Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність етапу проведення судової експертизи. Функції та дії слідчого на етапі проведення судових експертиз.

Проведення експертизи складається з таких основних етапів:

- підготовчий, який включає вивчення наданих матеріалів, з'ясування сутності поставленого перед експертизою завдання, визначення достатності наявних матеріалів, окреслення загальної схеми дослідження, постанову окремих завдань, які вирішуються кожним експертом окремо;

- аналітичний, який передбачає виявлення властивостей об'єктів дослідження шляхом застосування різних методів та засобів;

- порівняльний, на якому проводиться співставлення об'єктів та визначення характеру зв'язків, що існують між ними;

- заключний, який складається із оцінки результатів, виділення підстав для висновків та формулювання відповідей на поставлені питання (висновків).

Проведення експертизи завершується висновками, які бувають викладені у таких формах:

- категоричне (позитивне чи негативне) вирішення питання в повному обсязі;

- категоричне позитивне часткове вирішення питання (ймовірний висновок) з обґрунтуванням неможливості його вирішення у повному обсязі (усі виявлені характеристики об'єктів, що порівнюються, співпадають, але їх недостатньо для категоричного позитивного вирішення в повному обсязі; в цьому випадку замість ототожнення може бути визначена спільна родова або групова належність);

- висновок про непридатність об'єктів для вирішення поставленого питання (наприклад, непридатність речових доказів для встановлення факту контактної взаємодії через відсутність ознак механізму взаємодії);

- повідомлення про неможливість вирішення питання із детальним обґрунтуванням причин.

 

Під час проведення експертом судово-експертних дій слідчий не бездіяльний, а виконує організаційну, контрольну, забезпечувальну, фіксувальну функції, а саме:- створює належні умови для роботи експерта (експертів), особливо за проведення експертизи поза межами експертної установи (у разі потреби забезпечує приміщенням чи лабораторією, транспортними засобами та зв'язку тощо);

- є присутнім (у разі потреби) під час проведення експертом досліджень. Є випадки, коли така присутність - обов'язкова, а саме:

а) якщо слідчим дано дозвіл бути присутнім на проведенні
слідчих дій іншим заінтересованим особам;

б) коли об'єктом дослідження є хтось із учасників процесу
(підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок);

в) якщо метод експертного дослідження пов'язаний зі зни-
щенням речового доказу;

г) якщо в ході експертного дослідження виявляються раніше
не відомі предмети, сліди тощо;

- надає з власної ініціативи або за клопотанням експерта додаткові матеріали розслідування, нові додаткові об'єкти, для чого може проводити відповідні слідчі дії або вживати інших заходів. Інколи такі слідчі дії чи інші заходи проводяться за участі експерта (останній не вправі самостійно вчиняти дії щодо збору поза межами експертного дослідження додаткових матеріалів (об'єктів) не в праві);

- ставить перед експертом нові додаткові запитання;

- слідкує за планом роботи експерта, цікавиться результатами експертного дослідження (без втручання у цей процес);

- дає дозвіл на присутність обвинуваченого (підозрюваного) у місці проведення експертом досліджень, а також на участь експерта у слідчих діях, проваджених слідчим.

 

136. Висновок експерта. Види та правила оцінки.

Після проведення необхідних досліджень експерт із дотриманням вимог ст. 200 КПК складає письмовий акт - висновок, що містить: вступну, дослідницьку і завершальну частини.

У вступній частині зазначаються:

- найменування судової експертизи з указівкою на її номер;

- дата і місце складення висновку;

· дата складення постанови про призначення судової експертизи, посада і прізвище її автора;

· перелік об'єктів дослідження та порівняльних зразків, що надійшли для проведення експертизи (відомості про можливі зміни об'єктів після вчинення злочину);

· короткий опис обставин справи та питання, поставлені слідчим перед експертом для вирішення;

· відомості про особу експерта (посада, стаж, освіта, спеціальність, науковий ступінь);

· позначка, що експерт попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 385 КПК;

· клопотання про надання додаткових матеріалів і результатів їх розгляду (якщо таке мало місце);

· відомості про участь експерта у проведенні слідчих дій (коли це мало місце);

· прізвища та процесуальний стан осіб, які брали участь у проведенні експертизи.

У дослідницькій частині (висвітлюються процес і результати експертного дослідження):

· описання виду і стану об'єктів, що були направлені на експертизу;

· виклад процесу експертного дослідження, з описом методики дослідження та всіх відповідних їм реальних дій з об'єктами дослідження;

· наукове пояснення виявлених і з'ясованих діагностичних, ідентифікаційних, класифікаційних ознак із наведенням розрахунків і довідкових даних, якими користувався експерт;

· відзначаються результати зіставлення об'єктів за їхніми загальними та окремими ознаками, відмічаються виявлені збіги та відмінності;

· виклад обґрунтування експертного оцінювання результатів порівняння, діагностування, класифікації;

· якщо експертиза була комплексною або під час її проведення виконувалися комплексні дослідження, дослідницька частина завершується синтезувальною частиною, в якій експерти, що є фахівцями з різних галузей знань, узагальнюють роздільно отриману інформацію для формулювання спільної відповіді на поставлені запитання. У завершальній частині:

· повідомляються встановлені експертом факти і містяться відповіді на поставлені слідчим або судом питання;

· коли якесь питання залишається без відповіді через неможливість його дослідження, експерт зобов'язаний спочатку ще в дослідницькій, а згодом і в завершальній частинах зазначити причини залишення питання без відповіді.

Висновки експерта можна класифікувати за різними критеріями на певні види:

· > За визначеністю: категоричні (достовірні висновки про досліджувані факти і об'єкти); ймовірні (припускні).

> Залежно від ставлення до встановлюваного факту:

а) позитивні (стверджувальні);

б) негативні (заперечні).

> Щодо характеру відносин між слідством та його підставами:

в) умовні висновки (звучить за схемою: "...якщо цей факт
існує за таких то умов, тоді можна зробити такий висновок...,
а якщо за таких умов - тоді висновок такий...);

г) безумовні висновки, тобто без жодних умовних позицій, майже категорично.

> Залежно від вибору однієї із двох (чи кількох) взаємозапе-рсчних можливостей:

1) багатоваріантні (альтернативні), тобто за таких висновків
існує категоричне припущення про існування певного з декіль-
кох перелічених взаємовиключних фактів (а вибір потрібно
зробити слідчому);

2) одноваріантні (безальтернативні, роздільні).

> Залежно від обсягу:

- висновок про окремий (одиничний) факт;

- висновки про множину фактів.

Висновки експерта в доказовому плані не мають переваг над іншими джерелами доказів. Хоча в літературі існує позиція про доказову особливість висновку експерта щодо інших доказів (теорія Л. Володимирського, згідно з якою судді не можуть критично ставитися до результатів судової експертизи, оскільки їм бракує для цього спеціальних знань, отже, їм залишається тільки йти за авторитетною вказівкою експертів). Але така позиція суперечить закону. Відповідно до ст. 75 КПК, висновок експерта для особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду не є обов'язковим, але незгода з ним повинна бути мотивованою. Через це оцінювання висновку експерта проводиться за загальними правилами (ст. 67 КПК), позицій аналізу повноти, обґрунтованості, до-казаності, відповідності (зіставлення) іншим доказам у справі.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що висновок експерта, як і будь-який інший доказ, підлягає оцінці з боку слідчого і суду. Оцінна діяльність зазначених суб'єктів полягає в перевірці процесуального порядку підготовки, призначення і проведення експертизи; в перевірці повноти висновку; оцінці наукової обґрунтованості висновку; встановлення відносності й допустимості доказових фактів, установлених у перебігу експертного дослідження, та їх місця в системі інших доказів у справі.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.