Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ОСНОВ ФУНДАМЕТІВ І ВПЛИВУ ЇХ НА СПОРУДИ

 

К.1 Для виконання вимог розрахунку фундаментів за деформаціями основ за граничними станами слід розглядати в першу чергу заходи щодо можливості (доцільності) зміни розмірів підошов фундаментів у плані, глибини закладання (включаючи вертикальне планування зрізанням, прорізанням ґрунтів з незадовільними властивостями), введення додаткових в'язів, що обмежують переміщення фундаментів, застосування інших типів і форм фундаментів, зміни навантажень на основу тощо. Слід розглядати також доцільність (можливість) застосування заходів, спрямованих на:

а) запобігання погіршенню властивостей ґрунтів основи під час будівництва або експлуатації споруди (К.2);

б) покращення будівельних властивостей ґрунтів (К.3, розділ 15);

в) застосування конструктивних рішень, що сприяють зменшенню чутливості споруд до деформацій основи; зниженню зусиль у конструкціях споруд при взаємодії з основою; запобіганню можливості значних початкових осідань (К.5);

г) вирівнювання споруд або окремих їх частин (підрозділ 11.2).

К.2 Запобігання погіршенню будівельних властивостей ґрунтів основи здійснюють шляхом:

а) водозахисних заходів (особливо на будівельних майданчиках, складених ґрунтами, чутливими до зміни вологості), які містять відповідне компонування забудови і вертикальне планування території з метою забезпечення стоку поверхневих вод, влаштування дренажів, протифільтраційних завіс і екранів, прокладання водопроводів у каналах або розміщення їх на безпечних відстанях від споруд, контроль за можливими витоками води тощо;

б) захисту ґрунтів основи від хімічно активних рідин, здатних призводити до просідання, набрякання чи здимання грунтів, активізації карстово-суфозійних процесів, підвищення агресивності підземних вод тощо;в) обмеження (ізоляції) джерел зовнішніх впливів (вібрацій, технічних вибухів, коливань тощо);

г) запобіжних заходів, здійснюваних у процесі будівництва споруд (збереження природної структури і вологості ґрунтів, дотримання вимог технології влаштування основ, фундаментів, підземних і надземних конструкцій з метою недопущення змін прийнятої в проекті розрахункової схеми, у тому числі швидкості передачі навантаження на основу, особливо за наявності в основі ґрунтів, що повільно консолідуються, тощо).

К.3 Покращення будівельних властивостей ґрунтів і влаштування штучних основ здійснюють шляхом інженерної підготовки згідно з розділом 15.

К.4 Конструктивно-планувальні заходи, що зменшують чутливість споруд до деформацій основи, включають:

а) прийняття архітектурно-планувальних рішень будівель та споруд з компоновкою в плані і по висоті, що забезпечують сприйняття можливих (прогнозованих) деформацій ґрунтової основи;

б) підвищення міцності і просторової жорсткості споруд, що досягається підсиленням конструкцій (у тому числі фундаментно-підвальних) відповідно до результатів розрахунку споруди у взаємодії з основою (введення додаткових в'язів у каркасних конструкціях, влаштування залізобетонних чи армокам'яних поясів у безкаркасних будівлях, розрізання споруд на відсіки тощо);

в) збільшення піддатливості споруд (якщо це дозволяють технологічні вимоги) за рахунок застосування гнучких чи розрізних конструкцій;

г) влаштування пристосувань для вирівнювання (за необхідності) конструкцій споруд і для рихтування технологічного устаткування.

К.5 До заходів щодо зменшення зусиль у конструкціях споруд при взаємодії з основою відносять:

а) розміщення споруд на ділянках території забудови з урахуванням інженерно-геологічних умов і можливих джерел шкідливих впливів (лінз слабких ґрунтів, старих гірничих виробок, карстових порожнин, зовнішніх водогонів тощо);

б) застосування відповідних конструкцій фундаментів (наприклад, з малою бічною поверхнею - на підроблюваних територіях, за наявності в основі ґрунтів з властивостями здимання тощо);

в) засипання пазух і улаштування подушок під фундаментами з матеріалів, які мають мале зчеплення і тертя, застосування спеціальних антифрикційних покриттів, відривання тимчасових компенсаційних траншей для зменшення зусиль від горизонтальних деформацій основи, у тому числі в районах гірничих виробок;

г) регулювання термінів замонолічування стиків збірних і збірно-монолітних конструкцій;

д) обґрунтовані швидкість і послідовність зведення окремих частин споруди;

е) вжиття заходів захисту від впливу нового будівництва на існуючі об'єкти в умовах щільної забудови.


ДОДАТОК Л

(довідковий)

ОСНОВНІ ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ

γf - за навантаженням;

γm - за матеріалом;

γg - за ґрунтом;

γn - за призначенням споруди;

γc - коефіцієнт умов роботи;

γГ - за розрахунковою моделлю (розрахунковою схемою)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТІВ

- середнє значення характеристики;

Хn - нормативне значення;

X - розрахункове значення;

α - довірча ймовірність (забезпеченість) розрахункових значень;

ρ - щільність;

ρd - щільність у сухому стані;

ρbf - щільність зворотної засипки;

е - коефіцієнт пористості;

w - вологість природна;

wp - вологість на границі пластичності (розкочування);

w - вологість на границі текучості;

weq - кінцева (усталена) вологість;

wsat - вологість, що відповідає повному водонасиченню;

wsl - початкова вологість просідання;

wsw - вологість набрякання;

wsh - вологість на межі усадки;

Sr - коефіцієнт водонасичення;

IL - показник текучості;

γ - питома вага;

γsb - питома вага з урахуванням зважуючої дії води;

psl - початковий тиск просідання;

psw - тиск набрякання;

εsl - відносне просідання;

εsw - відносне набрякання;

εsh - відносна лінійна усадка;

εsf - відносний суфозійний стиск;

Iвід - відносний вміст органічної речовини;

Dpd - ступінь розкладання органічної речовини;

с - питоме зчеплення;

φ - кут внутрішнього тертя;

Е - модуль деформації;

ν - коефіцієнт відносності поперечної деформації (коефіцієнт Пуассона);

Rc - межа міцності на одноосьовий стиск скельних ґрунтів;

cv - коефіцієнт консолідації;

ξ = - коефіцієнт бічного розширення.

НАВАНТАЖЕННЯ, НАПРУЖЕННЯ, ОПОРИ

F - сила, розрахункове значення сили;

f - сила на одиницю довжини;

Fv, Fh - вертикальна і горизонтальна складові сили;

Fs,a,Fs,r - сили, що діють по площині ковзання, відповідно зрушувальні та утримувальні (активні і реактивні);

N - сила, нормальна до підошви фундаменту;

n - те саме, на одиницю довжини;

G - власна вага фундаменту;

q - рівномірно розподільне вертикальне привантаження;

р - середній тиск під підошвою фундаменту;

σ - нормальне напруження;

τ - дотичне напруження;

и - надлишковий тиск у поровій воді;

σz - вертикальне нормальне напруження сумарне повне;

σzg - те саме від власної ваги ґрунту;

σzp - те саме від зовнішнього навантаження (тиску фундаменту);

R - розрахунковий опір ґрунту основи (межа лінійної залежності "навантаження-осідання");

R0 - розрахунковий опір ґрунту (для попереднього призначення розмірів фундаментів);

Fu - сила граничного опору основи, що відповідає вичерпанню її несучої здатності.

ДЕФОРМАЦІЇ ОСНОВ І СПОРУД

s - осідання основи;

- середнє осідання основи;

ssl - просідання;

hsw - підйом основи при набряканні ґрунту;

ssh - осідання основи в результаті висихання набряклого ґрунту;

ssf - суфозійне осідання;

Δs - різниця осідань (просідань);

і - крен фундаменту (споруди);

θ - відносний кут закручування;

и - горизонтальне переміщення;

su - граничне значення деформації основи;

su,s - те саме за технологічними вимогами;

su,f - те саме за умовами міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій;

aE - коефіцієнт мінливості стисливості основи.

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

b - ширина підошви фундаменту;

В - ширина підвалу;

Вк - ширина котловану;

Bw - ширина джерела замочування ( площі, що замочується);

l - довжина підошви фундаменту;

η = l/b - співвідношення сторін підошви фундаменту;

А - площа підошви фундаменту;

L - довжина будинку;

d, dn, d1 - глибина закладання фундаменту відповідно від рівня планування, від поверхні природного рельєфу і приведена від підлоги підвалу;

db - глибина підвалу від рівня планування;

df, dfn - глибина сезонного промерзання ґрунту відповідно розрахункова і нормативна;

dw - глибина розташування рівня підземних вод;

λ = dlb - відносне заглиблення фундаменту;

h - товщина шару ґрунту;

Нс - глибина стисливої товщі;

Hsl - товщина шару просідаючих ґрунтів (просадочна товща);

hsl,p - те саме від зовнішнього навантаження;

hsl,g - те саме від власної ваги ґрунту;

Hsw - товщина зони набрякання;

Нsh - те саме усадки;

z - глибина (відстань) від підошви фундаменту;

ξ = 2z/b - відносна глибина;

DL - відмітка планування;

NL - відмітка поверхні природного рельєфу;

FL - відмітка підошви фундаменту,

В.С - нижня межа стисливої товщі;

B.SL - те саме товщі просідання;

B.SW - нижня межа зони набрякання;

B.SH - те саме зони усадки;

WL - рівень підземних вод.

ЗУСИЛЛЯ ВІД ЗОВНІШНІХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ У ПЕРЕРІЗІ ЕЛЕМЕНТА

М - згинальний момент;

N - поздовжня сила;

Q - поперечна сила;

Т - крутний момент.


ДОДАТОК М

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1 ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives - Part.2:200, NEQ)

2 ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів (ICS:200, IDT)

3 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. НИИОСП. Москва. 2005 г. (Проектування і влаштування основ і фундаментів будівель і споруд. НИИОСП. Москва, 2005 р.)


 

91.060

Ключові слова:основи, фундаменти, конструкції, розрахунки, інженерно-геологічні умови, проектування, будівництво, реконструкція, складні умови


ЗМІСТ

с.

 

1 Сфера застосування. 1

2 Загальні положення. 1

3 Інженерно-геологічні та сейсмонебезпечні умови. 2

4 Інженерні вишукування. 3

5 Класифікація основ і фундаментів за принципами проектування. 4

6 Принципи проектування котлованів для влаштування фундаментів і заглиблених споруд. 6

7 Проектування основ і фундаментів. 7

7.1 Загальні положення. 7

7.2 Навантаження і впливи. 8

7.3 Нормативні і розрахункові характеристики ґрунтів. 9

7.4 Підземні води. 10

7.5 Глибина закладання фундаментів. 10

7.6 Розрахунок фундаментів за деформаціями основ. 11

7.7 Визначення розрахункового опору основи. 12

7.8 Визначення кренів окремих фундаментів і споруд. 12

7.9 Граничні сумісні деформації основ, фундаментів і споруд. 12

7.10 Розрахунок фундаментів за несучою здатністю основ. 12

7.11 Критерії визначення розмірів підошви фундаментів. 13

8 Розрахунки фундаментів за конструктивними особливостями та умовами взаємодії з основою.. 14

8.1 Фундаменти малозаглиблені та мідного закладання. 14

8.2 Фундаменти заглиблені 16

8.3 Фундаменти глибокого закладання. 17

8.4 Розрахунки системи "основа - фундамент - споруда" 17

9 Вимоги до проектування основ і фундаментів на грунтах з особливими властивостями. 18

9.1 Проектування на просідаючих грунтах. 18

9.2 Проектування на набрякливих грунтах. 19

9.3 Проектування на водонасичених біогенних грунтах і мулах. 19

9.4 Проектування на елювіальних грунтах. 19

9.5 Проектування на засолених грунтах. 20

9.6 Проектування на насипних та намивних грунтах. 20

9.7 Проектування на здимальних грунтах. 21

10 Вимоги до проектування основ і фундаментів на територіях з особливими умовами. 22

10.1 Проектування на територіях із підземними виробками. 22

10.2 Проектування у сейсмічних районах. 23

10.3 Проектування на закарстованих територіях. 24

10.4 Проектування на зсувонебезпечних територіях. 25

10.5 Проектування на підтоплюваних територіях. 25

11 Проектування основ і фундаментів при особливих впливах, умовах, навантаженнях. 26

11.1 Проектування в зоні динамічних впливів. 26

11.2 Проектування при вирівнюванні деформованих будівель і усуненні кренів. 27

11.3 Проектування в умовах щільної забудови. 27

11.4 Проектування при реконструкції (підсилення, поглиблення, зміни) 30

12 Проектування підземних і заглиблених споруд. 31

13 Проектування підпірних стін. 31

14 Вимоги до проектування основ і фундаментів будівель та споруд різних конструктивних типів. 32

15 Проектування інженерної підготовки основ (покращення, ущільнення, закріплення) 34

16 Проектування водозахисту основ і фундаментів. 36

17 Особливості проектування заходів охорони основ і фундаментів пам'яток. 37

18 Екологічні вимоги при проектуванні основ і фундаментів (нове будівництво, реконструкція, посилення, відновлення) 39

19 Геотехнічний моніторинг 40

20 Вимоги до консервації (розконсервації) основ і фундаментів об'єктів незавершеного будівництва. 41

21 Науково-технічний супровід (нтс) 42

Додаток А

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах. 43

Додаток Б

Основні терміни та визначення. 45

Додаток В

Нормативні значення характеристик міцності і деформативності ґрунтів. 47

Додаток Г

Розрахунок глибини закладання фундаментів. 49

Додаток Д

Розрахунок фундаментів за деформаціями основ обчислення осідання. 51

Додаток Е

Розрахунковий опір грунтів основи. 63

Додаток Ж

Вертикальна складова граничного опору основи. 68

Додаток И

Граничні осідання і крени споруди з основою.. 71

Додаток К

Заходи щодо зменшення деформацій основ фундаметів і впливу їх на споруди. 72

Додаток Л

Основні літерні позначення. 73

Додаток М

Бібліографія. 75

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.