суспільна та індивідуальна свідомість. Форми суспільної свідомості.

5. Суспільна психологія та ідеологія. Роль суспільної думки в соціально-політичних процесах. Маніпулювання суспільною свідомістю.

6. Поняття духовності. Духовна діяльність та її особливості.

7. Практика як основа життєдіяльності людини. Види практики. Діяльність, праця, творчість.

Основні терміни та поняття: агностицизм, буття, відображення, діалектика, емпіризм, знання, істина, категорія, матерія, метафізика, наука, онтологія, пізнання, простір, раціоналізм, розвиток, рух, саморозвиток, самосвідомість, свідомість, синергетика, скептицизм субстанція.

Семінар 8. Соціальна філософія

 

1. Суспільство як система, що розвивається. Історичні зміни філософських поглядів на суспільство.

2. Суспільне буття і суспільна свідомість. Основні сфери суспільного життя та їх взаємодія.

3. Суспільне виробництво: історичні способи та структура. Антропогенні сили виробництва як його основа, мета і засіб.

4. Політична система суспільства, її структурні елементи і функції.

5. Закони суспільного розвитку, загальноісторичні і специфічні закони. Закони системної дії.

6. Особливості трансформації суспільних відносин в Україні: становлення демократичної правової держави.

Основні терміни та поняття: акультурація, вестернізація, глобальні проблеми, глобалізація, демографія, інформаційне суспільство, «кінець історії», культурна універсалізація, міграція, модернізація, прогресизм, регрес, релятивізм, соціальна група, соціальна роль, соціальний статус, стратифікація, суспільний прогрес, суспільно-історичний процес, філософія історії, цивілізація.

 

Семінар 9. Суспільно-історичний процес. Проблема глобалізації

 

1. Поняття суспільно-історичного процесу. Суспільний розвиток і суспільний прогрес. Типи та критерії суспільного прогресу.

2. Рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку.

3. Погляди на майбутнє суспільства. Соціальне прогнозування, його типи і методи.

4. Природа та суспільство. Концепція географічного і демографічного детермінізму. Сучасна екологічна криза і проблема її вирішення.

5. Глобалізаційні процеси в сучасному світі. Взаємодія культур і національна самобутність народів.

6. Глобальні проблеми людства, їх сутність і зміст. Діяльність «Римського клубу» та шляхи вирішення глобальних проблем.

Основні терміни та поняття: акультурація, вестернізація, глобальні проблеми, глобалізація, демографія, інформаційне суспільство, «кінець історії», культурна універсалізація, модернізація, прогресизм, регрес, релятивізм, соціальна група, соціальна роль, соціальний статус, стратифікація, суспільний прогрес, суспільно-історичний процес, філософія історії, цивілізація.Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.