Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ОПОРУ ЗА РОЗРАХУНКОМ

Е.4 При розрахунку фундаментів за деформаціями основ згідно з 7.7.1 середній тиск під підошвою фундаменту р не повинен перевищувати розрахунковий опір ґрунту основи R, кПа, який визначають за формулою

R = [Mγ kz11 + Mqd1γ'11 + (Mq - 1)dbγ'11 + Mcc11] , (Е.1)

де γс1 і γс2 - коефіцієнти умов роботи, що приймають за таблицею Е.7;

k - коефіцієнт, що приймають k = 1, якщо міцнісні характеристики ґрунту (φ і с) визначені безпосередніми випробуваннями, і k = 1,1, якщо вони прийняті за таблицями В.1-В.2;

Mγ, Mq, Мс - коефіцієнти, що приймають за таблицею Е.8;

kz - коефіцієнт, що приймають при b < 10 м - kz = 1, при b ≥ 10 м - kz = z0/b + 0,2 (тут z0 = 8 м);

b - ширина підошви фундаменту, м;

γ11 - усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, що залягають нижче підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначають з урахуванням зважувальної дії води), кН/м3;

γ'11 - те саме, що залягають вище підошви;

c11 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа;

d1 - глибина закладання фундаментів безпідвальних споруд від рівня планування або приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, яку визначають за формулою

d1 = hs + hcf γcf / γ'11, (E.2)

де hs - товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту з боку підвалу, м;

hcf - товщина конструкції підлоги підвалу, м;

γcf - розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги підвалу, кН/м3;

db - глибина підвалу - відстань від рівня планування до підлоги підвалу, м (для споруд з підвалом глибиною понад 2 м приймають db = 2 м).

Примітка 1. Формулу (Е.1) допускається застосовувати при будь-якій формі фундаментів у плані. Якщо підошва фундаменту має форму кола або правильного багатокутника площею А, приймають b = .Примітка 2. Розрахункові значення питомої ваги ґрунтів і матеріалу підлоги підвалу, що входять у формулу (Е.1), допускається приймати такими, що дорівнюють їх нормативним значенням.

Примітка 3.Розрахунковий опір ґрунту при відповідному обґрунтуванні може бути збільшений, якщо конструкція фундаменту поліпшує умови його спільної роботи з основою.

Примітка 4.Коефіцієнти Мγ, Mq, Mc при відповідному обгрунтуванні допускається визначати за іншими таблицями, розробленими для фундаментів прямокутних, стрічкових, переривчастих, кільцевих, з проміжною підготовкою тощо, а також при позацентрових, горизонтальних та інших навантаженнях.

Примітка 5.Для фундаментних плит з кутовими вирізами розрахунковий опір ґрунту основи допускається збільшувати на 15 %.

Примітка 6.Якщо d1 > d (d - глибина закладання фундаменту від рівня планування), у формулі (Е.1) приймають d1 = d і db = 0.

Примітка 7. Значення R, знайдене для пухких пісків за формулою (Е.1) при γс1 = 1 та γс2 = 1, повинно уточнюватись за результатами випробувань штампами.

Таблиця Е.7 - Коефіцієнти γс1, γс2

Ґрунти Коефіцієнт γс1 Коефіцієнт γс2 для споруд із жорсткою конструктивною схемою при відношенні довжини споруди або її відсіку до висоти L/H
4 і більше 1,5 і менше
Великоуламкові з піщаним заповнювачем і піщані, крім дрібних і пилуватих 1,4 1,2 1,4
Піски дрібні 1,3 1,1 1,3
Піски пилуваті:      
малого і середнього ступеня вологості; 1,25 1,0 1,2
насичені водою 1,1 1,0 1,2
Глинисті, а також великоуламкові з глинистим заповнювачем з показником текучості ґрунту або заповнювача IL 0,25 1,25 1,0 1,1
Те саме при 0,25< IL0,5 1,2 1,0 1,1
Те саме при IL >0,5 1,1 1,0 1,0
Примітка 1. До споруд із жорсткою конструктивною схемою відносяться споруди, конструкції яких спеціально пристосовані до сприйняття зусиль від деформацій основ, у тому числі за рахунок застосування заходів, зазначених у додатку К. Примітка 2. Для будинків із гнучкою конструктивною схемою значення коефіцієнта γс2 приймають за одиницю. Примітка 3. При проміжних значеннях L/H коефіцієнт γс2 визначають інтерполяцієюю. Примітка 4. Для пухких пісків γс1 та γс2 приймають за одиницю.

 


Таблиця Е.8- Коефіцієнти Мγ, Mq, Mc

Кут внутрішнього тертя φ11, град. Коефіцієнти Кут внутрішнього тертя φ11, град. Коефіцієнти
Мγ Mq Мс Мγ Mq Мс
1,00 3,14 0,66 3,65 6,24
0,01 1,06 3,23 0,72 3,87 6,45
0,03 1,12 3,32 0,78 4,11 6,67
0,04 1,18 3,41 0,84 4,37 6,90
0,06 1,25 3,51 0,91 4,64 7,14
0,08 1,32 3,61 0,98 4,93 7,40
0,10 1,39 3,71 1,06 5,25 7,67
0,12 1,47 3,82 1,15 5,59 7,95
0,14 1,55 3,93 1,24 5,95 8,24
0,16 1,64 4,05 1,34 6,34 8,55
0,18 1,73 4,17 1,44 6,76 8,88
0,21 1,83 4,29 1,55 7,22 9,22
0,23 1,94 4,42 1,68 7,71 9,58
0,26 2,05 4,55 1,81 8,24 9,97
0,29 2,17 4,69 1,95 8,81 10,37
0,32 2,30 4,84 2,11 9,44 10,80
0,36 2,43 4,99 2,28 10,11 11,25
0,39 2,57 5,15 2,46 10,85 11,73
0,43 2,73 5,31 2,66 11,64 12,24
0,47 2,89 5,48 2,88 12,51 12,79
0,51 3,06 5,66 3,12 13,46 13,37
0,56 3,24 5,84 3,38 14,50 13,98
0,61 3,44 6,04 3,66 15,64 14,64

Е.5 Розрахункові значення φ11, с11, γ11 визначають при довірчій імовірності α, що приймають для розрахунків за другим граничним станом, яка дорівнює 0,85. Вказані характеристики знаходять для шару грунту завтовшки z нижче підошви фундаменту: z = b/2 при b < 10 м і z = z1 + 0,1b при b ≥ 10 м (тут z1 = 4 м).

Якщо товщина грунтів, розташованих нижче підошви фундаменту або вище неї, неоднорідна по глибині, то приймають середньозважене значення її характеристик , що визначають за формулою

:= , (Е.2а)

де xi - значення характеристики i-го інженерно-геологічного елемента;

hi - товщина елемента.

Коефіцієнти Мγ, Mq, Mc визначені виходячи з умови, що висота (товщина) зони пластичних деформацій zmax під краями рівномірно навантаженої смуги дорівнюють чверті її ширини b; zmax = b/4.

Е.6 Розрахунковий опір R основи, яка складена великоуламковими ґрунтами, обчислюють за формулою (Е.1) на основі результатів безпосередніх визначень характеристик міцності ґрунтів.

Якщо вміст заповнювача перевищує 40 %, значення R для великоуламкових ґрунтів допускається визначати за характеристиками заповнювача.

Е.7 Розрахунковий опір ґрунтів основи R у випадку їх ущільнення або влаштування ґрунтових подушок повинен визначатись виходячи з розрахункових значень фізико-механічних характеристик ущільнених ґрунтів, що задаються проектом.

Е.8 Розрахунковий опір ґрунтів основи R при переривчастих фундаментах визначають як для стрічкових фундаментів згідно Е.4-Е.7 з підвищенням значення R коефіцієнтом kd, що приймають за таблицею Е.9.

Таблиця Е.9- Коефіцієнт kd

Вид фундаментних плит Значення коефіцієнта kd для пісків (крім пухких) і глинистих ґрунтів при коефіцієнті пористості е і показнику текучості IL
е ≤ 0,5; IL 0 е = 0,6; IL = 0,25 е ≥ 0,7; IL ≥ 0,5
Прямокутні 1,3 1,15 1,00
3 кутовими вирізами 1,3 1,15 1,15
Примітка 1. При проміжних значеннях е і IL коефіцієнт kd визначають інтерполяцією. Примітка 2. Для плит з кутовими вирізами коефіцієнт kd враховує підвищення R згідно з приміткою 5 до Е.4.

Е.9 При збільшенні навантажень на основу існуючих споруд (наприклад, при реконструкції) розрахунковий опір ґрунтів основи повинен прийматись відповідно до даних про їх фізико-механічні властивості з урахуванням типу і стану фундаментів і надфундаментних конструкцій споруди, тривалості її експлуатації, очікуваних додаткових осідань при збільшенні навантажень на фундаменти і їх впливів на споруди, що надбудовуються, та споруди, що примикають, відповідно до підрозділу 11.4.

Е.10 Розрахунковий опір ґрунту основи R, обчислений за формулою (Е.1), може бути підвищений Ru в залежності від співвідношення розрахункового осідання основи s (при тиску р = R) та граничного осідання su (підрозділ 7.9):

а) при s ≤ 0,4su - Ru = 1,2R;

б) при s ≥ 0,7su - Ru = R;

в) при 0,7su > s > 0,4su - Ru визначають інтерполяцією.

При відповідному обгрунтуванні допускається при s ≤ 0,4su приймати Ru = 1,3R.

Підвищений тиск не повинен викликати деформації основи понад 80 % граничних і перевищувати значення тиску за умови розрахунку основ за несучою здатністю згідно з підрозділом 7.10.

Е.11 За наявності в межах стисливої товщі основи на глибині z від підошви фундаменту шару ґрунту меншої міцності ніж міцність ґрунту шарів, які лежать вище, розміри фундаменту повинні призначатись такими, щоб для сумарного напруження σz забезпечувалась умова

σz =(σzp - σ) + σzg ≤ Rz, (E.3)

де σzp, σ i σzg -вертикальні напруження в ґрунті на глибині гвід підошви фундаменту (Д.1),кПа;

Rz - розрахунковий опір ґрунту зниженої міцності, кПа, на глибині z, обчислений за формулою (Е.1) для умовного фундаменту шириною bz, м, яка дорівнює

bz = - a, (E.4)

де Az = N/σzp; a=(l - b/2),

тут N - вертикальне навантаження на основу від фундаменту;

l і b - відповідно довжина і ширина фундаменту.

Е.12 Тиск на ґрунт біля краю підошви позацентрово навантаженого фундаменту (обчислений у припущенні лінійного розподілу тиску під підошвою фундаменту при навантаженнях, прийнятих для розрахунку основ за деформаціями), як правило, повинен визначатись з урахуванням заглиблення фундаменту в ґрунт і жорсткості надфундаментних конструкцій.

Крайовий тиск при дії згинального моменту уздовж кожної осі фундаменту не повинен перевищувати 1,2R і в кутовій точці 1,5R (тут R - розрахунковий опір ґрунту основи, який визначається згідно з Е.4-Е.10).


ДОДАТОК Ж

(рекомендований)

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.