Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання криміналістичної тактики наступні :

Завдання криміналістичної тактики наступні :

1)надання допомоги працівникам слідства, дізнання науково-обгрунтованими рекомендаціями щодо організації тп планування розслідування, охоплюючи взаємодію всіх учасників розкриття злочинів з тим, щоб раціонально використовувати наявні сили і засоби;

2) розробка комплексу положень і конкретних тактичних прийомів, що підвищують ефективність процесуальних дій слідчого за умов різноманітних ситуацій;

3) розробка рекомендацій для переборення протидії слідству і суду з боку заїнтересованих осіб, чи тих, хто помиляються;

4)з урахуванням сучасних умов новим завданням є напрацювання комплексу тактичних прийомів і організаційних заходів щодо забезпечення збереження і стійкості вже отриманих доказів та їх джерел(носіїв) у тому числі захист і охорона від різноманітного тиску (загроз життю і здоров’ю) свідків, потерпілих, експертів, часто слідчих та суддів; збереження матеріальних джерел доказів (речових, документів) тощо .

 

Структура та характеристика елементів загальних положень криміналістичної тактики.

Структурність криміналістичної тактики можна простежити на її елементному складі, який передбачає виділення тих «часток», на яких ґрунтується тактика: 1) тактичний прийом як спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на досягнення її мети; 2) тактична рекомендація — науково обґрунтована та перевірена практикою порада щодо вибору і застосування засобів, прийомів та форм поведінки; 3) система (підсистема) тактичних прийомів — упорядкована сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених прийомів, що мають цільову спрямованість у процесі її реалізації (іноді систему тактичних прийомів іменують тактичною комбінацією); 4) тактика слідчої (судової, оперативно-розшукової) дії, яка охоплює весь типовий тактичний комплекс можливого її здійснення, реалізації; 5) система слідчих або інших дій (тактична операція), яка спрямована на виконання завдання розслідування у відповідній слідчій ситуації. 

Поняття і класифікація засобів криміналістичної тактики.

засобів криміналістичної тактики - це знаряддя праці, за допомогою яких особа, у провадженні якої перебуває справа, вирішує тактичні завдання розслідування злочинів чи вирішення справи в суді, тобто це процесуальний, непроцесуальний та організаційний інструментарій її діяльності. Засоби криміналістичної тактики поділяються на дві групи:

1) криміналістичні засоби, що містяться в законі - основні: слідчі дії; інші процесуальні дії: відібрання пояснень, витребування документів, предметів тощо; призначення ревізій, інвентаризацій тощо; оперативно-розшукові заходи.

2) допоміжні криміналістичні засоби:тактичний прийом, як спосіб провадження процесуальної дії, спрямований на досягнення її мети; тактична комбінація - система тактичних прийомів, тобто упорядкована сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених прийомів, що мають цільову спрямованість у процесі її реалізації; тактична операція - система слідчих дій, що спрямована на виконання завдання розслідування у відповідній слідчій (криміналістичній) ситуації. Хоча тактична операція може охоплювати, поряд із сукупністю слідчих дій чи однією дією, також комплекс інших процесуальних непроцесуальиих та організаційних дій; тактична (криміналістична) рекомендація - науково обґрунтована і перевірена практикою порада щодо вибору й застосування засобів, прийомів і форм поведінки; тактичне рішення - сформована у свідомості слідчого тощо уявна моделі) майбутніх дій, що має на меті виконання тактичного завдання чи низки таких, які виникли в конкретній ситуації провадження у справі.

 

Поняття, сутність та ознаки тактичного прийому. Його співвідношення із криміналістичною рекомендацією.

Під тактичним прийомом - розуміють найбільш раціональний, найбільш ефективний засіб дії або найбільш раціональну лінію поведінки особи, яка провадить процесуальні дії.Тактичний прийом виконуватиме свої функції тільки в тому разі, якщо він відповідатиме низці вимог, до числа яких належать законність, етичність, науковість, вибірковість, пізнавальна цінність.

А) Законність - безумовна відповідність засобів і методів діяльності приписам закону, які забезпечують процесуальні гарантії громадянам; Б) етичність- неприпустимість застосування засобів та дій, які принижують честь і гідність громадян, загрожують їхньому життю й здоров'ю; В) науковість- відповідність тактичних прийомів і рекомендацій сучасному рівню розвитку науки; Г) планомірність - послідовна реалізація планових засад, які забезпечують доцільність діяльності по збиранню, дослідженню та використанню доказової інформації; Д) взаємодія- узгодження діяльності відповідних органів та осіб, які забезпечують компетентне й ефективне застосування тактичних прийомів для досягнення реальних результатів.

 

Класифікація тактичних прийомів.

Тактичний прийом (т/п) - найбільш рацінальний, найбільш ефективний засіб дії або найбільш раціональну лінію поведінки особи, яка здійснює процесуальні дії

Класифікація т/п :1.За видом процесуальної дії :а) т/п огляду місця події; б) т/п допиту; в) т/п обшуку; г) т/п інших процесуальних дій.

2. За діапазоном вживання (застосування): а) т/п, які використовуються під час провадження тільки окремих слідчих (судових)дій; б) т/п, які використовуються у декількох (багатьох)процесуальних діях.

3. За об”єктом спрямованості (або сфери реалізації): а) т/п, спрямовані на здійснення впливу на людину; б) т/п, спрямовані на дослідження матеріального середовища

4 За ситуаційною варіантністю (т/п, які диференціюються залежно від ситуації процесуальної дії).

5. За характером інформації : а) т/п, які грунтуються на словесній інформації; б) т/п , які грунтуються на матеріалізованій інформації; в) т/п, які грунтуються на логіко-розумовій інформації.

 

Принципи слідчого огляду.

1) Слідчий огляд проводиться в присутності не менше двох понятих.

2) Слідчий вправі залучити до участі в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка)

3) Слідчий може залучити для участі в огляді необхідних спеціалістів (ст.ст. 128і, 270і КПК України).

4) Огляд предметів і документів проводиться на місці їх виявлення, вилучені предмети упаковуються і опечатуються.

5) При провадженні слідчого огляду не допускаються дії, що принижують гідність або небезпечні дляздоров'я осіб, які беруть участь у його проведенні, та присутніх осіб.

6) У протоколі огляду всі дії слідчого, все виявлене описуються в тій послідовності, в якій проводився огляд, і в тому вигляді, в якому виявлене спостерігалося в момент огляду.

7) Єдине керівництво оглядом особою, яка проводить огляд.

8) Невідкладність, своєчасність огляду.

9) Об'єктивність, всебічність, повнота огляду означає, що необхідно оглядати всі об'єкти та сліди, не перебувати "у полоні" лише однієї версії; висновки, припущення не повинні заноситися до протоколу.

10) Цілеспрямованість, планомірність огляду, постійний аналіз ходу та результатів огляду.

11) Широке застосування техніко-криміналістичних засобів (валіза криміналіста ВК-1, різноманітні пошукові пристрої - міношукач, металошукач тощо, ПКЛ).

 

Тактика освідування.

Освідування підозрюваного, огляд його одягу. Після допиту підозрюваного відносно нього необхідно провести освідування, а його одяг має бути ретельно оглянутий. Освідування підозрюваного провадиться залежно від ситуації до або відразу ж після допиту для встановлення на його тілі слідів злочину або наявності особливих прикмет. Обстеженню підлягає все тіло (руки, стегна, живіт, шия, обличчя), оскільки в будь-якому його місці можуть бути виявлені синці, подряпини, садна, укуси. Крім ушкоджень, на тілі можуть бути виявлені плями крові, сперми, волосся, інші речовини. Слід старанно оглянути внутрішній та зовнішній боки кишені, манжети, застібки, шви одягу підозрюваного.

Об’єкти і види обшуку.

Види за різними підставами, Залежно від:

1) виду злочину:а) обшук під час розслідування вбивств;б)-//-розкрадань;в) -//- крадіжок тощо.2) етапу розслідування:а) на початковому етапі ;б)на послідуючих етапах розслід.; 3) черговості проведення або за принципом повторності:а) первинний (коли проводиться вперше);б) повторний (коли первинний проходив за несприятливих умов або через певні причини був проведений неякісно; 4) За об’єктом обслідування:а) основний;б)додатковий (коли щось обшукують, що не було обшукано під час основного).5)У залежності від часу проведення (за одночасністю):а) груповий (одночасний у декількох осіб чи місцях);б) одночасний (різночасовий у декількох осіб); в) самостійний – в одному місці чи в однієї особи.6) залеж. від характеру об’єктів обш.:а) обшук приміщень; б) обшук ділянок місцевості;в) особистий обшук;г) обшук транспортних засобів.7)За характером об’єктів пошуку (за предметом пошуку):а) обшук на виявлення предметів– речових доказів та документів;б) обшук на виявлення предметів і док., заборон. у вільному обігу або що можуть бути доказами в ін. крим справах; в) на виявлення грошей та цінностей, набутих злочинним шляхом; г)на виявлення цінностей та майна обвинувачуваного або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливості конфіскації майна;д)на виявлення осіб, що переховуються; е)на виявлення осіб, яких насильно переховують; є)на виявлення трупів або частин розчленованого трупа.8)За юридичними підставами проведення: а) санкціонований обшук;б) обшуки, що проводяться у виняткових випадках без санкції прокурора або постанови судді. в) особисті обшуки, що проводяться і без постанови і без санкції.

Тактика особистого обшуку.

Особистий обшук передбачає примусове обстеження тіла людини, її одягу та інших речей. Об’єктами пошуку можуть бути насамперед: вогнепальна та холодна зброя, дорогоцінні речі, наркотики, гроші, валютні цінності, документи та інші речі, що мають значення у справі.

Обшук особи рекомендується проводити у певній послідовності - зверху донизу. Спочатку досліджується головний убір, потім одяг (пальто, сукня, піджак, штани, спідниця тощо), взуття, а потім натільна білизна. Ці речі знімають з особи у наведеній послідовності та досліджують. Особливу увагу необхідно приділяти дослідженню кишень, швів, підкладці пальта, піджака, спідниці, каблукам взуття.

Потім досліджується тіло людини. Це пов’язано з тим, що невеликі та мініатюрні речі, а також певні речовини (наркотики) можуть переховуватися як в одязі, так і на тілі, або в природних порожнинах тіла. Застосування тактичних прийомів обшуку особи пов’язано з проблемою статі та використанням тактичних засобів для виявлення та вилучення предметів, що сховані. Тому попередньо, перш ніж розпочати примусове обслідування, слід переконати особу, що обшукується, добровільно видати сховані предмети. Для обшуку тіла людини та застосування технічних засобів обов’язково запрошують спеціаліста - судмедексперта, рентгенолога, хірурга.

Під час обшуку особи підлягають обстеженню і супутні речі, що є в обшукуваного - валізи, дипломати, сумки, гаманці, портсигари, трубки для куріння тощо.

 

Тактика допиту і управління спілкуванням у безконфліктних ситуаціях: завдання слідчого під час прослуховування вільної розповіді, прийоми актуалізації забутого, усунення перекручень та добросовісних помилок.

Залежно від виду ситуації слідчий вибирає ті чи інші тактичніприйоми проведення допиту. На допиті можливе виникнення двох видів ситуацій:

• безконфліктна:- повідомлення допитуваним правдивих показань;- добросовісна помилка допитуваного, що тягне за собою виникнення перекручень у показаннях;- виникнення суперечностей у показаннях;- неспроможність допитуваного повідомити про певні обставини внаслідок забування; і конфліктна.

Відповідно до мети допиту та ситуації, що склалася, слідчий вибирає тактичні прийоми, які можуть бути спрямовані на таке: • встановлення психологічного контакту з допитуваним; • усунення перекручень у разі добросовісної помилки допитуваного; • актуалізація забутого в пам’яті допитуваного; • уточнення свідчень і усунення в них суперечностей; • спонукання допитуваного до давання показань; • викриття неправдивих фактів у показаннях

Викладення показань у формі вільної розповіді полягає в тому,що у випадках, коли допитуваний не ухиляється від давання показань, йому ставиться загальне запитання з пропозицією розповісти всю відому інформацію, яка стосується розслідуваної події.Застосування цього тактичного прийому дає змогу слідчому:• скласти свою думку про особу допитуваного;• виявити ступінь поінформованості допитуваного про обставини справи;• отримати уявлення про правдивість свідчень допитуваного;• одержати інформацію про факти, що невідомі слідчому. Під час вільної розповіді допитуваного не треба часто ставити уточнюючі та додаткові запитання, перебивати без потреби, але бажано вчасно спрямовувати розповідь до суті встановлюваного факту. У процесі розповіді не рекомендується вести протокол, а слід робититільки короткі нотатки. Неуважне ставлення до допитуваного порушує психологічний контакт, свободу та бажання спілкуватися.

Актуалізація забутого у пам’яті допитуваного полягає у поданні слідчим допомоги допитуваному з метою пригадування подій минулого. Можливість актуалізації забутого у пам’яті допитуваного базується на збудженні відповідних нервових зв’язків або асоціацій. З метою пожвавлення пам’яті використовують такі прийоми:• асоціація за аналогією;• асоціація за схожістю;• асоціація за протилежністю (контрастом). Для актуалізації забутого можуть бути застосовані такі тактичні прийоми: • постановка уточнюючих запитань; • показ доказів; • демонстрація іншої матеріалізованої інформації; •допит на місці події; • ознайомлення з показаннями інших осіб.

Тактика допиту добросовісного свідка спрямована на підтримання безконфліктної ситуації та подання йому допомоги у повному та об’єктивному висвітленні відомих йому обставин справи. Під час допиту добросовісного свідка, який не може пригадати всіх обставин сприйнятої події або добросовісно помиляється щодо окремих обставин, може бути застосована система тактичних прийомів, що сприятиме актуалізації забутого у пам’яті свідка, а також можуть бути пред’явлені докази

 

Завдання криміналістичної тактики наступні :

1)надання допомоги працівникам слідства, дізнання науково-обгрунтованими рекомендаціями щодо організації тп планування розслідування, охоплюючи взаємодію всіх учасників розкриття злочинів з тим, щоб раціонально використовувати наявні сили і засоби;

2) розробка комплексу положень і конкретних тактичних прийомів, що підвищують ефективність процесуальних дій слідчого за умов різноманітних ситуацій;

3) розробка рекомендацій для переборення протидії слідству і суду з боку заїнтересованих осіб, чи тих, хто помиляються;

4)з урахуванням сучасних умов новим завданням є напрацювання комплексу тактичних прийомів і організаційних заходів щодо забезпечення збереження і стійкості вже отриманих доказів та їх джерел(носіїв) у тому числі захист і охорона від різноманітного тиску (загроз життю і здоров’ю) свідків, потерпілих, експертів, часто слідчих та суддів; збереження матеріальних джерел доказів (речових, документів) тощо .

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.